Békésmegyei közlöny, 1926 (53. évfolyam) április-június • 74-144

1926-04-01 / 74. szám

Békéscsaba, 1926 március 20 BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 3 Áramszolgáltatás az ünne­pek alatt. A városi villamosmü­vek igazgatósága értesítése szerint nagypénteken csak a szokásos ünnepi (tehát esti), nagyszomba­ton az igazgatóság hozzájárulásá­val a nyomdák kérésére kivétele­sen délután 2 ójától, húsvét mind­két napján pedig ünnepi áramszol­gáltatást ad a villamos üzem. — Visszaszerezzük az Aradra került megyei értekeket. Dr. Ko­vacsics Dezső, Békésvármegye fő­ispánja Csatáry Béla miniszteri tanácsossal Aradra utazott, hogy a vörös uralom alatt elkonfiskált és a románok állal később Aradra elszállított vármegyei értékeket visszaszerezzék Békésvármegyé­nek. Az e tekintetben megindított tárgyalások tegnap és ma folytak le Aradon, a román kormány ki­küldötteinek közbejöttével. Á fő­ispán szerdán érkezeit vissza Gyu­lára s napokban a tárgyalás ered­ményéről a belügyminisztérium­nak be fog számolni. — Malombérleti dij útin nem jér forgalmi adó. A közigazga­tási biróság 1361 -ik számú Ítéle­tével kimondotta, hogy malom bérbeadásából eredő bérleti dij után általános forgalmi adót kö­vetelni nem lehet. 2000 korona az ára a vármegye legöregebb, leg­tartalmasabb, legnívósabb napi­lapjának, a ^ékésmegyei Közlöny 4 húsvéti számának, mely politikai, szépirodalmi, gazdasági, ipari- és kereske­delmi cikkeivel szenzációja lesz a húsvéti újságolvasó közönségnek. — Tiios a reklámplakátok ron­gálása. A belügyminiszter körren­deletet bocsájtott ki az ipari és kereskedelmi plakátok rongálásá­nak megakadályozása céljából. A kereskedelmi és ipari érdekszö­vetségek paneszt tettek a keres­kedelmügyi miniszternél, hogy Bu­dapesten, de főként vidéken egy re gyakoribbá válik az a jelenség, hogy az ipari és kereskedelmi vállalatoknak — sokszor igen költséges — reklámplakátjait el­tépik és bepiszkolják. Most a bel­ügyminiszter felhívja az illetékes hatóságokat, hogy a szabálysze­rűen kifüggesztett falragaszok jo­gosulatlan letépését erélyesen aka­dályozzák meg és a rongálok el­len indítsanak kihágási eljárást. _ A vicinálisok menetsebes­ségét negyven kilométerre'akar­ják fokozni. A vicinális vasutak lassú menetelése, illetőleg bumli­zása szerteszét állandó viccelés tárgyát képezi. Keleti Dénes, Máv. elnökigazgató és helyettese,Tasnádi Szűcs András Kaposvárra érkez­tek és ott szakerőkkel akarják megkeresni a módozatokat, miként lehetne a vicinálisok menetsebes­ségét 40 kilométerre fokozni. Ezen vegyesbizoltság, melyhez a pécsi Máv. üzletvezetőség vontatási szak­értői is csatlakoztak, e hónap vé­géig kísérletezik a Kaposvárról in­duló vicinálisokkal. Nézetünk sze­rint nem kell a probléma megol­dásához más, mint a teherforga­lomnak a személyforgalomtól való elválasztása, a mi tervbe is van véve, gyorsabban futó mozdonyok és a megromlott pályatestek föl­javitésa. És akkor a vicinálisokra is el fog érkezni a gyorsabb köz­lekedés eshetősége. Női tavaszi felöltők, szőnye­gek, szövetek, tavaszi ruhákra selymek nagy választékban és legolcsóbb árakon Arvai Jenő Kékcsillag-áruházában Szent István-tér. — Orosz Testvérek Cirkusz Varietéja. Április 3-án este 8 óra­kor kezdjük meg első megnyitó előadásunkat saját cirkuszunkban a kaszárnya melletti téren. Világ­városi műsorunknak 22 elsőrangú számával kívánjuk a nagyérdemű közönség elismerését és tetszését megnyerni és emlékezetessé tenni e pár napot, amelyen a nagy­érdemű közönséget szórakoztatni kívánjuk. Cirkuszunk teljesen uj, vízhatlan ponyvából készült, ugy hogy kedvezőtlen időben is meg­tarthatjuk az előadást. Vasárnap és ünnepnapokon ket előadás, este 8 és délután 4 órai kezdettel. Pénztárnyitás délelőtt 10—12-ig, délután 6 órától a cirkusz pénz­táránál. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérjük. Tiszte­lettel : Orosz Testvérek cirkusztu­lajdonosok. — Gyilkolt, mert nem kapott pénzt. A gyulai állami kórházba súlyos sebesüléssel vitték be Varga Lajosnét Szeghalomról. A szeren­csétlen asszonyt, aki halállal ví­vódik, egy Vass István nevü 21 éves suhanc támadta meg az est? órákban saját házában és 50.000 koronát kért. Miután Vargáné nem adott pénzt, az elvetemült legény revolverrel lelőtte az asszonyt. Á golyó az asszony mellén ment be és a máját összeroncsolva a la­pockán jött ki. Vass Istvánt, ki a szeghalmi rendőrbiztos fia és az egész falu réme, a csendőr­ség letartóztatta és behozta Gvu­lára. Varga Lajosnét, ki egy MÁV altiszt felesége, a kórházban a gyulai államrendőrség hallgatta ki. — Verekedő asszonyok. Pluhár Györgyné feljelentette lakóját, özv. Sajben Jánosnét, hogy az őt meg­verte és összekarmolta. A tegnapi bírósági tárgyaláson aztán ismét egy. a mai lakó és házigazda veszekedésnek elég szomorú képe bonlakozott ki. A tárgyaláson ki­derült az is, hogy nemcsak özv. Sajbenné verekedett, hanem Plu­hár Györgyné is. A biró figyel­meztette őket arra, hogy ha nem igyekeznek egymással békessége­sen megférni, hasonló összevere­kedéseik még szomorú következ­ményekkel járhatnak. A két asz­szony a biró békitő szavaira köl­csönösen megkövette egymást és kibékülve hagyta el a biróság tárgyaló termét. Apolló MoKsré Pola Negri A holnapi műsor keretében a filmgyártás reprezentáns és hires színészei nyújtják az abszolút mű­vészet jellegzetes bizonyítékait Két slágerfilm van műsoron, még pedig a Paramount-gyár hires attrakciója, Sudermann novellája után „A vég­zet leánya" Pola Negrivel a fő­szerepben, mig a másik slágerfilm a „Jönnek a huszárok" cimü né­met attrakció, mely egy kedves és vidám történet keretében a régi békebeli boldog idők egyik szakát eleveníti fel. E műsorhoz csatla­kozik még a Gaumont Híradó leg­újabb aktualitása s e gazdag mű­sor minden bizonnyal a közönség osztatlan tetszését és elismerését fogja kiváltani. Pénteken nincs előadás. VEGYE MEG MA LAP Ját. fez EGÉSZ CSALÁDJA ÖRÖMÉT LELI MAJD BENNE!: ÉM 7500 KORONA. HWÍOÉNOTT KABHATdJ izinbfts „Cigány". Szigligeti népszín­műve. (Falussy István jutalomjá­téka.) Á színművész hivatása az iró müvének megértése és az iró intencióinak felmutatása. Falussy nemes elhatározással, nem törődve a részvétlenség biztos kilátásaival, kedd esti jutalomjátékával betöl­tötte hivatását. A „Cigány" cím­szerepét biztos megértéssel és ér­zéssel játszotta meg. Méltó part­nere Máthé László (Gyuri) volt csupán. Málnaffy Otlit nehéz sze­repe annyira elragadta, hogy he­ves drámai nekiiramodásáért za­josan megtapsolta a megrémült közönség. Cseh Iván (Márton gazda) együgyű szerepében önmagát multa felül. Az előadás, tekintve a többi szereplők indiszpozicióját, kissé nehézkesen haladt és sokszor majdnem kizökkent a népszínmű kereteiből. Hol a vígjáték, hol a dráma mesgyéin döcögöt. a—s. Szinházi ipoda hírei i Szombat este zóna előadás, ol­csó helyórakkal. Királyné rózsájá­nak hatodik előadása. Tekintettel arra, hogy ennek a kitűnő darab­nak az előadását mindig a leg­nagyobb érdeklődés kísérte, az igazgatóság így akar alkalmat nyújtani a közönségnek arra, hogy ezt a remek előadást mindenki megnézhesse. Vasárnap délután fél 5 órakor Jatzkó Cia a legbájosabb gyermek primadonna felléptével a kicsinyek örömére Vadvirág operett E ki­tűnő előadás és Jatzkó Cia utol­érhetetlen kedves játéka feledhe­tetlen és élvezetes órákat fog nyúj­tani a közönségnek. Vasárnap este Tul a nagy Kri­vánon operett repríz előadása 1 Főszereplők: Somogyi Emmi, Bo­ross Ica, Torma Guszti, Máthé László, Falussy István, Cseh Iván, Ütő Endre. Tekintettel arra, hogy ennek a bájos és mulattató operettnek minden szerepe uj ke­zekbe került, ez az előadás telje­sen az újdonságok erejével fog hatni a közönségre. Hétfő délután Árvácska operett előadása. A közönség jól ismeri e kitűnő darabot és azt a remek játékot, melyet derék művészeink ez előadás keretében produkáltak, ugy annyira, hogy fölöslegesnek tartjuk ezt az előadást dicsérni és a közönség figyelmébe ajánlani, mert úgyis tudja mindenki, hogy ez az előadás egyike volt a leg­sikerültebb előadásoknak és en­nek következtében mindenki, aki megnézi ezt az előadást, egy kel­lemesen és élveztesen töltött szin­házi-est emlékével fog távozni. Hétfő este szenzációs operett­újdonság : To-to kerül szinre. E darab, melynek előadására Fa­lussy István vezetésével a legna­gyobb ambícióval és szorgalommal készült az operett együttes a leg­kitűnőbb vígjátékoknak beilliő bo­nyodalmas és mulatságos szöveg­gel rendelkezik. Valósággal hem­zseg a legötletesebb élcektől és szójátékoktól. A zenéje pedig vég­telenül könnyed és bájos. A leg­szobb melódiák követik egymást benne a legszenzációsabb tánc­számokkal váltakozva. A főszerep­lők : Somogyi Emmi, Torma Guszti, Z. Egyed Margit, Máthé László, Cseh Iván, Falussy István és Ütő Endre olyan ragyogó jó kedvtől duzzadó alakításokat produkálnak, hogy a közönség a legélvezete­sebb szinházi-estben fog gyönyör­ködni. Heti műsor : Szerda: Nóta vége. Zóna elő­adás, olcsó helyárakkal. Halmai Ernő felléptével. Csütörtök: Varázskeringő. Zóna előadás, olcsó helyárakkal. Szombaton : Zóna előadás, ol­csó helyárakkal Királyné rózsája. Vasárnap : délután 4 Va órakor Jatzkó Cia, gyermekprimadonna felléptével a Vadvirág. Vasárnap: este 8 órakor Tul a nagy Krivánon. Hétfő: délután 4 Va órakor az Árvácska. Hétfő: este 8 órakor. Szenzá­ciós operett újdonság To-tó. Tőzsde Ang. Magy. 28. Magyar hitel 263, Jelzálog b. 23, Keresk. bank 783, Pesti h. első 1550, Bora.­misk. 126, I. bpesti gm. 90, M, élt. kőszb. 3025, Athenaeum 60. Ganz-Dan. 1410, Ganz vili. 785. Hofherr 111, Georgia 167, Mező­hegy. 265, Egy. fa —, Zabolei 2(T2, MFTR 121, Goldberger 71'5, Danica 72. Ctabonatózsde Budapest, március 31. Hív. áraV 77 kg.-os tiszav. buza 390-3925, egyéb 385-390. 78 kg.-os tiszav, buza 3925-3975, egyéb 3875-3925 rozs 220-225. t.-árpa 220-235, sörárpa 290-315. zab 2425-2525. köles 185-195. tengeri 1775-180, repce 600-610. korpa 1625-165. Ferencvárosi sertésvásár déli zárlata : Árak : könnyű 15000— 16000, közép nehéz 2G000—20500. Tőzsdezárlati valuta és deviza árfolyamok! Vftluttk : Napoleon , Angol foa 1 846900—348900, Léva 500-530, Dollár 71230—71550, Franci* frank 2478—2498, Osztrák ihilling 10059—10094, Belga friok 2631-2651, Lei 295-301, Szokol 2112.0­2119.5, Svájci frank 13750—13800, Dlcái 1253—1260 Hollandi forint 28610-28750, Dá» korona 18695—18735, Norvég korona 15305— 15355, Svéd korona 19155—19195, Lila 2878-2898, márka 16980-17035. Devizák: Brüsszel 2631-2651, Belsrád 1254.5-1260, Amsterdam 28600-28700, aaóIU 500—530, Bukarest 291-0—297.0, Kopenháa* 18695-18735, Krisztiánia 15305-15355, London 346900-347930 Milánó 2868-2882. Paris 2463 -2479, Prága 2112-2119, Svájc 13740-13780, Stockholm 19135-19195, Bécs 10064-10094, Newyork 71340—71540. B«. 16985-17035.

Next

/
Thumbnails
Contents