Békésmegyei közlöny, 1929 (56. évfolyam) január-március • 1-73. szám

1929-01-01 / 1. szám

Megjelenik kora reggel léscsaba, 1929 január 1. Kedd ' 56-ik évfolyam, i-ső szé­i nw ^^rtvyiAm virvvxri vi vi iv^vYvvvia^ i irrTriyrfrvrYV*iviVTYV *rr* $ F POLITIKAI liAPILAP Főszerkesztő: Or. Gyöngyösi János Felelős szerkesztő : Filippinyi Sámuel /Í92.5 *OÜA- — {{/lo^'U^, ' | ­Telefonszám t 7 Előfizetési dijak: :n és vidékre postán küldve negyed­; 6 pengő, egy hónapra 2 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba, 11. ker. Ferenc József-tér 20. szám alatt. Hirdetés díjszabás szerint. onyi Rol tél magyar politikai világ napok Rotherm ere-levél hatása alatt iz a nyugtalanság és bizony­ság, amely a politikában az kezdetén érezhető, valósággal adt a közvéleményre is, mely )ttan várja, milyen konkrét nényei mutatkoznak a Rother­levelének. Már a kormányt ?ató pártok is egyre kevésbé k magukat kivonni a kará­'i üzenet hatása alól, sőt több ánypárti politikus munkatár­előtt kijelentette, hogy a lord ;te semmiesetre sem marad­t magyar belpolitikában kö­zmények nélkül, thermere lord üzenetéről több Rassay Károly az elmúlt év politikai mérlegéről 99 Ha az életjelenség mutatkozott, azt ellenzék javába kell elkönyvelni 1 \9f dsük— :l_il ii Budapest, december 31. (A Bé­késmegyei Közlöny tudósítójától.) Munkatársunk előtt Rassay Károly az elmúlt év politikai mérlegéről Szilveszter estéjén a következők­ben nyilatkozott: — Ha az elmúlt év eseményei­ről akarnunk mérleget készíteni, akkor külön kell választanunk az ellenzék politikai mérlegét. Megál­lapítom, hogy az ellenzék teljesí­tette kötelességét. Ha az ország­ban valami életjelenség mutatko­zik, azt a maroknyi polgári ellen­elutasitotta magától a revíziót, mint hivatalos kormányprogramot. Az a pillanatnyi helyzet most, hogy a Rothermere akció is vál­ságba került és oly szakadék előtt állunk, amely arra kell, hogy kényszeritsen mindenkit, hogy párt­tekintet nélkül törhessen ez az akció feltartóztathatatlanul előre. — Ma egészen világos, hogy a kormány nem tudja függetleníteni magát azoktól a béklyóktól, ame­lyeket az évek sorén a kül- és belpolitikában magára vett. Itt csak hogy a nemzet egységét megte­remtse a magyar nemzet legna­gyobb és sorsdöntő problémáját illetően. Ebben a tekintetben a le­gitimisták is bevallják, hogy az Ottó- rest a u ráció szem befordita ná az országot oly hatalmi tényezők­kel, akiknek jóindulata nélkül sem a revízió, sem egész életünk pro­blémája meg nem oldható. Ezután a kormányzói tisztség nagyobb tekintélyének megterem­téséről és körülbástyázásáról szó­lott hosszasabban, majd leszögezte,

Next

/
Thumbnails
Contents