Békésmegyei közlöny, 1928 (55. évfolyam) október-december • 223-294. szám

1928-10-02 / 223. szám

2 BÉKÉSKEGYEI MÖZLÖÍCY Békéscsaba, 1928 október 2 nossy Gyu'a rendőtfőtanácsoi ve­zetésével ;a rendőrkapitőnyság tisztviselői kara teljes számban megjelent. A derék jubilánst Berlhóly Ist­ván dr. polgármester üdvözölte meleg, bensőséges szavakkal. Örö­mét és elismerését fejezte ki Pcu­lik bácsi hűséges, becsületes és értékes huszonöt évi munkája fe­let s megköszönte neki azokat a sikereket, amelyeket nehéz szol­gálata eredményezett. Hangsú­lyozta, hogy a maga nevében is őrül annak a becsülésnek és sze­retetnek, amely Paulik Jánost hosz­szas közszolgálata következtében körülveszi és amely hűséges mun­kájának az eredménye. További sikereket és zavartalan egészséget kivánt a jubilánsnak, a következő jubileumig. A felköszöntőért az ünnepelt meghaíoíi szavakkal rnondoíí kö­szönetet, majd családias, meleg vendégszeretetei megvendégelte ez ünneplőket. vÉttegyknHt Brandt Mihály eleki gabonakeres­kedőt letartóztattak (A Közlöny eredeti tudósítása.) Elek községben nagy felSünást kel­tett egy közismert, tekintélyes ga­bonakereskedő letartóztatása. A község több gazdálkodójának, va­lamint néhány vidéki és fővárosi gabonakereskedőnek panaszára ugyanis az eleki csendőrség nyo­mozást vezetett be Brandt Mihály eleki gabonakereskedő ellen. A nyomozás két nappal ezelőtt azzal a szenzációs eredménnyel zárult, hogy az egybegyűjtött nyomós gyanuokok alapján az eleki csend­őrség őrizetbe vette és a gyulai ügyészség fogházába szállította be Brandt Mihályt, akinek kihallga­tását a gyulai ügyészség vizfgáló­birája meg is kezdette. Az őrizetbe veit gabonakereskedő ellen emeli vádpontok ma még ismeretlenek, annyii azonban sikerült megtud­nunk, hogy Brandt Mihályi 46 rendbeli különféle bűncselekmény­nyel vádolják és, hogy az általa okozott kár igen közel jár az egy­milliárd pspirkorona értékhez. Brandt Mihály — értesülésünk szerint— buzaspekulációba bukott bele. Az első veszteségeket a nála mások éltal leraktérozott gabonák értékesítésével — sőt több helyen való értékesítésével —, később pedig tisztelt feleinek és ismerő­seinek váltóival próbálta egalizálni, végűi azután teljesen belekerült a görbe manipulációk hálójába. A bajbajutott gabonakereskedő állítólag hamis váltókkal is ope­rált. Ebben az irányban most fo­lyik a nyomozás. Az eddigi eredmények alapján a gyulai törvényszék vizsgálóbírója már ki is hirdette a vizsgálati fog-, ségot jelentő végzést az őrizetbe­vett gabonakereskedő elótt. — Az Aurora K5r képzőmüvé szetl kiállításán, mely oklóber 7-én nyilik meg a Kultúrpalotá­ban, Deutsch Tibor, Mokos József és Wagner József Olaszországban festett képeiket mutatják be­Ujabb Kommunista összeesküvést lepleztek te Budapesten Lefoglalták, a Kommunisták, nyomdaberendezését Budapest, október 1. A főkapi­tányság politikai osztálya több he­tes nyomozás után uj kommunista összeesküvést leplezett le, mely­ről a rendőrség ma a következő hivatalos jelentést adta ki: A rend­ő.ség poiüikai osztálya szeptember 27 ről 28-iá virradó éjszaka a Munkás utca 11. szému házban titkos kommunista nyomdát lep lesett le. Lefoglalták az ott talált sokszorosító gépeket és nyomda­kellékeket és egész tömegét a röpiratoknak, amelyek terjesztésre vártak. A leleplezéssel kapcsolat­ban a rendőrség Őrizetbe vette Popper Sándor, Jónás Bála, Budai János, Weisz Márton iparosokat és Szigeti Magda kosmatikuspőt. A letartóztatottak velamennyien beismerésben vannak. A leleple­zésre a kiinduló pontot Sebes László letartóztatása adta meg, aki két hónappal ezelőtt a főka­pitányságra való előállításakor ön­gyilkosságot kísérelt meg. Ma őri­zetbe vették még Nemes Dezső kérpitos3egédet ia, aki a le-kását a társaság rendelkezésére bocsa lotia. Még több egyént áilitoítak elő a főkapitányság politikai osz­tályára, akiknek kihallgatása most folyik. fl megyebizottság megüresedett helyeire nem választanak, uj tagoKat, de a viriliseKet újból összeirjáK OKtóber 15-ike előtt nem tartják, meg az igazoló választ­mány ülését — GsaK a békéscsabaiak érvényesitik kétszeres adóbeszámításra való jogukat (A Közlöny eredeti tudósítása.) A vármegyei törvényhatóságok újjáalakítása, illetve kiegészítése kérdésében a belügyminiszter — mint azt a napokban mér meg­ittuk — ugy döntőit, hogy a vá­lasztott bizottsági tagok sorában megütesedett helyek betö teilenül maradnak, a legtöbb adót fizetők névjegyzékét azonban a jövő évre újból össze kell állítani. A vér­megye alispánja már megindította az erre vonatkozó előmunkálato­kat, bekérte a szükséges edato­kat a községektől és ezokat ki­adta a vármegyei számvevőség nek, ezzel ez utasítással, hogy ezok alapján a legtöbb adót fize­tők jövő évi névjegyzékét nyersen összeállítsa, Á számvevőség éltal ilyfftódon elkészítendő kimutatási a várme­gyénél nyolc napi közszemlére fogják kitenni, aminek időpontját később fogja az alispán megálla­pítani. Az érdekeitek a közszem­lére való kilétei alatt betekinthet­nek a kimutatásba és megtehetik esetleges észrevételeiket. A nyolcnapos haiátidő lejárta után a kimulatés a vármegyei iga­zoló választmány elé kerül, mely az esetleg beérkező észrevéíelek figyelembevételével össze fogja éllitani a "égleges névjegyzéket. Ugyancsak az igazoló választ mény fosja a kétszeres adóbeszó miíásra vonatkozó és az ülés nap­jáig bejelentendő igényeket is el­bírálni és azok alapján az illető­ket, akiknek a megfelelő adójuk meglesz, a névjegyzékbe felvenni, Iít meg kell jegyeznünk, hogy habár az igazoló választmány ülé­sét október 15-ike előtt semmi­esetre sem fogják megtastani, a kélszeres edóbeszámitősi kedvez­ményre vonatkozólag mégi3 hat­van bejelenlés érkezeit már eddig az alispánhoz, amelyek egy-két kivétellel mind Békéscsabáról szár­maznak. E'dekes, hogy csak egyet­len városból érdeklődnek meg­felelő módon ennek a fontos ked­vezménynek érvényesítése iránt és nagyon kívánatos volna, hogy a vármegye egész területéről mind­azok, akiknek ily kétszeres adó­beszámításra igéryük fennáll, erre vonatkozó bejelentésüket az iga­zoló választmány ülésének napjáig feltétlenül nyujlsák be és ez őket megillető kedvezményt ne enged jék veszendőbe menni. MIMEM Időjárás A békéscsabai felsőmezőgazdasági iskola meteorologiai megfigyelő­állomásának jelentése 1928 október hó l én délben : Déli hőmérséklet + 15 8 C°, Minimum . . +15 0 C°, Maximum . : +179 C°, Levegő relatív nedvessége 87%. Borultság 100%, Légnyomás reggel 755*8 mm.. Légnyomás délben 7557 mm., Csapadék ... 0'4 mm. Időprognózis: Egyelőre még sok helyütt esővel, majd északnyugati szelekkel erős hŐ3üllyedés várható. TI csoda A főtér száz és száz sétálója áhítatos megilletődéssel, csendes élvezéssel és nagy nagy kíván­csisággal hallgatja a csodát: két kél piros ládából tiszta zengéssel, harsányan, messzire szárnyalóan muzsikál ki a pesti rádióállomás változatos műsora. Künn csendeskén szemezget a halk, szomorú eső, a közönség azonban kitartóan, semmibevevően promenádozik a szitáló nedvesség fátyola alatt. Mert bugó hangok szálldosnak feléje, bájos zene széles hullámai csapdosnak a téren keresztül-kasul és templomi orgona zengéséhez hason'atos szépség furakodik a fülekbe, az elmékbe. Az emberek illetődve, eltűnődve élvezik a csodát. Mert csoda, fényes égi csillám­lás az hogy párszáz ember a megszokott vasárnap délutáni kor­zózása mellé kifogástalan művé­szi térzenét kap, amelynek elő­varázsolói majdnem kétszáz kilo­méternyire vannak innen. De a hangszereik bűbájos muzsikája mégis ugy hangzik mint hogyha az erkélyen, a sétálók felelt, ját­szanának valakik a csellón, a. primhegedűn az oboán a zon­gorán. Pedig az erkélyeken nin­csen senki és semmi Ott csr-k két két kisebbszerü láda van, piros szövettel behúzva s valami titokzatos, derengő villanyfénnyel megvilágosítva. Most mélységesen mély hangon panaszosan bug a cselló sírása s a Bánffy keringő puha melódiái széles hömpölygéssel özönlenek el a téren, Ea kitartóan szemező eső alatt. A sétálók lassabbra fogják a sétát az áthaladó jár• müvek vezetői önkéntelenül is lassítanak, a kávéházterrasz népe néma elmerüléssel bámul a sö­tétbe A lelkek elmerülnek a cso» dás élvezetben, mintha langyos, illatos fürdőben locsolgatná tes­tüket az álmositón csobbanó viz. Az emberek szótalan bámulattal hallgatják oz utcai rádióelőadásl. A csodát A Pesten előadott mu­zsikát, amely kitűnő, gyönyörű térzenévé vált a békéscsabai kor­zón s amelynek hangjai erőteljes, néha bődüléses, hördüléses lár­mává' kényszeritik bele mindenki öntudatába a művészi koncert összes szépségeit A csoda pedig zeng, fölényesen és győztesen, az emberi teremtő­erő és az emberi zsenialitás mesz­szire hangzó bizonyítékaképpen. Mert nincs ennél csodálatosabb valami: a porszem, amely istenit alkot! (h r.) Ezen a héíeia a Badlcs és Radó gyógyszertárak tamaafe éjjeli — Az Aurora Kör közgyűlése vasárnap, október hó 7 én dél­után 6 órakor lesz a Kultúrpalo­tában, elölte (5 órakor) választ­mányi gyűlés. — Meghívó. A CsAK vivóo*z­iáfya október 2 án, kedden dél­után fél 6 órakor a /árosháza kis tanácstermében közgyűlést fart, melyre rendes és pártoló tagjait ez ulon tisztelettel meghívja az Elnökség. Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés. 2 Pénztári jelentés s en­nek kapcsán a fslmentvény meg" adása. 3 Üjyrendi előterjesztés az 1928/29. vivóévadra. 4. Tiszt­újítás. 5. Vivómesteri javadalma­zás megállapítása. 6. Esetleges indítványok. — Sikerrel záródott Gyurkó Pál kiállítása. Hétfőn este záró­dott Gyurkó Pál festőművésznek a Kultúrpalotában rendezett kiál­lítása. A fiatal művész szép ké­peivel mindenképpen szép sikerre tekinthet vissza, amennyiben a kiállítást közel 1000 emer láto­gatta, több képet eladott és több portrémegrendelést is kapott. Ilyen formán a szép erkölcsi sikert szép anyagi siker tette értékesebbé. Férfi-, fiu- és gyermekruha csak akkor jó, Ha Váradi Bélától való b***™*"^ And«.á a» y »U2.

Next

/
Thumbnails
Contents