Békésmegyei közlöny, 1925 (52. évfolyam) április-június • 74-144. szám

1925-04-01 / 74. szám

Békéscsaba 1925 április 1 BFFIKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 3 — Berentés tanár kabaréja. Berentés Lajos békési ref. reál­gimnáziumi tanár húsvét első és második napján Békésen a városi Bérház nagytermében műsoros, dalos kabaréelőadást fog tartani. * Németh Árpád női- és férfi divattermei Békéscsaba, Andrássy­ut 7. I. emelet 4. Telefon 256. Tisztelettel értesítem az igen tisz­telt hölgy és uri közönséget, hogy a legújabb divatú angol szövet különlegességeim megérkeztek. Készítem az összes női- és férfi szabó szakba vágó munkákat a legutolsó divat szerint, ugy adott, mint hozott anyagokból, gyász­ruhák 24 óra alatt. Vidékre min­tákat küldök, vagy hívásra sze­mélyesen megyek. Megrendeléseik­kel kérem mihamarabb felkeresni szíveskedjenek,vagyok kiváló tisz­telettel Németh Árpád. * Singer a házban, arany a családban. tt'ekimse meg" a Siisg-er gép­himlőt asnf oly amot a Mnlturpalota olvasótermében! — Kutyahalál a tanyavilágban. Az ebzárlat elrendelése, illetőleg megszigorítása óta a mezőőrök azt tapasztalják, hogy mig a város külterületén az ebeket lelkiisme­retesen kötve tartják, a tanyák házőrző ebei szabadon futkosnak. Ez a rendetlenség nemcsak a ve­szettség veszedelme miatt fenye­gető, hanem amiatt is, hogy a sza­badon csatangoló kutyák napról­napra rengeteg kárt okoznak a fiatal vadállományban, amelynek zsenge pecsenyéjére nagy gusz­tussal és előszeretettel vadásznak. A mezőőrök éppen ezért ujabban valóságos irtó hadjáratot kezdtek a kóborló kutyák ellen. Szinte alig van nap, hogy — különösen az ujkigyósi, gerendási és sop­ronyi tanyákon — egy-egy tucat kóbor kutyát le ne lőnének. A pecsenyére éhes ebek tehát elég drágán fizetik meg a zsenge, tavaszi nyulhust. * Ki javit varrógépeket gyor­san, lelkiismeretesen és olcsón? Csakis Singer Co. varrógép rész­vénytársaság, Békéscsaba, And­rássy-ut 11. (Löffler-házban.) — Gyémánt Sándorné tisztelet­tel értesiti Békéscsaba és vidéke hölgyközönségét, hogy eredeti bécsi modell-kalapujdonságai megérkez­tek. * Angol és francia divatharis­nyák (gyermekharisnyák) pipere­cikkek Dus Bélánénál, Szinház épület. Féterfi Cipőáruház szabászmestere Kurilla András. * Vegyen Singer varrógépet, megtanul dijtaianul hímezni. * Rosenthal Mariska nőidivat? terme, Békéscsaba, II., Irányi­ucca 1. (Telefon 246.) Tisztelettel értesiti a t. hölgyközönséget, hogy a wieni és frankfurti modellházak kiállításának megtekintése után a tavaszi idény divatujdonságait dus választékban beszerezte, melyek­ből, valamint hozott anyagból is, modellek és modell rajzok után mérsékelt árban, a szokásos ízlé­ses kivitelben készülnek köpenyek, kosztümök, délutáni és estélyi ruhák. Kész blúzok és ruhák raktáron 1 20 millió K-t nyerhet ha 3 drb Joss -féle Oroszlán-védjegyű gallért vásárol. Minden 3 J o s s nyeremény­gallér után egy részjegy jár. Kapható Deutsch Mór és Tsa divatáruházában Békéscsaba, Szent István-tér 4. A Strandfürdőben április hó 4-én délelőtt 11 óra­kor 1500 darab beton tető­cserép és sodronykerítés betonoszlopokkal a legtöb­bet Ígérőnek eladatik. Tőzsde Ang. Magy. 35, Magy. hitel 383, Jelzálog b. 40, Keresk. bank 1025, Pesti h. első 2500, Bors.­misk. 190, I. bpesti gm. 140'5, M, ált. kőszb. 3075, Athenaeum 65, Ganz-Dan. 2865, Ganz vili. 1060. Hoffherr 86, Georgia 250, Mező­hegy. 102, Egy. fa 3, Zabolai 12, MFTR 162, Goldberger 110, Danica 70. Gabonatőzsde Budapest, márc. 31. Hív. árak: 76 kg.-os tiszav. buza 500—5205, egyéb 4975—500,78 kg.-os tiszav. buza 510—5125, egyéb 5075-510 rozs 455—460, t.-árpa 340-350, sörárpa 450—470, zab 385-395, köles 250-260, tengeri 245-2475. repce , korpa 230—2325. Ferencvárosi sertésvásár déli zárlata : Arak : könnyű 17500— , közép — nehéz 21000 . fii agyar Nemzeti B®isfe devizajelentése s Valuták : Napoleon , Angol foci 344000—347000, Léva 515—523, Dollii 71860—72590, Francia frank 3871—3895, Osztrák shilling 10157—10217, Belga fraoi 3715—3747, Lei 338-340, Szokol 2117— 2137, Svájci frank 13823—13977, Dinát 1138-1160, Hollandi forint 28439—28715, Dán korona 13028—13168, Norvég korona 11287— 11453, Svéd korona 19208—19376, Líra 3001—3019, márka 16961—17125. Bevlsák: Brüsszel 3745-3767, Belgrád 1158—1166, Amsterdam 28739—28915, Szóíii 520—524, Bukarest 338—340, Kopenhágs 13228-13308, Krisztiánia 11487—11553, London 345000—347000, Milánó 3001—3019, Páris 3871—3895, Prága 2137—2149, Svájc 13923—14007, Stockholm 19458—19576, Bécs 10157-10217, Newyork 72160-72590, Bet­Un 17161—17265. wwwwwwwwwwwwwww Apolló Mozgó Harold Lloyd és William S. Hart A közönség legnagyobb érdeklődésére tart­hat számot minden bizonnyal a mozi leg­közelebbi műsora, melynek keretében olyan írét szinész fog játszani, kik már hosszú idők óta a mozikedvelők kedvencei. Az örökké mosolygós, kedélyes és vidám nagy feketepápaszemes O-ről van szó, ki mér annyi derűs órát és sok mulatságot szerzett, ismét meg fog jelenni és pedig a „Dr. Jack" szerepében, ezúttal mint orvos. Az 5 felvo­násos vígjáték attrakció mellett a világhíres amerikai cow-boy szinész : William S. Hart­nak szenzációs és bravúros szereplései fog­nak feltűnést kelteni. — Szerdán és csü­törtökön az idei szezon egyik leghatalmasabb filmattrakciója, a „Rabszolgakirálynő" van műsoron, melynek impozáns tartalma és pá­ratlanul gazdag kiállítása méltán váltotta ki a legteljesebb elismerést és csodálatot. Szlnftfi&z Megkezdődnek a jutalomjáté­kok s ezeknek során az első a társulat kiváló táncos primadon­nájának, Kálmán Mancinak jut, aki annyi gyönyörűséget szerzett a szezonban a közönségnek operett­ben, meg akarja mutatni, hogy vígjátékban is megvannak a szük­séges művészi kvalitásai, ezért első jutalomestjére, péntekre a Magyar Szinház ma is egyetlen repertoár slágervigjátékát, a Csibit válasz­totta ki, melyben a címszerepet fogja játszani. Szombaton, máso­dik este a Hazudik a muzsikaszó kerül szinre. Jegyeket szerdától kezdve kiad a pénztár. Heti műsor: Szerda : Imádom. (Csak felnőt­teknek.) (A 29.) Csütörtök : Vén gazember. (B)30.) Előfizethet és blrtíetéaeket feladhat: Helyben: Engel hírlapüzletében, Kardos Jakab vegyeskereskedésében (a laktanyával szemben) Corvina könyvkereskedésben és Rózsa Her­mann üzletében (Szarvasi és Berényi ut sarok). Házilag készült elsőrendű szilvalekvár kgként 20.000 K-ért kapható Frisch József-cégnél Luther-ucca 9. Ugyánott húsvéti fűszerek és borok előjegyezhetők. Elcserélném Millenium-ucca 2. számú házban levő egy szobakonyhából álló lakásomat, melyhez egy hold kert tartozik, más megfelelő lakással. Felvilágosítás ugyanott. Váltók-, okmány-, forgafmiadó­és postabéiyegek bármilyen meny­nyiségben kaphatók Orvos Mátyás Prónai-ucca 19. sz. alatti dohány­árudájában. Tanulót 4 középiskolával felvesz Rósinger fogászati laboratóriuma, Irányí-u. 8. Kazinczy-ucca 8- sz» ház eladó. Értekezni lehet Prónai Ernő dr. ügyvédnél. Vetőmagvak mindennemüek bab, lencse leg­előnyösebben beszerezhetők Atlasz Részvénytársaságnál, Jókai-u. 2. Herisnya fejelést alátalpalást, szemfelszedést, uj harisnyákat, szvetter-kötést és ja­vítást jutányos áron hozott anyag­ból is készítem. IV., Békési-ucca 34. szám alatti Kötődé. Száraz vályogtégla kisebb tételekben is eladó. Cím a kiadóhivatalban. Háziszappan jó minőségű 14.000 koronától, szobaseprü 7000 korona, vető­magvak „Atlasznál" Jókai-ucca 2. I liter kecskeméti 12 maligón fokos bor ára 16.000 K Lerner Sámuelnál Békési-ut 30 StrasdfM tabinoHMutüK a folyó idényre Andrássy-ut 2. sz. a xinder Adolf divatáruháza Békéscsaba, Andrássy-ut 19. sz Telefonszám: 196. Előnyös bel- és kül­földi bevásárlásaim által módomban volt Ismert olcsó árjegy­zékemet tettemesen leszállítani. ÁRJEGYZÉKE m. tartós, erős vászon 148oo m. prima mosott sifon 178oo m. egész finom mosott sifon 196oo m. legjobb minőségű köpper 339oo m. erős lábravaló vászon 142oo m. sűrű, tartós, erős angin 21ooo m. pehehelysürü finom angin 25ooo m. rumburgi vászon 198oo tn- prima Creas-vászon 198oo m. színtartó div. mosó karton 169oo m. francia mintájú delén 193oo m. angol divat zefir 197oo m. selyemszövésü ingzefir 238oo m. jómosó ágynemű kanavász 219oo m. legjobb ágynemű kanavász 238oo m. duplaszéles sima szövet 41ooo m. sottis és kockás szövet 39ooo m. puplin szövet, tiszagyapju 84ooo m. divat gyapjú crepp 83ooo m. duplaszéles divat eponge 68000 m. 15o cm. széles gyapjú szövet divatcsik és sottisba 156ooo m. 150 cm. sz. gyapjú covercout 275ooo m, 150 cm. sz. gyaéju burberry 275ooo m. linóm angol férfiruha szövet 225ooo m. legfinomabb angol ruhaszövet 275ooo igy férfiruha teljes hozzávalója, la 165ooo m. ruhaselyem div. szin. széles 56ooo m. japán selyem, la minőség 79ooo m. Crep de chine 137—156ooo m. marocain selyem divat 176ooo m. brozsé marocain selyem 225ooo m. duplaszéles nyersselyem blúzra és ingre 85—98ooo m. duplaszéles brokátselyem 118000 m. 70 cm. futószőnyeg 42—46ooo m. 90 cm, futószőnyeg 52—58ooo m- 94 cm.jaquardszőnyeg 98—110000 Egy darab 20 négyzetméter nagy­ságú ebédlő szőnyeg 125oooo drb ágyelő szőnyeg perzsamintáju 98ooo drb perzsa mintájú sezlonátvető 95oooo Egy drb nagy szalmazsák * 53ooo Egy drb delain kendő I6000 12 drb zsebkendő 57ooo Férfi lábravaló cöperből 63ooo Női ing himzett és azsuros la 42ooo Vállas fekete cloth kötény 96ooo Mosó ruhák készen 98ooo Finom kész szövetruha 52oooo Selyem marocain ruhák minden szinben készen 49oooo Tiszta florharisnyák 37ooo Egész la florharisnya 42ooo Elsőrendű fátyolharisnya 49ooo UTag^y választékl valódi cérnavásznak és dassaasztárnkban, ebédlő nag-y szőnye­gekben, futó és más szabványos szőnyeg­cikkben és kész női felöltőkben

Next

/
Thumbnails
Contents