Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) január-március • 1-72. szám

1934-01-03 / 1. szám

1934 január 3 JSWW W WW MMMWW Wll MM Ara 10 fillér Szerda 6l-ik évfolyam 1. szám SMEBTEIKOZLONT PÖL1TI8C.H8 NAPILAP i WWWWflWWi El 8fizeté«i dijak 1 Helyben és vidéken postér. gyedévre 6 pengő, egy hónapra Pengő. Példa nyonkint- 10 fillér Főszerkesztő: Dr. Reisz József Szerkeextöség éc kiadóhivatal a Békéscsaba : Ferenc József-tér 20. Telefon 176. Hirdetések díjszabás szerint. Tyler optimista Tyler, a Nemzetek Szövet­sége pénzügyi bizottságának magyarországi megbízottja el­készítette az elmuit év utolsó negyedéről szóló jelentést. A népszövetségi megbízott jelentése végigmegy a magyar gazdasági élet legfontosabb Droblémáin s általában egészen Dptimista hangú. Tyler tárgyilagosan, szárazon állapítja meg, hogy egyrészt a kiadások megszorítása, másrészt az adóképesség fokozottabb, jrősebb igénybevétele azzal az Srvendetes eredménnyel járt, fiogy az 1933/34 költségvetési első öt hónapjában a tény­eges bevételek és kiadások az előirányzottaknak megfelelnek. Royal Tyler jelentésében ki­tér az összes részletkérdésekre. Megállapítja, hogy a költség­vetés a közigazgatásnál és üze­meknél együttvéve 76 millió pengőt tes£ ki, mely az ehhez iozzáadandó további, körülbe­ül 15 millió pengős hiánnyal K) millió pengőre rug. Jelentésében kitér arra, hogy ;zt a hiányt a magyar kormány iz állami adósságok nem transz erált szolgálata fejében letétbe lelyezett pengők kö;csönvétele ltján akarja fedezni. Megemlíti, hogy a magyar :ormány óriási erőfeszítéseket ett, hogy a fennálló deficitet iltíintesse, de nem mulasztja elemliteni, hogy vannak még területek, ahol lehetne megta­karításokat elérni. A kiadások — mondja a je­lentés — beleértve a vasutak és vasgyárak hiányait, még min­dig tuimagas színvonalon álla­nak az ország pénzügyi telje­sítőképességéhez. A most tár­gyalt nyugdijjavaslattal kapcso­latban felemlíti, hogy általa évente öt és fél millió pengőt takarít meg az állam, de azt sem hallgatja el, hogy ez lé­nyegében roppant csekély ösz­szeg. Az ország általános gazda­sági . helyzetével foglalkozva megállapítja, hogy a mezőgaz­dasági és ipari termékek közötti árdiszparításban még mindig nincs javulás, ugy, hogy az agrárolló ma jobban nyitva van, mint valaha. Megállapítja továbbá, hogy nirdnehezebbé válik, hogy Magyarország áruit nyereség­ed adhassa el Vü földön. Mivel ai ország egykori piacai el­zárkóztak, Magyarország távo­labbi ptecokat keres és hogy jó rüfö'di devizákat szerezzen, kényt(^ e n olyan árakon eladnt, amelyei egyáltalában nem nye­jejeges^' ne m előnyösek. És igv tovább, tovább... Fel­sorakoztat^ a statisztikai ada­tokat, gléd ib a Alítja a számo­kat, össze­d> kivo n» szoroz, cedményében meg­állapítja, hogy bár roppant vál­ságos az ország helyzete, va­lami csekélyke javulás észre­vehető, annyi, amennyi reményt önt az emberekbe s elsősorban a kormányba. Tehát végeredményben Tyler optimista. Látja az ország rop­pant küzdelmet, de bizik ab­ban, hogy ez a küzdelem ered­ményes lesz, bizik a magyar kormányban, a magyar népben, a magyar föld erejében, teher­bíróké pességében. Bár igaza lenne... oszt s Ostromállapot Romániában A rendőrség lázasan keresi Gordeanut, a vasgárdisták vezérét Bukarest: Duca miniszterelnök ravatela eli?'* a z Alheneumban tegnep ragy4 öm e8 v°nult el. A bukaresti dijJP?^^ testület hi­vatalos ré^'éiiótogatááa tegnap délután 3 ->&or volt a kormány tagjainek jHrletében. A diplo­mádéi testiét koszorúját a pápai nuncius hebtzte el. Duca minisz­terelnök meV-.'yMdása alkalmával a magyar korány részvétét Ma­gyari Antel követ fejezte ki. Károly király, aki könnyebb lefolyású ná halá? ba n megbetege dett, az eddigi tériektől eltérően nem tér vissza ma a fővárosba éa Duca miniszterelnök temetésén a királyt az udvari marschall kép­viseli. A ploestii csendőrsé? 8 gyilkos és két társa kihallgatás 1 folytatja. Megállapították, hogy a merényle­tet központilag szervezték ^es és tak a központi szervezetnek. A vasgárdisták letartóztatása tovább folyik. Cordeanut. a vasgárdisták ve­zérét a rendőrségnek nem sikerült felkutatni. A hétóságok azt hiszik, hogy valamelyik jobboldali képvi­selőnél van. Házkutatást tartottak Bratiaiiu Györgynél, de eredmény­telenül. A nyomozás szálai Tilea­hoz és Goga Oktaviánhoz ve­zetnek. A kihirdetett ostromállapottal kapcsolatos végrehajtási utasítás Románia területére elrendelte az összes fegyvereknek a mai napig bezárólag való beszolgáltatását. A magánjellegű egyesületek nem vi­selhetnek egyenruhát és jelvénye­ket. Minden nyilvénos gyűlést, felvonulást és tüntetést betiltottak. A zárórát a rendőrség 12 órában állapitotta meg. a merénylők csak végrehaj 11 v°l" Róma éléftk érdeklődéssel várja Sir john Simont Róma : Az olasz felelős körök ben s a többi államokban is élénk érdeklődéssel várják Sir John Si­mon római látogatását. Jóllehet a látogatás nem hivatalos jellegű, mégis nyilvánvaló, hogy Simon és Mussolini megbeszélései során fel­színre kerül a két legfontosabb kérdés : a fegyverkezések revíziója és a Népszövetség újjászervezése. Az olasz kormány egyes tekin­tetben kifejtheti majd álláspontját, hogy teljes világosságot teremtsen és leszögezze a kölcsönös felfo­gást. Mindkét ország a genfi érte­kezlet 1932 februári kezdete óta azon fáradozik, hogy összhangba hozza az eltérő állásfoglalást és megvalósítsa azt a legkisebb egyet­értést, ami Európa gazdasági és politikai életének ujjáspi^s ihez feltétlenül és elenged>.eíetlenül szükséges. Bércsökkentés esetén évközben is módosulhat a házadó Rendkívül nagyfontosságú ren­delet jelent meg a hivatatos lap egyik legutóbbi számában, amely a háztulajdonosok egyik régi, igaz­ságos követelését teljesiti. Eddig ugyanis a novemberi házbérvallo­más szolgált alapul az egész kö­vetkező évi adóra. A mostani zuhanó házbérek idején így a háztulajdonos gyek an dunjáia után adózott annak, amit bérlőitől tulajdonképen kapott. A most megjelent rendelet meg­szünteti ezt az igazságtalanságot, amennyiben kimondja, hogy ha valamely bérbeadós utján hasz­nosított épület (épületrész) bérjö­vedelme a házadókivetés alapjául vett bérjövedelemmel szemben idő­közben emelkedett vagy csökkent, a minden év május 20-ig az adó­hivatalnál történt bejelentés esetén a második félévre kivetett házadót megfelelően helyesbíteni kell. La­kásüresedés esetén az üresen álló helyiségek ujabb bérbeadása után a házadót az uj bérlő által fizetett bérjövedelem alapján kell az ujabb bérbeadás napjától az év végéig kivetni. A rendelet második paragrafusa felsorolja azokat az eseteket, mi­kor a kivetett házadó évközben törölhető. Ilyen esetek: megürese­dés, lebontás, elemi csapás foly­tán való megszűnés, stb. .«>• * ülaiheirmere lord feltűnő újévi cikke London : Lord Rothermere újévi cikkében felhívja a lap olvasóit, hogy törekedjenek Anglia bizton­ságéra légi védelmi támadósokkai szemben Angliának három év alatt 25 ezer repülőgépre van szüksége, mert Franciaország légi hadereje számszerűleg háromszor, aőt négyszer akkora, mint Angliáé. Csongrádon kigyulladt és por­ráégett a Magyar Király vendéglő. Bognár Istvannét az ügyészség hitves ellen elkövetett előre meg­fontolt szándékos emberöléssel vá­dolja. Pipás Pista előtt ma hirdette ki a szegedi törvényszék a kormányzó határozatét, mely az elvetemült asszony halálbüntetését életfogy­tiglani fegyházra változtatja át. Vagyonadóalapok csökkenése A vagyonadóalapok összege a mult évben 9 3 milliárd volt, ami az 1929. évi 11 milliárdos alappal szemben mintegy 16 százalékos csökkenést jelent. Legnagyobb mértékben a mezőgazdasági in­gatlan és a mezőgazdasági üzem­tőke vagyonadóalapja csökkent, mégpedig 5 milliárdról 3.6 milli­árdra, míg az ipari üzemtőke 570 millióról 429 millióra esett vissza. Ezzel szemben a házbirtok va­gyonadó alapja 3.7 milliárdról 3.9 milliárdra, a tőkevagyoné 413 mil­lióról 441 millióra emelkedett. Azonban ennél is nagyobbarányu, mintegy 129 százalékos a tőketar­tozás emelkedése; 1929-ben 925 millió, tavaly pedig már 1.1 mil­liárd tőketartozás állott fenn.

Next

/
Thumbnails
Contents