Békésmegyei közlöny, 1910 (37. évfolyam) július-december • 53-104. szám

1910-07-03 / 53. szám

10 BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY Békéscsaba l r i,0 julius 17 egyenlőség terén. Az esperesi jelentést . helyesléssel fogadja a közgyűlés, ugy ennek, mint a felügyelő megnyitó be­szédjének jegyzőkönyvbe iktatását ha­tározattal elrendeli. A közgyűlés dr. D a n c s Szilárd volt világi jegyző helyébe, ki egyház­megyei ügyésszé választatott volt, K o 1­1 á r Lajos, Szarvas város főjegyzőjét választja egyházmegyei jegyzőül. Az egyházmegyei segélyegylet ellen­őrző bizottsága tagjaivá választatnak: Placsko István, Kellő Gusztáv, Mendöl Lajos és Dankó Soma. Az egyházmegyei iskolaszék jelen­tését örvendetes tudomásul veszi a köz­gyűlés, javaslatait elfogadja, mire a két újonnan választott körlelkész : Csermák Elemér és Hrdlicska Lajos a közgyűlés szine előtt a hivatali esküt leteszik. A gyámintézeti s állandó bizottsági jelentés tudomásul vétetvén, az egyház­megye hozzájárul azon javaslatához, hogy a gyámintézet nagynevű szerve­zőjének, dr. S z é k á c s József püspök­nek szülőhelyén, Orosházán felállítandó szobrára országos gyűjtés indíttassák meg; ezen akció továbbvitelével meg­bízta a közgyűlés az egyházmegyei gyámintézetet, melynek ez idő szerinti elnökei: Kovács Andor orosházi lelkész és dr. H a v i á r Gyula kir. köz­jegyző a megbízatást elfogadják. Élénkebb vita támadt a kerületi el­nökségnek, a képviselőválasztásokat meg­előzőleg küldött s a lelkészekre sérel­mes utasítása. Az egyházmegyei köz­gyűlés Csermák Elemér előadói ja­vaslatát elfogadta, melyben felszólalás fog­laltatik a hatáskör túllépésével szemben. Több rendbeli felebbezés, más kis­sebb ügyek elintézése után megválasz­tatnak a kerületi közgyűlésre menendő képviselők, még pedig a lelkészi kar­ból kiküldetnek : megbízó-levéllel: Ko­vács Andor és Csermák Elemér, jegyző­könyvi kivonattal: Keviczky László, Rédei Károly, Mendöl Lajos, Zvarinyi János. A világiak közül megbízó-levél­lel : dr. Bikádi Antal ós dr. Haviár Gyula, jegyzőkönyvi kivonattal: Bulla Sándor, dr. Dancs Szilárd, dr. Külley Pál és Kollár Lajos. A jegyzőkönyv hitelesítésére kikül­dött közgyűlési tagok megválasztása után a közgyűlés délután fél 2 órakor véget ért. A közgyűlés után közebéd volt, melyen számos ékes felköszöntő hang­zott el. A volt gyulai polgármester követelése, Döntött a közigazgatási bíróság. A „Békésmegyei Közlöny" olvasói előtt ismeretes már az a sajátságos pör, mely D u 11 k a y Béla, a volt gyulai polgármester és Gyula város között támadt a mult esztendőben. Duttkay Béla körülbelül 15 évig ült Gyula pol­gármesteri székében. Tele volt az az ember jóakarattal, akart is tenni Gyu­láért sokat, mindent, de szerencsétlen keze volt. Nem sikerült semmi, akármi­hez fogott. Híjával volt a körültekintés­nek és meggondolásnak. Vezetése alatt zúdult is Gyulára annyi baj, hogy sok idő telik el, amig kiheveri. Azok miatt kell kínlódnia száz percentesnél is ma­gasabb pótadóval ós mostani vezetősé­gének minden képességót ós ambícióját össze kell szedni, hogy a város zilált anyagi viszonyait valamiképen rendb8 hozza. A mult óv tavaszán egyik képviselő­testületi közgyűlés kimondotta, hogy Duttkay Béla nyugdíjazott polgármes­tertől 10,000 korona kártérítést követel azoknak a károknak a fejében, melyek a várost a szerencsétlen benedeki par­cellázásból kifolyólag órtók. Erre Dutt­kay azzal felelt, hogy ő nem tartozik semmivel, hanem ellenkezőleg még neki lehet jogos követelése városon. Aköz­sógi törvény értelmében ugyanis a pol­gármestereknek a fizetésen kívül lak­bér is jár, épen ugy minta főszolga­bíróknak, ő pedig 10 éven át 1889­től 1899-ig nem kapott egy kraj­cár lakbért sem. Tiz évi lakbér pe­dig a szintén jogos korpótlók-követe­léssel együtt 12,000 koronának felel meg. Ezt az összeget követelte a vá­rostól. Sőt annyira ment, hogy pört indított a város ellen a járásbíróság­nál, amely azonban nem hozott ítéletet, hanem Duttkayt követelésével elutasi- j totta, kimondván, hogy Duttkay köve- j telésót csak közigazgatási uton érvé- j nyesitheti. A volt polgármester ekkor a kíp- i viselőtestülethez fordult, mely a kórel- j met egyhangúlag elutasította. Az ügy I felebbezés folytán a törvényhatósági j bizottság elé került, ahol hasonlókép­pen járt, amennyiben a törvényhatósági közgyűlés a képviselőtestület határoza­tát hagyta jóvá. Duttkay nem nyugodott meg ebben a határozatban, hanem el­lene panasszal ólt a közigazgatási bíró­ságnál. A bíróság határozata most ér­kezett le a vármegyéhez. E szerint a legfelső fórum is elutasította a volt polgármester panaszát. Az indoko­lásban elismeri a bíróság, hogy a ren­dezett tanácsú város polgármesterét annyi javadalmazás illeti meg, amennyi az illető járás főszolgabiráját, azonban ezt nem lehet mérvadóul venni, mert Duttkay pályázat utján nyerte el a pol­gármesteri állást, a pályázati hirdet­ményben pedig világosan fel volt tün­tetve a javadalmazás. Duttkay tehát annak tudatában pályázott. Hivatalos­kodása idején módjában is volt bármi­kor kifogást tenni a javadalmazás ellen ós kérhette volna fizetésének kiegészí­tését, de ő ezt nem cselekedte. Ennél­fogva elveszítette jussát a lakbérhez és korpótlékhoz egyaránt, mert a törvény értelmében csak a tényleges szolgálat­ban álló polgármesterek kérhetik fize­tésük megfelelő kiegészítését. Duttkay Bélának e döntéssel utolsó reménye is füstbe ment arra, hogy megkapja Gyulától azt az éppen nem megvetendő summát. Fontos tárgyak. Békéscsaba község képviselőtestü­lete csütörtökön rendkívüli közgyűlést tartott, melyen sok érdekes és fontos tárgy került elintézésre. A képviselő­testületi tagok nem valami nagy szám­ban jelentek meg a közgyűlésen. Külö­nösen a gazdák távolmaradása volt észrevehető, aminek természetszerű oka, hogy most már teljes erővel folyik az aratás. Pedig a nagyobbfoku érdeklődést ez a közgyűlés méltán megérdemelte volna, a tárgyalás alá került sok fontos ügynél fogva. Ezek közül is legfonto­sabbnak lehet tekinteni az elöljáróság előterjesztését a kataszteri munkálatok költségei tárgyában. Mint már megírtuk, a kataszterezós költségei 57,000 koro­nára rúgnak. Nagyobb arányú kiadás­ról lóvén szó, a képviselőtestület egyes tagjai természetesen nem szívesen men­tek bele a tanácsnak abbeli javaslatába, hogy az összeget a földvóteli pénztár­ból fedezzék. Tulajdonképpen ez a pénz­tár csak kulturális cólokra fordítható, de a képviselőtestület nagy többsége mégis csak hozzájárult a tanács javas­latához, azt a szempontot tartva szem előtt, hogy e tekintélyes teherrel nem kell sújtani a lakosságot. A közgyűlésről egyóbkónt tudósí­tásunk a következő: Szivarra gyújtott . . . Charlotte ekkor már lefelé lebegett a lépcsőn. Majd fejét mólyen lehorgasztva, — ő is távozott. Ilona férjhez megy. Irta; Lengyel Géza. Ilona egyetlen leány volt, szőke, ter­mészetesen nem nagyon ábrándos, nem nagyon alacsony. Egyszóval csinos. Az apja szenet árult nagyban, a mi C3ak annyit jelent, hogy nem kellett éppen magának mérnie a félmázsás zsákokat. De Ilona egyedül volt és biztosítással, egy kis kölcsönnel, némi furfangal össze tudtak volna rakni neki hétezer forint hozományt is. Készpénzben, hiány nél­kül. Az öregnek főhet tőlle a feje, ho­gyan fizeti vissza, de a nőnek semmi gondja rá. Nagy dolog az azonban a világban, ahol tízezer koronát se jelen­tenek, ahol megdöbbentő történetek ke­ringenek váltókkal és apanázszsal felül­tetett férjekről. Mindez a sok csalafintaság távol ál­lott az öreg Nemes Mózestől, az Ilona apjától, noha a felesége nem idegenke­dett volna attól, hogy tízezerre egészít­sék ki a jó hangzás kedvéért a szerény hétezer forintot. Nemes Mózes azonban semifóle szélhámosságot nem türt. Ilonka nyu­godt öntudattal mehetett hetenként a vá­rosba, ahol a rokonok vették pártfogá­sukba. Tizenkilenc éves volt Ilona, ami­kor az első komoly célokkal egybekö­tött utat megtette. Rendbehozta holmiját, fehérnemű­jét ós szakított a szerelemmel. Ekkor ugyanis — és ez is oly természetes — szerelmes volt egy diákba, aki már egyetemre járt és vakációzni jött haza, A szakítás nem járt semmiféle külsőség­gel. Csak önmagában intézte el Ilonka: eddig tartott a gyermekvilág, most férj­hez kell menni. A szerelem elvolt in­tézve, a diák mindent értett és min­dent tudomásul vett egy szertartásos déli látogatáson, ahol őt barátságosan ós finoman urnák szóllította Ilona. A napok azlán komoly tanácskozá­sokkal teltek el. Egy hivatalnok kellett, legalább ezernégyszáz forint fiksz fize­téssel, család nélkül, adóságok nélkül. A rokonoknak nagyon sok gondot oko­zott az ügy, hosszú leveleket irtak az Ilona anyjának. Az első tél mind a mel • lett eredmény nélkül telt el. Ilona kup­lékat zongorázott otthon, amig a nyár tartott, télen pedig ment újra a vá­rosba. A rokonok ekkor megtalálták a hi­vatalnokot. A fizetés ezerötszáz forint volt. Meglátogatta a rokonokat ós Ilonka este sokat sírt A következő héten haza utazott, mert kell, hogy mamáók előtt történjék meg a döntés. Talán az el­jegyzés is mindjárt. Ilona baj nélkül ért haza, de benn a szobában nagy sirást kezdett. — O'yan hideg a keze ós olyan ! nedves, mamám, — mondotta, — hogy én sohasem tudnám megfogni. Csak az ujjam hegyével értem hozzá most is. És nagyokat sírt Ilona napokon át. Távirat jött, hogy érkezik a jelölt. Már nem is lehetett bírni Ilonával. A mama nagyokat sóhajtva, fájó szívvel vissza sürgönyözte : ne jöjjön. A következő télen uj jelölt akadt. Ez sem kellett, mert szakálla is volt ós rágta a bajuszát. Az utódáról a roko­nok is bevallották, hogy jellem tekinte­tében nem nagyon megbízható ós hogy a gallérja is hasonlóképpen bizony­talan színű. Most már eljött a végső terminus. A huszonnegyedik óv intette, fenyegette Ilonkát. A rokonok szemre­hányó pillantásokat vettek rá. Munká­ban volt mindegyik és mint a detek­| tivek, mikor valami nagy bűnös után kutatnak, egy szép napon diadallal szá­molt be a végső vőlegény jelöltről, az igaziról, a visszavonhatatlanról. Ilona sóhajtozott ós imádkozott is. Da nem törtónt semmi, nem derült ki semmi rossz a vőlegenyről. Sőt egyre jobb hírek jöttek. Valami kis pénze is van, Ha akarná, önálósithatná is ma­gát. És csinos, tiszta, kedves ember, árva fiu, nem lesz gondja, csak a fele­ségére. Tehát kitűzték az eljegzÓ3t. Bizal­mas emberek már gratuláltak. Megkez­dődött a bevásárlás. Ilona felderült és azon gondolkozott, hogy ha már így van, talán sietetni kellene az egészet. Hosszú idők multán most megint találkozott a diákkal. De nem volt már diák. Az utcán találkoztak, a féri na­gyot csókolt az Ilona kezén, Ilona vi­dáman beszélgetett. A férfi az elválás előtt hirtelen azt mondta : — Megakarnak házasítani. Most már tehetem, szüksógem is van az asszonyra, mert messzi vidékre megyek. Az anyám­nek ajánlottak valakit, nekem nem tet­szik. Ne üssön pofon, de en ebben a pillanatba arra gondoltam : amlyen jó barátok voltunk eddig, egymásé lehet­nénk. Eddig nem juthatott eszembe, mert ugy véltem, rég férjhez ment. Ilona fehér lett, mint a fal. A diák — hogy nem jutott eszükbe soha. Hi­szen négy évvel ezelőtt se volt már gyerek. Most kész ember, neki való em­ber. Egyre sáppadt és legjobban sze­retett volna egyszerűen belekapaszkodni a diákba. De hirtelen lehanyatlott a feje, a szája sirásra állt, lefelé húzódott. A rokonokra gondolt, a visszautasított jelöltekre, a mostani vőlegsnyóre, aki ellen semmi, de semmi kifogást nem lehet tenni. A kezét nyujotta a férfinek ós intett hogy siessen el. — Nem lehet, — mondta fuldokolva és már nedves volt a szeme. — Nem lehet a rokonok miatt. Mi lenne velem mit szólnának hozzá, ha megint cser­ben hagynám a jelöltet. Nem lehet, miattuk nem lehet, ismé­telgette magában, amig szinte futott hazafelé, hogy útközben ne érje a tor­kát fojtogató nagy keserves sirás. A belügyminiszter, mint annak ide­jén már megírtuk, elutasította Áchim L. András ós társai felebbezésót, melyet ők a képviselőtestületnek a tisztviselők fizetósrendezésére vonatkozó határozata ellen nyújtottak be. Ezt a határozatot tudvalevőleg a törvényhatósági bizott­ság is jóváhagyta néhány pótlás után. Ebbe nem nyugodtak bele a javaslat ellenzői és felebbezóst nyújtottak be a belügyminiszterhez, aki azonban eluta­sította a felebbezóst. A miniszter dön­tését a közgyűlés helyesléssel tudomá­sul vette s igy a jövő óv elején óletbe­lép a fizetósrendezós. Ugyancsak tudomásul szolgáltak a törvényhatósági bizottság határozatai a polgári leáoyiskolának megszavazott se­gély, a járásbirósági épületre vonatkozó szerződés és a gazdasági intézői állásra vonatkozó szabályrendelet módosítása tárgyában. Ez az ügy annak idején nagy vitát képezett ugy a képviselőtestületi, mint a megyei közgyűlésen. A régi sza­bályrendelet ugyanis az intézői állást gazdasági akadémiai oklevélhez köti, holott a község nem foglalkozik a sa­ját birtokain mezőgazdasággal, hanem bérbe adja földjeit. A gazdasági intéző­nek itt körülbelül az a teendője, ami nagy városokban a gazdasági tanácsos­nak, akitől pedig gazdasági oklevelet sehol sem szoktak követelni, mert a ke­reskedelmi szellemet és arravalóságot nézik. Ez a szempont vezérelte a tör­vényhatósági bizottságot is, mikor a parasztpárt minden szenvedélyes ágá­lása dacára is hozzájárult a képviselő­testület határozatához. Az egészségügyi bizottságba a kép­viselőtestület még régebben kiküldött három tagot a saját kebeléből. A bizott­ság azonban még igy nem teljes. A köz­gyűlés ennélfogva elhatározta, hogy fel­kéri a tanintézeteket 1 — 1 tag ajánlá­sára ; gyógyszerésztagul pedig Var­s á g h Bélát kérte fel. A nagygerendáspuszta orvosszük­sógletónek ellátására vonatkozó határo­zatot mult vasárnapi számunkban már közöltük. A vármegye tudvalevőleg he­lyeselte a képviselőtestületnek azt az álláspontját, mely szerint az erzsébet­helyi községi orvos köteles ellátni a gerendási puszta orvosszüksógletót, de keveselte a 600 koronányi uti átalányt. A közgyűlés utasította az elöljáróságot, hogy lépjen érintkezésbe az erzsóbet­heJyi orvossal, egyben pedig nézzen utána annak is, hogy mily módozatok mellett lehetne Gerendáson önálló or­vosi állást rendszeresíteni. A megyegyülés a képviselőtestület­tel szemben tudvalevőleg kimondotta, hogy az állatorvosok szavazattal nem bíró tagjai lehetnek az elöljáróságnak. E döntés szintén tudomásul szolgált. A vandháti iskola és a kataszter. Az állam a vandháti és sikkonyi pusztán elemi iskolát szándékozik léte­síteni. Mikor a község erről az elhatá­rozásról értesült, azonnal vállalkozott a dologi kiadások fedezésére. A személyi kiadásokat az állam fedezi. A tanfel­ügyelő el is kószittetett egy tervet, mely szerint az iskola 18,300 koronába kerülne. A képviselőtestület azonban drágának találta ezt a tervet. Ennél­fogva kimondotta, hogy a tanfelügyelő tervét ós költségvetését nem fogadja el, hanem a község által épített községi iskolák mintájára építteti fel az állami iskolát is. E szerint az épület és a fel­szerelés nem kerül többe 9—10,000 ko­ronánál. A folyó évben kezdetüket veszik már a kataszteri felmérési munkálatok is, melyeket még Wekerle Sándor, a koalíciós kormány elnöke és pénzügy­minisztere rendelt el. A kataszteri mun­kálatok specialiter Csabán kiterjednek a város belterületére is, mert 1884, a most érvényben levő kataszterezés éve óta Csaba óriásit fejlődött és még nincs pontosan körvonalozva, hogy a tulaj­donképeni belterület meddig terjed. A kataszteri munkálatok 57,CC0 ko­ronát emésztenek fel. Az elöljáróságot az az intenció vezette, hogy a lakossá­got nem kell e tetemes költséggel pót­adó emelés utján megterhelni ós ennél­fogva azt javasolta, hogy a költségeket az úgynevezett földvételi pénztárból fe­dezzék. A tanácsi javaslat ellen egyesek azt a kifogást emelték, hogy a földvó­teli alap a szabályrendelet értelmében csak kulturális cólokra fordítható, a ka­taszterezés pedig nem kulturális cél. A képviselőtestület ez ellenző beszédek dacára is hozzájárult a tanács javasla­tához és megszavazta az 57,030 koronát. A Nagygerendáspusztán kibővitendő községháza, mely a jegyzői lakást is magában foglalja, a mérnök által készí­tett terv- ós költségvetés szerint mintegy 10,000 koronába kerül. A közgyűlés ezt a költséget egyhangúlag megszavazta. Elrendelte a képviselőtestület azt is, hogy a fényesi tanyai iskola elrom-

Next

/
Thumbnails
Contents