Békésmegyei közlöny, 1913 (40. évfolyam) január-június • 4-51. szám

1913-01-12 / 4. szám

XL-ik évfolyam. 4-ik szám. Vasárnap, janiid BEKESMEGYEI I0ZL0NY POLITIKAI LAP Telefon-szám: 7. Szerkesztőség: erenc József-tér, 20. sz. ház, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap ós csütörtökön. EltOFIZBTÉSI DI3 : Egész évre 12 kor. Félévre ö kor. Negyedévre 3 kor. ElSfizetni bármikor lehet évnegyeden belül i*. Egyes szám ára 12 fillér. Felelős szerkesztő; GULYÁS JÓZSEF. Laptulajdonos : SZXHSI.SZK7 JÓZSEF. Kiadóhivatal: Telefon-szám 7. Ferenc József-tér, 20. sz. ház, hova a hirdetések és az előfizetési pénzek küldendők. A hirdetési dij készpénzzel helyben fizetendő. NYILTTÉR-ben egy sor közlési dija 50 fillér. A népsegités munkája. Békéscsaba, jan. 11. A földmivelésügyi minisztérium kezdeményezései között bizonyára je­lentékeny népszerűségre tarthat szá­mot az a népsegitő akció, amelyet Darányi miniszter kezdeményezett s amelyet utódai, de különösen a jelen­legi földmivelésügyi miniszter, gróf Serényi Béla jelentékenyen fokozottabb mértékben folytat. Szinte csodálatos, hogy olyan hosszú ideig tudtuk tűrni a határszéli földmivelő nép gyöngü­lését, pusztulását. Maga a józan ész diktálja azt, hogy első sorban ott kell a legerősebbnek lennünk, ahol a leg­közelebb az ellenség, ahol legnagyobb a kísértés. Ha a határszéleken nincs gazdaságilag erős, a magyar állam­eszme iránt hűséges, a hazához sziv­vpl-Iálekkel vonzódó lakosság, akkor e a g rí 51 ;y 3­'Ü i ÍZ e­u­5k le­tet, egyszóval ezek a kirendeltségek azt a munkát végezik, amit a gyakor­lat helyesnek igazolt be, a földmivelő nép társadalmi és gazdasági megerő­södése érdekében. Nem feledkeznek meg a gazdasági kultura fejlesztéséről sem. A dolgozni kívánóknak szerez­nek munka alkalmat, különböző tan­folyamok rendezésével megtanítják uj foglalkozási ágakra. Ahol szükség van rá, vízvezetéket rendez be egyik-má­sik kirendeltség, vagy kutakat furat, hogy embert, állatot ellásson jó ivó­vízzel. Ha véletlenül egyik-másik vi­déken a terményinség ütné fel a fejét, a kirendeltségek hamarosan ott terem­nek a maguk segitő munkájukkal. Száz és száz kezű apparátus tehát a földmivelésügyi miniszternek vala­mennyi népsegitő kirendeltsége. Egyik­másik oly dicséretreméltóan végzi el feladatát, hogy még a gazdaságilag erősebb vidékek lakói is irigykedve sóhajtanak fel: vajha nekünk is volna ilyen kirendeltségünk, vajha miránk is kiterjesztenék a népsegitő akciót! Ez az óhajtás kezd hamarosan va­lóra válni. A földmivelésügyi tárca idei költségvetése kedves meglepetésül jelenti, hogy Serényi miniszter három uj kirendeltség felállítását vette tervbe és nemcsak hogy tervbe vette, de a kirendeltségek létesítése máris befeje­zett dolog, amennyiben azok vezetőit és tisztviselőit a miniszter már is ki­nevezte A három uj kirendeltség székhelye: Kolozsvár, Temesvár és Nagyvárad lesz. A kolozsvári kiren­deltség a .marosvásárhelyinek ketté osz­tásából fog előállni. A marosvásár­helyi megmarad speciális székelyföldi kirendeltségnek, mig a kolozsvári er­dély többi vármegyéinek népét veszi gondozás alá. A temesvári kirendelt­ség hatáskörébe fog tartozni a Temes­és Krassószörénymegyékben megin­duló népsegitő akció, mig a nagy­váradiéhoz a Bihar-, Arad- és Szilágy vármegyék népsegitő munkája. A fel­vidéki akció keretébe ez év folyamán Bars vármegyét is bele vonják. Ez a hézagos ismertetés maga is eléggé megmutatja, hogy a földmi­velő nép talpraállitásának a munkája ez év folyamán mily nagy arányokban fog bővülni. Az a fő dolog most már, hogy a felállítandó ügykirendeltségek vezetése is szociális érzéktől áthatott, a nép ügyes-bajos dolga iránt érzék­kel biró férfiak kezébe kerüljön. Ugy vagyunk értesülve, hogy a földmive­lésügyi miniszter e tekintetben is igen szerencsésen választott s igy semmi j sem állja az útját annak, hogy miha­! marább erőteljesen és céltudatosan induljon meg az ország ujabb határ­részein a földmivelő nép talpraállitá­sának sok eredménnyel kecsegtető munkája. Gyula város rendkívüli államsegélyt kap. Küldöttség a miniszternél. Ezerszer megírtuk már, de meg mii* der.ki is tudja, hogy Gyula nagyon sze­gény város, eok bajjal kell megküzdenie. Dacára ennek, dacára a viharoknak, ör­vényeknek, amelyek a megyeszékhely gyönge sajkáját elnyeléssel fenyegetik: a város okos, körültekintő vezetőségé­nek mégis mindig sikerül biztos révbe eveznie a gyönge sajkával és helyre­állítani legalább egyidőre Gyula vagyoni egyensúlyát. Most is nagy bajból men­tették ki Gyulát vezető emberei. Már olt állott, hogy elviselhetetlen terhet kell rónia polgáraira, ha város akar ma­radni, vagy pedig lefokozását kell kérnie a diszes rangról, amelyen áll. Rendezett tanácsnak, megyeszékhelynek, törvény­széki, pénzügyigazgatósági slb. székhely­nek lenni u óvégre nem megvetendő dolog. Nagyon sok jóval nagyobb és gazdagabb váro3 áhítozik rája - de hiába. Minden erejét, energiáját, gon­dolkozó, tervező, feltaláló képességét össze kellett tehát szednie a vezetőség­nek, hogy megmentse Gyulát. A mult év végén tudvalevőleg a törvény értelmében kötelezte a belügy­miniszter Gyulát, hogy tisztviselői fize­tését egészítse ki a törvényben megál­lapított fizetésre. E célra Gyula kap pár év óta már 28000 koronát, de nagyon kevés ez a pénz, még mindig maradt szépen pótolni való a városnak. Az idei költségvetés készítése alkalmával a szám­vevőségnek természetesen figyelembe kellett vennie a törvényt, meg a minisz­ter leiralát és akként összeállítani a költségvetést. A kiadás ezáltal hatalma­san megnőtt, úgyhogy a bevétel és ki­adás közötti különbözetet csak 129 szá­zalékos pótadóval lehetett volna fedezni. No lett is felzudulás, mikor ennek a hire elterjedt. A képviselőtestületnek különösen a csizmás része, amely semmi képen nem tud megbarátkozni az intel­ligens emberekkel, különösen pedig a vároai tisztviselőkkel, egyértelmüleg azt hangoztatta, hogy törvény ide, törvény oda, miniszter ide, miniszter oda, ő nem, egy árva fillért sem ad a tisztviselők fizetósrendezésére. Ehelyett egyik, a nép kegyét kereső fiskális indítványára azt határozták, hogy megkevesbbitik a tiszt­viselők számát, mert hát ők sokallják azt a meglévő létszámot. Ki is küldtek egy hozzá nem értő bizottságot, hogy vizsgálja meg, melyik tisztviselő-állás a fölösleges ? Ezt a törvényellenes és furcsa ha­a. gyár tele : bírt nag imi' kocsi olyan vo r, mim az, uunnuusz, nem volt ló eléje fogva. Valaki kiáltott: — Itt nincs hHye a gyereknek. Takarodj innen! — És hátrafelé lökte. De akkor már meglátta őt a szomszéd bácsi, az öreg Heittr és magyarázó'ag emelte fel szavat mellette, i — Hiszen ez az ő kis lánya! i — Az övé ? — kérdezte egy kövér ur, kinek gyönyörű prémeskabáija volt. Akkor közbeszólt egy másik munkás: — Nem igaz, nem volt annak gye­reke, hiszen nőtlen volt. — Dj a kis leányt ő nevelte — erősködtek többén. Mindig vele volt ós ez eljött érte mindig. — Mindenesetre ez a hely nem alkalmas neki az ittlélre — szólt a tekintélyes külsejü prémeskabátos ur. ! — Menj haza gyermekem! Akkor megfogta valaki a kezét és i elvezette a kapuig. Még jól hallotta, amint valaki azt mondta : — S/.egóny kis lány ! És utána kiáltották: — Ma ne várj bácsikádrH, j menj szépen haza egymagad. E indult, d"á megállt a kerítésnél s a sok népet nézte, nem ludta mit bá­mulhat az ? A kövér, prémes ur szava , még ide is elhallattszott: — Végre is mit lehet tenni? Tu­i lajdonképen maga volt a szerencsét­lenség okozója, senkit sem terhel érte a felelő ség. Elég kára a gyárnak, ha most félórával előbb meg kellett miatta állíttatni a gépet. A gyerekről gondos­kodjék más, az urnák e ég kiadása lesz a temetéssel-is. Haza! Anikó boldogan futott hazafelé. A férfiak beszédéből mitsem értett, de nem is törődött vele. Agya tele volt szines gondolatokkal, merész tervvel, iraelyet ana. 1 könnyebben keresztül vihet ma, miután a bácsit nem kell hazav ' nia. Tavaly ilyenkor sár volt, csúf, lucs­kos, esős idő. Ma hóval tele minden. S'ép fehér, kemény hóval, mely csikorog az ember léptei alatt. Tavaly ilyenkor a temetőből jöttek vissza a j bác-úval, anyja temetéséről. Édes anyja c uf fekete koporsóban feküdt és oly soványan meg sárgán, hogy borzalom volt ránézni. Gödörbe eresztették s ! mikor visszafelé jöttek, az egész város­ban meg voltak gyújtva a lámpák. A kirakatok ablakai homályosak voitak a nedves idő gőzétől, de még azon ke­resztül is ragyogva csillant elő a kará­csonyi rmseálom. Akkor azt igérte a bácsi, ha ma sietve jön vele hazafelé ós elalszik szépen, sirás nélkül, jövőre elviszi azokra a ragyogó utcákra, ahol mindenki boldog mosollyal visz csomagot a fényes üzletekből. j A bácsi kevésszavú volt, de a kis lány élénk fantáziája egész mesevilágot teremtett magának azó:a. Az iskolában, a szomszédoktól is hallott egyet mást a karácsony felől, úgyhogy ma szentül hitte, ha bemegy azokba a fényes utcákba, bizonyára találkozik Jézussá', ki meghallgaija és segíteni fog panaszain. Hazament, megigazította a tüzet a kicsi kályhában, mely nagy rideg szo­bájukat alig melegítette, aztán magara vette kendőjót, bezárta a szobát, annak kulcsát a szokott, titkos helyre rejtve, elment hazulról boldogon, örvendve. Micsoda gyönyörű utja volt! Min­denki sietett oz utcákon, beszélgettek, nevettek és mindenki csomagokkal járt. Reá senki sem nézett, vele senki sem törődött. De miért is tették volna, ő sem törődött senkivel s csak azért né­zett rájuk, hogy meglássa, nem-e Jézus jön vele szemben, akit véletlenül el­kerü he ne. Mert ma beszólni akar vele, ma el akar neki mondani mindent és ma neki is lesz karácsonyfája biztosan, i mint a gazdagok gyermekeinek. De már majd holtra fáradta magát. I A fény, ragyogás kevesbedni kezdett, az emberek elmaradoztak, bementek a nagy házakba ós nem jöttek ki többé. — Hol marad Jézus? — gondolta a kis leány. És leült egy gyönyörű palotának küszöbére, mert álmos volt, fáradt. — Ide csak betér, — biztatta magát, — akkor megszólítom ós meg­kérem, vegye el szegénységünket. S ahogy igy várt, egyre álmosabb lett, de ő azt hitte, nem alszik, hanem repül. R^pül az ég felé, melynek csillagait akarja megfogni. Végre sikerült s ahogy a csillagba kapaszkodott, kinyílt az ajtó s azon át egyenesen a menyországba jutott. — Mit akarsz itt ? — kérdezte Szent Péter, akinek csupa aranykulcs csün­gött oldalán. — Mit akarsz ? Anikó nevetett. Mit akarhatna ? Olyan öreg már Szent Péter és ezt sem találja ki? Akkorra már sok angyal futott elójó s megmagyarázták a fontoskodó öregnek, miért jött Anikó köréjük. És repülve vitték az óriási karácsonyfához, melynél szebbett még álomban sem lehet elképzelni. Még azon éjjel felfedezték Anikó megmerevedett kis testét a palota lép­csőjén. A magas uraságok undorral ve­gyest szánalommal nézték ós megparan­csolták, hogy azonnal távolittassók el innen. Másnapra kitudódott, a szeren­csétlenül járt gyárimunkásnak nevelt leánya volt a kicsike. Koporsóját elborították a szegény emberek fenyőággal. Egynómelyikén olcsó csokor, színes papir is diszíett. Az uraság p dig a szent ünnep napján megparancsolta cselédeinek, hogy ezeniui gondosabban őrizzék a házat, nehogy többé ilyen kellemetlen eset előforduljon, épen a kapujok előtt.

Next

/
Thumbnails
Contents