Békésmegyei közlöny, 1902 (29. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1902-01-01 / 1. szám

k XXIX. é v^lyam. Békéscsaba, 1902. S zerda, j anuá r hó 1 én. 1. szám BEZESHEErTE • • 10ZL0NY POLITIKAI LAP. /3QZ Telefon-szám 7. Szerkesztőség: Fő-tér, 876. számú ház, hova a lap s?.' e mj részét il'ető közlemények küldendő Kéziiatok nem adatnak vissza t OUA - c LsL Megjelenik hetenként kétszer: vasárnap és csütörtökön. ELŐFIZETÉSI DIJ : Egész évre 12 kor. Félévre 6 kor. Negyedévre 3 kor. Egyes szám 16 fillér Előfizetni bármikor lehet, évnegyeden belül is. Felelős szerkesztő : MAROS GYÖRGY. Laptulajdonos: SZIHELSZKY JÓZSEF. Kiadóhivatal: Telefon-szám 7. Fő-tér, 876. számú ház, hova a hirdetések és az előfizetési pénzek küldendők. A hirdetési dij készpénzzel helyben fizetendő. Nyilttér-ben egy sor közlési dija 50 fii. Erkölcsi mérleg. Békéscsaba, dec. 31. Üzletemberek, takarékpénztárak, bankok, ipari vállalatok stb., első sor­ban pedig az állam minden év végé­vel megcsinálják az év financiális mér­legét. Készülnek ugyan ilyenkor hamis mérlegek is, de nagyjában hiven tük­rözik vissza ezek a bilanciák ugy az egyesek, mint az intézetek és az ál­lam gazdasági állapotát. S ha egy állam vagy egy nagy nemzet erejét és hatalmi forrásaiknak minden elő­nyeit, hátrányait ezekből a gazdasági és pénzügyi vonatkozású kimutatá­sokból lehetne ki betűzni, könnyű szerrel fölbecsülhetnó'k Magyarország gazdasági és hitalmi erejét. Ám a nagy nemzeti társadalmak ós a kulturállamok ereje nem alap­szik tisztán anyagi tényezőkön s ha igazságos mérleget akarunk készíteni, az erkölcsi és kulturális erőforrásokat is tekintetbe keil venni. Milyen ennek az országnak a gaz­dasági képe, arról most nem szólunk. Az utóbbi évek bajai és csapásai amúgy sem hagytak érintetlenül egyetlen gaz­daságiintézményt, sőt mondhatni egyet­len családot sem, s igy számszerinti kimutatás hiányával is megállapítható, hogy gazdasági és pénzügyi tekintet ben a lefolyt év mérlege nem éppen kedvezően mutatja be az ország hely zetét. E sötét kép hatását csak az a tudat ellensúlyozhatja némileg, hogy az ország belpolitikai helyzete a ha­ladásnak és javulásnak oly kvantumát mutatja fel, moly tápláló és fölfrissítő hatással bir a gazdasági hanyatlás által oly erősen megapasztott erő­iorrásokra A politikai élet javulása, a köz­leti erkölcsök tisztulása bőségesen árpótol tehát bennünket a gazdasági íren beállott pangásért s bizalommal Vhatjuk, hogy a megtisztult és föl­frsitett politikai élet folyományaként a fezdasági fellendülés is mihamarabb f°g ^e következni. ^n, hogy vagyunk erkölcsi és kul­turáli. életünk várható alakulásai te­kintetben ? Sajnos, e részben éppen­séggel em kecsegtetők a kilátások. Ami kutyánk külterjes fejlődését il­leti, még -jak meglehetnénk elégedve, mert kéts rtelen, hogy a kulturát ter jesztő inté.nények jelentékeny mér­tékben megsi cas odtak, iskoláink száma évről-évre ernyedik s a mostani nem­zedék minden át eg e tanultabb és kul­tivá'tabb, mini a z előző generációk. Ámde az ig^j núnuszt, a valódi fogyatkozást az )i ami és nemzeti erő­summában az az erkölcsi hanyatlás fejezi ki, melylyel lépten-nyomon, a társadalom valamenyj rétegében talál­kozunk. Nagyon vissiuiasztó állapotok ezek! Ha behatóbb^ foglalkozunk ezekkel az állapotok^ azt látjuk, hogy ez a mi magyar társadalmunk oly kényelemszerető, rn.it a nyugati népek egyike sem Szinte csodálatos. hog> ez a ma­gyar nemzet, mely ily estély pro­duktív munkát végez, egy -.atonai és kulturáltamnak a szükséglett, azon­kívül pedig egy kényelemszrető tár­sadalomnak az igényeit mikéit képes kielégíteni. Eddig legalább kielgitette de hogy lesz ezután, mikép aikul a jövő, ha a társadalom nem &oritjs szűkebb korlátok közé a mag;, ígé nyeit s a nemzet nem fokozza pro I duktiv értékű munkásságát. De a munkakerülés és a féktelen költekezés mégis csak inkább gazda­sági irányú tünetei az erkölcsi rom­lásnak. Am nem szabad szemet huny­nunk a tisztán erkölcsi vonatkozású hanyatlás fölött, melynek komoly ag­godalmakra okot adó adatait napról­napra olvashatjuk a lapokban A csalások és lopások száma ré­mes módon emelkedik. A gyilkossá gok sorában njár a testvér, apa és gyermekülések sem tartoznak többé a ritkaságok közé Nincsen nap sik­kasztás nélkül, a turf és kártya ret­tenetes módon szedi áldozatait és a prostitúció valóságos nemzeti intéz ménynyé lett. Nem szívesen foglalkozunk ezzil a témával, de év végével s az újnak a kezdetén lehetetlen rá nem mutat nunk arra az erkölcsi züllésre, mely a kormányzatnak minden, sb nemzeti erők regenerálására irányuló törekvé­sét eleve meghiusítja. Amíg maga a társadalom hozzá nem fog az erkölcsi megujulás munkájához, addig csak mínuszt fog mutatni a." nemzet évi erőmérlege. Az erkölcsi regenerálásnak magá­ból a társadalomból kell kiindulni. A munkásosztály körében duló elégü tetletjség és elkeseredés még nagyobb fokra hág, mikor hírét veszi, hogy akkor, mikor százezrek jajától, erőtlen aggok, elhagyott és éhező gyermekek panaszától visszahangzik az ország, a gazdagok némelyike rövid pár perc alatt milliókat szerez, avagy veszt a kártyán és a turfon. Oh ezek az erkölcsi mizériák na gyon lenyomják a mérleg azon ser­penyőjét, melyben a nemzeti erőfor írások hátrányai vannak elhelyezve Az erkölcsi élet szemhatárán egyedüli világító pont az a fokozódó jótékony­ság, melyet áldozatra kész társaságok az elhagyatottak és a szűkölködők nyomorának enyhítésére fejtenek ki. Ez a világító pont annál ragyogóbb, mivel tanúságot tesz a mellett, hogy meg varnak a magyar társadalom­ban is ez erkölcsi regenerálás előfel­tételei. Békésmegyei Közlöny tárcája. Emlékezzünk régiekről... - A „Békésmegyei Közlöny" eredeti tárcája. ­Irta : dr Rell Lajos „Zordon, de ragyogó lovagkor !" hadd gyújtsam meg én is rég elhamvadt mécse­de.L-l S&dd világítson sugárod egy-két, pil­lanatra, hógy beláthassunk a várkastélyok termeibe, a klastromok vastag falainak árnyékába s a bennök élők sziveinek re­dőibe, aztán hunyj el megint: hadd pihen­jenek a multak csendesen . . . * Kesseló'köi uramat, Kesselőkö várának hatalmas urát, két kezével áldotta meg az Jsten, — ugy suttogták a jobbágyok, a kik ott laktak a vár alatt a viskókban. Fia délceg dalia a király udvarában s ha lóra ül, hogy napestig űzze a vadat, a honfoglaló ősök alakját látod benne szá­guldani a mezőn kérésztől. Leánya, ez az ékes virágszál, mintha a mennyország kert­jéből, a Boldogságos Szűz áldó kezei alól szállott volna alá, mikor a templomban megjelen. S maga a várúr, mint Kesselőkő legmagasabb orma hóhullás után, mikor a nap sugarai arany színbe vonják a vidéket : ösz hajfürtei egy boldog ember arcára om­lanak. De ime, hogy magára ölti az ég éjjeli fátylát, midőn családjától elbúcsúzva kiüríti az ősi serleg ragyogó nedűjét s a maga szobájába tér, eltűnnek az ar^-os sugarak s a szép öreg arc kiholt tájjá válto­zik . . . Leomlik a Megváltó keresztje előtt s kétségbeesetten tördeli Kegyelem, Krisztusom, kegye'em . . ! És ilyenkor nedvesekké válnak a szempiliák, a büszke szemöldök, melynek mozgása, vélnéd, egy világnak parancsol. És ilyenkor igazat adnál Az úrhatnáinság átka. a nemzet jólétének és megelégedésének alapját rendezett megélhetési viszonyok adják meg. E viszonyok részint az éghaj­lat kedvező voltától, részint a lakosság arra valóságától függnek. Szerencsés azért az az ország, melynek fekvése ós az a nép, melynek tulajdonsága ezen két kivá­ualomnak megfelel. Hazánk az első kívánalomnak kétség­telenül ós határozottan megfelel, ameny­nyiben a természet a jólét minden adomá­nyával bőven megáldotta Ennek folytán itt nemcsak az egyszerű megélhetésre, hanem az .általános boldogulásra szükséges anyagi követelmények sem hiányoznak. Azonban — fájdalom! — a mi társadalmunk, a mi népünk a természet e nagy ajándékának birtokában sem képes arra, hogy jólétét egyhamar megalapítsa és általánossá tegye ; a menyuyíber nálunk épen az az „arrava­lóság" hiányzik, mely nélkül különben termékeny talajon sem lehet boldogulni. Hiányzik ugyanis nálunk első sorban is az a legfőbb polgiwi erény, mely a közös boldogulás alapfeltétA : a társadalom kü­lönféle rétegeinek, összes polgárságnak egyesülési, tömörül ^törekvése oly célból, hogy ez ált.al a ktnuuféle közerőt össze­gyűjtvén, annak segélyével a közjólótet ápolja, fejleszsíe és azon mui^^kodjék, készülnek házában. Várják a daliát a k.­rályi udvarból, hogy ott legyen húga lako­dalmán, mikor fölteszi a menyasszony-ko­szorút. S ime, fekete hirnök fekete hirt hoz: halva fekszik a szép dalia párvia­dalban esett a lóról, szavác se vemú azóta többé Húga gerleként zokogva szálldos, helyét sem leli a fényes várban A kertbe vágyik, rózsái közzé, nékik zokogja el szive búját. S a'iogy ráborul a nyiló bokor s vigasztaló szót susog fűiébe, imé a ha­raszt, kigyónak fészke, megrezzen s a vad álnokul gyorsan ráveti magát a síró szűzre. Bánatos apja keresi egyre s a rózsák kö­zött lelik a szolgák — megölve, halva. hírnök búcsúzni kéredzkedik * i v vedül maradnak, lehull termebe s midori t ­, .,, ^--rj&atan kacagva rola a ruha s ott all a ^ | B előtte: Enyim vagy pajtás! ' Hivják a szolgák: jöjjön, a lánya aluszik mélyen rózsák tövében, egy kígyó senkit sem enged közel hozzája. Hegy­megy roskadozva — távol marad a gyáva szolgahad - s iáidon leányához ér, föl­emelkedik^ a kigyó s ott áll előtte a sátán kacogv^ Enyim vagy, pajtás ! ^-ií szörnyű álomképek felriasztják a "Szunnyadót, a ki e közben megmozdulni látja a Megváltó ajkait a kereszten s hallja ez igéket: — Bűnödért, melyet atyádfia ellen elkövettél, most vezekelj, midőn boldog­ságod a legnagyobb . . . Minden tagja reszket, sápadt az arca, szava is elállt, midőn fölriadt. A. borzasztó álom s a feszület szava gyorsan megérle­lik beane az elhatározást, hogy elbujdosik otthonától messzire s mint remete vezekli le szörnyű bűnét, csak gyermekei lehessenek boldogok. Tán soha sem érezte ennyire, mit tett bátyjával, mint, e szörnyű pillanatban. Még csókot sem mert nyomai édes, ártatlan alvói ajakára, csak bódultan indult kifelé a várból, kifelé, mint egykor a gaz­dátlan paripa. a fuleki barat ama szavanak: Por vo-y - i > f. ^ es porra lessz . . . . * Vert ezüst tálakban hevernek az étkek, : szinte kegyelemért sóhajt a roskadó asztal a mellette ülőkhöz, hogy fogyasszák drága l terheit s Kesselőkő ura csak mereven néz ! maga elé. Nem hallgat ékes szavú fiára, midőn a vitézi élet örömeit festi, nem nyiló rózsaszálára, a ki ugy kínálgatja az Ízletes 1 ételekből, müveknek sültére maga vigyá­zott. Pedig nevenapj-a V (>ft-és- — ékes vi­rágszálát, egyetlen leányát, ma jegyfcítc el Lapujtöi Péter ő kegyelme. Messziről eljöttek ez napon házához az ismerősök, hogy leányának ez örömében egyéb barát­jai ós atyafiai között jelenlétükkel atyafi­ságos szeretetüket megmutassák, hallgassák mézédes keszédét s parolázzanak fiával, a ki e nevezetes alkalommal szintén haza érkezett. De a multak sötét emlékei, e károgó varjuk, ott szálldosnak s kétszerte nagyöbű számmal gj'űltek össze e szép alkalommai a lelke fölött. Alig várja, hogy magában lehessen. Leomlik a kereszt előtt, tördeli kezeit, kegyelemért esd: Verj meg engem. Uram, mind a két kezeddel, csak gyerm< ; keimnek kegyelmezz . . . ! És a nehéz lelki tépelődÓ3ben álc/ u ereszkedik a vonaglóra . . . Lenge magyar öltözetben elébe ter, |L egy dalia. Arcát a szomorúság fátyol a i karja, pedig —imé— menyasszony-kéru )0 indult. — Eljöttem, öcsém, hogy együtt ülj ^ meg neved napját. Adjon Isten száz b^j. dog évet s egy szép asszonyt hozzája/ Olyant, a milyen nekem lesz . -/Hej csak már közel lehetnék hozzad, / nir y ','. lom, Sólyomvár ékes virága . . . y Es vigadnak. / S az arany kupák gyöngy</ ö nedv ó_ bői párák, fekete fellegek váV^ s tornyosulnak az öcscse lelkére. Ismeri Só­lyomvár lányasszonyát, ragyogó szépségét és tudja, hogy az már az övé nem lehet.,. Küzködik magában, miközben egyre biz­tatja bátyját: Igyál bátya, hosszú még az éjszaka! Es isznak tovább. Es a fellegek egyre jobban elborítják ae öcscse, lelkét s mikor a bátya egészen mámorossá lesz a bortól", a szomszéd szobába viszi — úgymond — , levetkőzteti az ágyba, valójában pedig azért, hogy a sátán tanácsa szerint — ki azokban a fek»te fellegekben jött lelkére — J u báírját s oda taszítsa láncokb-t, verve a vár mélyTTo ^ 'v töm Igéébe^ Es azután kivezeti bátyja lovát s kiveri a sötét éjszakába. — Azt hiszik — biztatja magát — éjjel ment tova s valami iszerencsétlenség érte ... De ime, megfordul a ló, rajta ül a pokol fejedelme, feléje nyirjtja kezét s felkacag: Enyim vagy pajtás ! Más kép jön az előbbi helyébe. Míg a bátya undok csúszó-mászók között, nehéz rabbilincsen édes rózsájáról s a szabadu­lásról álmodik s tépelődve magyarázatát akarja tudni szörnyű helyzetének, addig>j­^'sz'orii'-flség-- ner a átall átmenni Sé­relmesét váró*"miíüj dSSzonyfíoz, hogy ud­varlását tegye. A szegény menyasszony, hogy megtudta vőlegénye szerencsétlen­ségét s a mint a hír rebesgette, mely a gazdátlan ló-verte por nyomán keletkezett, ualálát, gyakori könyhullatással áldozott jó vőlegénye emlékének. De hosszú idö multán a szineskedő öcscs vigasztalása közben végre ő is megvigasztalódott s büszke Sólyomvár rózsáját az ifjabb Kesse­lökői tűzhette keblére. A frigynek gyümölcse lön, két gyer­meke. Azonban Sólyomvár virága régen elhamvadt már, az ifjabb Kesselőkői nem sokáig gyönyörködhetett rablott kincsében. Es ismét más kép jő. Ünnepet ülni

Next

/
Thumbnails
Contents