Békésmegyei közlöny, 1910 (37. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1910-01-01 / 1. szám

10 BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY Békéscsaba, 1910 január 16. gozószobáját, hogy Lukácscsal megsza­kítja a további tárgyalásokat. Eztán a vezér hazautazott Buda­pestre és este a függetlenségi pártkör­ben figyelemreméltó részleteket mon­dott el audienciájáról. Úgyszólván, szó­szerint elbeszélte híveinek, hogyan folyt le a kihallgatás. Benyomása az, hogy a király sohasem fogja beleegyezését adni a gazdasági követelések teljesítéséhez. — Magyarország érdeke kivánja, — mondta a király — hogy a közös bank és közös vámterület továbbra is fenntar­tassák. Ilyen, az osztrák tanácsadók által folytonosan táplált csökönyös meggyő­ződés mellett, mindenki láthatja, hogy sikertelen minden kuruckodás, minden kiabálás. Ha csak egy csöppnyi enge­dékenység is lett volns tapasztalható a király részéről : a Wekerle-kormány megcsinálta volna 1911-re az önálló ban­kot és nem hagyta volna a hangoztatás kétes dicsőségét Justh Gyulának. De ami lehetetlen, az lehetetlen. Lukács reszketős fejű, deszignált miniszterelnök ur azonban a Justh­audiencia sikertelensége folytán sem vesztette el a kedvét. Ő mindenáron miniszterelnök akar lenni, tehát tárgyal tovább a többi pártokkal, amelyek még kevésbbé szeretik, mint a Justh-párt. Hogy vállalkozása azoknál sem vezet eredményre, az szinte kétségbevonha­tatlan.Visszavonul aztán őkegyelmessége a régen megérdemelt nyugalomba ismét, még elő nem húzza valami bécsi kéz. És felmerül megint Khuen-Héderváry alakja. Hire jár, hogy a bán nemsokára ismét megjelenik és lépéseket tesz egy hi­vatalnok minisztérium megalakítása iránt. A jó Isten tudja, hogy ez az állapot hová fog vezetni! . . . Békésvármegye közgyűlése. A délutáni ülés. Vita Kossuth, Lukács és Justh körül. Néhány érdekesebb ügy. A megye atyák szerdán délután 8 órakor folytatták tanácskozásaikat. De ekkor már nagyon megcsappant a szá­muk. Egyrészük a déli vonattal eluta­zott Gyuláról, másrészük pedig helye­sebbnek találta a „Komló"-ban kvater­kázgatni a gyűlésteremben folyó civa­kodások és morzsolások hallgatásánál. Csak a megyei tisztikar, meg a szó­szoros értelmében „fejetlen" csabai pa­rasztpárt és néhány vidéki hive lézeng­tek az ürességtől kongó teremben. Ment is minden ugy simán, mint a karikacsapás. Este fél 7 órára elvégez­tek vagy 160 tárgyat. Egy kis parázs vita volt Fehérvármegye átiratánál, mely Kossuth Ferenc üdvözlésére kérte fel a törvényhatóságot. Az üdvöz­lés természetesen elmaradt, mivel azt gondolta a megyegyülés, hogy a hal­dokló oroszlánon — már a Miatyánk sem segíthet. Pedig a holdokló nem mindig hal meg. S ahogyan legújabban a politikai helyzet alakult, ez a köz­mondás ebben az esetben is beválik. Egy ügy tárgyalásánál lóbáztak néhány lólábat is egyes akarnokok ; amint ez alább szépeu ki fog tűnni. Tudósításunk a délutáni ülésről a következő: Fehórvármegye törvényhatósága kör­iratban kereste meg Békésvármegyét, hogy fejezze ki bizalmát Kossuth Fe­renc kereskedelmi miniszter iránt. Az állandó választmány javaslata ez ügy­ben az volt, hogy mivel a politikai helyzetben ujabb időben nagy változá­sok állottak elő, ez a bizalomnyilvánitás nem bírna aktualitással s ezért tér­jena közgyűlés napirendre a körirat fölött. Elsőnek dr. S i m o n k a György, a „Nemzeti Társaskörében tisztelgő küldöttség vezére állott fel szólásra. Elfogadja az állandó választmány javas­latát, mert hát, szerinte, Kossuth Fe­renc ezt az üdvözlést nem érdemli meg egyáltalában. Ehelyett indítvá­nyozza, hogy a „kiváló" politikust, a deszignált miniszterelnököt : Lukács Lászlót üdvözölje a köz­gyűlés és kívánjon szerencsét „ha­zafias" vállalkozásához. Ez az indítvány, melyről a reszke­tős lábu és fejű Lukács még csak kö­zelről sem álmodhatott: egyáltalában nem találkozott tetszéssel. Dr. B i k á d i Antal nem üdvözli sem Kossuthot, sem Lukácsot. Neki csak Justh kell. Indítványozta, hogy a törvényhatóság feliratilag üdvö­zölje az önálló bank törhetetlen harco­sát Justh Gyulát ós fejezze ki ttfiKát iránta. Ez indítványnál már hangzott fel egy pár halk éljen, különösen mikor dr. Martos József is a Bikádi indít­ványa mellett ágált. Néhány kisebb fontosságú felszóla­lás után szavazásra került a dolog, melynek eredménye az lett, hogy a közgyűlés 35 szavazattal 16 elle­nében elvetette dr. Simonka György ós BikádiAntal indít­ványát és hozzájárult az ál­landó választmány javasla­tához. Békésvármegye tehát nem üdvözöl senkit és semmit. Békésvármegye, mint relem ós barátság szépen megférnek egymással. Csak ismerje meg először azt, akit szeret s be fogja látni, hogy nem vesztette el barátnőjót, hanem még egy barátot nyert. De Júlia nem akart megnyugodni ; vügül beleegyezett abba, hogy Anette imádóját, dr. Richárdot magához meg­hívja. Azonnal elküldte a meghívót s egy óra múlva Júlia már kedélyesen elbeszélgetett csinos „halálos ellenségé­vel", olyannyira, hogy Anette megle­petve és izgatva ült mellettük, hallgatva társalgásukat, mely annyira élénk volt, hogy róla teljesen megfeledkezni lát­szottak. Alig távozott az uj barát, Júlia nya­kába borult Anettenek: — Igazad van — szólt elragadtatás­sal — remek fiu, ugy fogom szeretni, mint téged! — No, az nem éppen feltétlenül szükséges — válaszolt Anette kissé inge­rülten, miközben kibontakozott Júlia ölelő karjai közül. — Talán csak nem vagy féltékeny ? — Jut eszembe ! Talán reád ? — No, no, csak ne légy elbízott diadalodban ! — Tréfád valóban illetlen ! — Nem tréfálok ! Ta valóban inge­relsz nyugodtságoddal. — Fenyegetés akar ez lenni? Júlia nem felelt. Életükben ma tör­tént először, hogy köszönés nélkül vál­tak el. A két barátnő között valami nyo­masztó hallgatás keletkezett. Júlia nyu­godt és vidám, Anntte szenvedélyes, iz­gatott volt. Mikor egy napon, közös ki­rándulásról hazatértek, kitört a vihar. Anette, remegve az izgatottságtól, Júliát vállán fogva igy szólt: — Ugylátszik, te egészen megfeled­keztél arról, hogy én dr. Richárd meny­asszonya vagyok ? — Eszem ágában sincsen — vála­szolt Júlia közömbösen. Akkor a vele való koketirozást és bizalmaskodást igazán furcsának találom. — En pedig nevetségesnek fóltó­kenykedésedet. Magad mondtad, hogy az én barátom is lesz. — Mindenesetre, de te, ugylátszik, arra törekszel, hogy kizárólag és egye­dül a te barátod legyen. — No, ez már közönséges gyanu­j sitás! — Nem gyanúsítás, hanem valóság ! | — kiáltott Anette, kikelve magából. — Aljas hazug ! — Se pillanatban Júlia formás, kis keze már ott csattant el Anette sárgás, ideges arcán. Anette, mint egy macska ugrott a nálánál erősebb barátnőre, az ajtó felé szorította és felrántva azt, egy lökéssel kilóditotta. — így ni! — kiáltott lelkendezve és kimerülten a falhoz támaszkodott. — így védelmezem meg sajátomat! — szólt önelégülten. Ha a két elválaszthatatlan barátnő véletlenül találkozott az utcán, egyik jobbra nézett, a másik balra, mintha sohasem ismerték volna egymást. A jóbarátok pedig kacagva dörzsöl­ték kezüket Jól tudták ós előre meg­jövendölték a nőbarátság végét. Nevet­séges ! Nők barátsága, hát még ilyen is volna napjainkban! W. L. as előrelátók, semleges, várja az idők változását. Ez a legjobb is, amit ezidő szerint tehet. S a 1 a c z Ferenc szarvasi szolga­bírót, aki már régóta beteg, a közgyű­lés az állandó választmány javaslatára, munkaképtelensóg cimón, nyugdíjba he­lyezte és nyugdijának megállapításával a tiszti nyugdijválasztmányt bízta meg. A legközelebbi közgyűlésen tehát is­mét szolgabiró-választás lesz. Lehet kor- j teskedni. Csabai dolgok. Csabai érdekű ügy elég sok szere- ! pelt ezen a közgyűlésen. E őször is ! Áchim L. András és társai felebbe­zéseire került a sor. Áchimóktól ez al­kalomra két felebbezés érkezett be. Az egyik Tóth László segédjegyző fize­tésének felemelésére vonatkozik. Tóth László segédjegyző fizetését tudvalevő­leg 1200 koronával emelte a képviselő­testület, hogy értékes munkaerejét Csaba számára megtartsa. Ez a dolog sehogy sem tetszett Áchim L. Andrásnak ós 27 társának és felebbezést nyújtottak be ellene a törvényhatósághoz, melyben Tóthról nem éppen a leghizelgőbb mó­don nyilatkoztak. Az állhatatósan ott ülő csabai bölcsek ugy vártak erre a prédára, mint a cvikkeres kocavadász a süldőre. Mikor az állandó választmány javaslata elhangzott, mely S/érint a fe­lebbezés elutasításával jóvá kell hagyni a képviselőtestület határozatát, azonnal felhangzott a csatakiáltás : — Nem fogadjuk el, nem fogadjuk el! Tóth nem érdemli meg a fizetés­emelést ! — Ha nem tetszik, menjen el Csa­báról ! Ehhez hasonló, ékes kiszólások reszkettették meg a tanácsterem levegőjét Ambrus alispan elnök végre is szavazás alá bocsátotta a kérdést, mely­nek eredménye az lett, hogy a törvény­hatósági bizottság 31 szavazattal 25 elle­nében elfogadta az állandó választmány javaslatát, te­hát Tóth László fizetésemelését meg­hagyta. Áchimók másik felebbezése a kép­viselőtesstületnek arra a határozatára vonatkozott, amelylyel Gyöngyösi Gusztávnak, a csalni városi zenede igaz­gatójának az 1910. évre szólólag 500 korona segélyt szavazott meg. Az ál­landó választmány javaslata ennél is az volt, hogy a képviselőtestület határo­zatát jóvá kell hagyni. Nem is tellett több a mezei hadaknak Ismételtei fel hangzott a bömbölés : — Nem adunk segélyt ! — A népnek nem futja zenecóre ! — Adjanak az urak ! Azok szoktak zongorázni! Mire szavazásra került a sor, a köz­gyűlés intelligensebb eleme eltávizott s igy történhetett meg az a sajnáiatos eset, hogy a mezei hadak nehánv szó­többséggel leszavazták az állandó vá­lasztmány javaslatát ós Gyöngyöstől a segélyt megvonták. Mint hirlik, löbb csabai megjebi­zottsági tag a törvényhatósági haláro- j zatot megfelebbezi a belügyminiss­terhez. A csabai á latorvosoknak régi óhajuk már, hogy a községi elöljáróságnak tagjai lehessenek. Ez az óhajuk azonban mindeddig nem teljesülhetett a képvi­selőtestület makacs ellenzése folytán. Legutóbb is elutasításra talált ez ügy­ben benyújtott kérelmük, bár kimon­dotta a képviselőtestület, hogy a köz­gyűléseken részt vehetnek, azokon fel is szólalhatnak, csak éppen szavazati joggal nem birnak, ami pedig a lényeg. E határozatot Bajcsy Gusztáv vezető állatorvos és társai megfelebbezték a törvényhatósághoz. A nyomós érvekben gazdag felebbezés nem is tévesztette el hatását, mert a közgyűlés az állandó választmány javaslatára a képvise­lőtestületet az előbbiha­jtározat feloldása mellett ujabb határozathozatalra utasította és egyben fi­gyelmébe ajánlotta, hogy az állatorvosok az elöljá­rók sorába felvehetők. A törvényhatóságnak ez a határo­zata valószínűleg meg fogja változtatni a képviselütestületnek ez ügyben alko­tott ós kellően meg sem is indokolt véleményét, amelynek eredménye az előbbi határozat megváltoztatása lesz. Jóváhagyásra talált Békéscsaba köz­ség uj vágóhídi szabályrendelete, vala­mint a közkórháznak fertőző pavilon­nal való ellátására vonatkozó határo­zat is. Ezek voltak a szerdán délutáni közgyűlés fontosabb tárgyai. Egyről, a csorvási összeférhetetlenségi ügyről kü­lön cikkben emlékezünk meg. Este 7 óra volt, mikor Ambrus Sándor alispán a megyegyülóst bere­kesztette. Hol épül a cukorgyár? Sarkadon, Cyulán, Békésen. Nem egy izbn irtunk már arról, hogy a Biharvárnegyei Gazdasági Egye­sület, a bihar-, arad- és békésmegyei cukorrópa-termelikkel karöltve egy cu­korgyár felállítást répatermelés, anyagi hozzájárulás tekintetében biztosították. Látva ezt a cukogyártulajdonosok, az uj gyár termelőlörzetébe egy konkur­rens cukorgyár 'elépítését mondották ki. A versenyt el erülendő, a gyárosok ós termelők egyeségre léptek, hogy az uj cukorgyárat igyüttesen építik fel s ekkor mondottál ki a bihari terme­lők, hogy csak az>n esetben akceptál­ják az egyezséget, ha a cukorgyár Bi­harmegye területéi épül föl. A Bákésváraejyei Gazdasági Egye­sület elnöke, gtóf W e n c k h e í jfti Dénes az uj ?yir termeléskörzetébe tartozó érdekeltedet, a répaszállitás, munkaerő tekintetében erősen kapci­tálta a gyárnak Békésmegye területén való felállítására azonban kisebbségben maradt s A 1 n á s y Dénes gróf és K o p p ó 1 y Góa, a hatvani cukorgyár igazgatójával amyira bírta a bihari ál­láspontot meggjöngiteni, hogy az uj gyár nem Biharnegye Ermelléki részén, hanem Sarkadon épülne fel. Maga gróf Tisza István is ÍZ alapítók ós termelők legutóbbi értekertetén, - azt mondta, hogy Biharmegytnek, értve Nagyvárad városának már ti; év előtt tálcán hozta volna a cukorgyárat, de nem kellett, — amellett érvelt, hogy a gyár Sarkadon épüljön fel. Gyula városa, (rtesülve a helykér­dés körül támadt larcról, mozgolódni kezdett, hogy a cuk»rgyár Gyulán épül­jön fel. Azt hisszük, alig van megyénk­nek egy lakosa is, ki akár egyik, vapv másik községtől irigyüné a gyárat, han igenis azt óhajtja, hogy a cukorgyár . késmegyében épüljön \el. A hozott határo­zatokból, az alapitól és termelők részó­ró'í, arrcr kelleti következtetni, hogy a gyárnak Sarkadon faló felépítése befe­jezett dolog. Mint most ölömmel értesülünk, Wenckheim Dénes gróf nem hagyta abban agitálását a gyárnak Bókésmegye terütetén való felépítése tekintetében, sőt Harkányi Frigyes báróval, ki a gyár nagyrészbeni financirozója, min^ den befolyását érvéiyesiteni kivánja ol.$] irányban, hogy a gyár Békésvárategye területén létesíttessék és hogy ez idő szerint az látszik valószínűnek, hogy Wenckheim hathatós közbenjárását si­ker fogja koronázni. Vármegyénk Gazdasági Egyesületé­hez értesítés jött, liogy az uj cukor­gyárnak hol leendő felépítése tekinte-, tében a legutóbb Eüdapesten, az érde­kelt pénzemberek kiróben tartott rr^g beszélések eredménye szerint a gyár Biharmegyében leendő felépítése elejte­tett s igy most má', ha csak valami' rendkívüli fordulat be nem következik, biztosítottnak tekinthető, hogy Wenck­heim gróf akciója sikerre vezet, vagyis a gyar Békésmegye trületén fog felépülni, még pedig Wenckhsim intenciója szerint B é k é s e n, mert 65 a község az, mely­nél a cukorgyár (lhelyezósére vonat kozó kedvező előieltótelek leginkáb' feltalálhatók. Békés község nemcsak a folyton kiapadó csatorna, te a bő és tiszta vizű Kettős-Körös foly!> mentén fekszik; Békés község ugjszólván a kellő kö­zepére ésik az uj gyir termelési körzeté­nek ős össze vau kitve directe nemcsak a Sárréttel, de a btkési uradalom tulaj­donát képező keikenyvágányu vasút befut egész a sarktdi határig, hol csak­nem összeér a gró. A1 m á s s y Dénes tulajdonát képező iiurai vasúttal; Békés községe a Körösök közelben megvaló­sításra hajózhatóvá tétele esetén ha­r « állomással fog birii, mi által MezŐfe rénnyel, Köröstarciával, Gyomával ér sárréti községekkela termény szállítása legolcsóbb viziutta lesz összekötve. M­gában a község httárában több, mir 30.000 hold uradalni birtok terül e

Next

/
Thumbnails
Contents