Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) január-március • 1-75. szám

1936-01-03 / 2. szám

BÉKÉSMESTEI KÖZLÖNY Békéscsaba, 1936 január 3. péntek 63. évfolyam 2. szám 7W GtA/«­Háromszor ül össze januárban az uj képviselőtestület (A B. K. tudósítója jelenti.) Január hónapban háromszor ül Ö88EG Békéscsaba parlamentje. Az első alkalommal, minden bi Eonnyal a peticiós határidő után alakuló közgyűlésre jön össze a képviselőtestület. Az alakuló közgyűlésen, amelyen az alispán elnököl, megválasztják az összes bizottságokat. A hivftalos listák összeállítása megkezdődött, a tár­gyalások folynak. Másodszor tisztújító közgyűlést tartanak a városatyák, usyencsak az alispán elnökletével. Ekkor ke­rül sor a negyedik városi orvosi állás betöltésére. A választást nagy érdeklődén előzi meg. A pályázók részéről máris megkezdték az uj képviselőtestü­leti tagok látogatását. A közgyűlés esküdteket is vá­laszt. Az esküdtek megbízatása hat évre szól és mandátumuk most jár le. Tizenegy esküdt felől dönt a képviselőtestület.Egyrészük való­szinüleg marad a régi, mig az öregek helyébe uj emberek ke­rülnek. A harmadik közgyűlés, való­színűleg a hónap utolsó hétfőjén, a rendes havi űgy kkel foglalkozik majd. A három közgyűlés terminusá­ról az alispánnal folytatott meg­beszélés után a napokban dönt a polgármester. Konzorcium alakul a békésvármegyei hasított sertés kivitelére Kapuzárás; kapunyitás Na essék szó egyelőre e-ról, miért kellett Alapi Nőndor kamara ssinhétának hat nappal hamarabb itthagynia Békéscsabát,mintameny­nyi időre a színház épületét a várostól egyszer mór megkapta. Nem tartjuk sürgősnek és nem tartjuk fontosnak, nogy szembe állítsuk az okokat, melyek bizo­nyára elég súlyosak voltak, ha Ibsent és Pirandellót félreludták állítani, hogy helyet csináljanak Szilágyi Mihály urnák, aki Eise­mann Mihály ur csinnadratta-kísé­rete mellett vonult be győztesként a békéscsabai színház ütött-kopott felai közé. így van ez maestro Pirandelló, a Nobel díj nem min­den veszedelem ellen biztosítja ki az embert. Egyelőre erról se essék szó, mi késztette a szinügyi bizottságot arra, hogy a különben nagyon derék Károlyi János „operettárau­latának" (lásd az előzetes színházi jslentést) engedje ét a Városi Srinházat. Az Országos Szinészegyesület koncesszió-javaslatét még csak értjük, nem egy társulat vallott kudarcot már a békéscsabai po­rondon. Da nem érijük, hogy a kultuszminisztérium bizonyára té­ves információ birtokában és jobb információ hiányában hozzájőrult ahhoz, hogy várossá alakulása óta elsőizben harmadrendű társulat állomás helyévé degradálódjék Bé­késcsaba. * Mindezeket csak alibiként je­gyezzük fel előre anélkül, hogy az okok és súlyos következmé­nyeik vizsgálatába mélyebben kí­vánnánk hatolni. Erre a szinisze­ión végén, a mérlegkészítés idején kerülhet sor, nem utoljára azért, mert nem kívánjuk megnehezíteni Károlyi János működését olyan okokkal, melyek kivülesnek az ő szamélyes felelősségének haté'án. De jogfenntartással kellett élnünk, mert nem óhajtunk „harc után ckos.'S lenni" olyan kérdésben, amit nyitott szemmel előre is lát­hattunk. Ennyit meg kellett mondanunk kapunyitás idején. Eme elvi állás­pont leszögezése után azonban minden segítségünk az uj békés­csabai színigazgatóé, kinek bizo­nyára vannak (kellenek, hogy le­gyenek) művészi elgondolásai. Ilyen értelemben : indulhat a komédia. , (A B. K. tudósítója jelenti.) Az előzetes tárgyaiésok eredménye képpen tegnap megérkezett a pol­gármesteri hivatalhoz a Magyar Szövetkezetek Huskiviteli F^yesü letének értesítése, amely szerint a Békéscsaba — Gyula — Orosháza körzet ez első szállítmány alkal­mával kétszáz félsertést exportál Németországba. Az értriiléat megfelelő további elj^-ás végett kiadták az íparte^ tület husipari szakosztályelnöké­nek. Az eddigi tervek szerint az volt as elgondolás, hogy a résztvevő városok minden alkalommal fel­váltva, egyszer egyik, másszor másik, küldik a szükséges serté mennyiséget. Ebből a tervből a kivitelezés terén zavarok támadhattak volna, mert soha nem lehet előre tudni, mikor fordul elő valamelyik város érdekeltségénél hirtelen szállítási akadály ax áruhiánj miatt. Jánossy Gyula polgármester eb­ből kiindulva szombaton délelőtt 11 órára értekezletet hív egybe, amelyen javasolni fogja, hogy az érdekeltek alakítsanak konzorciumot és ez a közös szerv bonyolilsa le ez exportot. Az értekezleten a helybelieken kívül az orosházi és gyulai husiparo8 szakosztályok, tiz orosházi és a gyulai ipartestü­letek. valamint az ottani hatósá­gok képviselői vesznek részt. a svéd vöröskeresztesek megsebt ­sülése miatt. Olasz hivatalos köiök hangoztatják, hogy ha ezek a se­besülések tényleg megtörténtek, senki sem sajnálja azt jobban, mint az olaszok. Az olaszok min­dig vigyé^nak a vöröskereszt kór­házakra, de a tévedéseket hábo­rúban nem lehet elkerülni és ha idegenek vállalják a megsegítés kockázatát, számolni kell az abból eredhető veszéllyel is. Harrar főterén kihirdették a négus parancsát, misserint az összes fegyverfog­ható embereknek Dzsidzaigában' szolgálatra jelent­keznie kell. Le fogok sújtani mind­azokra — mondja a négus pa­rancsa —, akik nem hajlandók a haza ellenségei ellen harcolni. Róma cáfol Rómában cáfolják azt a hírt, hogy az olasz bombázásnak svéd áldozata volna. Két svéd állam­polgár sebesült meg. Egyébként Stockholmban a tüntetések miatt az olasz követséget rendőrkordon­nal vették körül. Csökkent az árva gyerekek száma Békéscsabán (A B. K. tudósítója jelenti.) Békéscsaba árvaszéki hivatala összeállította a mult évi ügyforgal­mi statisztikát. Kolpaszky László dr. árvaszéki helyettes elnök 1935-ben 2527 (1934 ben 2344), Lhrin And­rás dr. árvaszéki ülnök 2449 (2215) aktát intézett el. Az árva­szék 5370 (5980) félérvét, 452 ár­vát tartott nyilván ; ezekből 452 (475) hadiárva, 574 (589) házas­ságon kívül született. A gondno­koltak száma 109 (110) \ olt. A békéscsabai személy­vonatot uj tervek szerint a Nyugati pályaudvarra irányitják (A B. K. tudósítója jelenti.) Hírek szériát a Nyugati pályaudvar forgalmát a vőc—szobi és eszter­gomi helyi forgalmon kivül más vonalakkal is növelni akarják. Még­pedig Hatvan és Békéscsaba irányából a személyvonatokat Rá­kos pályaudvartól kiágaióan a körvasuton őt vezetnék be a Nyu­gati pályaudvarra. Uj főispán Bácsbodrogmegye élén (A B. K. tudósítója jelenti.) A kormányzó Turánszky Pál földbir­tokost Szabolcs- és Un r vármegyék főipánjává nevezte ki. Bárányi Ti­bort, Szeged város, Bácsbodrog vm. Nem tett diplomáciai lépést Svédország a vöröskeresz­tes sátrak bombázása miatt Rendőrkordon a stockholmi olasz követség körül „Tévedéseket háborúban nem lehet elkerülni" (A B. K. tudósítója jelenti.) Az olasz-abesszin front déli hadszín­terén Dagaburt négy olasz repülő­gép bombé^ta. Rómából érkezett jelentés szerint a légihaderők meg• torló bombázást indítottak az abesszin harcvonalon, amikor az olasz hadsereg arról érteiült, hogy az egyik elfogott repülőhadnagyot az abesszinek lefejezték. A re­pülőgépek röpcédulákat dobtak az abesszinek közé, amely többek közölt a következőket tartalmazta: Egyik elfogott repülőnknek elvág­tátok fejét, viszonzásul megkapjá­tok azt, amit érdemeltek A bom­básás során az egyik ledobott bomba a svéd vöröskereszt sátorát érle, két orvos megsebesült. Az abssz­szinek sok halottat és sebesültet vesztettek. Svédország hir szerint nem tett lépést Rómában

Next

/
Thumbnails
Contents