Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) április-június • 76-147. szám

1936-04-01 / 76. szám

2 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY 1936 április 1 Tavaszi divatretikülöket hozott anyagbői is készit és javit Nyári Géza böröndös Andrássy-ut 19. Több mint 22.000 válasz­tója van Békéscsabának (A B. K. tudósítója jelenti.) A vőros közigazgatási ügyosztálya elkészült az országgyűlési képvi­selőválasztások névjegyzékének tervezetével. A tervezetet a köz­ponti választmány elé terjesztik, majd onnan az országos bűnügyi nyilvántartóhoz kerül megfelelő kirostálás végett. A név jegyzék-tervezetbe 22.665 választó került. Öt évvel ezelőtt, a legutóbbi névjegyzék összeállí­tásakor 20.264 szavazásra jogo­sultat vettek fel. A pótnévjegyzé­kek ös8zeállitésa alkalmával 4357 választópolgár jelentkezett, mi« mintegy 3000 et törölt a központi választmány elhalálozás és elköl­tözés miatt. A 20.264 választóból, most, az uj összeírás alkalmával 14 212-t találtak régi lakásán, mig az uj felvétel 8453 volt. Utóbbi számnál legalább hetven százalé­kot tesz ki a költözés miatt ide sorozottak csoportja. Az uj tervezet szerint a két leg­népesebb körzet Erzsébet helyen található, 3017, illetőleg 2783 vá­lasztóval. Befejeződött a vizsgálat a szolnoki visszaélések ügyében (A B. K. tudósítója jelenti.) A „8 Órai Újság" április 1-iki számában „Váratlan < ( fordulat a szolnoki botrányban" cím alatt megjelent sajtóközleményre vonat­kozólag hivatalos helyen a kö­vetkező nyilatkozatot tették: — Téves és helyt nem álló az emiitett cikknek az a beállítása, hogy a szolnoki vizsgálat váratlan fordulat következtében ért volna véget és hirtelen hívták volna vissza a vizsgáló bizottságot. A való tényállás az, hogy a köz­igazgatási helyszíni vizsgálat, mely alapos és lelkiismeretes munkával nem egy visszaélésre derített fényt, olyan stádiumba jutott, hogy a további helyszíni működés szük­ségtelenné vált. CSABA MOZGO Április 1—2, szerda fél 5, fél 7. fél 9, csütörtök fél 7, fél 9 Szerdán a fél 5 órai előadás zóna 1 Milliók olvassák Jack London világ­hírű regényét: VADON SZAVA Clark Gable, Loretta Yoo-g Tavasz a télben Színes trükkfilm. GOMBOK, CSATTOK óriási választékban a legújabb színek és fazonokban a legolcsóbban Gutvill csipkeáruházban Andrássy-ut 6. sz. alatt. Súlyos verekedés a vendéglőben Amikor a vendég sokalja a számlát (A B. K. tudósítója jelenti.) A mult év december közepén nem mindennapos verekedés történt Bé­késcsabán a Szulimán féle ven­déglőben, ahol Dandár János fő­pincérnek a fizetés körül támadt nézeteltérése az egyik vendéggel, Gáspár Lajos biztosítási tisztvise lővel. Gáspár Lajos ugyanis isme­rőseivel együtt a vendéglőben idő­zött és amikor fizetésre került a sor, Dandár főpincér benyújtotta Gáspárnak a számlát, aki asron­ban soknlta az összeget és a fc pincér felelősségre vonása után olyan fenyegelőleg lépett fel, hogy Dandár János felkapott egy széke! és azzal ugy fejbevégla a bizto síIőbí ti82tviselőt, hogv az harminc napon tul gyógyuló sérülést szen­vedett. Az épületes verekedést tegnap délelőtt tárgyalta Romváry Tibor dr. a békéscsabai kir. járásbíróság büntetőbirája, aki több tanút hall­gatott ki RZ ügyben. Özv. Szulimán Viktorné első tanú előadta, hogy ő a konyhá­ban tartózkodott, amikor a külön­teremből lórmót hallott. Nyomban besietett, de amint kinyitotta az ajtót, már csak azt látta, hogy Dandár Jánost többen szorongat­ják, az pedig egy székkel meg­ütötte GáBpárt és azután kiszaladt az udvarra. A következő tanú arról vallott, hogy előzőleg móa helyen együtt borozgattak Gáspárral és amikor betértek a vendéglőbe, társaságuk két ta^ja billiárdozni kezdett és a főpincér ezek számláját is Gás­párral fizettette ki, aki ezt sérel­mesnek találta és megkérdezte, hogy kinél lehet a számlát kifo­gásolni. Dandár erre szidalmazni kezdte Gáspárt, aki megragadta a főpincér kezét. — Mit mondott ? — kérdezte a biró. — A főpincér erre fejbe vágta. A tanú szerint nem volt fenye­gető a főpincér helyzete. Buska Károly tanú szerint Dan­dár János tiszte88égtudóan meg­adta a felvilágositáat a számlára vonatkozólag, de Gáspár csak »o vébb kötekedett. Hobel János tanú eskü alatt elmondta, hogy Gáspé- és Hankó megragadták o főpincért, amikor az a tulajdonosnőért akart menni éa fanyegetőleg léptek fel Djndár­ral szemben, aki szorongatott helyzeté­ben ütötte meg a székkel Gáspárt. Szidást azonban nem hallott a tanú egyik részről sem. Gáspár a verekedés előtt lelövéssel is fe­nyegette a főpincér?. Schuarsik Géza szerint a főpin­cér szorongatott helyzetben volt és Gáspár, aki már ekkor spicces­nek és erőszakosnak tetszett, kötekedő magatartást tanú­sított Dandár Jánossal szem­ben. A tar.u megesküdött vallomására. Romváry Tibor dr. büntetőbiró ezután felolvasta a két félről fel­vett orvosi látleleteket, majd a kir. ügyészségi megbízott indítvá­nyára elrendelte Polgár Ignác dr. orvos tanukénti kihullgalását s az uj tárgyalást éprílis 20 ára tüzle ki. A Mars titokzatos üzenetét fogta fel rádión M. A. van Eyesle, a vi­lághírű asztronomus Ismeretlen akadályok nehezítik meg az éther légüres terében az elektromos hullámok terjedését. — Mi az oka annak, hogy a Mars lakói csak ujholdkor tudnak jeleket küldeni a földre? — Misztikus muzsika akkordjai . . . A Vég titokzatos szigetén, ahol éjjelenként rádiumban gazdag rej télyes gázok törnek elő a föld mélyéből, immáron három hónap óta dolgozik cementből készült, hermetikusan elzórható laboratóriu móban titokzatos műszerei között M. A. van Eyesle, a sottens i csil­lagvizsgáló intézet tudós tanéra. M. A. van Eyesle nevét ismeri a tudományos világ. A csillogó szemű, ötvenbe haj'ó, mindig ele­gáns lett származású asztronomus évekkel ezelőtt egy magaszerkesz­tette hangszórót mutatott be az oxfordi egyetemen és ebből a hangszóróból különös melódiáju mu;:oika hangjai törtek elő. A kon­tinens és Amerika lapjai sokat Ír­tak akkor a kísérletekről, a* han­gokról tudósok állapították meg, hogy azok az éter zenéjét közve­títik. M. A. van Eyesle folytatta kí­sérleteit és egy éve sincs annak, hogy a Carnegic egyetemnek je­lentést tett arról, hogy azok a hangok, amelyeket eddig az éther muzsikájának tartott a tudományos világ, nem a titok­zatos éterből jönnek a földre, hanem a Mnrsról indulnak ki és szerinte a Marsnak valamelyik titokzatos lakója küldi üzenetét a földre. M. A. van Eyesle mególiapitása a szenzáció erejével hatolt, külö­nösen mikor a sottensi professzor kimutatta, hogy a hangokat leg­jobban újhold tájén lehet felfogni és azok legerősebbek ott, ahol a gazdag rádiumtartalmuforráBok bu­gyognak a földből. A Carnegie egyetem jelen'ős anyagi támoga­tása mellett M. A. van Eyesle la­boratóriumot épitett magónak a pöstyéni Vég-szigeten és ebben a cementből készült laboralóriumban elhelyezte nemcsak azokat a mű­szereket, amelyeket maga konst­ruált, hanem azokat is, amelyeket Piccard professzor, a sztratoszféra repülés hőse bocsójtott rendelke­zésre. Kedden, március 24-én, kevéssel ebéd után engedélyt adott M. A. van Eyesle ianár arra, hogy kísér­leteinek tanuja legyek. Rajta kivül én vagyok ez első idegen, akinek módjában állott hallanom azokat a hangokat, amiket a Marsról küld egy titokzatos teremtvény — ember, vagy más valaki, ki tudná ezt vájjon megmondani — a min­denségnek erre a parányi golyó­bisára, amelyet Földnek nevezünk. A cementből készült, kupola alakú laboratórium közepén hatal­mas. mintegy hat méter széles rádió-készülék áll. Jód alumínium­ból készültek az egyes alkatrészei. Sötétben a készülék világit. A pös­tyéni források gazdag rádiumfar­talma foszfore8zkél a kis terem­ben. A professzor beállítja a hang­felvevőt. Titokzatos hangok törnek elő a hangszóróból; a hangok néha bömbölnek, néha artikulót­lanokké válnak, néha lágyak, akár a legandalitóbb muzsika. — Eddig a hangokat nem tud­tuk megfejteni — mondja érdek­lődésemre M. A. van Eyesle — most azonban rájöttem arra, hogy ha az egyes hangokat lefologra­fálom, akkor a hangos film vetítő­gépén összefüggő beszédet kapok. A nyelv még ismeretlen előttem, de találtam már összefüggő sza­vakat. Ez a szó: Isilyrpa akom gyakrabban fordul elő. Vannak szavak, amelyek csak magénhang­zókból óllanak, másokban viszont túlteng a sok mássalhangzó. Ma még titok számunkra a Mars üze­nete, de én hiszem, hogy hama­rosan elérkezik az idő, amikor a a rejtélyes Ynilyrpa akom üzene­tét megértik a föld lakói. Paál Jób Teherautó és kerék­pár szerencsés karambolja (A B. K. tudósítója jelenti.) Szerencsés kimenetelű teherautó­karambol történt Kondoroson hét­főn délutón a Petőfi- és Márky­Barna-u. kereszteződésénél, ahol egy kerékpáros fiatalember össze­ütközött az Áldás ásványvizet szállító. C06—LB rendszámú teher­autóval. A kerékpór első kereke összetört, gazdája a földre zuhant, de az odafúló emberek felsegítet­ték. A fiatalember nem sérült meg komolyabban; az autó ablaka azonban összetört. A jegyzőkönyv felvétele és a kihallgatások után az autó egy órai késéssel mehe­tett tovóbb. Húsvéti ajándéknak alkalmas magyaros kézimunka blúzok, magyar mintájú kerámiai tárgyak, kötött selyem fehérneműk, zsurkendők legszebbek és legolcsóbbak a Csaba Kézimunka Háziiparnál Katolikus bérpalota

Next

/
Thumbnails
Contents