Bérmunkás, 1931. július-december (19. évfolyam, 643-667. szám)

1931-07-02 / 643. szám

HUNGARIAN OFFICIAL. ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS Entered as second class matter November 19, 1927, at the Post Office at Nev Lcrb, OF THE WORLD. N. Y., under the Act of March 3, 1879. LYNCH, KY-BAN A BÁNYABÁRÓK GUNMENJEI ÉS SHERIFFJEI HÁZKU­TATÁSOKAT TARTANAK PÁLINKA KERESÉS ÜRÜGYE ALATT KUTATJÁK, HOGY KIK OLVASÓI AZ IWW LAPJAINAK. — ÍGY AKARJÁK MEG­TUDNI, KIK AZ IWW TAGJAI. — A MUNKÁSOK ELÉGEDET­LENSÉGE A TETŐPONTRA ÉRT. — A SZTRÁJK KITÖRÉSE MINDEN PERCBEN VÁRHATÓ. A Bérmunkás olvasóit a rendőrségre idézték és brutálisan támadták őket. — Az elmúlt hetekben nagy elbocsájtások voltak. — A scabek toborzását különböző városokból már megkezdették a bányabárók. — A munkásság elkeseredése nagy. AZ EGYETEMES VÉDELEM KIKÜL­DÖTTJÉT VÉRESRE VERTÉK A BÁNYAVÁROS SHERIFFJE GUNMENEKKEL virpKÍNOZ­TÁK, ESZMÉLETLEN ÁLLAPOTBAN KIVITTÉK A MEGYÉBŐL TOM CONNOR JELENTÉSE. A BÉRMUNKÁS HELYI TUDÓSÍTÓJÁTÓL. . .. .Lynch, Ky, junius 26. (Air mail.)---Lynch, Kentuckyban az összes bányászok házait azon ürügy alatt, hogy pálinka után kutat­nak, a bányabárók által felfogadott rendőrség megtámadta és felfor­gatta. Egyes helyeken úgy a Bér- t_________________________________ munkást, mint az IWW többi nyelvű lapjait magukkal vitték és olvasóit kihallgatásra idézték, hol az ismert rendőrségi brutali­tással bántak velük. Mindenképp tudni akarták, hogy kik az aktiv tagjai e bányavidékeken az IWW-nak. Azon naptól kezdve a postára érkezett összes leveleket és újsá­gokat ellenőrzik, hogy valamikép sikerüljön nekik az IWW harcos tagjait ártalmatlanná tenni. Mint mindenütt vannak besúgók, úgy itt is és többeket kihallgattak a rendőrségen, kiknek a lapot díj­mentesen küldjük, mióta a Ken- tucky-i bányászharcok Evarts és FELHÍVÁS A BÉRMUNKÁS OLVA­SÓIHOZ! (Folytatás a 6-ik oldalon.) Távirat Kentucky kormány­zójához Sun. 22—31. FLEM. D. SAMPSON kormányzónak Executive Mansion Frankfort, Ky. Thomas Connors, ki az Egyetemes Védelmi Bizott­ságot képviselte, brutálisan megverték és deportálták Harlan County-ból Virgi- nis államba sheriff Blair parancsára és annak közre­működésévé1. Bizottságunk követeli hogy vizsgálja meg az ügyet és azonnal mozdít­sa el állásából mint sherif- fet, ezt a törvénytelenül sa­ját akarata szerint cselek­vőt. Sheriff Blair további brutalitása Kentucky ál'am- reputációját nem biztosítja. Herbert Mahler, \ Sec’ Gen. Def. Com. Látva a Bérmunkás rendkívül súlyos anyagi helyzetét, az el- mu t heti lapszámban történt bejelentésből, közölhetem munkástár- sakkal, hogy a legmesszebbmenő lépéseket tettük meg, hogy a Bér­munkás további pontos megjelenését biztosítani tudjuk. Itt Pitts- burghban már vagyunk egy páran, kik dolgozunk és azon leszünk, hogy heti adományunkkal lehetővé tegyük a Bérmunkás megjelen- nését a nyári hónapokra. Ajánlatom az, hogy találnunk kell 50 olyan olvasót, ki heti egy dollárt ad és ugyancsak lenni ke'! 50 olyan olvasónak, ki heti 50 centet a Bérmunkásnak ad. Ha ez s:kerül, úgy lapunkat a Bérmunkások lapját a nehéz nyári hónapok alatt is msg- je'entetni tudjuk. Legközelebbi levelemben közlöm azon munkás­társak neveit, kik máris jelentkeztek e gárdába, hogy a Bérmunkás megjelentetését biztosítsuk. verrel kezükben, készen a lövés­re. A következő pillanatban vér­re szomjazó szemekkel ordit ,?e- ára, hogy elfelejtettem-e mit is mondott két héttel ezelőtt. Még mielőtt választ adhattam volna, hatalmas ökölcsapással orronvá- gott. Ezután mindhárman ütöt­tek, vertek, rúgtak minden ol­dalról egy jó darabig. Végül is egy ütéstől a székre estem, mely összetörött alattam, oly erővel ütöttek meg. Fejemet az ütések hatása alatt, mikor a székbe es­tem, a szoba egyik sarkába ütöt­tem és elvesztettem eszmélete­met. Mikor magamhoz tértem, úgy ruhám, mint fejem és arcom csu­pa vér volt. Amint kinyitom a szememet, a gunmenek jobb és baloldalt ülnek mellettem és Kucher munkástárs ajánlatát a lapbizottság magáévá tette és ar­ról részletesebben lapunk más részén behatóan foglalkozunk. A Lapbizottság a legmesszebbmenő lépéseket tette meg azáltal is, — hogy a fizetett alkalmazottat megszüntette és a munkák vég­zését felosztotta a Lapbizottság (Folytatás a 3-ik oldalon.) AZ IWW SZERVEZŐIT OHK>- BAN BÖRTÖNBE DOBTÁK. Steve Moldovan a 220. Ipari szervezet szervezőjének levele. A CIVIL LIBERTIES UNION AZ IWW VÉDELMÉRE SIET OHIO ÉS KY-BAN (TÁVIRATI ÉRTESÍTÉS AZ EGYETEMES VÉDELEMHEZ.) Ezúton hozzuk tudomásukra, hogy távirati értesítést küldtünk a kerületi ügyészhez Cambridge, Ohioba, melyben jelentést ké­rünk az IWW két fogva tartott szervezője, Steve Moldovan és W. M. Loeh ügyében, hogy mi a vád ellenük. Ugyancsak intéz­kedtünk, hogy egy ottani helyi megbizható ügyvédet találjunk. Kötelességünknek tudjuk, hogy a legmesszebb menő segítséget ad­juk, mikor a polgári szabadságot megsértik. A legmesszebbmenő lépéseket tettük meg azon sheriff ellen, ki Tom Connorst az IWW Egyetemes Védelmi Bizottságá­nak megbízottját másodizben már véresre verte és eszméletlen állapotban a megye határába vi­tette automobilon és ott kidob­ták a kocsiból. — Forrest Bailey, American Civil Liberties Union. Cambridge, O. County Jail, jun. 19. — Loeh munkástárssal együtt az elmúlt este mindketten a börtönbe kerültünk. Byesville-n mely vagy 5 mi!e távolságra van innét, hatalmas gyűlést tartot­tunk, melyen az egész város ott volt .Tisztán bányászok lakják és rettenetes körülmények között élnek. Ezt megelőző este Lore City-ben tartottunk gyűlést, — mely ugyancsak bányaváros. A Byesville-i gyűlés után, —- mely csaknem két órás volt, Guernsey County sheriffje letar­tóztatott bennünket anélkül, — hogy tudnánk, mi a vád elle­nünk. Szerkesztőség megjegyzése: Moldován munkástárs másodi'í levelében közli, Hogy 1000 dol­lár bail alá helyezték őket a kri­minél szindikalista törvény meg­sértésével vádolva. Az Egyet i- mes Védelmi Bizottság intet I ügyüket. NUMBER 643. SZÁM. NEW YORK 1931. JULY 2. VOL. XIX. ÉVFOLYAM. Pineville, Ky. ---- Egyik sztrájkoló bányász lakásáról Evarts, Ky-ban letartóztattak és azonnal a megyeházára vittek. Itt szemben találtam magam Blair sheriffel, ki két héttel ezelőtt, mikor először iiutasitott, megfenyegetett, hogy ha még egyszer idejövök, agyon­lőnek. Junius 21-én, szombaton 1.30-kor tartóztattak le és egy fél­óra múlva a megyeházán voltam. A sheriff várt már reám és amint beléptem, hozzám lépett s először is szemüvegemet ütötte le és mint egy vadállat összeti­porta azt. Ekkor már gunmenek álltak mindkét oldalamon revol­Hívük az IWW-ért A. KUCHER. tagjai között. Az elkövetkezendő hetek fogják megmutatni, mit teszünk a Bérmunkás megjelen- tetéseért. A jövő heti lapszá­munkban megkezdjük azon mun kástársak neveinek közlését, kik a Bérmunkás 8 héten keresztüli támogatására sietnek , Sze k.

Next

/
Thumbnails
Contents