Békésmegyei közlöny, 1924 (51. évfolyam) július-szeptember • 137-212. szám

1924-07-01 / 137. szám

EGYES SZÁM ARA ÍOOO KORONA Békéscsaba, 1924 julius 1 Kedd 51-ik évfolyam, 137-ik szám KOZLON Politikai napilap Elóílietéei Mi fik : iely v-n és vidékre postáa Küldve : negyedévre "> ő.OOU korona. Egy hónapra 25000 korona. Példányonként 1000 kQiona. Főszerkesztő : Dr. Gyöngyösi János. Felelős szerkesztő i P.-Horváth Rezső. TelefonM&m : 7 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsabán, II. ker. Ferencz József-tér 20. sz. — Hirdetés díjszabás szerint. 7 ülj egyezték a külföldi kölcsönt Budapest, jun. 30. r.gy millió aranykoronával már ii-gyezkík a népszövetségi köl­•y külföldi állam vesz /zésben, még pedig millió font (96 ' Egyesült Alla­u. > főni (54 millió , - ^ ).. Olaszorszég IV2 mil­millió aranykorona), Ve {' millió font (30 millió :>lykoi onaX Hollandia Va millió : : (12 mu.ió aranykorona), Cseh­s'ág inillió font (12 millió <y koron ti), Svédország, Nor­? a és Dánia összesen 240000 H (96' 1 *0 aranykorona). Magyar­- ágon a belföldi jegyzés 10 ó aranykorona Anglia már . foHa is a 4 millió fontos előleget. Feltűnő, hogy Európában Anglia után a legnagyobb ősz­szeggel Olaszország szerepel. Ma­gyarországon nyilvános jegyzés utján teremtik elő a kölcsönt, bár a bankok és a gyáripar ezt már garantálták. A takarékpénztárak és a bankok egyesülésénél, vala­mint a gyáriparosok országos szö­vetségénél kijelentették, hogy a bel­földön kibocsátandó kölcsönrészlet máris biztosítottnak tekinthető. A népszövetségi kölcsön kihelye­zéséről és annak módozatairól Korányi pénzügyminiszter holnap a parlamentben az indemnitási vita során elmondandó beszédé­ben részletesen tájékoztatja az országot. Jók a íermósh Un fás oh Budapest, jun. 30. Szombaton meg a földmivelésügyi mi­iis^terium vetésjelentése, amely -irrtíl számol be, hogy a termés­P sok ugy a gabonafélékre, pl a -.apásnövényekre nézve ikálatokban nem fog beállani , , az eltolódás, amellyel a késői .iavaszodí.s miatt számolni lehe­fe't A gabonavetések általában jól jejlődnek eltekintve azoktól a •-lékektől, ahol a vihar és jégeső y .^yobb károkat okozott. Ezek a k í ok azonban az országnak csak , ;&ebb vidékén jelentkeztek. A ga­bonatermés kilátásait a sok helyütt feiiépett rozsda némileg csökken­tette, ez azonban a terméskilátás állagát csak kevéssé érinti. Igen jók a terméskilátások a kapásnö­vcnyeknél, ezeknek fejlődésére az •ÍŐS időjárás igen jó hatással volt. Lemondtak az összes olasz miniszterek Róma, jun. 30. A lapok jelen­téi szerint a miniszterek és ál­lamtitkárok tegnap tárcájukat Mussolini rendelkezésére bocsá­iották. A lemondást a két kamara képviselőinek a király által hétfőn " jíioriénő fogadása után fogják közzétenni, mivel a kormánynak > l fogadás alkalmával közre kell ; 1tiködnie. Mussolini azonban ma "kr fogadta a többségi pártok J n hány vezetőjét. Az uj kormányt } ^ilószinüleg kedden alakítják meg. tgy báró, aki lopásból élt jBudapest, junius 30. Báró Bánffy ^rnő, aki hónapok óta foglalkozás •pt lakás nélkül csavargott a fővá­^sban, több lopást és csalást Követett el. Kihallgatása alkal­mával elmondotta, hogy a forra­dalom után került a fővárosba. Amikor Budapestre került, kisebb ^gyona volt, amelyet rövid idő ÍM elköltött. Ezután kisebb lopá­^oha; és csalásokat Követelt el, hegy fenntarthassa magát.- A főka­pitányságon báró Bánffy Ernőt előzetes letartóztatásba helyezték és átkísérték az ügyészség fog­házába. Tlagi) ciklonkataszírófa TJmerikában Cleveland, jun. 30. A forgószél Clevelandtól az Erietó partjáig terjedő 60 mérföldnyi területen egészen Sandirski-ig pusztított. Loran városában, amely a forgó­szél által sujíott terület közép­pontja. a halottak számát 250-re, az anyagi kárt 12 millió dollárra becsülik. Az összeomlott színház alól 165 holttestet húztak ki. San­durskiból jelentik, hogy a város­nak egy viz mellett fekvő része elpusztult. Több személy meghalt. A nemzeti hadsereg parancsot kapott, hogy a rendelkezésre álló csapatokkal a viharsujtotta vá­rosba elinduljon. Az ohiói kor­mányzó a szerencsétlenség szín­helyére utazott. Jizenötéves találkozó Megható, kedves ünnepség folyt le a csabai Rudolf-főgimnázium­ban vasárnap. Az intézet 1909-ben érettségit tett növendékei jöttek össze, hogy találkozási szerződé­sükhöz hiven az intézethez, taná­raikhoz és egymáshoz való ra­gaszkodásuknak kifejezést adja­nak. A megható találkozás vasárnap délután 4 órakor volt abban a tanteremben, amelynek padjait 15 évvel ezelőtt ambícióval és ifjúi lelkesedéssel eltelve, de a válás szorongó fájdalmával hagyták el. Az immár férfivá érett és jórészt nős és családos „diákok" helyet foglaltak a padokban. A pedellus csengetett, a feszült csendben vá­rakozó osztályba Rell igazgató ur kíséretében belépett Székely Vil­mos tanár ur, az osztály főnök, íiki 23 évvel ezelőtt az akkor még kis nebulókkal megkezdte a gimnázi­ális tanulmányokat és erőkifejtés­ben, tanulásban, boldog diákélmé­nyekben gazdag nyolc év alatt, mint a szerető családapa, forrott egybe velük. Jóságos szeme meg­hatottan járt végig a régi, meg­szokott rendben ülő volt növen­dékein és könnyesen pihent meg a „hiányzók" üres helyein, akik közül egy a csatatéren, hazájáért áldozta ifjú életét, mig hármat a könyörtelen betegség ragadott ma­gával. Tizenöt év és milyen rette­netes, küzdelmes, világotrengető tizenöt év. A növendékek közül feláll Gu­lyás Sándor festőművész és üd­vözlő szavakat mond, amelyeknek mélységét igazán csak azok érez­hetik, akik a letűnt boldog nyolc évet együtt élték végig és külön­külön küzdötték meg az elvihar­zott tizenötöt. A szeretet, a hála, a meghatottság nemes pillanata •<:£,, amikor a férfi eziv újra gyer­mekké finomul. A boldog, jóleső zokogástól foj­togatott Székely Vilmos helyett dr. Rell Lajos igazgató köszöni meg az üdvözlést és tolmácsolja a csa­bai gimnázium — az igazi alma mater — mindenkor melengető szeretetét. Aztán megindul a diskurzus, jó­részt a régi emlékek felelevení­tése. Hiszen ami 15 év alatt tör­tént, jobb azt jórészt elfelejteni. Még egy kis parázs vizsgát is rendeznek. Az egyiknek, aki most megyei főorvos és nem kevesebb, mint 700 kilométert kellett egy besszarábiai kongresszusről ide­utaznia, latin főneveket kell haj togatnia. A vizsga — minden súgás nélkül — nagyszerűen sike­rűt. Óh, az ilyesmit nem felejti el az ember 1 Majd a templomba mennek, ahol Bánszky György lelkész, osz­tálytársuk tart istentiszteletet és mond megható imát. Azután a csoport meglátogatja a temetőket. Az elhunyt tanárok : néhai Bukovszky János igazgató, Fest László, Groó Vilmos sírjait, a hősi halált halt kedves, arany­szívű pajtás Rosenthal Andor sír­ját, a betegségben elhunyj bol­dogemlékü Fried Mihály, Zsilák Mihály hantjait. Néhány szál vi­rág, pár meleg szivből fakadó baráti szó. Óh, ha van túlvilági élet, bizonyára meghallják, hiszen növendékeik, illetve osztálytársaik szivében túlélték korai halálukat ! A hál' Istennek oly szép szám­ban egybegyűlt csoport a szerető kegyelet lerovása után boldog együttérzéssel maradt együtt. Este bankett volt, amelyen megjelentek a volt tanárok és a nős osztály­társak feleségei is. Egyetlen kö­szöntőt dr. Szondy Lajos buda­pesti rendőrkapitány mondott, amelyre dr. Rell Lajos vájaszolt. A felszólaló bejelentette, hogy Szé­kely Vilmos osztályfőnökük nevére 100 aranykoronás ösztöndijat tűz­nek ki a gimnáziumban olyan dolgozat jutalmazására, mely a magyar nemzeti gondolatot legjob­ban szolgálja. A társaság kitűnő hangulatban, kivilágos-virradatig maradt együtt. Megjelentek : Bácsi Elek mérnök Gyoma, Gábriel Kornél gyógysze­rész Bpest, vitéz Lukács Endre urad, intéző Nagycenk, dr. Rosen­thal József orvos Békéscsaba, dr. Szondy Lajos rendőrkapitány Bu­dapest, vitéz Marék Endre tanár Békéscsaba, Szabó András fő­jegyző Szentetornya, dr. Haan Al­bert városi jegyző Bcsaba, Weisz Ferenc földbirtokos Bcsaba, Stoja­novics Lajos mérnök Bpest, Tor­kos Kálmán szolgabíró Orosháza, Pfeiffer Sándor gépészmérnök Bu­dapest, Gráb Emil vezérigazgató Bcsaba, Tevan Ferenc gépészmér­nök Bpest, dr. Bőhm Jenő főor­vos Székelyudvarhely, Szeberényi Gusztáv lelkész Bcsaba, Bánszky György lelkész Ottlaka, Péterfy Imre kereskedő Bcsaba, dr. Offra Sándor igazgató Bcsaba, Deutsch Andor kereskedő Bcsaba, Vidov­szky István gyógyszerész Bcsaba, dr. Reiner Miksa gyógyszerész Bcsaba, Gulyás Sándor festőmű­vész Bpest, dr. Donner Iván bank­főtisztviselő Bcsaba. Távolmaradásukat kimentették: Pfítzner Dezső mérnök Sárvár, dr. Fehér Jenő főorvos Nagyszalonta, Jasztrabszky-Lónyay Sándor föld­birtokos Bpest, Gally Tibor gyógy­szerész Bpest, Gally Gyula gyógy­szerész Bpest. Zürichben a magyar koronát 70-el jegyezték. Apasztják a rendőrség létszámát A B-lista végrehajtása m egkeadődött (A Közlöny eredeti tudósítása.) A Magyarország gazdasági helyre­állításáról szóló törvény értelmé­ben tudvalevően mindegyik állami hivatalban bizonyos mérvű lét­számcsökkentést kell végrehajtani. Sajnos, ez alól nem kivétel az ál­lamrendőrség sem, noha az ország belső békéjének és nyugalmának érdekében az lenne a célszerű, hogy a közbiztonság fönntartására hivatott szerveket nemcsak hogy nem csökkentenék, hanem még inkább megnövelnék, szaporítanák. Megkötöttségünkben és lealázott­ságunkban azonban nem tiltakoz­hatunk a rajtunk gyámkodó ide­genek beavatkozása ellen és igy sok más egyébbel együtt a rend­őrségi személyzet apasztásába is bele kellett menni. Az államrendőrség szegedi fő­kapitányságánál is jelentős lét­számapasztást végzett a szaná­lási törvény adta fölhatalmazás. A kerület kötelékébe tartozó békés­csabai kapitányságnál nem keve­sebb, mint 16 alkalmazottat he­lyeztek B-listára, helyesebben eny­nyire rug azoknak száma, akiket a törvény rendelkezései értelmé­ben azonnal vagy később el kelt

Next

/
Thumbnails
Contents