Bérmunkás, 1932. január-június (20. évfolyam, 668-693. szám)

1932-01-02 / 668. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD ^Application for transfer of second-class entry from New York, N. Y. to ^-Cleveland, Ohio pending VOL. XX. ÉVFOLYAM CLEVELAND, JAN. 2, 1932. NUMBER 668. SZÁM 0. G. Bland munkástársunk szabadon Egene Barnett munkástársunk feltételes szabadságát meghossza- bitották. — Az Egyetemes Védelmi Bizottság munkája. — A harc­nak folyni kell. — Az I. L. D. árulása. EGYSÉGESEK A MAGYAR IWW-ták Visszaverik a postahatóság támadását az ipari unioniz- mus egyetlen magyarnyelvű szószólójától a Bőrmunkástól A centraliai vérengzés bebörtönözött áldozatai közül újabban feltételes szabadságra helyezték O. C. Bland munkástársunkat aki nyolcad magával Walla Walla Washington állam börtönében szenvedtek, mert volt bátorságuk 1919 novemberében az Ameri­can Legion által rendezett I. W . W. ellenes támadást vissza ver­ni. Egy munkástársunkat Wesley Everest, kegyetlen módon meg­lincseltek. Két másik munkás-®*- társunkat a börtönben uralkodó rettenetes viszonyok ölték meg. O. C. Rland mukástársunk a börtöből kiszabadulva egyene­sen családjához utazott, akiknek környezetéből fosztotta meg a kizsákmányoló kapitalizmus ti­zenkét esztendővel ezelőtt. Eugene Barnett munkástár­sunknak, akit hat hónappal eze­lőtt feltételes szabadságra en­gedtek újabb hat hónapot ka­pott s felesége közelében tar­tózkodik, aki súlyos rákbeteg­ségben szenved Missuri Állami szanatóriumban. A húsztól négy venévre ítélt munkástársunk közül még mindig négyen a börtönben szenvednek. E mun­kástársaink kiszabadítására és azok családjaik segélyezésére minden lehetőit el kell követ­nünk, hogy azok keserve^ nap­jait enyhítsük. Mindent el kell követnünk, hogy a kiszabadításuk érdeké­ben folyó harcra a szükséges anyagiakat előteremtsük. Az Egyetemes Védelmi Bizottság aki a Centráliai fiuk szabadláb­ra helyezését, családjaik segé­lyezését, támogatását szorgal­mazza egyetlen bizottság amely azt végzi. Az I. L. D. s a Kommunista Párt vezérei néhány évvel eze­lőtt ország világgá kürtölték, hogy a Centraliai fiuk megta­gadták az I. W . W.-t és az ő védelmükért folyamodtak. Ezen förtelmes hazugságukat azért tették, hogy a Centraliai fiuk mellé állt közvéleményt saját özö céljaikra kihasznál­ják. Országos gyűjtést rendez­tek a Centraliai fiuk nevében. Két esztendővel ezelőtt tör­tént s nem ez volt az első eset, hogy őket használták ki pénz szükségleteik kielégítésére. Most karácsonykor két esztedeje, hogy a Centraliai fiuk az I. L. D. központjából is kaptak kará­csonyi támogatást és pediglen fejenkét két és fél dollárt. Akkor még az osztályharcnak hat áldozata volt Walla Walla börtönében s ennélfogve az I. L. D. vezérei a hetekig s hóna­pokig tartó gyűjtések eredmé­nyéből tizenöt dollárt juttatott rendeltetési helyére. Az osztály­harc Walla Walla börtönében szenvedő áldozatai az I. W. W. sájífóin, dzőnszólóin keresztül tiltakoztak az I. L. D. vezérei­nek e vakmerő eljárása ellen. Ezek a hiénák minden alka­lommal az osztályharc áldoza­tait használják fel, hogy magu­kat és szemét lapjaikat fenn­tarthassák. Sacco Vanzetti vé­delmére évek hosszú során át saját beösmerésük alapján het- .venötezer dollárt gyűjtöttek. Sacco Vanzetti védelmi bizott­ságának hivatalos kimutatása Szerint hétezerötszáz dollárt Ivettek át az I. L. D. szerveze­tétől. Minden tízezer dollárból kilencezer dollárt! elbiljkasztojb- tak. Az I. L. D. vezérei Tom Mooney és Billings szenvedé­seit is tőkésíteni igyekeztek s egy alkalommal küldtek egyik egyik részére tizenkét dollárt, amelyet védelmi bizottságukon keresztül eröshangu tiltakozó levél kiséret/ében utjasitottak 1 vissza. Az 1927—28-ik években le- ' zajlott Coloradói bányász sztrájk ilapra is óriási összegeket gyűj­töttek, amelynek segélyezésért soha egy centet nem fordítot­tak. Lapjaikban és szónokaik ltján heteken át hirdették, hogy a Coloradói bányász sztrájkot !c>k vezetik, csak akkor amikor . a sztrájkoló bányászok győzel- ■ névéi végett ért, akkor orditot- ' tik világgá, hogy az I. W. W. .eladta a bányászok sztrájkját. : ó. tolvaj ordította, hogy fogják i la tolvajt. A kentuckyi bányászok keser­ves helyzetét hónapok óta hasz- ' íálják ki, hogy a bukás szélén íálló lapjaikat financirozhasssák. Heteken, hónapokon át hirdet- > ték, hogy ők az egyedüli védel­• mezői a kentuckyi bányászok- : nak a mikor Wm. Burnett mun- ^ástársunk tárgyalása folyt lap- ■Iíjaikban azt írták, hogy az I. W. •jiW. védelmi bizottsága eladta a 1 | bányászokat. Amikor felmentet­ték Burnet mukástársunkat ak­: kor azt írták, hogy az I. L. D. i J’ittsburghban tartott értekez­• Jetének hatása alatt voltak -; kénytelenek a hatóságok Bur­- nett bányász munkást felmen- t tjeni. Amikor W. B. Jones munkás- i'társunkat elitélték ujjongtak Alig volt idő a levélváltásra, ahogy a csoportjaink értesítést szereztek a Bérmunkás kedvezményes szállí­tási jogának a visszavonásáról a magyar IWW-isták, a Bérmunkás olvasói, mint egy ember fogtak össze, hogy hangos kifejezést adjanak a postahatóság újabb táma­dásának, amelyet a Bérmunkás ellen irányított. Országos szervezőnk, akinek 20 napjára 21 gyűlés van előirányozva, utjának csak a kezdetén van, de olyan tömegek érdeklődését és tiltakozását váltotta ki ezen postai intézkedés a magyar munkásokból, amely keresztül fogja vinni a Bérmunkást ezen megfojtására kieszelt terven is. A magyar munkások egybeforrott tiltakozása szól Kentucky bányabáróinak is, akik az egy darab kenye­ret követelő bányászokat egy újabb Mooney-ügy gya­nánt — életfogytiglani börtönbe kívánják juttatni. Mi jól tudjuk, hogy a magyar munkások tiltakozása, ha az még olyan tömeges is, nem nyitja meg a börtönök ka­puit, de a mi föllépésünk bátorítani fogja Amerika töb­bi dolgozóit is, akikkel együtt olyan erőhöz jutunk, hogy a munkásság mártírjai helyett csak hősöket fog kitermelni. Országos szervezőnk gyűlései a következő városok­ban lesznek: CHICAGO, 111. Jan. 3-4 INDIANAPOLIS, Ind. Jan. 5 DAYTON, O. Jan. 7 YOUNGSTOWN, O Jan. 8 AKRON, O. Jan. 10 JERSEY CITY, 1 CLEVELAND, O. Jan. 9-11 i BUFFALO, N. Y. Jan. 12 TONAWANDA, N. Y. Jan. 13 i NEWARK, N. J. Jan. 14 ) NEW YORK. N. Y. Jan. 16 M J\ Tan. 16 A gyűlések helyét a helyi csoportok külön körla­pokon tudatják. Ne legyen magyar munkás, aki ezekről a gyűlésekről hiányzik. örömükben, hogy az I. W. W. ■esztette a csatát a bánya bá- •ókkal szemben. Ujjongtak örö- nükben, hogy lesz okuk tovább- •a is gyűjteni melyet már he- edik hónapja folytatnak s a bányászok tárgyalási költségei- íez vagy azok bármily módon /aló segélyezéséhez a mai nap- g egy centtel nem járultak. Jjabban az osztály harc összes ildozatainak nevében rendeznek gyűjtéseket, amelynek majd gén kis parányi részét fogják najd a börtönben szenvedő ‘elvtársak” élvezni. Az összeg ulnyomó része a Komunizmus nagasztos eszmélyének háta íiögé bujt zuglapjaik 30—40 ilkalmazottaik eltartására for- litják. Ma már minden osztály- udatos forradalmár előtt vilá­gossá kell, hogy legyen e hid­rák garázdálkodása az osztály- íarc nevében. Az Egyetemes V é d e 1- ni Bizottság minden adakozó- íak minden hónapba kívánatra szívesen megküldi a részleges elszámolást. E Bizottság cime General Defense Committe 555 W. Lake St. Chicago, 111. vagy lapunk a Bérmunkáson keresz­tül is megkaphatja. Munkára fel! Az osztályharc áldozatainak védelmére és se­gélyezésére minden igaz forra­dalmár. BAYKOTT ALÁ KERÜL CALFORNIA A Mooney-Billings-ügy kezd komolyabb fordulatot venni a kaptalisták részére. De nem csak a munkások között, ha­nem már a jobbérzésü polgá­rok között is olyan mozgalom támad, amely érzékenyen érin­ti a tőkéseket. Panamaban egy polgári újság mozgalmat indí­tott minden californiai árucikk, gyümölcs és mozifilm bojkottá­lására mindaddig, mig Mooneyt börtönben tartják. A sportboy- kottot a californiai Olimpiádra is kiterjesztik a munkás sport­klubok.

Next

/
Thumbnails
Contents