Ungvári Közlöny, 1912. január-június (34. évfolyam, 1-26. szám)

1912-01-04 / 1. szám

Ungvár, 1912 január 4. I. szám Harmincnegijedik évfolyam Előfizeíési ár helyben és a vidéken Egész évre ........................8 korona Fél évre .............................4 korona Negyed évre ....................2 korona Egy szám ára a dohánytözsdékben IO f. P0Í1TIKRI UiSSfíG felelős szerkeszíő: Dr. REISMRN HENRIK főmunkaíárs: Dr. BRNÓ VliMOS A kaszinói élet. Sokat beszél­nek most a Társaskörben lezajlott Szilveszter esti mulatozás kapcsán a kaszinói életről s minden oldalon megállapítást nyert az a tény, hogy a társaskör nem teljesiti többé azo­kat a kötelességeket, amelyek régen hivatását képezték, s éppen ellen­kezőleg a széthúzásnak, felekezeti csoportoknak, társadalmi kasztoknak valóságos melegágya lévén, idejét múlta és öreg, elavult, a kortól el­maradt bácsiknak, hivatalfőnököknek találkozó helye lett. Nem mondunk vele uj dolgot, ha megállapítjuk mi is, hogy a Társaskör a bukás szélén áll, s a Szilveszter estihez hasonló esetek csak siettetni tudják a teljes szétzülést. Mert mi is történt ? Ne­hány család mulatni akart s igénybe vette a Társaskör helyiségeit, világí­tását, fűtését úgy, hogy teljes exklu­zivitás mellett szórakoztak és a Tár­saskör többi tagjait még is kizárták maguk közül. A benfenlesek már hetekkel előbb hivatalosak voltak a szilveszteri estélyre, az avatatlanok pedig porhintés képpen deczember 30.án a senki által sem figyelt fekete táblán lettele értesítve a mulatságról... Hát az ilyen eljárás, az ilyen szepa­rált mulatozás nem alkalmas a ka- csinói élet fejlesztésére! Nagyon jo­gos és indokolt tehát azoknak a ha­ragja, akik a Társaskörben most divó rendszer ellen síkra szállnak és a tehetetlen választmány megrendsza- bályozásának szükségét hangoztatják. Végre is egy modern társaskör veze­tőségének modem emberekből* kell állami s nem okvetlenüt szükséges, hogy minden hivatalfőnök, minden társadalmi kaszt vezetője, mihelyt Ung- várra hozz őt sorsa, a Társaskör választmányába hivatalból bekerüljön! A kaszinó élet fellendítése csakis ifjú élet erős, modern és társas emberek­től remélhető!... * Kis köz. Nagy és határozottan 82ép tervekről tanácskoztak város szerte a múlt hetekben. Ha előbb utóbb megvalósulnak és ezek a mo­numentális építkezések megtörténnek, a belváros képe határozottan meg­változik. De addig is akad még egy kis rendezni való. Az Uj-teret és Rákóczi utcát összekötő kis közt ajánlanék a hatóság szives figyel­mébe. A polgári iskolai leányok, a képezde gyakorló iskolája és a zsidó skola növendékei járják ezt a ve­szedelmes utat. Meredek és sikos. S nert tőképpen gyermekek járják, mig a rendezés más módját nem ejtik meg, legyen legalább állandó gondo­zás tárgya. A szülők és tanitók, va­lamint azok, akik a városházát ezen sikátoron közelitik meg, egyaránt hálásak lesznek érte. i BHBBissiaaiiaaaaaeBBBEaHBnniB Vármegyénk és városunk uj esztendeje, Mielőtt vármegyénk és vá­rosunk közélete, múlt éve és jövendője felett szemlét tartanánk, az újévet boldo­gító reményekkel és hittel köszöntjük. Ahitaz, amely istenfélelem­ből fakadt, amelynek életere­jét nem szívták ki éleírontó \ veszedelmes élősdiek, amely bensőleg összeforrt velünk, vérünkbe ment. Jótékony­sága annyit jelent, mint a szegény, hideg, kihalt föld­nek a forró, a tüzes napsu­garak. E helyütt helyi társadal­munkat érintő, tágabb érte­lemben vett munkáról kellene elsősorban beszámolnunk, csakhogy amint az itt sze­replő rövid nehány tételt átfutjuk s a végeredményt megállapítjuk, megdöbbenés­sel kell megállanunk a mér­legből kirívó visszás ferde- ségek fölött. Vármegyénk szegény s nélkülözi a társadalmi élet jótékony nyiivánulását. De ez nem lehet máskép, tudva, hogy a vidéken alig van intelligens földbirtokos osz­tály. Holott ezek nélkül köz­életről beszélni sem lehet. A földbirtokos osztály egyben a városi termelők fogyasz­tója s mivel ezeket nélkü­lözzük, a városi termelők kedvező forgalma is teteme­sen csökkent. Igaz, hogy mezőgazdaságunk mindinkáb fejlődik, csakhogy az ebből eredt haszon csakis a kis­birtokosok zsebeibe vándo­rol, akiknek szükséglete a legkisebb mérve zsugorodik össze. A vármegye vidékén ki­emelkedő momertum a ka- pos-vajáni vasút, amely so­kat lendít ezen vidék forgal­mán. Ezen vasútnak küszö­bön álló tovább építése meg­nyitja előttünk a forgalmat s ezen utón a messze terjedő összekötetést. A vármegye felvidékének is más képe van azóta, hogy vasútja van. A ruthén lakos­ság jóléte emelkedőben van, Előfizetési felhívás. Az Ungvári Közlöny az újévvel harmincnegyedik év­folyamába lépett. E hosszú múltból bizta­tást merítünk, hogy a meg­kezdett utón tovább is lan­kadatlanul haladjunk, köz­ügyeinket ezután is támo­gatni és előmozditani igye­kezzünk. Az uj évben ismét a me­gye és város t. közönségéhez fordulunk, hógy lapunkat to­vábbra is pártfogásban része­síteni kegyeskedjék. A lap szerkesztősége és munkatársai mindent el fog­nak követni ezután is, hogy a lap béltartalom tekinteté­ben a megyei és a városi közérdekek hű képviselője legyen s a legjobb vidéki lapok sorába emelkedjék; vi­szont a jelenlegi kiadóhiva­tal nem riad vissza semmi áldozattól, hógy a lap az igényeknek megfeleljen. A lap előfizetési ára az eddigi marad: Egész évre 8 K. Félévre 4 Negyedévre * K. A hátrálékban levő elő­fizetőinket kérjük, hogy a jvátralékos összeget az elő­fizetéssel együtt szívesked­jenek beküldeni. Tisztelettle az Ungvári Közlöny szerkesztősége és kiadóhivatala. Megjelenik minden.csüíöríökön Szerkesztőség és kiadóhivatal Ungvári Széchemji-íér 33. sz. (Kreisler-nijomda) Hirdetések és előfizetések a kiadóba, kéziratok a szerkesztőségbe küdendök aminek lendületet adott a hegyvidéki kirendeltség mű­ködése, akiknek itteni veze­tői a kereset forrását a nép részére megnyitották, alkal­mat adva a népnek a jobb táplálkozására mert a testi gyomor fokozza munkakedvü- | két és munkaerejüket. A felvidéknek kiváló tényezője a Bantlin-féle vegyigyár amely útmutatója, serkentője a ter­mészet ereje kiaknázásának. Különben minden .tevé­kenység Ungvári összepon- tosul. A város fejlődik for­galomban, társadalma tevé­kenységében, amiből a. vidék is részét kiveszi. Ha az üz­leti világ szigorúan reális szempontjából vizsgáljuk is a mérleget, el kell ismernünk, hogy társadalmunk ereje a múlt évben is jól érvénye­sült. Az ismeretek terjesztése, a szegények és az elhagyott gyermekek gondozása, a szép fejlesztése, az adott csekély eszközök dacára megfelelően kihasználtatott. Elismerés- il­lesse azokat, akik mindeze­ket irányítják, akik elszánt­ságnak nevezhető bátorság­gal, mindenkor készek arra, hogy ezen vagy azon a té­ren a kezdeményezés, az irányítás, a tömörítés mun­káját végezzék. Ungvár törzslakosságának száma az utóbbi évtized alatt 2000-el emelkedett, ami kedvező jelenség, igy a le- foly 10 év a város kepét egé­szen átalakította élénkségben, forgalomban, aminek főkép a városba jött idegenek ad­nak elismerő kifejezést. Ez lelkesítsen bennünket, hogy fokozódó erővel és ambíci­óval törekedjünk a várost fejleszteni s az életet itt kellemessé tenni. Első legyen a vízvezeték és csatornázás, a mi nélkül rendes város nem is képzelhető. A köz- világositás is most már va­lóban javult. Ugyancsak ked­vező lett a múlt évben a közegészségügyre a házisze­mét rendszeres kifuvarozá­m

Next

/
Thumbnails
Contents