Békésmegyei közlöny, 1884 (11. évfolyam) október-december • 82-100. szám

1884-10-12 / 82. szám

„Békésiriegyei Közlöny" 83. szám. 1884. MEUAEí HIÜM. - — Lapunk uiai száma közbejött rendkívüli, szo­morú akadályok miatt, t. i. lapunk kiadói ós nyomdászait Povázsay testvéreket ért gyászeset, édes atyjukPovizsay András elhalálozása folytán, kivételesen csak fóliven jele­nik meg. A fólivnyi hiányt legközelebbi alkalommal elő­fizetőinknek igyekezendünk helyrepótolni. — A csabai gazdasági és háziipar kiállttát> ma délelőtt 'J órakor nyílik meg a vigadó termeiben, ezúttal ujolag is felhivjuk arra a közönség figyelmét. Kivánjuk ugyan, hogy a borongós, esős idő, mire e sorok napvilágot látnak ve­rőfényes napnak adjon helyet, de azért a kellemetlen idő se tartson vissza senkit a tanulságos és érdekes kiállítás megszem lélésétöl — Felhívás. Alólirt szolgabiróság, mint iparhatósag részéről, — E.-Gsabán az ipartestületnek 1884. évi XVII. t. oz. 122. §-sa értelmében való megalakítása r,árgyában a városháza nagy termében tartandó közgyűlés határidejéül f. évi októberkó 15-nek d -lutáni 3 órája tűzetik ki. Mely gyűlésen B.-Csaba városa területén lakó minden akár tár­sulatban, akár azon kivül önállóan működő, képesítéshez kötött mesterséget űző iparosok ós az őszes kereskedők résztvenni kéretnek, illetőleg arra felhivatnak. Csabai já­rási szolgabirósag, mint iparhatóság. * Wrósz békési földbirtokos megvette Hatvani. Deutsch Józseftől annak ó-homorogi birtokát 185,600 forintért. — A törvényjavaslat, az alföld-fiumei vasút (Nagyvá­rad-eszóki része, melyhez a csabai-gyulai vonal is tartozik) részvónytársulat vonalának, megváltásáról igy szól : 1. §. Az alföld-fiumei vasút nagyvarad-eszóki része rész­vónytársulat vonalainak a magyar állam által leendő át­vétele ós fokozatos beváltása iráut egyrészről a közmunka ós közlekedési és pénzügyi miniszterek, másrészről a ne­vezett vasuttársulat között 18S4. óvi áprilishó 19-ón meg­kötött szerződés jóváhagyatván, beczikkelyeztetik. §. Ezen törvény kihirdetése napjan lép életbe s vógrehajfca­sával a közmunka ós közlekedési ós a pénzügyi miniszte­rek bizatnak meg. — B.-Csaba városának népmozgalmi statisztikai kimu­tatása az 18d4-ik óvi julius ho 1-től szepteinberhó vé­géig. Született összesen 41ÍJ, fiu <545, leány 184, ezek közt volt törvénytelen 12, ikrek -í esetben. Hazaault Ili pár. A halottak száma összesen 315, íinemü 173, nőnemű 143. Az életkort tekintve: 0-tól 1 évig 113 1 —5-ig 81, 5—10 ig 7, 10—20-ig 14, 20 —3U-ig 17, 30—40-ig 17, 40-50-ig 2, 50—6J-ig 14 60-70-ig ló, 70 —80-ig 32, 80—9U-ig 2. Összesen 315. A kórnemeket tekintve: Agyiob 2, agykor 8, agykórlob ü, agyvizenyö 2, angolkor 1, bubor 1, bellob 5, beihurut 90, derme 3, égett sebzés 2, gümökor 36. gyermekágyiláz egy, gyere káilgöres 20, gutaütés 3, gyomorrák 1, görcsök 3, görvóly 1, hörglob l, holtszülött 17, hökhurut 4, hatgerinczsorvadas 1, hashartyalob 8, hagymáz 8, hártyás torokgyik 1, idétlen szülött 7, kizárt sérv 2, majelfajulás 2, mellhártyalob 1, napszúrás 1, orbanoz l, öngyilkos 4, pokolvar 3, rezgorj 1, született gyenge 17, szélhűdés 9, szerviszivbaj ti, tüdölob négy, tüdolegeny 3, tüdóvizeny 1, toroklob 3, vérhas 24, víz­kor ö, végelgyengülés 1, vizbslult 5, összesen 315. Nem orvosoltatott oO. Orvosrendöri bonczolas 5 esetben vite­tett véghez. Az elmúlt évnegyedben a szülöttek száma 114-el multa íelül az elhaltakét. A gyermekek közül a bélhurut vitt aldozatoc, ezenkívül egyeb kórnemekre nézve az egészségi viszonyok elég kedvezők voltak. Kelt B.-Csa­ban októberkó 6-án 1884. Dr.Réthy Pal vár. t. orvos. Dr. Bende Albert városi t. orvos, Kutyái Dánul városi al­orvos — Hyuieii Lavatka Gyula békési földbirtokos jjr a napokban jegyezte el Wagner Krisztina kisasszonyt, Wag­ner János eperjesi földbirtokos ur szeretetreméltó leányát. Békésen ugyancsak a folyó hóban váltottak jegyet ijan­kovszky Jenő kataszteri mérnök Zilahy Matild ós Tóth János mágocsi postamester Zilahy Irén üisaszonynyal. Fel­hőtlen boldogságot kívánunk a megkötendő Irigyekhez. — Teendőink az uj ipartörvény éietbelepte után. E czim alatt Áchim János, volt b. csabai, jelenleg szegedi iparos a mult évek iparos mozgalmainak egyik ismert alakja sok gyakorlati érzékkel irott szakmunkat bocsát köz­re. A mü czelja az, mint szerző mondja, hogy különösen vidéki iparostársainak, az ipartársuias körül hosszabb időn át kitejtett munkásságánál szerzett tapasztalatai alapjau, az uj szervezkedés érdekében megmutassa az irányt, melyen haladva, az uj ipar tör vény ben foglalt előnyöket sajat ja­vukra fordíthassák, s a még megoldatlanul maradt kórdó­seket egészséges társulás utján érvényesíthessék. A mü ér­téke mellett tanúságot tesz az, hogy Gelíóri Mór, az orsz iparegyesület titkára ós az iparügyek alapos ismerője azt nemcsak időszerűnek ós helyes iranyunak találta, hanem azt „bevezető szavak"-kal is ellátta, többek közt ezeket .mondva bevezetésében: „Különösen becset tulajdonítok a munka ama részének, melyben szerző az iparosok legköze­lebbi teendőit fejtegeti. Óhajtom, hogy iparosaink közül minél többen olvassak. Mart ha az iparosok hivatott veze­tői — e hazán beiül és ennek határain tul — hasonló tanácsokat többszőr adtak is az iparos osztálynak, nálunk az iparosok köréből ritkán emelkedett hang, mely a gya­korlati teendőkre nézve oly egyszerű ós természetes in­dokolással utalt volna, mintszerzö, előttünk fekvő müvében. Áchim János saját gyakorlati tapasztalatai nyomán ismer­teti a multat ós utal a jövő teendőkre. Az uj ipartörvóny; alapjára helyezkedik, elfogadja belőle azt a mi jó ós buz­dít e jónak érvényesítésé-e. Ez által pedig kijelölte az irányt, melyet iparosainknak országszerte követni kell. A rekriminacziók ideje lejárt; nem volna okos dolog azt az előnyt, melyet az uj ipartörvény nyújt, csak azért parla­gon hevertetni, mert nem kaptunk meg mindent, a mit akartunk. Epen a művelt iparosság föladata most már azt is bebizonyítani, hogy maga is tud az előnyökhöz va­lamit hozzá adni. És Áchim János müvecskóje ezt czélozza ós ezen irányánál fogva méltán megérdemli a hazai ipa­rosság figyelmét. 1 4 Áchim füzete mintegy 4—5 ivre terjed ós csinos kiállításban már megjelent Erdélyi L ós társa szegedi könyvnyomdájában. Ár.i 40 kr. Az előfizetési ive­ket vagy pósta italvánvoni megrendeléseket ugyancsak oda kéri a szerző beküldeni. * Békésen a megüresedett kath. tauitjuői állomás legközelebb be fog töltetni. Az első választás kifogásolta­tott s igy ujabb választás fog történni, tnely a rendes ke­rékvágásba hozza az ügyet. Addig is mig ez meg fog történni, a tanítás nem szenved hátramaradást mivel a róm. kath. se jódleikósz ur szive kedett annak vezetését elvállalni. * Az evaugelikus konventből. A magyarországi ágos­tai evangélikusok egyetemes gyűlése szerdán kezdődött meg a fővárosban. Mini a gyűlésen, mind az azt megelö zött előórtekezleten, oly kérdések merültek fel, melyek a mellett, hogy felekezetiek is, az országot általában érdek­lik s jelentékeny politikai horderővel bírnak. Megyénkből számosan részt vesznek e gyűlésen. Ott vaunak Zsilinszky Mihály ós Haviar Dániel országgy. képviselők, tízeberónyi Grusztáv szuperintendens, Áchim Adám esperes, H&an La­jos lelkész, ki a gyűlést megelőző isteni tiszteletet végezte stb. A keddi értekezleten mindjárt kezdetben szóba került ez anyakönyvek nyelvének kérdése. A tiszai egyházkerület ugyanis régebben már azt indítványozta, hogy az anyaköny­vek kizárólag magyar nyelven vezettessenek. Ez indítványt mar a bányai ós dunántuli egyházkerületek elfogadták s foganatosítottak csak a dunáuinneui nem fogadta még el. Oeduly ós Karsay püspökök, Fabinyi 'fneoti.1, fjiviárDá­niel, Szontágu Pal, üryurán Adolf, Ozóku- ístváu, Péchy Tamás, Sze^erónyi Gusztáv, Győry Elek szóltak a kérdés­hez s abban állapodtak meg, hogy ezt most az egyetemes gyűlésen nem vetik fel. A hangulat azonban — s ezt öröm­mel konstatáljuk — az, :nely biztosan engedi reraónyleai, hogy nem sokara minden kerületben az a lam nyelve lesz a győztes. A konvent jegyzőkönyvi nyelvére egyhangúlag megállapodtak, iiogy a nemet és tót elhagyasaval ezentúl az egyedül magyar lesz. Nagy fontosságú kérdést hozott szőnyegre Zsilinszky Mihály, indítványozván, hogy a pro­testáns középiskolák fenntartási költségeihez az ál­lani .szükséges mérvben járuljon, azért mert a kat­holikus középiskolák áliami alapítvánnyal ós segélylyel tartatnak fenn, tehát a ielekezeti egyenlőség é$ viszonos­ság ezt hozza magává/ a protestánsokra nézve is ós azért mert az uj középtanodai törvény i itózkedései a protestán-j sokra á lami erdekekből oly temeket róyak, rpeiyeket ezek meg nem birhatuak. Az iuditva.iy közöltetni az egy-; ház kerületekkel. — áioiuoru gyászeset érteiapunk kiadóit, Povázsay testvéreket, a mennyiben édes atyjuk Povázsay András egyike a legidősebb csabai, közbecsülósben álló polgárok­nak 70 éves korában pénteken délután 5 órakor elhalálo­zott. Temetése ma, vasárnap - délután 3 órakor lesz. Nyu­godjék békében! * A felekezeti középiskolák felett való állami fel­ügyelet gyakorlására a vallás ós közoktatásügyi minisz­térium kinevezte, illetőleg kiküldte megbízottait-. — Fel­említjük, hogy a szarvasi, békés-csabai ós békési gymná­siumokba Bekessy Gyula dabreozeui-tankerületi főigazgató lön kiküldve, * Krisztus Pilalus előtt. Munkácsy Mihály e remek müvének körülbelül 2 méter széles 4 másfél méter magas másolatát tette ki közszemlére a varosháza földszinti kis termében Vörös b.-csabai fényképész ur, hol í(J kr. belépti dij mellett egy par napig látható lesz. Á bevétel egy része a csabai nökópző társulat polgári leányiskoláját ÍQgja il­letni. A másolat, azoknak a kik az eredetit nem látták, igen jó alkalmat nyújt arra, hogy halvauy ós hiányos kép­zetüket a jeles miiről óiónkebt>ó tegyék és kiegészítsék. Melegen ajánljuk a bő műélvezetet nyujto kép tömeges megtekintését. M I a d e n í é 1 o. A trónörökös a német császár meghívása folytán ehó közepe felé keleti Poroszországba utazik, az udvari vadásza­tokra. A tróuorökös kíséretével együtt valószínűleg e hó 16-án érkezik Berlinbe, s rövid tartózkodás után tovább utaziK Iben­horstba. Hír .szerint Vilmos porosz üerczeg, ki jelenleg az ausztriai udvari vadaszatokon van, el fogja Kísérni a főhercze­get Ibenhorstba. * A kolera Olaszországban szünőfelbea van es különö­sen a halálozások számaranya jelentékenyen apad. A tegnapi nap folyamán Nápolyban 30 betegedes, 8 halálozás; Genuában 13 betegedós, 10 Ualalozás; Olaszorszag egyéb fertőzött he­lyein 157 betegedés és 90 halalozás történt. f Végzetes tréfa. Győrből írják: Vasárnap délután Bő hm Albert 18 eves legény az egyik külvárosi téglavetőben sógo­ránál Bognár Péternél vplt. Trjfáió(izás közben Bognár kis fiara irányzott egy egycsövű puskát. $ognárné, ki mögé a kis íiu bujt figyelmeztette a legenyt, tngy vigyázz a fegy­verül, de az e szavakkal: „hiszen nincs m->g töltve," a ka­kast leesetten tette. Szerencsétlenségére a fegyver töltve volt és a töltés az asszony fejébe ment, ki rögtön szörnyet nalt. A vizsgálatot megindították. 2582. Bakos Sándornó elleni becsületsértés vétsége. 2607. Ny János elleni becsületsértés vétsége. * Jegyzéke, a b,-gyulai kir. törvénys/,éknél, 1884. októberhó 11, s köveúező napjain előadandó polgári és bi: fenyitő ügyekueu. Előadó Huszka Október 11. 4085. Deuti Adam felperesnek Jevuczó liia es társai alperesek elleni ing. lan tulajdonjoga iránt. 4095. Mártou Péter felperesnek. Sza Péter alperes ellen ingatlau tulajdoujoga s okozatok irái Előadó Kirűeszku. Oitóber 14 2304. Bacsa József ós m emberölés vétsége. 2305. özv. Pápai Lajosné súlyos testisórt büntette. 2546. Bévósz Fereucz lopás büntette. Október 1 806. Sinka Jánös ós társa lopás vétsége. 2807. Kleia M sikkasztás büntette. 2560. Mohácsi János lopás büntette. Gazdászat, ipar és kereskedelem. — A szüret az ország uagy részében részint íolyamatbf vau, részint már befejeztetett. A tudósítások általában kedvi zőleg hangzanak, amennyiben legtöbb helyen jobb a bortermé mint a milyenre pár hónap előtt számítani mertek. Baranya megyében a szüret befejeztetett; az eredmény minőség tekit tetében sokkal jobb, inint tavaly volt. Ezenkívül Pécs kőrnyt kóröl a szőlő-sivitel is nagy arányokat öltött, az utóbl napokban több ezer kosár szőllő lett osztrák tartomá nyomba, Sveiezbe és Németországba szállítva. A villán) hegyen a vörös bor kitűnő sötét szinnel dicsekszik, mi e kü lönbsn is jó hírű lermék'iaknek na^y előnyére válaud. Tolna megyében Szegszárd környékén most folyik a szüret, a terme lők rendkívül meg vannak elégedve az eredintsnynyel, a ter inéi ugy mennyiségileg, unot minőségileg felülmúlja a tavalyi', * A kereskedelmi miniszteriu 11 a következő ertesitést tetti közzé : Az osztrák kormány az erdélyi s pozsonyi marhafor gala^at kprláto/ó rendelete hatályon kivül üelyezte. * Iparügy. A háziipar és törrónyhátóságoü. Az országos iparegyusület háziipari szakosztálya körlevélben kérte [9! a hazai törvényhatóságoKatj hogy a tanműhelyek benépesítése érdekében jóravaló fiatal munkaerőket ösztöndíjakkal küldje­nek egyes tanműhelyekbe, A törvényhatóságok egy része már válaszolt a körlevélre. T« nesm^gyo egyelőre azért uem teljesit­íeti a kérelmet, mert ipariskolai tanulók r.«zere ép most tett iiagyobb alapitváuyt. Sároamegye az előző évbeu több mint 10,000 frtot áldozváu li uiipari alkotásokra, e czélra, megfe­lelő alap kiáuyaban, ujabu áldo/.atokat most még nem hozüat. Torontahnegye az előző évben maga letesitett szővőtaumühelyt, nelyuek növendékeit az átirat értei mébeu támogatja. Ivis-Sze­ben Nógiádmegyék pénztáruk jelentékeuy megterhelése mi itt össztönaiját Hgyelőre még nem allapithatuak. Nagy-Enyed és Torda városok keszs-gaket fejeztek ki jly ösztöndíjak ala­pítása iránt és az iparegyesület tanácsát és közelebbi fölvilá­ioszlif iií kérték ki. A többi törvényhatóságok eddig még neijji valaszoltak. — A gyümölcsfák termékenységének előmozdítása. ^ b rlinj ?Garteubaugeselscaaf't" dijat tűzött ki azon egyszer^ eljárásra, melylyel 3 gyümölcsfák termőképességet legjobban­uövelni lehet, A dijat az nyerte el, ki a?t ajánlotta, hogy' * talaj felületére a fa törzse körül, a meddig a fák ágai érnek októberben vékony réteg közönséges konyhasót kell hinteui. Liegujnbbak.. * A delegácziók októberhó 27-re fognak összehivatni Budapestre. * Trieszt, okt. 10. A máltai osztr.-magyar konzul je­lentése szerint ott nem engedik kikötni az Algírból jövő bar jókat, hanem szigorú vesztegzár alá veszik. A portugál kor­mány Barcejlonát és Qrán tartományt kolera fertőzöttnek je­lenté ki. * Bécs, okt. 10. A király ma Milán szerb királyt fogad­ia, a ki azután a szász királynál t-tt látogatást, mely látoga­tások mindkét részről vi-zonoztattak. Vilmos porosz herczeg szintén meglátogatta a szerb királyt. Schönbrunnban udvari díszebéd volt. Törvénykezési terem. * Jegyzéke a b.-gygtlai kir, törvényszék mint másod­fokú bíróságnál 1884. óvi októberhó 11. napján előadott bíin­fenyitő ügyeknek. Előadó Kiriletzku 0ítób jr 11. 2553. Ráfi Miűály elleni becsületsértés vétsége. 2576. Vég Gáborné el­leni becsületsertes vétsége. 2680. Fruzsa Jánosué elleni h csü­letsértés vétsége. 2581. Jávorcsik Andrásné elleni b c.- :kisér­tés vétsége. 2582. Szpnte Pál elleni könnyű te-tisztes vétsége. Főszerkesztő : (üarzó Gyula. Felelős szerkesztő Dr. Báttaszéki Lajos. Árverési hirdetmény. Alulírott, mint vaiyonbukott Weinmann Miksa, b.-nyu­lai lakos kereskedő ,csődtömeg gondnoka altal közhírré tétetik miszerint, a b gyulai kir. törvényszék, mint csödbiróságcíik 5324/1884. p, a. kelt végzése értelmében keletkezett ideig­lenes csődválasztmányi Határozat folytán, vagyoubukott Wein­m inu Miksa, b -gyulai lakos, kereskedő csődtömegéhez tartozó összesen 4o79 írt 86 krra becsült boltbeli áruezikkek nyilvá­nos árverés utján eladatnak. Mely árverésnek, a helyszínén leendő eszközlésere 1884. évi oktúbertió 22 d:k és következő napjainak reggeli 9 és dói ­utáui 2 órája határidőül kitűzetik; ós ahhoz veuui szándéko­zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok becsárou !>lul is eladatni fognak. B.-Gyulán, 1884. október 3-dikan. Butkay Béla, 277. (1—^ .csődtönjeggondnök. Megtalálta ,Csac/a, Magyarországban Brandt K :ch.árd gyógyszerész úrnak Zürichben. Tekintetes ur! Eng'dje megké­rem, hogy halas köszönetem a következő nyilatkozatban kife­jezhessem. A mult évben egy magyar újságban olvastam a Brandt Richárd-féle svájezi labJancsokról. Mivel mindon szen­vedő, beteges ember, fajdalmainak enyhítésére s javuláf-ára töiekszik, én is ezt keresve, Török József budapesti gyógyszer­tárából meghozzaitam az ön labdacsai'. S a mit kerestem, e gyógyszerben meg is találtam, gyomor-és bélbajaimból már is tetemesen javulóban vagypk Ezer köszönet önnekJ Teljés t ;szte|ettel Szikora Ferencz keresKedő" Brandt R. svájcsi lab­dacsai, 70 krért egy dobozzal, a magyarországi gyógyszertá­r kban kaphatók. ' 278(1—*) ; utujfci-aU u^öau, tf*>*u<ifet tóuyvayoui ltjV»i t ISSl

Next

/
Thumbnails
Contents