Békésmegyei közlöny, 1928 (55. évfolyam) október-december • 223-294. szám

1928-10-02 / 223. szám

Egyes szám ára 10 fillér léké mm* \m október 2 Kedd 55-lfe sflelvm 223-ik > aft WMwwwwtWWW t 1 jwhvqi I*©JLITIKAI HAPILAP LTLna-j-L-.q-.-L-.-i.-1-n-r -i ~ • • •• ••• hm h n.••• ! !•. n Dr, %&BySn rfáaos Fsislős umkMsiő i PiHpplayi Sánttel SnckoMtőctfg és kiadóhivatal: II. ksf&iít Ferenci Jósaei-téf 20. Mám alaíl Hintette dljcsabás tMtict. . tv Diszes ünnepségek közepette avat tan fel a szarvasi Lutíjer árvat)ázct Szarvas, október 1. (MTI) Va­sárnap a\alták fel Szervason di­szes ünnepségek keletében az újonnan épült Luther éivahézat. A hatalmas épületben ez árva­házon kívül az uj hat osztályos elemi iskolát is elhelyezték. Az uj intézmény lélrehozésében nagy része van egy egyszerű házaspár­nak, Szrnka Jánosnak és felesé­gének, akik 17 holdas adomá­nyukkal nyitották meg a lelajén­lések sorét. Áz ünnepségre több előkelőség érkezeit Szarvasra. A felavatáson Pesthy Pal igazság* ügyminiszter, mint az egyházköz­ség felügyelője beszélt elsőnek. Beszéde után Raffay Sándor ev. püspök megáldoita az intézetet. Jiállaij programbeszédei mondott Tlagykanizsán Nagykanizsa, október 1. Kéliay Tibor iegi:ap tartotta meg pro­grambeszédét. A gyűlésen mintegy kélezer ember jelent meg, Kállay beszédéken követelje az általános titkos választójogot, a kormány­zásban a demokratikus elvek ér­vényesülését, a külpolitika lerén pedig a Németország f lé orientáló­dást sürgette. Uiána Szilágyi La­jos, Reischl Rchard és Berky Gyula országgyűlési képviselők mondottak beszédet. Betilt/dk a szociáldemokraták bécsújhelyi felvonulását Bécs, október 1. A béciujhelyi rendőrség főnöke még a mai nap folyamán rendeletet ad ki, emely­ben be fogja tiltani a szociál­demokraták oktéber 7 iki felvo­nulását. Ez a betiltó végzés még jcbban ki fogja élezni a helyze­tet, mert a szociáldemokraták el vannak szánva arra, hogy októ­ber 7-én okvetlenül megjelennek Bécsújhely utcain. Tegnap az egyik bécsi sportpályán kommunista röpiratokat osztogattak, amelyen a kommunista párt felszólítja a mun­kásságot, hogy proklamálják az általános sztrájkot és akadályoz* zák meg a racionalisták október 7 iki felvonulását. Jiét orosz állatorvos szenzációs kísérlete Moszkva, október 1. Bruka­micorko és Csecsovics állatorvo­soknak hosszas kísérletek ered­ményeképen sikerült kulyák levá­gott fejében e célra létesített elek­tromos készülék segítségével mes­terséges vérkeringést fenntartani és ennek következtében a levágott fejekben mintegy hat órán keresz­tül az élet kétségtelen jelei mu­tatkoztak. fi franciáK hisztériás félelméneK adott hangot Poincaré és Hillerand fl Rajnavidék megszállását akár még 15 évre is meg­hosszabbíthatják a versaillesi szerződés alapján £ Páris. október 1 (MTI) Poircaré tegnap Chembeiybtn a háborúban elesett 10.0(0 savoyei katona em­lék müvérek leleplezése alkalmá­ból határozottan körvonalazta a kornánjnak a rajnei kiürítés kér­désében elfoglalt polilikéját. Fran­ciaországnak nem ez a hátsó gon­dolata, hegy a tárgyalásokat ha­legassa, hanem ezt ihajtja, hogy ezek a tárgyalások minél előbb megkezdődjenek és sikerre is ve­zessenek. De ez okosság rem en­gedi, hogy Franciaország könnyel­műen lerr.or.djcn biztonságénak mir.den zálogáról. A leszerelést illetlen Franciaországnak békés siái.déka nyilvánvaló, de lekiritet* be kell venr.i azt, hogy meglámr d halják, továbbá szem előtt kell tartani szomszédiénak katonai ki­képző egyesületeit, polgári kereteit, nagy népességét, po'gáti iparának hadi iparrá velő gyors átalakítá­sának lehetőségeit. A jobboldali sajtó örömmel fogadja a beszé­det, rámutatva arra, hogy az orosz­német koalícióval szemben Fran­ciaországnak résen kell lennie. A Geulois ezt óhajtja, hogy Poincaré majd lettekben is ennyi erélyt ta­núsítson, mint a szavakban. Páris, október 1. (MTI) Millerand a republikánusok föderális kon­gresszusén elmondoti beszédében kijelentette, hogy a versaillesi szerződés alapján a Rajnavidék megszállását 15 éven tul is meg­hosszabbíthatják, ha a szövetsé­gesek a Németország részéről nyúj­tandó garanciákat nem tartják elégségeseknek. A kiürítés kérdése az összes szövetséges államok ügye és kívánta, hogy az erre vonatkozó tárgyalásokba az ösz szes érdekeli államokat, de első sorban Lengyelországot és Cseh­országot vonják bele. BéKésmegyében csaK a gyulai KöztisztviselőK Kaphatnak, építési Kölcsönt fl kölcsönök annuitásának fedezésére legalább a lll-ik lakbérosztály lakbérei szükségesek —Békésmegyébencsak Gyulán,mint megyeszékhelyen van meg a lll-ik lakbérosztály (A Közlöny eredeti tudósítása.) Vasárnapi számunkban közöltük azt a félhivatalos jelentést, mely szerint a minisztertanács hozzá­járult az „Annuiiás" házépítő szö vetkezet aítai felveendő 15 millió dolláros emerikai kölcsönhöz. A kölcsönből folyósítják a köztisztvi­selők házépitő kölcsöneit oíyfor­mány, hogy minden tisztviselő, aki a kölcsOnből részesedni ki­ván, annak biztosítására életbiztosítást köt, vaia. mint törlesztésére lak­bérét köti le. A kölcsön ezek szerint hosszú lejáratú és körülbelül 10 százalé­kos kamatozású. A híradás a köztisztviselők kö­zött osztatlan örömöt okozott, an­nál is inkább, miután mér nagyon régóta vártak rá s az OFB által nekik jultatolt telkekre épen ez okból mindezideig nem is építettek. Annál nagyobb lett aztán a ki áb rándulás, amikor kitudódott, hogy a dollárkölcsöriből csabai, sőt békésmegyei tisztviselők sem részesülhetnek. Az „Annuitás" ugyenis, emikor te rvezetét meg­Zürichben a magyar pengőt 90.56.0 al jegyezték. csinálta, az évi annuitások össze' gét a tisztviselőlakbérek alapján állapitolta meg ugy, hogy a legkisebb törlesztési összeg azzal a lakbérrel egyenlő, melyet a lll-ik lafebérosztályban levő tisztviselők élveznek. Tekintettel arra, hogy egész Bé­késvérmegyében csak Gyula, a megyeszékhely van a III-ik lak­béroszláiyben, világos, hogy a löbbi véros és község tisztviselői nem is részesülnek a házépitő köl­csönben, miután lakbérük kisebb, mint az évi annuitás összege. Az érdekelt tisztviselők körében felmerült az a gondolat, hogy en­nek ellenére részt kérnek a köl­csönből és inkább törzsfizetésük­ből kölik le a lakbérből hiányzó összeget. Kérdés azonban, hogy ebbe az „Annuitás" bele fogé egyezni, de kérdés, hogy ez a tisztviselők szempontjából is kivi­hető e ? Ugyanis az Annuitás csak az építési kölcsön 8G%-át folyó­sítja, mig a hiányzó 20 százalék­nak meg kell lennie, illetőleg azt a kölcsönt igénybevevő tisztvise lőnek kell előteremtenie. Kérdés most már az, hogy ha az Annui­tás bele is egyeznék a tö/zsfizetés bizonyos százalékának lekötésébe, vájjon a tisztviselők fizetése ezt és a hiányzó 20 százalékot ki­bírja e ? Alig hisszük, aminthogy a tisztviselők maguk sem hiszik, ugy, hogy most a legnagyobb el­keseredéssel tárgyalják a véros képviselőjének a 111 ík lakbérosz­tályba sorozásról láíogatésa agai­méval tett igen elasztikus kijelen­téseit. TI horvátok az első lépési már megtelték a Belgrád­tót vató függetlenítés felé Zágráb, október 1. Tiz horvát tartomány tegnap közgazdasági konferenciára gyűlt össze Zágráb­ban, köztük Dalmácia, Bosznia egy része és egész Horvátország. A kiküldött tartományi képviselők között a parasztpárt vezetői és legtekintélyesebb tegjöi, valamint az ellenzéki pártok vezérei szere­peltek. A konferencián határozatot fogedtek el, hogy ezulán az újon­nan kibocsátandó minden köz­munkát Belgrádtól teljesen függet­lenül együttesen adják ki és eman­cipálják magukat Belgrádtól. Ez a határozet az ellenzék első hiva­talos és önálló megnyilvánulása a szkupstinán kivül és ezért a hord­ereje igen nagy. MMMMMMMMMMMMMMMM HaszonötéYeg jnbilenm a városházán Paullk János hajdukáplár ünneplése (A Közlöny eredeti tudósítása.) Vasárnap délelőtt intim, kedvea és bensőséges ünnepségre jöttek ősz­sze a városháza egyik földszinti termében a város tisztviselői és azok a városházán kívülállók, akik tisztelettel és becsülettel vi­seltetnek egy érdemes, derék egyé­niséggel szemben, akinek értékes munkáját és a köz érdekében vég­zett fáradozásait mindenkor mél­tányolni szokták. Az ünneplés Paulik Jánosnak szólt, a városi hajdúk közszeretet­ben és becsülésben álló káplárjá­nak, mindenki „János bácsi" já­nak, aki finom, udvarias modoré­val, páratlan szolgálatkészségévei, előzékenységével és fáradhatatlan szorgalmával mindenki becsülését és tiszteletét megszerezte a maga számára. Paulik János mostani ál­lásában huszonöt hosszú eszten­dőt töltött el, mely idő alatt min­denki rokonszenvébe beférkőzött, mindenkivel megszerettette magát és valósággal nélkülözhetetlenné tette magát. Kedves arca, joviális mosolya valósággal karakterképe a városházának és attól igazán el nem választható. Éppen ezért volt bensőséges és őszinte a jubileumi ünnepség, ame­lyen Berthóty István dr. kormány­főtanácsos, polgármester vezetésé­vel a városházi tisztikar és Já<

Next

/
Thumbnails
Contents