Békésmegyei közlöny, 1937 (64. évfolyam) július-szeptember • 146-222. szám

1937-07-01 / 146. szám

lékéscsalip 1937 jyíius I csütörtök 64. évfolyam 146. szám Elfogató parancsot adtak ki Surgoth Jenő ellen (A B. K. ludósitója jelenti.) Surgoth Jenő gazdasási főfelügyelő eltűnésével kapcsolatban a deb­receni törvényszék viztgólóbirája tegnap elfogató pararcsot adott ki a minisztérium főtisztviselője ellen sikkasztás gyanúja miatt. A debreceni gazdasági főfelügyelő­Bégen, ahova Surgoth Jenő bevolt osztva évekre visszamenőleg el­rendelték a vizsgálatot, amely máris 30.000 pen^ő hiányt állapí­tott meg a gazdasági kísérleti ál­lomás pénztárában. Ejyes hírek szerint ez az összeg kilesz száz­ötvenezer pengőt. Valószínűnek leríják, hogy még több letartózta­tás várhaló a nagyarányú vissza­élések ügyében. Öngyilkos lett egy mezöberényi fiu a dorgálás miatt (A B. K. ludósitója jelenti.) Hoffmann Gábor mezöberényi gu­lyás megdorgálta hasonlónevü fiái, mert az nem tudta összeterelni nyáját. A fiu annyira szivére vette a dorgálást, hogy elkeseredésében beleugrott a Csorda-kutba. Mire rátaláltak, halott volt. Előre készültek a támadásra a budai nyilasok (A B. K. tudósítója jelenti.) A budapesti főkapitányság politi­kai osztályának detektivjei kinyo­mozták a hűvösvölgyi merénylet ügyét és alig negyvennyolc órával a merénylet elkövetése ulán már kézre is kerültek a revolveres nyi­lasok, akik a merényletet végre­hajlották. Letartóztatták Balla Ist­ván harminc esztendős soffőrt, aki Litzmann Jenőt a hűvösvölgyi vég­állomáson lelőtte. Vele együtt le­tartóztatták egy fiatalkorú barátját, a budai nyilasok egyik tagját, aki szintén ott volt a revolveres jele­netnél. Megállapították, hogy a bu­dai nyilas főcsoport készült a támadásra és ezért a főcsoport embereit nagy­gyakoilalra rendelték ki a hűvös­völgyi erdőbe. Tegnap reggel a politikai osz­tályról a letartóztatottakat átkísér­ték a bűnügyi osztályra, hol meg­kezdték kihallgatásukat. Balláék azzal védekeznek, hogy véletlenül lőttek a munkásokra. Szerintük az volt mindennek az oka, hogy a muiikások terrorisztikusan léptek fel. Mint a vizsgálat kiderítette, a nyilasoknak ez a vallomásu nem felelt meg a valóságnak. Kiderült, hogy nemcsak a két merénylő, ha­nem a nyilastársaság valamennyi tagja töltött revolverrel volt fel­felfegyverezve. Egyelőre halasztást szenved az evangeiikus iskolák építése (A B. K. tudósilója jelenti.) Többizben megemlékeztünk már arról, hogy a békéscsabai ev. egy­ház képviselőtestülete állást fog­lalt meglévő iskoláinak ujakkal való kiegészítése érdekében. Nem­régiben elhatározták, hogy a kor­mány segítségét kérik a legszük­ségesebb uj Ukoiák felépítéséhez. A kidolgozott tervek szerint 60.000 pengőt invesztált vo'na be az ev. egyház, amennyiben Erzsébethe­lyen, a Máriássy- uccán egy, a Könyves-uccán kéttantermes, a sopronyi tanyákon egy-tantermes iskolát akart építeni. A terv azonban egyelőre nem valóiulhat meg, mert az államse­gély kiutalására a most kezdődő költség­vétési évben már nem kerülhet sor. Illetékes helyen azonban nem ad­tak végleges elutasító választ a segélykérő egyháznak, igy remél­hető, hogy az építkezés a jövő év nyarán megindulhat. Az üggyel egyébként tegnap délután foglalkozott az egyházta­nács, ma délelőtt pedig — Medo­varszky Mátyás dr. egy házfelügye­lő és Szeberényi Gusztáv dr. igaz­gató-lelkész elnökletével —a kép­viselőtestület tárgyalja az iskola­építkezéseket s határozatot hoz a munkálatok elhalasztása tárgyá­ban. 6yomdn megkezdődik a fölőgázkutatds (A B. K. tudósítója jelenti.) Gyoma község határában rövide­sen megindul a kutatás fö!ds?á*, olaj, petróleum és más, a főidben rejlő kincsek után. Gyoma lakos­sága felcsigázott érdeklődéssel te­kint az uj kísérlet elé. Már nyolc évvel ezelőtt az egyik gazda föld­jén 58 fokos meleg víz buggyant elő és a lakosság eljárt a hivata­los fórumoknál, hogy földgáz után kutassanak, de a hatóságok e ké­rés elől elzárkóztak. Az idén a vármegye törvényha­tóságában az egyik felszólaló rá­mutatott arra, hogy a vármegye területin földgáz nyomöKaf fedez­tek fel és kérte, hogy a vőrmegye javasolja a kormőnynak a mély­fúrások megkezdését. A törvény­halóság helyeselte a tervet és az ilyen irányú beruházást s ebben az értelemben megkeresést intézett az iparügyi minisztériumhoz, mely az ország több helyén földgázku­tatásokat folytat. Az iparügyi mi­nisztérium honorálta a vármegye kérését és aímeginduló kutatások alatt fog kitűnni, hogy Békésvár­megyében a remények betelje­sednek-e. Fontos határozatok a 33-as bizottság ülésén Darányi miniszterelnök: Buzapolitikánk alapja továbbra is a romai egyezmény (A B. K. tudósilója jelenti.) A 33-as országos bizottság szerda délulán 5 órakor Juhász Andor elnökletével ülést tartóit. A mér legvalódiság helyreállításának ki egészitésről szóló rendelet elfoga­dása után a házadó rendkívüli pótlékaként megállapított pótlék leszállításáról tárgyaltak. A leszál­lítás 1938 január 1-én lép életbe. Lakatos Gyula, Petró Kálmán be­szédére Fabinyi Tihamér pénz­ügyminiszter válaszolt. A mező­gazdasági házak adóterhének csökkentését az egy szoba-kony­hás napszámos házadójának el­törlésével eredményesen véghez vitték. Most a saját használatban lévő házak házadójának csökken­tésére kerül sor. Az érvényben lévő rendszer túlságos adminisz­trációval és méltánytalansággal jár. A javaslatot elfogadták. A magánalkalmazottak különadójá­nak mérséklése tárgyában benyúj­tott javaslathoz Teleszki János, Rönkéi Fereuc és Eckhardt Tibor szólaljak fel éa a pénzügyminisz­ter réazleteles felvilágosításai után e bizottság ezt a javaslatot is el­fogadta. A mezőgazdaságnak nyúj­tandó kedvezmények tőrgyában kiadott rendsietek hatályát az 1937/38. gazdasági évre meghosz­8zabbitották. Felszólaltak Zsindely Ferenc, Eszterházi Móric gróf, Eckhardt Tibor, Petró Kálmán, Klein Antal, majd Darányi Kálmán, mint föld­mivelésügyi miniszter. Rámutatott arra, hogy a buza értékesítési prog­ramja megállapítást nyert, figye­lembevéve a mutatkozó termésfe­lesleget. A buzapolitlka alapjául a a |övö gazdasági évben is a római egyezményt kívánja te­kintetbe venni. Az elmúlt három év biztositotla a gazdát, hogy buzafeleslegeinek ex­portértékesítését a világpiaci árnál magasabb ár mellett adhatta eL Az aratás utáni kereset biztositáss érdekében törekedni fognak arra, hogy az exporthényad azonnal ke­rüljön lebonyolításra. Az úgyneve­zett állomási limitet és az árak megállapítását a kormány mellős­ni kívánja. A buzahatáridő üzlet kérdésében a kereskedelmi minisz­ter a legközelebbi jövőben érte­kezletet fog tartani az érdekeltek­kel. Arra az elhangzott észrevé­telre, hogy a tengeriértékesités kér­désével a kormány nem foglalko­zott, kijelentette, hogy a kormány ezzel a kérdéssel behatóan foglal­kozott. A mezőgazdaság megsegí­tésére szolgáló alapot a kormány igénybe kívánja venni a borérté­kesítés előmozdítására is. Fabinyi Tihamér pénzügymi­niszter beszélt ezután a tárcáját érintő kérdésekről, majd a bizott­ság ©'fogadta a rendeletet. Temes­vári Imre a tüzifaárak szabályo­zására készült rendelettervezetei ismertette és rámutatott a tűzifa áránek indoktalan drágulására. Lányi Mértei Eszterházi Móric után Bornemisza Géza kijelentette, hogy a tűzifa árának megállapí­tása a közönség érdekében elkér Élhetetlen. A kereskedő-ÉKak megállapításá­nál figyelemmel Imz a kereskedők érdekeire. Darányi Kálmán mi­niszterelnök a szállítási igazolvá­nyok kiadásáról adott tájékozta­tást, majd a bizottság a rendele­tet elfogadta. Juhász Andor elismeréssel em­lékezett meg a bizottság ama tag­jairól, akik hosszabb ideje részt­vesznek a bizottság munkálatai­ban, majd az ülést bezárta. Nagy érdeklődés kiséri a gyopárosi csiilagturát (A B. K. tudótilója jelenti) Mint elősső híradásainkban jelen­tettük, f. hó 4-én a Hungária Au­tós Club és Körösvidék Motoros Sport Club rendelésében Buda­pestről Gyopárpsfürdőre csiilagtu­rát rendszez Őfensége József Fe­rencz kir. herceg és Anna kir. hercegnő személyes vézetésével. Az egész megye előkelősége és a hivatalos hatóságok is képvi­selve lesznek a vasárnapi fogad­talásnől, melyet bankett követ. A Körösvidék Motor Sport Club ezúton kéri fel a résztvenni óhajtó és mér meghívóval rendelkező tagjait, vasőrnap reggel fél 9 óra­kor a Csaba-szállónál, a klub hi­vatalos megbizotljőnál a menet­levél lebélyegzése végett jelent­kezzenek és ugyanabban az idő­ben startoljanak. Előreláthatólag Budapestről és a megyéből legalább 40—50 autó

Next

/
Thumbnails
Contents