Békésmegyei közlöny, 1926 (53. évfolyam) április-június • 74-144

1926-04-01 / 74. szám

Békéscsaba, 1926 április 1 Csütörtök 53-ik évfolyam, 74-ik siárn / / BEKESM EQZLONT Előflzotéal dijak : Helyben és vidékre postán küldve: negyed­évre 75.000 kor. Egy hónapra 25.000 kor. Példányonként 1000 korona. POLITIKAI NIPILAP Főszerkesztő: Dr. Gyöngyösi János Felelős szerkesztő: Filippinyi Sámuel Telefonszám : 7 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsabáé' II. kerület Ferencz József-tér 20. szám alatt, Hirdetés dijszabás szerint. Elégedetlenek az, érdekképviseletek a TtlftVuj tarifatervezetével Budapest, március 31. A mező­gazdasági, ipari és kereskedelmi érdekképviseletek nincsenek meg­elfgedve a MÁV elnöksége által kidolgozott tarifareformmal. Az érdekelteknek az a kívánságuk, hogy a 18. osztályba tartozó áru­cikkek kedvezményes tarifáját to­vábbra is fentartsák, továbbá, hogy a személyi forgalomba kedvezmé­nyes bérletjegyeket hozzanak be és ez árutarifa csökkentést ne 100, hanem 50 kg.-ig terjesszek ki. JTtájusban újra választ Románia Bukarest, márc. 31. Avaresku tábornok miniszterelnök elnökle­tével megtartották az első minisz­tertanácsot, melyen elhatározták, hogy a választásokat május 25-re írják ki és hogy az országgal ma­nifesztumban közlik a kormány programját. Az uj kormányt a ki rályság minden részeben biza­lommal és megelégedéssel fo­gadták. nagypénteken nem jelennek meg a lapok Budapest, márc. 31. Nagypén­teken az idén sem jelenhetnek meg a lapok, miután változatlanul továbbra is érvényben van 4578— 920. sz. kormányrendeletnek az a szakasza, amely szerint nagy­pénteken délután és a rákövetkező szombat regge^a lapok nem je­lenhetnek meg. Vetőburgonya bejelentése Budapest, márc. 31. Azok a gazdaságok, amelyek burgonyá­jukat vetőgumónak államilag akar­ják elismertetni, azt lekésőbb áp­rilis 15-ig jelentsék be a Magyar Kir. Burgonyatermelési Hivatanak, Budapest Fóidmivelésügyi minisz­térium. Ez a hivatal az érdeklő­dőknek az eilsmerés szabályzatát díjtalanul küldi meg és egyébként is ez ügyben bővebb felvilágosí­tással szolgál. Csaló rádiószerelő Budapest, március 31. Gödöllőn pár napja megjelent egy fiatalem­ber, aki rádiómérnöknek adta ki magét és Kilián Béla néven mu­tatkozott be és részletre rádióké­szülékeket szerelt fel. Sárváry fő mérnöknél is felszerelt egy készü­léket, amikor azonban alkalma volt, a feleségének mondott nővel együtt a lakásból több értéktár­gyat, közöttük a felszerelt rádiót is ellopta, azután megszöktek. Ha­sonló trükkel jártak el Hatvanban és Isaszegen is. A csalók ellen feljelentést tettek, akiket most köröznek. Doulcet megtalálta a frankpapirt gyártó üzemet Essél a nyomosás technikai réssé befejeződött Budapest, márc. 31. Doulcet, francia rendőrtiszt, aki Németor­szágban végez nyomozást egy München melletti ki3 papírgyárban bankóhamisitás céljaira szolgáló papirnyomóra bukkant. A gyár igazgatója kijelentette, hogy ugy Rábát, mint Gerőt ismeri, akik 1923-ban kétszer is felkeresték a gyárat és papirost vásároltak, hogy milyent arra nem tudott válaszolni. A budapesti kihallgatás sorén Rábát szembesítették Gerővel, akik kijelentették, hogy azt sem tudják, hogy hol van az illető helység, de azt beismerték, hogy Németor­szágban tartózkodtak. Rába és Gerő szembesítésénél a tagadásokkal szemben eléjük tárták bejelentő lapjuk fénykép másolatait, amelyek igazolták, hogy 1923 ban Dürenben jártak. Erre beismerték, hogy ott voltak, de, hogy kinél jártak el arra vonat­kozólag a vallomás tételt megta­gadták. Az ottani Schüller gyár egyik alkalmazottjának vallomása aiapján kétségtelenné vált, hogy a frankhamisításhoz szükséges pa­piros ebből a gyárból került ki. Ennek a kérdésnek tisztázásá­val a hamisítás technikai részét illetőleg a nyomozás befejezett­nek tekinthető. A rendőrségen kijelentették, hogy néhány nap múlva a potnyomo­zást is lezárják és átteszik az ügyészségre. A genfi rádió konferencia Budapest hullámhosszát megváltoztatta Budapest, márc. 31. A genfi rádió konferencia ismét megvál­toztatta budapesti hulleynhosszát, amennyiben 555.6 méterben, a bécsi nagyállomás hullámhosszát pedig 517.2 méterben állapította meg. Paksy Bernát főigazgató, a m. kir. postakísérleti állomás vezetője, aki Magyarország képviselője volt a genfi konferencián, kijelentette, hogy a bécsi állomás, miután 5 kilovattos, ezután is zavarni fogja ! Budapestet. Kérte a konferencia résztvevőit,.hogy végezzenek olyan irányban is kísérleteket, hogy az olyan állomásnál, mint amilyen Budapest és Bécs, nemcsak az állomások egymástól való távol­ságát, hanem ezek energiáját is vegyék tekintetbe. Egyébként azt tapasztalta, hogy a budapesti állomás működésével a külföldön általában véve meg vannak elégedve. fíprilis végén az egész országban demonstratív gyűléseket tart az iparosság A munkásbistositás, as adósérelmek és as ipari közüzemek kérdésében foglalnak állást as iparosok — Az IPOSz orszá­gos mozgalmához a kereskedők is csatlakosnak Az általános gazdasági helyzet egyre nehezebb helyzet elé állítja a magyar kézműves iparosságot. Egyre ijesztőbb mérveket ölt a kézműves ipari üzemek beszün­tetése, ami maga után vonja a nemzetközi viszonylatban is el­ismert magyar kézművesipar lassú pusztulását. A kisiparosok nagy­része már csak vegetál s csak súlyos anyagi áldozatok árán ké­pes üzemét fenntartani. Az Ipar­testületek Országos Szövetségéhez nap-nap után érkeznek a vidéki és fővárosi iparérdekeltségektől felhívások, hogy a szövetség az iparosok súlyos helyzetének meg­tárgyalása és az orvoslás módjá­nak megbeszélése céljából orszá­gos nagygyűlést készítsen elő. Az IPOSz igazgató-tanácsa Pálffy Dániel koimányfőtanácsos elnök­letével tegnap foglalkozott az or­szágos nagygyűlés kérdésével. Az igazgató; tanács Dobsa László dr. indilvényára egyhangúan elhatá­rozta, hogy április 22-én országos demonstratív iparos nagygyűlést rendez a fővárosi és vidéki ipar­testületek által javasolt napirend­del. Majd Füredy Lajos tb. igaz­gató indítványára az igazgató­tanács kimondotta, hogy az ipa­rosok országos megmozdulásét, a mult évi iparos demonstráció min­tájára szervezik meg. A fővárosi nagygyűléssel egyidejűen az ösz­szes nagyobb ipari gócpontokban is ugyanezzel a tárgysorozattal szintén gyüleseket tartanak. Érte­süléseink szerint a kereskedők érdekképviseletei is csatlakoztak az országos iparos-mozgalomhoz. A negygyüiés napirendjére a munkásbiztositó terén fennálló sérelmek, az általános adósérel­mek s ezzel kapcsolatban az egy­fázisú forgalmiadó-rendszer meg­teremtése, az állami és hatósági ipari üzemek megszüntetése és a tanonciskoláztatással kapcsolatos ügyek kerülnek. Szolnokvármegye 50 éves Karcag, márc. 31. Jász-Nagykun­Szolnokvármegye ebben az évben jutott el fennállásának 50. évfor­dulójához. A vármegyét 1876 jun. 20-án alapították az akkori Jász­ságból, Nagykunságból é s Pest­Pilis-Solt megye kisebb részeiből. A megyei közigazgatás várható országos rendezésével kapcsola­tosan most az az érdekes terv merült fel, hogy az amúgy is nagy­megyét ketté osztják, Jász-Szolnok­megyére Szolnok székhellyel és Nagykunmegyére Karcag szék­hellyel. A miniszter vissza­állítja a községek autonómiáját Az ország pénzügyi ellenőrzé­sével kapcsolatban a községek is oly fokozott ellenőrzés alá kerül­tek, amelyek — akármennyire szé­pítik is a dolgot némelyek, sehogy­sem egyeztethető össze a legmi­nimálisabb autonómiával sem. Azt még meg lehetne valahogy érteni, ha mereven ragaszkodná­nak az ellenőrző hatóságok az 50 százalékon felüli költségveté­sek szigorú felülvizsgálásához, de azt sehogysem tudjuk megérteni, hogy akárhányszor még ezen az 50 százalékon belül is kérlelhe­tetlenül megakadályoznak minden oly kiadást, ami a községek saját elhatározásából keletkezik s erővel ráhúzzák, hogy ellenkezik a sza­nálási rendelettel. Hála Istennek az ország pénz­ügyi ellenőrzése már a vege felé közeledik, jó lenne tehát, ha a községek ellenőrzése is enyhülne már valamennyire. Annál is in­kább itt lenne mér ennek az ideje, mert hiszen a községi ház­tartás bajaival foglalkozó országos jegyzőgyülésen az érdekelt mi­nisztériumok képviselői szinte kö­telező Ígéretet tettek ebben az irányban. Az igéret azonban még nem cselekedet, már pedig a jelen eset­ben arra lenne szükség. Hiszen látjuk itt Csabán is számtalanszor hallhatjuk, hogy a képviselőtestület egy-egy közérdekű határozatát, mert az nem egyes csoportok szájaize szerint való, éppen a meg­kötöttségben reménykedve feleb­bezik meg a vármegyéhez, miáltal a sürgős ügyek legalább is ha­lasztást szenvednek. Ha pedig nem akarják tekin­tetbe venni a községek akaratát, nem is érdemes a képviselőiestü-

Next

/
Thumbnails
Contents