Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) április-június • 76-147. szám

1936-04-01 / 76. szám

Békéscsaba, 1936 április fi. szerda ©3. évfolyam 76. szám Igy gondoljuk Eiiiltotiák a sportolástól egész­ségi okokból a fiatal pesti diákot, aki erre — öngyilkosságot követett el. Áz öngyilkosságok statisztikája gazdag 8 egyben szomorú válto­zatosságban a legkülönfélébb ön­gyilkosaági okokat térja elénk, de a tragikus okok kösött a spor­tolás tilalma eddig nem fordult elő. Tudjuk jól, minden verseny alkalmas arra, hogy a becsvágyat kifejlessze a versenyzők lelkében és a siker utáni olthatatlan vágyó­dást állandóan táplálja bennük, — megdöbbent azonban minden el­fogulatlan szemlélőt, hogy egyedül a sport vonzóereje birja az ifjú­ságot olyan ellenállhatatlan erővel megragadni, ameiy as életösztön­nél is erősebbnek bizonyul. Nem kesergünk azon, hogy a szellemi versenylehetőségek, e művészélet babérjai nem vonzzák hasonló erővel az ifjúságot, de a sportbéli becsvágy e mérhetetlen felfokozé­sáben aggasztó és szomorú kor­tünetet látunk: öncél lett a verseny, öncél a versenytárs lebirása s akit megfosztanak ennek lehetősegétől, értéktelennek érzi az életet. Ugy látszik, irányt tévesztettünk... Maradi szellemű európai gon­dolkozásunk nem bir megbarát­kozni az amerikai igazságszolgál­tatás furcsaságaival. Izgalmas birói eljárás után halálra Ítélték a Lind­bergh-gyermek elrablóját s amidőn jogerős leit az ítélet, átlag minden második héten más hir érkezik az újvilágból: hol kegyelmet kap a gyilkos, hol nem, majd elhalaszt­ják kivégzését s aztán újból ki­tűzik a halálos ítélet végrehajtá­sát. Ha bűnös az elitélt, nem ér­demel kíméletet, ha bűnössége ké­tes, ügyének ujrafelvétele módot nyújt az esetleges birói tévedés jó­vátételére. Megengedhetetlen azon­ban, hogy az igazságszolgáltatás hónapról-hónapra ugy játsszék az elitélt életével, ahogyan azt az európai középkor sem tette és a közvélemény játékává tegye akár a halálra itéltnek is hátralévő rC vid életét és nyilván soha fel nem adott reményét az egyetlen élet megmentése iránt. Az iparügyi törvényjavaslat fel­sőházi vitájában még egyszer fel­hangzottak a jóakaratú ellenveté­sek. Nem teheti senki vitássá, hogy ez iparosságon való segíteni aka­rás őszinte szándéka hatja át ezt a javaslatot, de régi tapasztalati tény, hogy tilalomfák szaporításá­val, akadályok súlyosbításával a gazdasági életnek semrr iféle terü­letén lényeges változást előidézni nem lehet. Az iparosság súlyos helyzetének legkevésbé oka az ipari közigazgatás hiányossága a a kereskedők és iparosok megrend­szabólyozősa vajmi keveset segit het olyan problémők megoldásá­ban, amelyekért mős vonatkozá­sokban a világválságot szokás felelőssé tenni. amikor a helyzetről értesült — a vádirat szerint — kijelentette, hogy ez a gazemberség férjén és az elöljáróságon múlik. Babar Ferencné tagadta a ter­hére rótt bűncselekményt és han­goztatta, hogy ha mondott is va­lamit, csak a férjire vonatkoztat­hatta. Rétfalvi János jegyző vi­szont ott a községházán, a szó­váltás után kétszer arculütötte őt. Rétfalvi János és Halmágyi An­tal községházi tisztviselők egyér­telmüleg a vádirattal egyezőleg vallottak. Rétfalvi a tettlegességet tagadta és megállapítást nyert az is, hogy az állítólagos pofonokért az asszony nem tett faljelentést. A bíróság Babar Ferencnél 8 napi fogházra ítélte, de büntetését három évre felfüggesztette. A Lindbergh-gyer­mek gyilkosának utolsó órái (A B. K. tudósítója jelenti.) Hauptmann Bruno néhány órával kivégzése előtt magához kérette a börtönfelügyelőt, aki előtt ártat­lanságát hangoztatta. — Azért kell meghalnom — mondotta — meil nálam (alélták meg azokat a bankjegyeket, ame­lyeket váltságdíjul fizettek ki. Hangoztatta, hogy a gyermek elrablásáról nem tudott semmit s kérte, hogy hívják fel Amerikát rádiószózatban, hogy ártatlanul végezik ki és hívják fel az igp«í gyilkost, hogy jelentkezzék és mentse meg gyermekének becsü­letét. Amikor ebeket a szavakat mondotta, három négy percen ét zokogás rázta testét, ami annál meglepőbb volt, meri Hauptmann eddig mindig uralkc^ni tudói! idegein. Végül kérte a börlöníelüsvlor, hogy járjon közbs érdekébei,. > felügyelő kijelerMte, hogy nem teljesítheti Hau»; . . . kivénff-jét. Hauptmann védői azt Kérték, hogy amig a vizsgálatot Vendel volt ügyvéd ügyében nem fejelik be, add'g az ítélet végrehajts­függesszék fel. a kormányzónál (A B. K. tudósitója jelenti.) Gömbös Gyula miniszterelnök kedden délben hosszabb kihall­gatáson volt Horthy Miklós kor­mányzónál. Az audiencián, amely másfél óra hosszat tartott. Göm­bös részletesen beszámolt a kor­mányzónak Mussolinival, valamint Schuschnigg osztrák kancellárral Rómában folytatott tárgyalásairól, a tanácskozásokeredményéről, va­lamint az alőirt jegyzőkönyvekről. Repülőgépen vitték Londonba a német választ Anglia nem foglal nyíltan állást Németországgal szemben (A B. K. tudósítója jelenti.) Ribbentropnémet nagykövet tegnap délután négy óra negvvenhat perc­kor elindult London felé, hogy át­nyújtsa az angol kormánynak a német választ. A német küldött­ség iondoni tartózkodása több napra van tervbe véve. Ami a német kormány válaszát illeti, ugy tudják, hogy a német választ angol rész­ről valószinüleg kedvező fo­gadtatásban fogják része­síteni. Londonból érkezett legújabb je­lentés szerint Eden n késő esti órákban fogadta Ribbentrop német nagykövetet. A német vá­laszt azonnal továbbitan? fogjáK a locirnoi hatalmak megbizottainak. A német küldöttség eíryik tagja a Reuter-iroda tudósítójának Ber­linben a következőket mondotta : „Nem tudom, meddig maradunk Londonban, lehet. hoKy negyven­nyolc órán át, lehet, hogy tovább." A német válasz nem túlságosan hosszú. A Londonban megjelenő Slar cimü lap szerint a vezérkarok közötti tár­gyalások tekintetében az angol kormány tagjai között ellentétek támadtak. Eden, Chamberlain, Msc Donald és lord Halifex támogatják, mis? a lord kancellár, a belügyminiszter, a tengernagyi hivatal lordja, a munkaügyi miniszter ellenzik a vezérkari megbeszéléseket. A Reuter-iroda viszont cáfolja ezeket az ellentétes hir»ket és hangoztatja, hogy a vezérkari megbeszélések terve már benne volt a fehér könyvben, amelvet as angol kormány mér kél héttel ezelőtt jóváhagyót!. A kormány a legnagyobb óvatosságot kivánja azon­ban tanúsítani és ezért a vezérkari megbeizélé­aak kc-eteil előre leszögezik és meghatározzák. A párisi lapok aggodalommal ír­nak az angol közvélemény maga­tartásáról. amely erősen ellenzi a katonai kötelezettségek pontos meg­határozását. A Temps kifejti, hogy Anglia törhetetlen eréllyel követelte Olasz­országgal szemben a megtorlások alkalmazását, viszont Németországgal szemben a segítséget nyújtás türelmét tanusitja. Csodálkozik azon, hogy a vezér­kari megbeszélések kérdése még mindig szenvedélyes vitára adott alkalmat és hogy az angol kormány levele, amelyet a fehér könyvben jeleztek, nem érkezett meg Párisba. Ribbentrop német nagykövet | szerdán délelőtt nyújtja át Eden­j nek a német válaszje^yzékeí a a locarnoi hatalmak javaslataira. Zavargások a zágrábi egyetemen a magas tandij miatt (A B. K. tudósitója jelenti.) A zágrábi egyetemen nagyarányú tüntetés zajlott le. Mintegy ötszáz főnyi egyetemi hallgató bevonult az egyetemi épületbe és több órán ét tartó tüntetés alatt követelték a tandijak leszállítását. Az egye^ tem rektora benyújtotta lemondá­sát. Az egyetemi tanács ugy ha­tározott, hogy az előadásokat áp­rilis 11 ig szünetelteti. Az elkeseredett anya megrágalmazta a köz­ségi elöljáróságot (A B. K. tudósitója jelenti.) Babar Ferencné medgyesbodsási asszony felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségével vádolva állott kedden délelőtt a törvény­szék Ungvári-tanácsa előtt. Az asszonynak különváltan élő fér­jétől — az árvaszék végzése sze­rint — gyermektartási dij járt, amit azonban nem kapott meg az el­múlt évben, mert bár az árvaszék a férj mun­kaadóját értesítette a letiltásról, az közölte, hogy alkalmazottjának az egész évi bért kiadta előlegben. Babar Ferencné november 20 án a községházán jért és a végrehaj­tás ere dményéről érdeklődött, majd

Next

/
Thumbnails
Contents