Békésmegyei közlöny, 1880 (7. évfolyam) január-június • 1-124. szám

1880-01-01 / 1. szám

1 Békésmegyei Közlöny" 1880. 1. szám. A „Békésmegyei Közlöny"-nek is be­végződött egy küzdelmes éve, az eszten­dővel, és — fájdalom! elég zajosan vég­ződött be. Alig van ember a megye terü­letén, a kinek csodálatosabb sorsa volna, mint a minő dr. Báttaszékié. Ő oly családból származik, mely ma­gyarabb sok ezer nemzetiségére büszke magyar nemes családnál Az ő atyja, sőt nagyatyja is a „Tlie­rezianum" Báttaszéken levő uradalmának volt orvosa. Oly jó szellemű, oly müveit család, melynek körében lia szerencsés lett volna Istóczi Győző először megpillanthatni az élet napvilágát, aligha más uton nem jár­nának gondolatai és nézetei, melyek ma feltétlenül sújtanak minden irányban. Nekem még a hatvanas években volt szerencsém Báttaszéken megfordulni, s ez alkalommal képződött bennem a társadalmi elfogultság fölé emelkedett azon meggyőző­dés, mely a megyénkbe költözött szerkesz­tővel közelebbi viszony és barátságba hozott. Eddig nem bántam meg, s hiszem nem lesz okom megbánni jövőben sem. — Én ismerem az ő aspiratióir, és intentióit, ismerem munkásságát, melyről tisztelt barátom s országos képviselőnk Zsilinszky Mihály ur is, elismerő tisztelettel nyilatko­zott előttem már évekkel ezelőtt. Ismerem továbbá gondolkodásának és jellemének függetlenségét, mely sziklán nyugszik épen e lap függetlensége is.**) Ily lapra Békésmegyének nagy szüksége van, s Csaba városa nagy nyereségnek tekintheti, hogy ily minden irányban füg­getlen lap, az ő falai közt tűzte ki a lo­bogót. Csaba oly irodalmi központtá lett ma már, épen e lap kezdeményezése foly­tán , melynek hatása nemzetiségünk érde­kében kiszámíthatatlan. Csak az a kár, hogy az előítélet bi­zonyos nemével tekintettek némelyek a felemelt zászlóra, s a szerkesztőnek kissé kimértnek tetsző modora és közbejött egyéb véletlenségek, oly liarczokat keltet­tek, melyek — leszámítva a hírlapiroda­lom elutasithatlan kötelességei közé tartozó dolgokat, üdvösebb lett volna, ha elma­radnak. De nem helyeselhető továbbá a hír­lapirodalmunk terén kifejlődött „létérti küzdelem" harczának azon modora sem, mely a lét jogosultságát laptársától meg­tagadja. Nem czélom a multakat bolygatni, nem is volna haszna. A mi elmúlt, fe­dezze a feledés fátyola. Kiáltsuk a mult viszályaira gondolva : „Pereat das alte Jahr! Ezután pedig: Vivát das neue Jahr! Éljen az uj esz­tendő, melyben ujuljanak meg hírlapjaink is , testvéries jó viszonyban működve imá­dott hazánk drága jóléteért. Hagyjuk a pártoló közönség ítélete alá eldöntését annak, — hogy egyik vagy másik lapra mennyi szükség van. A mi él, magában hordja létjogát, abban, hogy él. Az életet pedig az élők sokasága teszi azzá a mi. Ez áll hirlapirodalmi téren is. Az uralkodónak többféle katonái vannak, gyalog, lovas sat. I)e mind egy és ugyan­azon czélért létezik és harczol. A haza, a közügy érdeke — az uralkodó, a lapok s ezek munkatársai a harczosok. A czél tehát közös. Minden megyei lap zászlója alatt tegyék meg a szerkesztők és mun­katársak honfiúi kötelességöket. Ekkor bé­két hoz az uj év, és elvész az ó év minden kellemetlensége, s fájó emlékei. Ne mondja a szerkesztő többé a társlap­nak : nincs létjogod ! Az izraelita ne ha­ragudjék e lap szerkesztőjére azért, hogy magyar szellemű és jó hazafi: a magyar pedig ne kiáltsa az ellenkezőt. Lépjünk a középutra. Media tutissimus ibis*) Ne azt néz­zük, hogy ki mond valamit; csak azt néz­zük — mit mond. Ez lesz a birálat igazi szempontja, mely megóv bennünket minden tévedéstől. E szempontból ismételve mondom: Pereat, vesszen a mult minden kellemet­lensége s fájó emlékeivel. És e szempontból, ily szellemben üd­vözlöm az uj óv alkalmából a megyei társlapokat, ezek szerkesztőit, munkatár­sait és olvasóit, s kívánok boldog uj esztendőt! Garzó Gyula. Politikai hírek. * A magyar delegáczió négy albizottsága Bécsben január 8 án kezdi meg a kül-, a pénz-, a hadügyminisztérium és a tengerészet költség­vetéseinek tárgyalását. — Az osztrák delegáczió költségvetési albizottsága ellenben csak január 16-án tartja első ülését A két delegáczió közötti üzenetváltás február eleje előtt alig ba fog befe­jeztetni. t. i Külföldi hírek. * A pápa hir szeint uj évi üdvözletet ir a német császárnak. — Az albánok makacsai ellenzik Gusmje és Pláva átadását, mely január 6 ra van kitűzve, azontúl fegyverre kerül a dolog — A tunisi bey az összes zsidó felekezetű lako­sokat kiűzette a tartomáuyból azért, mivel ezek a görögtörök határkérdés ügyében Bismarckhoz egy memorandumot küldöttek aziránt, hogy Tu­nis adassék Görögországnak. **) Vem tartjuk magunkat feljogosítva lapunk t. fő­munkatársának, első, neve kiírásával irt czíkkében változásokat tenni, különben ezen a szerkesztő sze­mélyére és családjára vonatkozó dolgokat okvetle­nül kihagyjuk, lio^y ne mondjak legalább, mi­szerint saját lapunkban feldi csértetjük szerkesz­tőjét. Szerk Ausztriai hírek. * A bécsi gyorsvonat mozdonya a na­pokban Suessenbruunál kiugrott a sínekből és tön kre ment. — A bécsi rendőrségnek sikerült, Somoskeövt, a nevezetes szédelgőt elfogni és lakat, alá venni. — A Rudolf-vasut megvásároltatása az állam által kezd ténnyé váini Egyelőre azon­ban csak a forgalom megy át az állam kezeibe. Hazai hírek. * Ballahidán, Zalamegyében mult hó 14 én három ismeretlen fegyveres egyén állított be Se­gesdi János házába éjjel, és ott annak feleségét főbe lőtték, ki állítólag gyujtogatási mániában szenved. — Mois Adél, ügyvéd neje Pozsony­ban karácsony másodnapján őrülési rohamok közt a harmadik emeletről leugrott, s nyomban ször­nyet halt. — A magyar kir. keresk. minisztérium a félegyházi állam tanító-képezde gyümölcsfais­kolájának 3000 csemetét ajándékozott. — A ,,Po­sanne" czimü temesvári zuglap szerkesztője álnév használása miatt három havi fogságra Ítéltetett. — A farkasok Temesvár környékén annyira elszaporodtak, hogy még a városba is elszem­teleukednek. Fővárosi hírek. * Buda-Újlakon a Kunewalder-féle tégla gyárban egy csomó dvnamit töltvény felrobbant, s az épület falait kidöntötte, két egyént rög­*) A középúton legbiztosabban fogsz menni. tön megölt, s többeket halálosan megsebesített. — Öt megfagyott férfi-hullát szálitottak a na pókban fővárosba az üllői országútról, és a Lu doviczeuiii melletti barak-korházban helyezték e őket. — Luczenbacher Pál nagy fakereskedő ismételve 200 irtot és 100 Q méter tűzifát adott a fővárosi szegények részére. — Mileticset a budestapi egyetemi szerb tanulóifjúság üdvözlő felirattal készül megtisztelni. Előfizetési felhívás a „Békésmegyei Közlöny" politikai, társadalmi, közgazdászati és vegyes tar- I taluiu hetenként öt3Zör megjelenő hírlap j hetedik évfolyamára. Egy évre 8 frt — kr. Félévre 4, — „ Negyedévre 2 „ **— „ Az előfizetés vidékről postautalványnyal, hely-] ben szokott módon történhetik. MEGYEI HÍREK. ' — A „Békésmegyei Közlöny" kiadói < joga jövő 1880. évre tisztelettel alólirottra 3 szállott. Midőn ezt a t. cz. megyei és csa­bai közönség tudomására hozom : bátor vagyok ezen már most a hetedik évfolya- ­mába lépő hírlapra nézve a t. cz. közön­ség becses anyagi támogatását kérni. Nem kimélendek fáradságot, hogy a lap techni- ; kai kiállítása a mai kor igényeinek minden­ben megfeleljen, pontosan szétküldessék és i széthordassék, s habár a t. cz. megyei kö­zönség, hétfőt és pénteket kivéve, deimap kap lapot: annak előfizetési diját mégis csak S írtra, szállítom le egy éVre, frt félévre, 2 frt egy negyed­évre , SO egy hóra, holott más he­tenként 5-ször megielenő lapok ára 12—15 frt. Magamat a megyei és csabai t. cz. kö­zönség jóindulatába ajánlva, teljes tiszte­lettel Csabán, 1879. évi deczemberhóban. Takács Árpád, nyomdatulajdonos. — Lapunk 1880. évi január 1-től kezdve ötször fog hetenként megjelenni, s igy a nagyobb hazai lapok sorába lép. A t. ol­vasóközönség tehát egy hó alatt többet fog kapni 20 számnál, s igy a kevésbé tehetős osztály is — mely egy megyei lapnál töb bet nem tarthat: minden fontosabb me gyei, hazai, külföldi eseményről értesítve le end. Lapunk főmunkatársságát Garzó Gyula ur volt szíves elvállalni. — Kívüle megyénk legjobb tollú irói és a fővárosnak is ne-, hány jónevü hírlapírója fogja lapunkat szel-l lemileg támogatni. Névhalmaz kiírásával] nem akartunk hatni, de arra fogunk ipar­kodni, hogy lapunk változatos tartalma, iro­dalmi becse által hódítson közönséget. Mint­hogy, mint alantabb olvasható, a lap ki­adásának terheitől menekülünk: annál na­gyobb gondot fogunk annak szellemi ki­állítására fordíthatni. A „Békésmegyei Köz löliy" szerkesztősége. — A mai számmal veszi a t. cz. olvasód közönség lapunkat uj alakjában, melyet mint e^ évben ötször hetenként megielenő lap fog meg-| tartani. Háromszor egész iv, szerdán és szómba-, ton fél ivnyi alakban ielenend meg. A nagyobb nyomdai és expediczionális költsegek miatt kel-j lett negyedévenként 50 krral felemelni az elő­fizetési dijat. Mától fogva Garzó Gyula ur la­punk rendes főmunkatársa, a gazdászati rovatra pedig Gelléri Mór urat sikerült rendes mun­katársnak megnyernünk. — Kérjük az előfizetés­nek minél előbb leendő eszközlését, hogy teljes példányokkal szolgálhasson a kiadóhivatal. — Tisztelt olvasóinknak most már heted­szer van szerencsénk boldog újévet kívánni. Óhaj­tandó lenue, ha már egyszer beteljesülne a kiván' •8

Next

/
Thumbnails
Contents