Békésmegyei közlöny, 1910 (37. évfolyam) július-december • 53-104. szám

1910-07-03 / 53. szám

2 Békéscsaba, 1910 julius 10. BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY lott vizű kútja helyett uj Northon-kutat furat. A gyámpónztári negyedévi vizsgá­latról szóló jelentés ós az építőipari téli tanfolyam számadása tudomásul szolgált. Szulimán Ákos, az elhunyt tan­ügyi esküdt családjának 400 korona mortualét szavazott meg a képviselőtes­tület. Egyben kimondotta, hogy az es­küdti állást nem tölti be ideiglenesen sem, mert a legközelebbi választásig már csak fél év van hátra. Addig he­lyettesítés ulján látják el a tanügyi es­küdt teendőit. A közgyűlési terem használatára vonatkozólag kimondotta a közgyűlés, hogy a termet csakis jótékonycélii, kul­turális, vagy hazafias ünnepélyekre en­gedi át, de azokra is csak 4 korona dij lefizetése mellett. Politikai jellegű gyű­lésekre át nem engedik. A Széchenyi-ligeti vendéglő bérle­tére vonatkozólag két ajánlat érkezett be. F e j é r v á r y Mirton 1500, Bors Simon padig 1200 koronáért hajlandó bélbe venni. A képviselőtestület mind­két ajánlatot olcsónak találta s ezért uj pályázat kiírását rendelte el. A szerencsétlen ószőlői tüzkárosul­tak részére a lapunkban megjelent fel­hívás folytán 360 korona gyűlt össze. A közgyűlés a tanács javaslatára elha­tározta, hogy az összeget kiegészíti 1000 koronára s azt kiosztja a károsultak között. Léviusz Mihály vendéglőst és halászati jogbérlőt a halászat bérletétől saját kérelmére felmentette a képviselő­testület. Az állami polgári fiúiskola igazga­tóságának ösztöndíj-segélyre irányuló kérelmét nem teljesítették. Iparárúgyár. D e u t s c h Vilmos és Iván gyulai lakosok, akik külföldön huzamosabb ideig tanulmányozták a kötött és szö­vött ipart s mint gyárvezetők működ­tek, 100,000 koronányi befektetéssel Csabán egy kötött és szövött iparárú­gyárat óhajtanának létesíteni. Most az­zal a kérelemmel járultak a községhez, hogy adjon nekik telket olcsó áron, községi adómentességet s ezenkívül hat éven át részesítse a gyárat anyagi tá­mogatásban. A közgyűlés örömmel ér­tesült a gyáralapitásról és a támogatás részleteinek megbeszélése céljából egy bizottságot küldött ki, melynek tagjai a birón és Korosy László főjegyzőn kívül Réthy BMa, Reisz Hermann, Rosenthal Adolf és Wagner József. Ezeken kivül csak néhány kisebb fontosságú lakositási ós illetőségű ügy szerepelt a közgyűlésen. Van már aratósztrájk. Három helyen sztrájkoltak. Mezőhegyes kisegít. Künn a mezőkön megkezdődött már a legáldásosabb munka, az aratás, mely széles ez országban édes reménységgel tölti el minden magyar ember lelkét. A reménység jogosult is, mert a földmi­velésügyi miniszterhez érkezett ós a bu­dapesti lapokban is nyilvánosságra ju­tott gazdasági tudósítói jelentések sze­rint az idén csaknem huszonöt millió mótermázsával terem több gabona, mint a mult évben. Biztató hírek érkeztek a munkásokról is. Az aratási szerződések csaknem mindenütt megköttettek s a munkásoknál sztrájkra való hajlandóság egyáltalában nem mutatkozott. Nem mu­tatkozhatott már csak abból a szempont­ból sem, hogy az aratók olyam magas részesedést kapnak, amilyet nem kap­tak még soha Azonkívül öt-hat koro­nás napibérek vannak mindenfelé és a gazdák szívesen is adják, mert jó a termés. A szociáldemokrata eszmék terje­dése azonban átalakította néhány óv alatt nemcsak az ipari, hanem a mezőgazda­sági munkásságot is. Ez átalakulás leg­inkább az elégedetlenségben nyilvánul meg. A munkások évről-évre, sőt mond­hatni napról-napra többet követelnek és legtöbb esetben a munkáltatók kény­telenek is a követeléseket teljesíteni, mert különben pótolhatatatlan kár éri őket. A kár ós veszteség legjobban be­állhat a gazdáknál ilyenkor, aratás al­kalmával. Mert ha idején nem aratnak és teljesen megérik a gabona: millió, meg millió szem kipereg a kalászokból s tarlóra és válik órtóktelennó a gazdára nézve. Békésmegyében szintén sikerültek az aratási szerződések. Minden munkás aratáshoz jutott, aki dolgozni tud és akar. Mindössze Csorváson maradt 80 és Csabán 300 munkás szerződés nél­kül. A szokások modernülésének jele az is, hogy az egész megyében mint­egy 260 aralógép működik. Az arató­gépek szaporodását épen a sztrájkoktól való félelem okozza. A gazdákban már megingott a bizalom a munkások iránt, mert nem tudják, hogy az aratási szer­ződés ellenére, melyik pillanatban te­szik le a munkások a kaszát és állanak elő olyan követelésekkel, amelyeket csak nagy megerőltetéssel lesznek képesek teljesíteni. Vármegyénk az itt elterjedt úgyne­vezett parasztszociálizmus folytán egyik főfészke az aratósztrájkoknak. Ennek dacára, a munkásoknak oly kedvező szerződése folytán azt hitte mindenki, hogy az idei nyár ment lesz az arató­sztrájktól. Dá hiábavaló volt ez a hie­delem, mert a lefolyt héten három he­lyen is kitört az aratósztrájk. Szarvas határában a csabacsüdi pusztán Schwarz Józsefnek 800 aratója szüntette be a munkát, mert nem voltak megelégedve azzal a bérrel, mely a szerződósben ki volt kötve. A földbirtokos eleinte kapa­citálta őket, egyezkedni próbált velük, de hiábavaló volt minden kísérlet. Végre is a földmivelósügyi miniszter segített a bajon. A hozzá érkezett távirati pa­naszra ugyanis azonnal táviratozott Me­zőhegyesre, ahonnan másnap már meg­felelő mennyiségű kisegítő munkás ér­kezett Csabacsüdre. A másik két sztrájk Szentetornyán volt, ahol M o n t á g Sándornál 22 ós Schweiger Miksánál pedig 40 mun­kás hagyta félbe az aratást. Csak Ber­thóty főszolgabíró erélyes fellépésé­nek lehet köszönni, hogy hamarosan vége lett a sztrájknak. Ő ugyanis meg­büntette a sztrájkolókat, akik erre újra munkába állottak. Lapunk zártáig más helyről még nem érkezett híradás sztrájkokról. Egy iparvállalatról Felszámolt a csabai műbutorgyár. Magyarországon régen kesereg már mindenki azon, hogy rengeteg pénzün­ket elviszi ipartermékekért az osztrák, általában a kü föld, mert kevés idehaza a gyár, nincs bennünk üzleti élelmes­ség. Ebben az állításban van is nagyon sok igaz, de azért mi csak panaszkodni tudunk és fiainkat — igen gyakran aka­ratuk ellenére — csak lateiner pá­lyákra neveljük. Intelligencia nélkül pe­dig nem haladhat egy ország ipara sem. Különösen a gyáriparnál áll ez az axióma. A magyar gyáripar tényleg igen el­hanyagolt állapotban van. Akad ugyan néhány virágzó gyártelepünk, amelyek versenyre kelnek a külföldiekkel is, de azok csak cseppek a tengerben, mert a nagy többség sínylődik és végre is el keíl pusztulnia. Igaz, hogy Magyar­ország agrikultur állam elsősorban, de közgazdasági fejlődése szempontjából kívánatos volna a gyáripar föllendülése. A magyar gyárak rendes, megszo­kott sorsára jutott a csabai műbutor­gyár is, amelynek igazgatósága és rész­vényesei hétfőn tartották utolsó, fel­számoló közgyűlésüket. A bútorgyár néhány év előtt igen kedvező auspiciumok mellett kezdte meg, illetve folytatta a magáncégtől át­vett üzemet. A következő években azon­ban kitűnt, hogy a vezérigazgató, P o r­j e s z Miksa az üzleti szellem túltengése folytán a gyár válságba került. A vezér­igazgató ugyanis az úgynevezett kom­merz-áruk gyártása heíyett a mübuto­rok előállítását uzoválta, kávéházak és szállodák berendezését vállalta, ahol a bútor a legkisebb összeget képviselte, mig rézáruk, tükrök, márványok szál­lítására tetemesen reáfizetett. Természe­tesen ilyen körülmények között nem következetett be más, mint az anyagi zavar. Ennek megkísérelt szanálása nem sikerült, mire aztán bekövetkezett a műbutorgyár lassú pusztulása. Körül­belül két év előtt az üzemet teljesen be is szüntették. A részvényesek hétfőn délelőtti utolsó közgyűlésén a felszámoló-bizott­ság jelentést tett a részvénytársaság anyagi ügyeinek teljes rendezéséről ós kérte maga számára a felmentvény meg­adását. A közgyűlés dr. Szondi ama kifogásának jegyzőkönyvbe vétele után, hagy a részvénytársaság ingatlanai nem nyilvános árverésen adattak el, tudo­másul vette a felszámoló-bizottság je­lentését és a felmentvónyt megadta. Ez volt utolsó aktusa a nagy reményekkel indult műbutorgyár feloszlásának. Itt emiitjük meg, hogy felszámolás alatt áll a csabai játékgyár is. Csaba tehát ismét egy iparteleppel lesz sze­gényebb. Politikei apróságok. A Ház folyósójáról. Kezd már élénkülni az uj Ház folyo­sója is. Az újdonsült honatyák lassan­kint belemelegednek a nemhivatalos diskurzusba ós persze ilyenkor egy csomó anekdota, politikai pikantéria születik meg. íme, a sorozat kezdete: (Nem jó a trónbeszéd). A koalícióban annak idején vezórszerepet vitt 48-as államférfiú, aki még a miniszterséget is megpróbálta, a mostani órában csak mint szerény képviselő boldogítja a ha­zát. Természetesen ő is megjelent a trónbeszód megtartásánál. Diszmagyar­ban volt. A trónbeszód után élénk vi­tatkozásba bocsátkozott az ellenzék tag­jaival, akik agyba-főbe támadták a sze­gény trónbeszédet. — Van egy-két passzus, amelyet ón is al?irok, — mondotta. Tovább nem is folytathatta, mert rátámadtak: — Hogy mondhatsz ilyet? . . No, szépen vagyunk! Nem hagyta magát s igy védekezett: — Most nem jó a trónbeszód, de majd ha mi kormányra jutunk, jó lesz. De azért két pontot mégis nyugodtan aláírhatunk. — Melyiket ? — kérdezték ijedten az ellenzékiek. — A „kedvelt híveinket" ós a „fo­gadják királyi üdvözletünket" pontokat. {Hogy lett politikus Kabós ?) Rette­gett ember hireben állt gróf Bethlen Bá­lint, Kisküküllővármagye főispanja. Kü­lönösen az intelligenciával állt hadilá­bon. De azért megválasztatását holt biz­tosra vette. Nem félt senkitől, de még egy — ellenjelölttől sem. Kapott is egyet a javából. Kabós Ferencet, aki annak idején szolgabíró volt a vármegyében, az intelligencia rábeszélésére vállalt je­lölést szabadelvű programmal. Kabós dúsgazdag ember volt, mégsem költött egy fillért sem a választásra. Mégis kis híjjá, hogy politikai ellenfelét le nem verte. Kabós négy szavazattal megbukott. Lám, ha szive lett volna egy kis pénzt megereszteni, talán be is jutott volna a t. Házba. (Sándor János adomája). Sándor Já­nos, volt államtitkár, aki kocsiderékkal szállítja a székely adomákat, barátainak beszélte: A székely ember fölebbez. Föleb­; bez még akkor is, ha pőrében kedvező ítéletet hoznak. Egyik járás főszolga­bírója meg akarta törni azt az aktasza­poritó ós időrabló rosz szokást s a vád­lott előtt, akinek valami verekedósi baja volt, ezt az ítéletet hirdette ki: — Három nap ós száz forint, meg­nyugszik ? — Fölebbezek ! — hangzott a válasz. — Jól van! — Harsogott a főszol­gabíró, menjen a folyosóra ós várjon. Három óra multán ismét hivatta a vádlottat. — Péter! — szólt hozzá, átvizsgál­tam az aktákat újra. Látom, hogy a maga bűne nem ér meg három napot. Leszállítom a büntetését egy napi bör­tönre ós ötven forint pénzbüntetésre. — Fölebbezek 1 — mondotta ismét a székely. A frtszolgabiró rámordult: — Távozzék és várjon, amig szó­lítom. Három óra multán megint beván­szorog a székely. — No, öcsém, hogy a multad után kutattam, kiderítettem, hogy soha bün­tetve móg nem voltál. Leszállítom tehát a büntetésedet félnapi börtönre ós tiz forint pénzbüntetésre. — Fölebbezek ! - hangzott a válasz. A türelmét vesztett f szolgabíró fel­pattan ós rákiált a vádlottra : — Harmadfokú ítélet ellen nincs fölebbezés. A gróf Blankenstein-féle iparvasuíak. A közigazgatási bejárás eredménye. Megemlekeztünk már lapunkban arró!, hogy gróf Blankenstein Pál, füzesgyarmati nagybirtokos gazda­ságát intenzivebb művelés alá akar­ván venni: nagy- ós kishigymási bir­tokairól a püspökladány—füzesgyarmati vasúthoz egy 5- és egy 9 kilométernyi hosszú vasutat szándékozik építtetni. Ez a két vágány nemcsak az uradalom szempontjából mondható nagyfontos­ságúnak, hanem a vármegye közleke­désügyónek fejlődése szempontjából is, amennyiben e vonalak által könnyen meg le3z valósitható a füzesgyarmat— karcagi vasút terve is, mely régen foglalkoztatja már a Füsesgy'armat ós Karcag környékén élő lakosságot és amelynek létesítése épen a lakosság érdekeire való tekintettel elsőrangó fon­tossággal bir. Gróf Blankenstein Pál mint ezt már szintén megírtuk, uradalmában be akarja hozni a rópatermelóst ós első sorban ezért van szükség a két tekintélyes hosszúságú vasútra. Ei a körülmény is fontos a környék szociális érdekei szem­pontjából, amennyiben a rép itermelós igen sok munkáskezet foglalkoztat. A környék sok szegény népe tehát állandó ós biztos keresethez jut. A gróf körü.belül egy hónappal ez­előtt nyújtotta be az építkezési enge­dély iránti kérvényt az alispánhoz, aki a szokásos közigazgatási bejárást junius 27-re tűzte ki. A közigazgatási bejárás meg is törtónt a jelzett napon a vár­megye, az államépités/eti hivatal, a köz­ség és az uradalom képviselőinek jelen­létében. A vármegye részéről D a i m e 1 Sándor dr. főjegyző* jelent meg. A bi­zottság alapos helyszíni tárgyalás után általánosságban hozzájárult a vasutak terveihez, a részletes feltótelekre nózve azonban nem állapodott míg. Azokra vonatkozólag a kö/dgaz^atási bizottság, illetőleg a kereskedelmi miniszter fog határozatot hozni. Csik az a kórdós nincsen móg tisztázva teljesen, hogy a két vágány hol fog találkozni a püs­pökladány—füzesgyarmati vonattal. Ezek a kórdósek remélhetőleg mi­nél hamarabb tisztázódnak, úgyhogy a vasutak építéséhez talán már áz őszön hozzá lehet fogni. Egy válópör előzményei. Hol van a lencse párja ? Nyáron mindig van részünk egy csomó válópörben. Változatosban, for­dulatosban is egyaránt Ha ugyan min­den más érdekes esemény, ilyenkor csak csöppenkint adódik, kárpótlás van, mert a kifogyhatatlan, legtöbb esatben sok humorral biró válópörök nem fogy­nak ki soha. Bizony kár is volna értük! A szezon egyik legérdekesebb váló­pör előzménye a napokban játszódott le a hires Lipótvárosban. Az előjáték sokkal kellemesebb (a házibarátra nézve) mint az utójáték, de a „csattanó" azért móg sem maradt el, amely gyökeresen megoldotta a kényes kérdést. Ugyanis ] Ne tétovázzék, ha fáj a feje, B E R ETVÁ S - PA STIL L ÁT I hanem használjon azonnal amely 10 perc alatt a legmakacsabb migraint és fej­fájást elmulasztja. A r„ i-oo Kapható min­Orvosok által ajánlva A 1 den gyógyszer tárban. Készíti Beretvás Tamás gyógyszerész Kispesten. - 3 dobozzal ingyen postai szállítás.

Next

/
Thumbnails
Contents