Békésmegyei közlöny, 1925 (52. évfolyam) április-június • 74-144. szám

1925-04-01 / 74. szám

2 BÉKÉ8MEÖYI3 EíMLÖMl Békéscsaba, 1925 április 1 hogy nemcsak az uj iparengedé­lyért folyamodó iparosok részére kivánja a megbizhatóság igazolá­sét, hanem a már elnyert ipar­igazolványok tulajdonosaira vo­natkozóan is. A vármegyék azt kívánják, hogy a megbizhatóság ellen vétkező iparosokat azzal lehessen bün­tetni, hogy megbírságolás vagy megintés gyakori ismétlődése ese­tén — ha ez nem használna — az iparengedélyüket visszavon­hassák. Az eddigi tapesztalat ugyanis azt mutatja, hogy a köztisztasági kihágáson ért iparos a legtöbb esetben a javulásnak semmi jelét sem adta. Annak rendje és módja szerint lefizették a büntetésül re­ájuk kirótt összegeket, aztán újból elhanyagolták üzemeik tisztaságát és megint csak vétkeztek a higié­nia ellen. Az ilyen szándékossá­gokat kivánja a vármegyék akci­ója az iparengedély megvonásá­val büntetni. Az abauji átiratot a vármegye legközelebbi közgyűlése fogja tár­gyalni és természetesen annak minden kívánságához csatlakozni fog. lizenhétéves leány, aki apját és anyját lefejezte A pozsonyi rendőrség bünügyi osztálya hónapokkal ezelőtt egy régebben kiadott körözőlevél alap­ján elfogta és letartóztatta Kálmán Erzsébet tizenhét esztendős fertős­almási születésü leányt, akinek szörnyű bün terheli a lelkét: apját és anyját vad kegyetlenséggel egy bárddal lefejezte, mert ellenezték, hogy ő egy bénakezü ember fele­sége legyen. Kálmán Erzsébet a gyilkosság után, amely még a háború alatt, 1917-ben történt, Erdélybe szökött. S^atmárott tizenöt évi fegyházra ítélték, a debreceni tábla tiz évre szállította le ezt a büntetést. A leányt Márianosztrára küldték, ahonnan a háborús idők zűrzava­rában megszökött. Hamis cseléd­könyvvel Csehszlovákiába jött s Pozsonyban kapott alkalmazást. Itt fogta el a pozsonyi rendőrség a régi körözvény alapján. A beregszászi törvényszék es­küdtbirósága tegnap újból Ítélke­zett Kálmán Erzsébet fölött, sem­misnek jelentvén ki a debreceni tábla Ítéletéi. A tárgyalás elnöke Végh Elemér dr. táblabíró volt. A vádat Valla Jenő dr. ügyész képviselte. A felolvasott vádirat szerint a leány 1917 junius 21-én virradóra a favágáshoz használt bárdszerü fejszével követte el a gyilkossá­got. Előbb egyetlen irtózatos ütés­sel elvágta alvó édesapjának, Kál­mán Györgynek nyakát, azután alvó anyjával végzett három ret­tenetes csapással. A tárgyaláson a leány eleinte azzal védekezett, hogy a gyilkos­ságot nem ő, hanem Bertl Zsig­mond, a kedvese — egy balke­zére béna mezőőr — követte el. Bertlhez a leányt gyöngéd érzel­mek fűzték, de szülei ellenezték, hogy házasságra lépjen vele. A rémes tett gondolatát a legénynek a következő kijelentése ébresztette fel a leányban: — Ha szüleid nem volnának, enyém lehetnél, de anyád kijelen­tette, hogy nem kellek neki vőnek. A tanuk azonban rácáfoltak a leány védekezésére. Az elnök hosszas faggatására és a tanukkal történt szembesítés után Kálmán Erzsébet bevallotta, hogy ő volt a gyilkos. Az esküdtszék tiz évi fegyházra ítélte, ebből öt évet kitöltöttnek vettek. Az itélet jogerős. Nyolcnapi fogház a menyasszony haláláért As almáskamarást véletlen szerencsétlenség a bíróság előtt (A Közlöny eredeti tudósitásaj 1924. augusztus 2-án végzetes sze­rencsétlenség történt Almáskama­ráson. Váradi-Balogh József ma­gántisztviselő, volt forgalmiadó­ellenőr véletlenülagyonlőtte ameny­asszonyát: Győry Aranka tanító­nőt. A szerencsétlenség ugy történt, hogy Balogh játékból mutogatta a revolverét, mely egyszerre csak elsült és a golyó a szerencsétlen leány szivébe fúródott, aki a kö­vetkező pillanatban kiszenvedett. Balogh a szerencsétlenség után — legelső ijedelmében •— azon­nal elbujdosott, majd Budapestre utazott, ahol önként jelentkezett a rendőrségen, ahol letartóztatták, majd Gyulára szállilották. Itt az­után az ügyészség saját hatáskö­rében szabadlábra helyezte. A főtárgyaláson Balogh semmit sem tagadott és részletesen elmon­dotta, hogy mi történt. Hang­súlyozta, hogy véletlen szeren­csétlenség történt, amit azután a bíróság későbbi ítéletében bebi­zonyitoitrak vett. A vád képvise­lője gondatlanságból elkövetett emberölés miatt kérte bűnösnek kimondani a vádlottat, a védő, dr. Megyesy Ágoston pedig lélek­tani motivomukra utalt, részletesen kimutatva, hogy itt szomorú vélet­lenről van szó. Közel 15 percig tartott a bíró­ság tanácskozása, mely után ki­hirdettek az ítéletet, melyben a bíróság 8 napi fogházzal sújtotta Váradi-Balogh Józsefet, azonban ezt is kitöltöttnek véve a rendőr­ségen elszenvedett fogsággal. Ugyanakkor elmarasztalták Ba­loghot a felmerült közel másfél­milliós bünügyi költségek meg­fizetésében Az ügyész felebbezést jelentett.be az itélet ellen. MIM'MM — Fizetési előleg a közúti személyzetnek. Az alispán intéz­kedésére a vármegye közúti sze­mélyzete részére fizetési előleget folyósítanak, a közúti alap ter­hére. A fizetési előleg 15 száza­lékos lesz, ugyanakkora tehát, mint amekkorát a többi közalkal­mazottaknak is juttattak. — A főispán Budapesten. Ko vacsics Dezső dr. főispán kedden délben Budapestre utazott, miután csatlakozott ahhoz a küldöttség­hez, amely Békéscsabáról indult a fővárosba a békéscsabai posta­palota és járásbirósági székház építkezésének megsürgetése érde­kében. A főispán csak a hét vé­gén érkezik vissza székhelyére. — A közigazgatási bizottság ülése. A vármegyei közigazgatási bizottság április 14-én, húsvét utáni kedden tartja meg április havi rendes ülését. — Az Aurora-kör előadása. Az Aurora-kör április 4-én, szom­baton este Va9 órakor a Kultúr­palotában Gyöngyösi Lecika mű­vésznövendék javára előadást ren­dez. Az előadás műsora a követ­kező : 1. Haydn: C dur fantázia. Bartók : Három népdal. Chopin : Keringő (deuto).Schubert: Scherzo. Kuhlau: Szonatina. Czerny : Etu­deök- Zongorán játssza Gyöngyösi Lacika. 2. „Utazás Itáliában". Elő­adás, tartja dr. Gyöngyösi János. 3. Szaval Vághy Panni színmű­vésznő. Jegyek 20 és 10 ezer ko­ronás árban. Felülfizetéseket a jó­tékonycélra való tekintettel köszö­nettel fogadnak. — Az Evangélikus Nőegyesölet böjti délutánja. Az Evang. Nő­egyesület f. évi április hó 5-én, virágvasárnapján délután 5 óra­kor tartja harmadik böjti délután­ját a főgimnázium tornatermében, Előedó dr. Szelényi Ödön theol. tanár, a jeles filozófiai iró lesz, zongorán Pongrácz Géza kiváló zongoraművészünk fog játszani. A részletes műsort a hét végén fogja közölni az elnökség. * Hímezni csak akkor tud, ha Singer varrógéphez jut. — Kanyaró miatt bezárt pol­gáriiskola. Az alispán elrendelte a békéscsabai községi polgári leányiskola bezárását, mivel az intézetben kanyarójárvány lépett fel, amelynek következtében a növendékeknek több mint 10 szá­zaléka betegedett meg. — A sakkverseny második fordulója. A békéscsabai sakkor most folyó versenyén a második forduló után a verseny állása a következő : Borbás 2, Horváth 2, Kovács 2, Giünbaum, Mokos, dr. Rosenthal, Vámos és Szokolay 1—1, Roserbtum 1 (1), Keszler 0 (1), Darabos 0 (1) és Szedaglo­vics 0 (1). A zárjelben levő szá­mok a lüggőjátszmát jelzik. Péterfi Cipőáruház úttörő az árak feltűnő leszállításaival. — Kitüntetett gazdasági cse­lédek. A földmivelésügyi minisz­ter Szász János békéscsabai, Ko­vács József orosházai, Török Ist­ván füzesgyarmati, Vince Sándor békési, Dirici Gáspár vésztői és Gyurik András bucsatelepi mező­gazdasági munkásokat szorgalmas, hűséges és becsületes munkássá­guk jutalmazásaképpen fejenként 250 ezer korona jutalommal és elismerő oklevéllel tüntette ki. — Pótvásár Öcsödön. Mivel március 14-én az öcsödi országos vásárt a rossz időjárás miait nem lehetett megtartani, az alispán megengedte, hogy május 10-én Öcsödön pótvásárt tarthassanak. — Eljegyzés. Sarkadi Máriái Sarkadról eljegyezte Benjámin Károly. (Minden külön értesítés helyett.) —Csődönkivöli kényszeregyez­ségek. A gyulai törvényszék Fe­kete István sütő és Pongrác György szűcs, békéscsabai lakosok ellen a csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást elrendelte, a szegedi tör­vényszék pedig Rosner Miksa mezőkovácsházai szabó ellen ren­delte el. — Felhivás a teniszező közön­séghez. A CsAK teniszszakosztá­lya a teniszsport általánosabbá tétele és a teniszélet fejlesztése érdekében uj pályák építését és tréner alkalmazásét vette tervbe.. Tekintettel az óriási áldozatra, amelyet a teniszszakosztály ezzel magára vállal, az uj pályák épí­tését csak kellő számú jelentkező esetében va'ósithatja meg. Ezért mér most kérjük a teniszezni óhajtó társaságokat, hogy ebbeli szándékukat még e hét folyamán jelentsék be Kilczer Gyula urnái (Reálgimnázium), aki minden más teniszügyben is felvilágosítással szolgál. Reméljük, hogy az uj pá­lyákat a régiekkel együtt még má­jus elseje előtt a teniszezők hasz­nálatára bocsáthatjuk. Réthy Ká­roly, a leniszszakosztály vezetője*. Péterfi Cipőáruházá­ban férfi- és női cipők kizárólag elsőosztályu kézimunka kivitelben. Gyári cipőt nem tartok. _ Megkezdik az egyszemélyes olcsó repülőgépek gyártását. Az Anderson Aeroplane Corporation of America, amely William S^ Anderson elnöklete alatt alakult,, azt a bejelentést tette, hogy meg­kezdi az olcsó repülőgépek kom- 4 merciális előállítását. Négyszáz dollártól kétezer dollárig terjedő árban fognakrepülőgépeket építeni. Gyáruk White Horse Pike-on, a Plymouth Road közelében 22 aker kiterjedesü földterületen épült meg repülőtérrel és aviatikai iskolával kapcsolatban és repülőgépeik olyan tervek alapján épülnek, amelyeket a katonai aviatikai szakértők he­lyeselnek és jóváhagynak. Az uj repülőgép társaság egyszemélyes beby-monoplánokat fog építeni négyszáz dollárért. Szárnytól szár­nyig 12—16 láb lesz ezeknek az apró repülőgépeknek az átmérője. Negyvenlóerős motorral szerelik fel és ez a gépet óránként 76 mér­föld sebességgel való repülésre teszi képessé. Péterfi Cipőáruházban mértékszerint rendel­het cipőt, 3 nap alatt kész! 1 — Nyugtázás. Bcldogult Katona Adolfné halálakor adományoztak koszorumegváltás­ként: Werner Ede és neje 60 ezer korona, Katona Séndor és N. N. 20—20 ezer koronát. Boldogult Lőwy Soma elhunytakor koszorú­megváltásként adakoztak : Pető Ede és neje (Szeged), özv. Zerkovicz Emiiné (Budapest), Balog Gyuláné (Szolnok), dr. Nagy Miklós 50—50 ezer kor., Pető Endre és Gyurika 25 ezer korona. Reiner Margit elhunyta alkal­mából ismét koszorumegváltásként adomá­nyoztak : Reiner Ferenc és neje (Győr), Weisz Mihályné 50 ezer kor., dr. Reiner Miksa, Reiner Vilmos és neje, Viski De­zsőaé, Kulpin Márkusz és neje 25—25 ezei kor., Grubei Dezső, Klein Henrikné 20—20 ezer kor., Weinbergar Mórné 10 ezer korona. Hálásan köszöni az izr. nőegylet. | Szombaton és vasárnap 0 - a szivek orvosa és William S. Bárt Az Apolló Mozgóban

Next

/
Thumbnails
Contents