Bérmunkás, 1930. július-december (18. évfolyam, 593-617. szám)

1930-07-03 / 593. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD. Entered as second class matter November 19, 1927, at the Post Office at New York, N. Y., nnder the Act of March 3, 1879. VOL. XVIII. ÉVFOLYAM NEW YORK, N. Y., JULY 3, 1930. NUMBER 593 SZAM. NAGY MUNKANÉLKÜLISÉG DETROITBAN EZRÉVEL RAKJÁK LE A MUNKÁSOKAT INGYENES CIRKUSZ NEW YORKBAN - - - - A PÁRTPOLITIKUSOK SZÉDELGÉSE Az IWW iránt fokozódik az érdeklődés. — A magyar csoport is erős akcióra készül Mikor az üres handbandázással a kapitalista osztály­nak tesznek szolgálatot SZTANA GYÖRGY RIPORTJA. A BÉRMUNKÁS EREDETI TUDÓSÍTÁSA. Beszámoltam már arról, hogy milyen állapotok uralkodnak az Ohioi acéltelepeken és lapunk olvasói azt is tudják, hogy szervezői utam Akronon keresztül, Detroitba vezetett. Nem kell nagyitani ah­hoz, hogy a dolgokat hátborzongatóan fesse meg az ember, ha a prole­tárok között megfordul. Sőt még kiszépitve, felcicomázva sem lehetne semmi jót Írni arról a helyzetről, melyben ma vannak Amerika bér­munkásai és nem hiszem, hogy van az országnak egyetlen városa ma, melyről jót is lehetne Írni, ahol a rettenetes kizsákmányolás mellett, legalább munkaalkalma volna a prolinak és módjában volna magát kizsákmányoltatni, erejét, egészségét, nyomorult éhbérekért eladni. J&.______________________ NEW YORK, junius 28. — Ez a közel hét millió lelket számláló metropolis arról is hires, hogy fülledt levegője a kánikula idejében sokkalta elviselhetetlenebb, mint a tropikus éghajlat városaié. Ha nem ismernénk a tegnapi cirkusz szereplőit, azt kellene hinnünk, hogy az értelmi szerzők, a roppant melegtől megkergültek és hőütött állapot­ban produkálták mutatványaikat. Ilyesmiről persze szó sem lehet, mert ez esetben is A,la politikai pártformula szerint hajtattak végre a dolgok. A vezéreknek, az értel­mi szerzőknek már csak azért sem vehette el a nagy meleg az eszét, mert hiszen a tett színhelyétől távol, biztonságban, valamely hűvös pincéből nézték, hogy mint verik a híveket fejbe az angol konzulátusi épület környékén. vára jobban fognak hallgatni a Ford munkások is, miután haza­fias ajándékot Ígértek nekik az amerikai nemzeti ünnepre, julius 4-ére. Ezrével fogják őket elbo- csájtani rendelés hiánya miatt. Nagy a riadalom és kétségbe­esés. Rongyos emberek rójják a város utcáit. Mosolynélküli, gond­terhes proletárarcokat láthat az ember. A proletárok már nem zár­kóznak el a szervezkedéstől. Ér­deklődnek iránta, amit az itteni általános IWW mozgalom lendü- lése bizonyít legjobban. A helyi angol lap olvasótábora állandóan szaporodik és minden csoport eredményesen működik. Ugyan­ezt nem mondhattuk a magyarok­ról, bár állandó helyiségünk van itt a városban. A kampányban is amint láttuk, lemaradtak. Még az IWW tagjait is az elkedvtelene- dés ragadta magával, bárha ők tudják, hogy a nagy munkanélkü­liség, a kapitalista rendszer vele­járó betegsége. Vannak tagjaink (Folytatás a 3-ik oldalon) Mint említetem, pártvezéri pa­tent szerint zajlott le egy tünte­tés tegnap, melyet, hogy mi okból, azt nem tudom, de imperialista- ellenesnek kereszteltek el. Szor­galmas olvasója lévén magam is a pártlapoknak, lementem a South Streetre, hogy szemtanúja legyek, mint végzik ki az imperializmust. Mint pártlapolvasó, befejezett ténynek hittem, hogy a Basky— Cannon-féle oppozició likvidálva van már régen és a fővezérek ki­végeztettek, eltemettettek. Annál nagyobb volt meglepetésem, ami­kor odaérve, hirtelen nem tudtam, hogy melyik soap box felé ve­gyem az irányt. Ugyanis két sar­kon egyszerre kezdették a szónok­latokat. Nem volt időm, hogy szemügyre vehessem és közelebb­ről állapítsam meg, hogy kik az ünnepi szónokok, de hamarosan nyílt alkalmam meggyőződni, — hogy hazudtak nekünk a pártla­pok, mikor azt Írták, hogy Bas­Értekezlet clevelandon Az IWW clevelandi csoportja a Bérmunkás olvasóinak a be­vonásával 1930. JULIUS HÓ 6-ÁN, a Buckeye Road és 104-ik| utca sarkán lévő gyülésteremben délelőtt 10 órai kezdettel tart, amelyen a Bérmunkás szélesebb körű elterjesztése melletti megbeszélés tárgyát fogja képezni az általános agitáció ügye. Nemcsak mozgalmunk régi harcosait hívtuk meg ezen érte­kezletre, de résztvesznek azon a környékbeli munkástársakon kívül Sztana György munkástárs is, aki Ohio kerületben végez jelenleg agitációs munkát és erről is beszámolót fog tartani. Ezúton is kérjük Munkástársainkat és a Bérmunkás olvasóit, hogy pontosan jelenjenek meg ezen az értekezleten. Az IWW clevelandi magyar csoportja. Akronban pár napot töltöttem csupán. Az IWW magyar tagjai szives vendéglátása mellett, felke­restem lapunk olvasói közül néhá­nyat, majd rendeztünk egy tag­gyűlést, ahol megállapodtunk ab­ban, hogy helyettem, a helybeliek végzik a további munkát még na­gyobb szorgalommal, mint a múlt­ban s én pedig elmegyek arra fe­lé, ahol nagyobb szükség van lap- terjesztőre és agitátorra. így kerültem Detroitba pár napra, ahol azt tapasztaltam, — hogy még sokkal nagyobb munka- nélküliség van, mint bárhol, amer­re eddig jártam. Se vége, se hosz- sza itt a panasznak. A Ford-gyár kivételével ez év tavaszán meg sem indultak az autógyárak. A múlt télen éhesen, rongyosan és fázva nehezen vergődtek át az em­berek és volt még egy vékonyka szála reményüknek, mert bíztak abban, hogy a tavaszra megindul­nak a munkák és ki ki, ahogyan tud, vagy visszamegy a gyárba, ahol dolgozni szokott, vagy egy másikban fog elhelyezést találni. Ez az utolsó foszlánya is szerte- mállott a reményüknek. Az autó­gyárak nem nyíltak meg és ame­lyek kaptak valamelyes rende­lést, azt kiállitották olyan észre­vétlenül, hogy a kirekesztett mun­kások még csak tudomást sem sze­reztek róla. Fordék voltak az egyedüliek, — kik öt napot biztosítottak munká­saik egyrészének. Érthető is volt, hogy a munka elvesztésétől való félelmükben a Ford munkások hallani sem akartak a szervezke­désről. Most persze ez a kép is megvál­tozott. A szervezkedés józan sza­kyéknak már kampec. Mert cso­dák csodája, a feltámadt halottak és kivégzettek szónokoltak az egyik sarkon, a maguk vélemé­nyét akarták elmondani, hogy mi­ként kell elbánni azzal az imperia­lizmussal. Beleszóltak a kártyába erre a többségi kommunisták is és ököl­lel kezdték magyarázni, hogy aki­ről egyszer megírták, hogy “ti halottak vagytok”, azoknak ha­lottaknak kell maradni és punk­tum. Ez a magyarázkodás olyan vehemens lett, hogy kék szemek és kivert fogak jelezték, hogy mindkét csoport érti a vitatko­zást. Az egész vitatkozást a rendőr­ség rontotta el. Az 5 argumentjük volt a döntő, melyet a botjaik vé­génél döngettek bele az üres fe­jekbe. A vitatkozók megfutottak s csak mikor zsákutcába kerültek a rendőrök között, kik őket üldö­zőbe vették, a kényszertől kétség­beesve fordultak szembe. Ideigle­nesen megkötötték a halott Can­non ék és a Weinstonisták a békét és az őket abrichtoló rendőrséggel szembeszálltak, kik néhányan a több százra felszaporodott sta­tisztákkal szemben, kénytelenek voltak kereket oldani és segítsé­gért telefonálni. Mire a segítség megjött, akkor­ra már az angol konzulátusi épü­lethez közel ért a tüntetők eleje. Itt persze már nem volt vitatko­zás, csak fejnélküli futamodás. — Betört fejek és botfoltoktól kék (Folytatás a 3-ik oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents