Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) április-június • 76-147. szám

1936-04-01 / 76. szám

1936 március 349 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY 3 HÚSVÉTRA IPOT ADUMTÓL KQCZISZKY-PALQTA A bérbeadó kerítésével fűtött a télen... (A B. K. tudósitóia jelenti.) Kovács György békéscsabai nap­számos a tél folyamén leszaggatta bérbeadójának kerítéséről a léce­iket és eltüzelte. Nóvák János házi­gazda emiatt feljelentést telt Ko vócs ellen, akinek ügyét tegnap tárgyalta a békéscsabai kir. járás­bíróság, ahol teljes beismerése ulán 7 napi fogházra és politikai jogainak hérom évi felfüggeszté­sére Ítélték Kovács Györgyöt. A jugoszláv királypör elmozdított védőjét fel­vették a francia ügyvédek közé (A B. K. tudósítója jelenti.) Az ügyvédi kamara felvette a pá­risi ügyvédek közé Desbons ügy­védet, kit a Marseilles i merény­lők ügyének tárgyalásakor a tör­vényszék megfosztott az ügyvédi gyakorlattól. A képviselőház magénjogi bi­zottsága Desbons újrafelvételi ké­.relmének elintézését az ügyvédi kamarára bizta, amely ugy hatá­rozott, hogy Desbonst felveszi az ügyvédek lajstromába. Kabáth Kálmán előtt ki­hirdették a tábla Ítéletét (A B. K. tudósítója jelenti.) A gyulai törvényszék Ungvári­tanácsa kedden délelőtt hirdette ki Kabáth Kálmán volt orosházi jérásbirósógi irodatiszt előtt a tábla Ítéletét, mely a törvényszék öt évi fegyházbüntetését két és félévre száliitotta le. Kabáth Kálmán eltérő minősités és a büntetés enyhítése miatt sem­miségi panaszt jelentett be a kú­riához. ¥. Bem-ucca 27. számú ház nagy kerttel olcsón eladó Felvilágosítást ad : Erdélyi György dr. ügyvéd Szent István-tér 3. szám alatt Hz asz'cfossegédek tiltakozása — Levél a szerkesztőhöz — A békéscsabai ipartestület asz­talos szakosztályát megkereste a szegedi kereskedelmi és iparkci mara annak közlése iránt, hoau mennyiben kívánja a kamara te­rületére a legkisebb órabéreket megállapittatní. A szakosztály olyan alacsony béreket hozott ja­vaslatba, hogy közérdekből is kénutelenek vagyunk azok ellen ezúton is tiltakozni. Az asztalos munkaadó most 20 filléres legalacsonyabb, 40 filléres legmagasabb órabért kívánnak hi vatalosan megállapittatni. Nem tudjuk, hoqy ő*z óta mer.nuiben lett olcsóbb az ébt. vagy milyen más oknál fogva kívánják a mun­kaadók a legkisebb órabért 20 fillérben megállap'ttalni, amikor ősszel önként fölaiánlotiak 25 fil­lért s ezt mi el is fogadluk. Ez a meaállapodás máig is érvényben van. Sérelmesnek tartjuk azonban ezt a 25 filléres legkisebb órabért is, mert pld. Budcoes'en a bérek hivatalosan 36—70 fillér között vannak megállapítva és hasonló példák egész sorát hozhatnánk fel. A nagyközönség tudomására ki vániuk hozni, hogy a pyőri valn­mint a soproni iparkamara terü­letére már megáll-•pifottók a mun­kabéreket éspedig 30 - 60 fillérig óránként s ezért a csáb ii asztalos ságnak is legalább uayanilyen munkabérek hivatalos megállapí­tását kérik a bérmegállapitó b zott ság utján. Soraink szíves közreadásáért hö szönetet mondunk a t. Szerkesz­tőségnek. Békéscsabai asztalostegédek. Kellő fedezetfel, magas kamatozás mellett 1000-1500 pengő kölcsönt keresek Cim a kiadóhivatalban. Nem szabad az anyóst fenyegetni (AB K tudósítója jelenti.) Ernszt Dezső békéscsabai piaci­őrus még a mult év végén össze­különbözött különvőltan élő felesé­gével. A vitába beleszólt özv. Schwartz Vilmosné piaci keres­kedő, Ernszt anyósa. Ernszt Dezső ekkor agyonütéssel fenyegette meg anyósát. Schwartzné a fenyegetés miatt fel­jelentette vejét, aki a kir. járác birósőgon azzal védekezett, hogy akkor illuminólt állapotban voit és nem emlékszik rő, hogy mit csi­nált. A bvÓBÓK életveszélyes fenye ­getés cimén 15 pengő pénzbünte­tésre iíélle Ernszt Dezsőt. Nax^&^öme hM,, ITT A HÚSVÉT! 33 Csokoládé tojás, nyul, bárány, dessert, stb. ajándékait vásárolja már most a KONZUMNÁL" Andrássy-ut 26. Elsőrendű minőség Olcsó árak HIREK Az idő H budapesti meteorológiai intézet esti prognózisa Viltozó felhőzet, gyenge légáram­lás. Egyes helyeken míg r. 5, eset­1 s-g zivatar. A hőmérséklet klssS emelkedik. H békéscsabai meteorológiai meflfieyelőállomásesti jelentése 1936 március 31-én Hőmérséklet este 9-kor +8.6 Co Hőminimum +6.6 C° Hőmaximum +13.8 C° Napi ótíng +9.7 C 3 A föld felszínén +8.0 C° Légnyomás 763 3 DIDI ''Vipudék 0.6 mm Talajhőmérséklet (5 cm) +10.0 Co Ezen a héten a Lőrinczy és Abonyi gyógyszertárak tartanak jjeíi szolgálatot. — Kerületi gyorsiróverseny Békéscsabán. A Magyar Gyors irók Szövetsége a nemzetközi vő sárral megegyező időpontban ren dezi meg gyorsíró és gépiró ver senyéi. E program kiegészítése képpen mőjus 3 ón a vidéki ke rületi bajnoki versenyeket Békés csabán, Miskolcon és Sopronban tartjók . Villany—írógép — Rádió csak ENGELMANNÁL AndrA&sy-at 18. — Névmagyarosítás. Csicsely Pál békésenbai születésü, Buda­pesten élő tanárjelölt nevét a bel­ügyminiszter engedélyével Cser­melyre változtatta. — Botyánszki Pál — ev. má­sodfelügyelő. Az ev. presbitérium kedden délelf't ülést tartott. Első­sorban foglalkoztak a másodfel­ügyelői tisztség betöltésével. A je­lölőbizot'ság előterjesztése után három jelölt közül egyhangúlag Botyánszki Pál volt gondnokot választották meg. A békési szór­ványok ügyét további adatok be­szerzése céljából levették a napi­rendről. Tudomásul vették, hogy Raffay Sándor püspök Lischka Ferenc és Valyinszky Károly «. lelkészeket küldte ki uj hitokta­tókul. — A Szanatórium Egyesület közgyűlése. Az Országos Tüdő­beteg Szanatórium Egyesület bé­késcsabai fiókegyesülete április 15-én délután 3 órakor a város­háza kistanácstermében tartja ren­des évi közgyűléséi, melyre a ta­gokat ezúton hivja meg. Tárgy­sorozat : 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkéri jelentés. 3. Pénztári jelen­tés. 4. Felmentvények megadása. 5. Indítvány a fiókegyesület fel­oszlatása lárgvában. 6. Esetleges indítványok. 7. Elnök köszönete. A megye Gyula. A GyAC—GyTE meccsen az egyik GyTE játékos megrúgod egy GyAC játékost, amiből olyan botrány támadt a pályán, amilyenre még nem volt példa Gyulán. A meccs végén a két tábor bo­tokkal és tégladarabokkal támadt egy­másnak, úgyhogy a rendőrségnek alapos munkát adott a rend helyreállítása. A sebesültek száma igen nagy. Orosháza. A Melega darálómalomba ismeretlen tettesek betörtek és öt zsák korpát zsákmányoltak. Kondoros. Teaestet rendezett az ev. leányegylet a Dander-féle iskolában. Az érdeklődés nagy volt. — Csütörtökön dél­után hat órakor böjti délután volt Mina János v. segédlelkész közreműködésével. — A nyugalombavonult községi orvos, Deseő Antal dr. által rendszeresített kul­turesték legutóbbika március 28-án szóra­kozlatta a község intelligenciáját. Volt vonósnégyes: Deseő Antal dr., Bőhm Jó­zsefné, Kupecz Vilmos és zongorán Ba­leró András lelkész neje, Paulinyi Adrién fele'evenitetlék Lehár Luxenburg grófja keringőjét. Felolvasott Baleró lelkész Ma­dáchnak A nő tragédiája cimen szerzett tanulmányát. Férfi ragián, trenchcoat és férfiszövetek a legnagyobb választékban F R I S C H FERENCNÉL Andrássy-ut 41. — Hasbarugta a ló. Korcsok Balózsné békési 55 éves asszonyt kedden délutőn szomszédja ta­nyájának udvarőn hasbarugta egy ló. A sérült asszonyt autón a csabai közkórházba szállították. Sondos háziasszonyok figyelmébe ! Tökéletes, jó festést csak akkor végez, f)aafestéket Trisct)-cégriét szerzi be. Luther-u. 9. és gr. 7isza István-ut 11.

Next

/
Thumbnails
Contents