Békésmegyei közlöny, 1926 (53. évfolyam) április-június • 74-144

1926-04-01 / 74. szám

2 BÉKfcSMEGYEI KÖZLÖNY Békéscsaba, 1926 március 1 leteket fárasztani a költségvetés­sel, aminek megállapításánál a község csak formai joggal bir, hanem a jegyző által összeállilott költségvetés egyenesen menjen fel a vármegyéhez. Akkor legalább megóvják a látszatot s nem egy autonóm testület, hanem csak egy ember kerül a számvevőség kér­lelhetetlen bonckése alá. A csabai piac A termény piac kis kínálata sem emelte az árakat, mert a kereslet még a kínálatnál is kisebb volt. Buza 350-375 Árpa 200-216 Tengeri 145-155 A sertés piacon felhozatal nél­kül az árak tartottak 14—18000 koronáig. A baromfipiacon igen lanyha kereslet volt az ünnepelőtti nagy felhozatal ellenére is. Az árak ennek megfelelően erő­sen hanyatló irányt vettek. A to­jás 1000 korona alá került. Tyúk 20 Csirke 24 Kövér liba és kacsa 25—26 ezer korona kilónként. Tojás 900 korona darabja. A halpiacon igen nagy felho­zatal volt az árak azonban nem változtak. Apró hal 15 Márna, órsó 15—20 Gsuka 25 Eleven potyka 35—40 ezer korona kilónként. Hentes áru: Sonka 48 Sertéshús 32 Háj 28 Borjúhús 28 Szopos bárány 28 ezer korona kilója. A tejpiacon igen nagy felhoza­tal, az ünnepek nagy kereslete miatt emelkedő árak. Uradalmi vaj 115 Sajt fajták szerint 36—56 Turó 10-12 ezer korona kilója. Tejföl 28-30 Tej 5 ezer korona literje. A magyarországi szakszervezetek kongresszusa Vasárnap délelőtt kezdődött a magyarországi munkás szakszerve­zetek országos kongresszusa, me­lyen a külföld is képviseltette magát. A kongresszus célja volt egyrészt beszámolni az elmúlt év munkás­mozgalmairól, gazdasági és politi­kai helyzetéről, törekvéseiről, más­részt utmutatás a jövő munkájá­nak, céljainak kitűzésére. Igen szomorú és igen érdekes megállapításai vannak a szakszer­vezeti tanács jelentésének, melyet a főtitkár Jászai Samu olvasott fel. Részletesen foglalkozott a ma­gyar munkásság súlyos gazdasági helyzetével s különösen hangsú­lyozta, hogy a munkanélküliség napról-napra nagyobb lesz. Pedig nincs rémítőbb gazdasági, politi­kai és szociális probléma, mint a munkanélküliség. A szakszerveze­tek tagjai között januárban 6'2 százalékkal emelkedett a munka­nélküliek száma és október vége óta 257 százalékkal. A főváros­ban januárban 7 százalékkal több munkanélküli volt, mint december­ben. A helyzet oly sötét, hogy min­denkinekcsakegylehet a törekvése: a munkanélküliség elleni munkás­biztositás törvényének életbelépte­tését követelni, mert a mai helyze­ten nem segit sem a munkanél­küli segély, sem pedig a szükség munkálatok megkezdése. A törvény már két éve elkészült; léptesse mér a kormány életbe. Érdekes a jelentés, mikor rátért a szélsőbaloldali szervezetek mű­ködésére is és kifejtette hogy a szakszervezetek amszterdami köz­pontja azért nem akaria felvenni kötelékébe az orosz szervezeteket, mert ezek nem munkás, hanem állami szervezetek és mert gazda­sági térről politikai térre akarják vinni a szakszervezetek működé­sét. Igy az orosz szakszervezetek bűnnek tartják a sztrájkot is. Belgrád, március 31. A költ- ! ségvetési előirányzatba az utolsó pillanatban egy módosítást iktattak be, amely igen nagy kihatással lehet Jugoszlávia és Románia vi­szonyára. A román kormány ugyanis eddig azt a gyakorlatot követte, hogy a jugoszláv állampolgároknak ro­mán területen fekvő birtokait mind elkobozta. Ez az intézkedés sok embert kényszeritett arra, hogy Románia javóra optáljon. Érdekes kimutatást ad a mun­kás megélhetési lehetőségeiről is a jelentés, melyszerint a munkás­család heti létminimuma február végén a januárvégi 797914 koro­nával szemben 707750 koronára csökkent, ami 0.02 százalékos ár­csökkenést jelent, a házbér 6 százalékos drágulását ellensúlyoz­ta az élelmi szerek 0.5, a tüzelő­anyag 0.6. valamint a ruházko­dás 1 százalékos árcsökkenése. 1926-ban az élelmiszereknél 1.37 százalék, az összszükségletnél pedig 0.69 árcsökkenés mutatko­zik, mig a háború kezdete óta az általános drágulás 18691-szeres. Egymillió papírkorona békebeli vásárló értéke ma 53.50 korona. A kongresszust hétfőn befejezték. A jugoszláv kormány ezzel a magatartással szemben kénytelen volt fellépni a jugoszláv állampol­gárok vedelmére, Elhatározta a kormány, hogy Romániával szem­ben megtorlással élnek és a ro­mán kormány gyakorlatát hasonló gyakorlattal viszonozzák. A most beiktatott módosítás ér­telmében a román állampolgá­roknak jugoszláv területen levő javait egytől-egyig elkoboztatják. tette meg jelentését. A jelentést, mely a vezetőség mult évi moz­galmakban gazdag és eredmé­nyes működését öleli fel, nagy örömmel vette tudomásul a választ­mány. A főtitkári jelentés után Her­mann János indítványozza, hogy a választmány a vezetőség iránti háláját jegyzőkönyvben örökítse meg s az uj intézményt Eötvös* alap—Rákos István internátusnak nevezze el. Ezután Osztie Béla igazgató tett jelentést a Tanítók Háza főiskolai internátus ezévi működéséről. Ki­emelte, hogy a2 ifjúság nagy nyo­morban él és kérte a tanítóság további támogatását. Hétfőn délután 3 órakor a Ka­lász Rt. tartott ülést, amelyen az elnök megnyitó beszéde u!án Rá­kos István a Kalász tankönyv­akcióját ismertette. A Magyarországi Tanítóegyesü­letek Országos Szövetsége kedden délelőtt 9 órakor igazgatósági ülést tartott. A tárgysorozat legfontosabb pontjai: a státusrendezés sérelmei, a III. egyetemes tanügyi kongresz­szuson való részvétel és a nép­iskolai tankönyvkérdés ügye volt. — Az Országos Református Tanítóegyesület közgyűlése. Az ország református tanítósága hét­főn tartotta idei rendes közgyűlé­sét Dobó Sándor elnöklete alatt, aki megnyitójában kegyeletes sza­vakkal emiékezett meg II. Rákóczi Ferenc fejedelemről. A megnyitó után Varga Lajos mondott emlék­beszédet Benedek János nemrégi­ben elhunyt nemzetgyűlési kép­viselő felett, akiben olyan sokat veszített az ország református tanítósága. Ormos Lajos felszóla­lásában a tanítói státusrendezés kérdéséről beszélt s erélyes állás­foglalásra hivta fel a közgyűlést. A közgyűlés elhatározta, hogy az Országos Tanitó Szövetség elnök­ségével karölve fordul a kultusz­miniszterhez a késedelmes státus­rendelet kiadásáért. — A sportegyesületek húsvéti programja. Húsvét két napján minden esztendőben nagy sport­attrakciókkal kedveskednek kö­zönségüknek a csabai egyesületek. Eddig a CsAK és Előre közösen rendezték húsvéti versenyeiket; ez évben azonban a CsAK külön, az Előre és KAVE pedig közösen. A CsAK, miután nem tudott meg­egyezni a csabai társegyesületekkel, az orosházai egyesületekkel közö­sen fogad két aradi csapatot: a mult évről ismert Glória CFR-t és az aradi AC-ot. Húsvét vasárnap­ján a Glóriával, hétfőn az AAC-al játszik a CsAK. — Az Előre és KAVE egy igen jó játékosokból összeállított fővárosi kombinált csapatot és a győri AC-ot kötötték le. A budapesti kombinált csapat igy áll fel: Beneda (válogatott. Ék­szerész), — Janiga (Ute.), Vlako­vits (Vasas), — Borsányi (vál. Btc.), Kramarik (vál. Urak), Péter (Umte), — P. Szabó (vál. TTC). Értinger (vél. Buse), Senger (Umte), Laukó III. (Utse), Grosmann (Ute). A győri AC eddig a még Csabán nem sze­repelt nyugatmagyarországi csapa­tok közül való. Mint látható a húsvéti sportprogram igazán nem hagy egyéb kívánni valót most mór, mint jó bevételt az egyesü­leteknek. Miért nem tudják a jegyzők behajtani az adókat ? A gazdáknak nincsen pénzük A pénzügyi hatóságok az utóbbi időben jelentékeny pénzbüntetés­sel sújtják azokét a jegyzőket, akik nem hajtják be idejében ez adókat. Emiatt nagy sz elkesere­dés a jegyzők körében s ismétel­ten kérik, hogy ezt a munkát ve­gyék le a nyakukról. Penészük annál is inkább indokolt, mert az adók be nem hajtása legtöbbször rajtuk kivül álló okok következ­ménye. vagyis annak az oka, hogy a falun nincsen pénz s a gazdák a legjobb akarat mellett sem tud­nak fizetni adót. De késlelteti sokszor az adók behejtását az is, hogy a jegyzők tul vannak hal­mozva munkával. A bírságolások mellőzése érde­kében a Jegyzők Országos Egye­sülete fölterjesztéssel fordult a pénzügyminiszterhez, s ebben rá­mutat az adók késedelmes behaj­tásának minden okára. A jegyzők érdekképviselete egyébként ma is fönn volt a pénz­ügyminiszternél és a belügymi­niszternél, akiktől a jegyzők fize­tésrendezésének megoldását kérte. A miniszterek megígérték, hogy a státusrendeletet rövidesen kiadják. A tanitók nagygyűlése A tanitók üdülőtelepet létesítettek Keszthelyen A magyar tanítói egyesületek most a húsvéti szünet alatt tartják meg gyűléseiket, amelyeken beszámol­nak az egyesületi életről, a jó­léti intézményekről és megtárgyal­ják a tanítóság egyesületi életé­ben megnyilvánuló nagy fontos­ságú kérdéseket. Az ülés sorozat hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődött a Tanitók Háza kis üléstermében a Magyar­országi Tanitók Eötvös-alapja vá­lasztmányi ülésével, melyen meg­jelentek Rákos István kir. taná­csos, Olveczky Pál, Simon Lajos, Edes Jenő, Kocsán Károly és még számosan az ország valamennyi tanitó egyesületének képviseleté­ben. Rákos István elnöki megnyitó­jában az erők egyesítésében látja biztosítva a sikert. A tanítóság nagy céljait is csak egyesült erő­vel fogja tudni elérni. Kitörő öröm­mel hallgatták azon szavait, ami­kor bejelentette, hogy Keszthelyen fiuinternátust és tanitó üdülőtele­pet létesítettek. Az üdülőtelepnek mór csak felszereléséről kell gon­doskodni. Felhívja a tanítóságot, hogy ön­segélyezés révén váltsák valóra Péterfy nagy és áldásos terveit. Bizalommal és szeretettel vegyék körül intézményeiket, mert csak a szeretet jegyében fognak össze­találkozni az ország tanítói. A nagyhatású elnöki megnyitó utón Friedrich István köszönetét fejezi ki a zalai tantestület nevé­ben, azért, hogy ép Zalamegyé­ben létesítette a vezetőség az el­ső vidéki intézményt és reményét fejezi ki az iránt, hogy az ép oly virágzó lesz, mint a két fővárosi. Ezután Háros Antal főtitkár Szerbia követi Románia példáját A román állampolgárok szerbiai birtokait elkoboztatja

Next

/
Thumbnails
Contents