Békésmegyei közlöny, 1925 (52. évfolyam) július-szeptember • 146-220. szám

1925-07-02 / 146. szám

EGYES AM Békéscsaba, 1925 julius 2 Csütörtök KOROKA 52-ifc évfolyam, 146-ik szám KÖZLÖNY Politikai napilap Slöflxatóul dSJaJs : Helyben és vidékié postán küldve : negyedévre 75.000 korona. Egy hónapra 25000 korona. PéJdányonként 10O0 korona* Fősrelkesztő ; Dr. Gyöngyösi János. Feletói caerkesitói P.-Horv&th HestS. Telefonosam : 7 SzerkesttSség és kiadóhivatal; Békéscsabám •. ker. Ferencz József-tér 20. m. — Hitdetáe díjszabás szerint. Gömbös üdvözölte Vágiék szervezkedését Budapest, jul. 1. A nemzetgyű­lés rr.ai ülésén Farkas István na­pirend előtti felszólalásában szó­véteszi a kommunista üzelmek miatt letartóztatott Végi és társai­nak ügyét. Hivatkozik arra, hogy a rendőrség is tárgyalt Vágiékkal, majd felolvas egy hivatalos tele­fonbeszélgetésről készült jegyzé­ket, amelyből kitűnik, hogy a rend­őrség is enyhén bánt el Vágiék­kal. (Rakovszky belügyminiszter : Honnan veszi ezt ? Dajkamese 1) Nem volt joga a kormánynak Vá­giékai letartóztatni, mert maga biz­tatta őket a szervezkedésre. Fel­olvassa Gömbösnek egy nyilatko­zatát, melyben üdvözlik Vágiék szervezkedését. Tiltakozik a letar­tóztatás ellen. Rakovszky belügy miniszter: Til­takozik ama beállítás ellen, mintha a kormány ugratta volna Vágié­kat a szervezkedésre. Kérdi, hon­nan értesült Farkas arról a bizo­nyos telefonbeszélgetésről. A kor­mány már évekkel ezelőtt beszün­tette a telefoncenzurát és nem tudja elképzelni, hogy a szociál­demokraták, akik mindig tiltakoz­tak ez ellen, most visszaállították. A m6ga részéről Vágiék mozgal­mát aggályosnak tartotta és tisz­tában volt azzal, hogy veszedel­mes és megengedhetetlen eszkö­zökkel rendelkeznek. Vágiékmaguk is beismerték, hogy programjuk a kommunizmus. Megállapították azt is, hogy a csoport külföldi pénz­forrásból fedezi kiadásait. Az el­járást természetesen folytatják. Ezután áttértek a választójogi törvényjavaslat részletes tárgya­lására. Lédererné továbbra is mesékkel áll elö Budapest, jul. 1. A Léderer Gusztávné elleni bünperben ma folytatták Lédererné kihallgatását, akit az elnök figyelmeztetett azokra az ellentmondásokra, amelyek val­lomásában vannak és kérdi, meg­marad-e amellett a vallomása mel­lett, hogy Kodelkát nem a férje nem ő, hanem 5 más tiszt ölte eg. Lédererné kijelenti, hogy az hónapi fogház nem viselte meg, elkiismerete tiszta és férje is ár­atlan. Felhívja az elnök Léderer­nét, hogy tegyen töredelmes val­lomást. A rendőrségen tett vallo­mására vone ''ozóan kijelentette, hogy őt a rendőrségen félreértették. Nem akar tudni arról, hogy a gyű­rűket Csepelen gerendák közé rejtve találták meg. Kijelenti, hogy ,nem ő kérte Kodelkától a pénzt, hanem Kodelka jött a pénzzel, hogy valami üzletet csinálnak vele. Elnök: Ha a gyilkosságról nem tud semmit és abban semmi ré­sze nem volt, miért találták meg Csepelen az alsó fehérneműjét és a blúzát. Lédererné: Ez ki van zárva, mert ilyet ott nem találhattak. El­nök : Mivel magyarázza azt, hogy miután a britanniások darabolták fel Kodelkát, mégis önök vetették a hulladarabokat a Dunába ? Vád­lott : Azért, mert nem jöttek vissza a tisztek, ebben a rettenetes hely­zetben vállaltuk a hulla elszállí­tását. Elnök: Mondja meg a tisz­tek neveit. Vádlott: Nevükre nem emlékszem, de meg fogom tudni. Elnök ezután a vádlott elé tárja, hogy mint törvénytelen gyermek, bárónőnek adta ki magát, sőt grófi cimet is használt, bár szülei egyszerű munkásemberek. Adat van arra, hogy ellene lopáséit el­járás folyt és sikkasztásért most is eljárás folyik, sőt közvetlen a házassága ufén viszonyt foly­tatott egy kapitánnyal is. Ezek nem erősitik meg szavahihető­ségét. Vádlott: Síró hangon azt vála­szolta, hogy mindez nem igaz. Elnök ezután kérésére szünetet rendel el. Kihallgatása után a meggyilkolt öccse, Kodelka Lajos az első tanu. ,"n *l 1t1Tm.11TJlTAU1.ULl fibrafjám Dezső és a rendőrök választási brutalitásai Budapest, julius 1. P. Ábrahám Dezső, az aradi kormány volt miniszterelnöke hivatalból üldö­endő rágalmazás vádja miatt 'lőtt a biróság előtt, mert még 1923-ban azt a kijelentést tette, hogy Karcagon is a rendőrség asszisztálása mellett történtek az atrocitások a választásoknál és ugy verték félholtra a hiveit. Áb­rahám kérte a valódiság bizonyí­tását, amihez az ügyész is hoz­zájárult. A biróság elrendelte a valódiság bizonyítását és a beje­lentett tanuk kihallgatását. Vágiék ügyében Bécsben is nijomQgqak Budapest, jul. l.A Vági-ügyben a nyomozást külföldre is kiterjesz­tik. E célból a nyomozást vezető rendőrkapitány Bécsbe utazott. A rendőrségen a kihallgatások után Vági Istvánt és 6 társát át­kísérték a bünügyi osztályba, ahol letartóztatták. A letartóztatottakat holnap átkísérik az ügyészségi fogházba. Ma éjjel a politikai osz­tály detektivjei elfogtak két embert, akik szintén tagjai voltak a szer­vezkedésnek. Az egyik állandó futárszolgálatot teljesített Budapest és Bécs és Budapest—-Páris között. Nevüket egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Szombaton rendkívüli közgyűlést tart a város A városok állami kölcsönakciója során másfélmillió arany­korona kölcsönt kap a város ­t-M (A Közlöny eredeti tudósítása.) Be.thóty István dr. polgármester Medovarszky Mátyás dr. főjegyző­vel kedden résztvett azon az ér­tekezleten, amelyet az összes vá­rosok képviselőinek bevonásával a pénzügyminisztériumban tartot­tak, a városok kölcsönügye kér­désében. Tudvalevő, hogy a vá­rosok hónapok óta tárgyalnak az állammal kölcsön felvétele tárgyá­ban, mivel magánoldalról komoly kölcsönajánlat nem történt s a pénzügyminiszter kimondotta, hogy a magántőke kizárásával a köl­csönigények kielégítéséről ő gon­doskodik. Az értekezleten előterjesztették, hogy a kormány megállapodott egy amerikai pénzcsoporttal a magyar városok kölcsönigényeinek kielégítése tárgyéban. A kölcsön felvétele jelzáloglevelek kibocsáj­tásával, az állam garanciája mel­lett történik, mihelyt a törvény­hozás az erről szóló törvényjavas­latot megszavazza. Az értekezleten a városok meg­bízottai bejelentették kölcsönigé­nyüket, majd hosszas megbeszé­lés következett a szükségletekről és a fedezet módozatairól. Békés­csaba város kétmillió aranykoro­nányi kölcsönszükségletet jelentett be, amelyre nézve az a megnyug­tató kijelentés hangzott el, hogy ebből másfélmilliót egészen bizo­nyosan meg fog kapni legsürgő­sebb beruházásainak elvégzéséhez. A kölcsön felvétele érdekében a képviselőtestület jóváhagyása szükséges, ezért a város rend­kívüli közgyűlést tart, amelyet julius 4-ére, szombatra hivtak össze. A közgyűlés jóváhagyásá­tól függ aztán, felvehető lesz-e a kölcsön vagy sem. A városok kölcsönét rendkívül előnyös és kedvező feltételek mel­lett nyújtják. Husz évi törlesztésre, évi 772 százalékos kamatra adják a kölcsönt, amelynek fedezetéül a forgalmi- és keresetiadó felét kell lekötni. A kölcsön előnyössé­ge azonban nem annak olcsósá­gán fordul meg, hanem azon, hogy ezúttal utoljára van alkal­muk a városoknak kölcsönhöz jutni, ugy hogy ha az akció vala­mi miatt meghiusuina, az ameri­kai pénzcsoport végleg visszalép az üzlettől, amihez hasonlóra nincs kilátás mostanában. Mig ha min­den rendben megy, a kölcsöntör­vényjavaslat megszavazása után — tehát augusztus közepén — fo­lyósítható le<sz a kölcsön és a be­ruházások egyrészét még az idén el lehet végeztetni. A kölcsönt ki­záróan hasznos beruházásokra — közmunkákra — adják. Kétségtelen, hogy a képviselő­testület élni fog a ritka alkalom­mal és megértően meg fogja sza­vazni a másfélmilliós kölcsönt, A kölcsön rendkívül kedvező nemcsak azért, mert az rendkívül előnyös a városra nézve, hanem azért, mert a városnak jelenleg adóssága nincs, amivel szemben a békében négy millió koronányi teher nehezedett a vállaira. A semmi adóssággal szemben vi­szont a város vagyona valorizá­lódott, értékben hatalmasan meg­növekedett, ugy hogy ez a másfél­millió aranykorona kölcsön volta­képen nem lesz számottevő meg­terhelés a város vagyoni erejéhez képest. A kölcsönből nyomban folytatni és megkezdeni lehet az évtizedek óta tervezett hasznos beruházásokat, amelyek révén a munkanélküliség megszűnik, a vá­ros külseje pedig előnyös változá­sokon megy keresztül. A képviselőtestület tehát hasz-­nos és értékes, a város fejlődé­sére messze kiható munkát végez majd akkor, ha megértően jár el és megadja a lehetőséget a hala­dás további lépéseihez. Megérkezett a rendőrségi B-lista Madarassy Pál fogalmazó és négy detektív az áldozat (A Közlöny eredeti tudósítása.) A nyári létszámcsökkentés min­den állami hivatalt megelőzve legpontosabban a rendőrségre fu­tott be, ahol már hetek óta erős izgalom közepette várták a rossz­hangzásu lista kihirdetését. A julius elsejei fizetések kap­csán a B-listára került tisztvise­lőknek nyomban tudomására hoz­ták a belügyminiszter döntését, kézbesítve nekik a végzetes pa­pirost. A békéscsabai kapitányság kö­réből ezúttal öt tisztviselő került B-listára: Madarassy Pál fogal­mazó, a lakáshivatal vezetője, to­vábbá négy detektív: Chiusdea Viktor, Szobosits József, Vozárik Sándor és Traub József. Vala­mennyiüket julius 1-től december 31-ig szabadságolták s újévkor kerülnek végelbánás alá. A rendőrségi B-listázás ujabb áldozatait fájó érzéssel látjuk tá­vozni. A négy detektív a közön­ség előtt is rokonszenves és ked­velt rendőrök sorába tartozott;, mert uri fellépésükkel, intelligen ciájukkai, kedves tapintatosságuk­kal és a társadalomban való el­helyezkedésükkel az egész lakos­ság szimpátiáját és elismerését ér­demelték ki. Időelőtti távozásukat, a rendőrség további működése bizonyosan meg fogja érezni, hi­szen kiváló tudásu, nem minden­napi tehetségű rendőrök voltak r akik nem egy nehéz bünügy ki­bogozását mozdították elő.

Next

/
Thumbnails
Contents