Bérmunkás, 1931. január-június (19. évfolyam, 618-642. szám)

1931-01-01 / 618. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD. Entered as sceond class matter November 19, 1927, at the Post Office at New Tort* N. Y., under the Act of March 3, 1879. VOL. XIX. ÉVFOLYAM. NUMBER 618. SZÁM, VIRGINIÁBAN KILAKOLTATJÁK A SZTRÁJKOLÓKAT Egy birónak a vélemé­nye a Mooney és Billings ügyről San Francisco, Cal. — William H. Lángodon, az egyedüli Califor- niai supreme court-i biró, kinek a véleménye ellenkező a többieké­től Mooney és Billings ügyében, szembe helyezkedik a supreme court többi biráival és őszintén a következőket mondja: "Ha megfontolás tárgyává te­szem a Mooney és Billings ügyé­ben elhangzott véleményeket mint védőügyvéd, vagy a felsorakozta­tott érveket tekintem, mely mint hivatalos bizonyíték szerepel a supreme court előtt, azt kell mon­danom, hogy lehetetlenül is hang­zik a vád, továbbá megvédeni sem Ienet. Lehetetlenségnek hang­zik azért, mert egyáltalában nem a tényeken alapul, hanem gyanú­sítások, képzelt dolgok, bizonyta­lan következtetések és hamis eskü alapján elfogadott tények alapján hozták meg a marasztaló Ítéletet. "Ezeket a tényeket" védeni sem lehet ,mert a hamis esküre és a szenvedélyekre volt alapoz­va. A supreme court reportjának egynegyed része arra hivatkozik, hogy anarchista propagandát fej­tettek ki és ez elég ok arra, hogy a vádolt dolgokkal őket illessék. A tárgyaláson nem adtak helyet a védekezésnek. Teljes lehetetlen­ség valakit elitélni egy ügyben, hol a védelem részéről mindent elejtenek.” "Én nem tudom, vájjon Billings bünös-e vagy ártatlan ebben az ügyben. De tudom azt, hogy a tények felsorakoztatásánál, mely­nek alapján elitélték, oly valót­lanság volt, hogy még a nyoma sincs most ebben az ügyben, mi­ért is tartják fogva.” Az előttem felhalmozott doku­mentumok alapján nem szabad , őket fogva tartani többet. Az Íté­let kimondásánál John Mac Do­nald volt a koronatanú, ki nem tudom, milyen befolyás alatt te­hette azt a vádat, melynek alap- jánn elitélték. Most, hogy beval­lotta .miszerint pénzért lett felfo­gadva és hamisan esküdött, vele együtt a tényeknek egész láncola­ta is elesett. Ez adta az okot, — hogy a detektív iroda főnöke, Máthesonn és a District Attorney Brennan, kik Billingset elitélték, szabadlábra helyezésüket ajánlot­ták. Ez volt az inditó oka, hogy ügyüket ismét tárgyalás alá ve­tők. Nem tudom megérteni, hogy ROTHFISHER KÁROLY a „Bérmunkás“ 20 évi börtönre ítélt szer­kesztője mexico* száműzetésben elhunyt Végtelen szomorú hirt hozott a táviró. Lapzártakor kap­tunk értesítést, hogy a Bérmunkás volt szerkesztője Rothfisher Károly az IWW magyarajku mozgalmának egyik alapítója, 1930 december 15-én meghalt a Tulsa, Mexico, városi kór­házban. Rothfisher munkástársat az I917-es .háborús .hisztéria ideje?! ítélték el az IWW több száz tagjával együtt . 20 évi börtönre. Már akkor gyengélkedő Rothfisher a börtön elől mene­kült el és azóta súlyos küzdelmek között Mexicoban élt. Kidőlt harcosunk életéről és halálának tragikus körülmé­nyeiről lapunk jövő heti számában fogunk részletesen ir??i. A SKÓT BÁNYÁSZOK VISSZA­TÉRTEK MUNKÁBA. Glasgow, Scotland. — Ideigle­nes szerződés alapján 90 ezeh bá­nyász Skóciában ismét felvette a munkát. — A bányászok harcias megmozdulásának eredménye lett hogy a béreket nem vágták le. Ez a szerződés 1931 márc. 1-ig szól és akkor minden bánya külön akar egyezkedni a munkásokkal. MEGOLDVA A MUNKANÉL­KÜLISÉG. EGY FORD ÜZEMRŐL. A Németországi Ford gyárban ebben az évben 40' r-al több automobilt termeltek, mint az el­múlt évben, mely azt jelenti, — hogy ebben az évben 40'fc-al több osztalékot fognak kifizetni a stockholderoknak és a munkások bérét is ebben az arányban fogják levágni. PROSPERITÁS. HÁNY ÉVES A FÖLD. A híd ósok «negállapitása sze­rin földünk közel kétmillió éves, mely szerint egy vándorló csillag a nap közelébe ért, a napnak nagy ereje levágott egy darabot belőle, mely megkristályosodott és messze elesett a naptól. A JÓLÉT. akkor, midőn az ellenük felsora­koztatott vádak egymás után meg dőltek. Miért nem vették azt te- kinetbe, és miér nem kapták visz- sza szabadságukat, mit megérde­melnek.” Denville-ben a textil- bárók 100 családot' dobtak ki lakásaikból Long Beach, Cal. —A munka- nélküliség kérdését egyetlen vá­rosban sem sikerült oly nagysze­rűen megoldani, mint itt. A vá­rosi hatóság elhatározta, hogy minden nap ötven embert alkal­maz egy órai munkára 50 cent órabérrel. A munkanélküliek száma itt oly nagy, hogy két hónapig kell várni annak az embernek, mig ismét al­kalmat kap, hogy egy másik órát dolgozhasson, napi egy órára 50 cent órabér mellett. A közbeeső idő alatt — imádkozhat . I Az acélgyártás az Egyesült AI- S | lamok acéltelepein november hó- I napban 50/{-al csökkent és a va­lószínűség az, hogy még nagyobb j csökkenés várható. A Mahoning ; : Valleyben levő 84 kohó közül csak 34 van működésben. Turin, Olaszországban a mun­kanélküliek nagy tömege vonult fel a City Halihoz, hogy kenyeret követeljenek maguknak. Megro­hanták az utcán kenyeret szállító kocsikat is. Hogy a City Halihoz értek, a rendőrök megtámadták és összeverték őket, nagyon so­kat letartóztattak közülök. a hideg télre Denville-ben a River-side and Dan River Coton Mill Co. gyá­rakban immár 1 3-ik hete vívja el­keseredett harcát 4000 szövő- munkás az U. T. Worker«.- . A. F. of L.) •vezetése alatt. A munkás­ság hősies harcának letörésére nemcsak a Company által felfo­gadott gunmenek és rendőrség— használják fel, hanem Virginia ál­lam kormányzójánál is közbenjár­tak a textilbárók, hogy a katona­ság is segítségükre legyen a sztrájk letörésére. Napirenden vannak a tömeges letartóztatások, a picket line-on levő munkásokat gázbom­bákkal és más hasonló eszközök­kel verik szét, a rendőrség a kato­nasággal együtt. A textilbárók I 00 olyan mun­kás családot lakoltattak ki kará­csony estéjére, kiknek kenyérke- resőjük szervezett munkás vol A sztrájk egy erőpróbája az A. F. of L.-nek, mikor is a Southon el­helyezett textilgyára kmunkásai- nak megszervezése szervezetükbe ettől függ. A sztrájkot követte az, hogy a bányabárók több száz szervezett munkást véglegesen elbocsátottak. A sztrájk valódi oka a szervezet elismertetése akart lenni, ámbár a textilbárók közvetlen a sztrájk élőt vezették be a 10',l-os bérle- v'ágást mindkét üzemben. Caude Pollard, ki egykor Davis munkaügyi miniszternek volt a tit­kára, most a United Textil Wor­kers of America Virginiai vezére tárgyalni akart a textilbárókkal, kereken visszautasitották azzal a megjegyzéssel, hogy "nekik nin­csen mit tárgyalni.” Elzárkóztak mindenki elől, semmiféle vizsgá­latot a gyár területén meg nem engednek és senkivel sem hajlan­dók tárgyalni. Virginia állam kormányrója szerint azért volt szükséges a mi­litia odahivása, mely ellen az A. F. of L.-ben szervezett munkások hiába tiltakoztak, hogy a temeg- picketelés állítólag veszélyezteiíe a félve őrzött “magán tulajdont", ovábbá megakadályozzák a to­vábbi bombadobást ,mit "színién a sztrájkolok követtek el” és nem tudtá kelfogni, akik azt tették. Ezideig több mint 60 pickeí tlő csoportot tartóztatak le, kike kis börönbüntetésre és pénzbirságta (Folytatás a 3-ik oldalon.) NEW YORK, 1931. JANUAR 1.

Next

/
Thumbnails
Contents