Békésmegyei közlöny, 1880 (7. évfolyam) január-június • 1-124. szám

1880-01-01 / 1. szám

„Bekésme^yei Közlöny" 1880. 1. szám. ság és hogy a biblia hét sovány esztendejének mái­vége volna ! * Békésmegyc törvényhatóságának ru. évi decz. 29 és 30-án tartott közgyűléséből. — Az ügymenet egyszerűsítése miatt elfogadtatott a köz­igazg. bizottság abbeli indítványa, hogy a köz­munkaváltsági pénzek a községei által egyene­sen a pénztárnoki hivatalhoz küldessenek. — A megyei kezelőszemélyzet és szolgák kérvényei drá­gassági pótlékért pártolólag felterjeszteni határoz­ták. A belügyminisztérium tudatja, hogy a lóle­velelc átiratási dija több nem lehet 3 krnál. Me­gjebizottsági tagoknak 3 kilépett helyett válasz­tatott : Csabán Ilaan Lajos, Szarvason Petricz András, Orosházán Németh István. Tudomásul vétetik. — Megyei alispán ur a megyei szol­gatbiró uraknak elkiildé Békésmegye szervezeti szabályainak megfelelő nyomtatott példányait, azon utasítással, hogy a törvényhatósági tagok között oszszák szét. * Hrdlicska Mihály b.-csabai bérkocsis­nak egy hetese a minap feltörte gazdája kama­ráját s az ott talált ingókat magával vivén, meg­szökött. * A b.-csabai szolgabírói hivatal a B ­Csabáu állomásozó huszárszázad némely közlegé­nyeinek garázdálkodásáról jelentést tett alispán urnák. — Az idő meglágyult, sőt esett is. Ment­sen isteu a hirtelen olvadástól, mert akkor úszik Gyula, Békés és Doboz. — A b.-csabai polgári leányiskola ja­vára B.-Csabán 1880-ik évi január 18-án rende­zendő, sorsjátékai egybekötött tánczvigalomra a következők küldtek nyereménytárgyakat. u. m. Such Jánosné úrnő Bodzásról 1 hímzett tárcza, 1 farag­ványos fogas, 1 horgolt dohányzacskó, zsebóra áll­vány, 1 pénzerszény, 1 lámpaüveg borító. Száraz Juliska k. a. B,-Csaba. 1 gombostű párna, I do­hányzacskó. Fischer Teréz k. a. 1 kötött kosár. Schwarz Paula k. a. látogatójegy kosár. Prosz Johanna urnő 2 virágtartó. Takács Ida k. a. 5 drb. fából font tálcza. Dr. B. A. ur 5 db. vizfest­mény keretben. Szentgyörgyi Lászlóné urnő asztal­dísz, 1 fénykép album, 4 pár hímzett harisnya­kötő. Kristóffy Andrásnó asszony 1 virág tálcza, 1 ezüstös serleg. Sztraka Györgyné urnő 1 hím­zett szivartárcza, 1 pénztárcza, I as/.taldisz. Mosz kofcsák N.-né urno 2 horgolt nyakkendő. Laszki Jakabné urnő 3 szivartartó, 1 tajt szivarszipka. Biener Czeczilia urnő. 1 tajtpipa, 1 doboz édecs, Biener Etelka k. a. 1 fa faragványos fogas. Sztraka Ernőné urnő, 1 szivartartó állvány, I horgolt kendő, Urszinyi Jánosné urnő 1 varróeszköztartó, 1 óratartó, 1 porczellán gyufatartó. Rácz Szidike k. a. 1 asztaldísz, 1 teutatartó. 1 gyufatartó. Braun Anna k. a. 2 hímzett betét. Réthy Mariska k. a. 3 asztaldísz, 1 illatszertartó, 1 tűpárna. Bogár DánieliJÓ urnő 1 szivartartó álvány; 1 érez ser­leg. 1 kis bőrönd. 1 terracotta állvány, 1 asz­taldísz, 1 kézi táska Reisz Katalin k. a. 1 gom­bos tűpárna. I hatyu. A feutjegyzett tárgyak átvé telét köszönettel igazolja, a rendezőség nevé­ben : Bartóky László. — Riesz Simon b -csabai gazdálkodó urnák ritka szerencséje vau ezen vadászati évadban ; kedden délután a Körös partján tett kirándulás alkalmával a tehénjárás mellett két őzet lőtt, pe­dig csak néhány héttel ezelőtt ejtett el egyet, így már érdemes vadászati jegyet venni. — A makói kir. illetékszabási hivatal ez év végén feloszolván, tagjai közül Netkovszky Adolf titkár és hivatalfőnök, Szeles, Toldy fo­galmazók, Jankovícs számtiszt Gyulára költöz­nek. Távozásuk ré;t üt az ottani társadalomban, érezhető lesz az ottai i kaszinóban, melynek Net­kovszky ur titkára volt. * Két gyermek egy fűtetlen kamrában, nem egy éjen. egész télen át. Csaknem hihetetlen, de mégis való B-Csabán a kis-templom-utczában 1841 szám alatt egy nyitott ablakú kamrában lakik egy rozsnyói származású özvegy asszony egy öt és egy két éves fiával. Az asszony házon kívül szolgálattal keres pár fillért, hogy legyen mit elinnia. Két fiában a szomszéd fölmives asz­szonyok köuyöriilete tartja fel a lelket. Az asz­szony haszontalansága s a gyermekek emberi kép­zeletet meghaladó elhagyatottsága SzeberényiGusz­táv superintendens ur ő nagysága füleibe is el­jutván, lépéseket tett, hogy a haszontalan anyá­nak ártatlan gyermekei a szegények házában helyeztessenek el. A rovott életű anya mint ör­dögöt kerüli s rettegi a szegények házát, nem is találja elhagyatottnak gyermekeinek helyzetét. Nem az első tél — úgymond — melyet így hu­zunk ki s gyermekeim csak megerősödnek. Hisz­szük, hogy e szívtelen anya gondolkozása nem akadályozza meg a könyörület czélba vett csele­kedetét, a két szánalomra méltó árva gyermeken. fl Egy híres ember czímborája. Danczki Károly pósteleki gazdától ezelőtt mintegy 4 hét­tel kért, illetve követelte pénzét, s egyébb holmi­ját, Tövisháti Ferencz ismert csavargó ; hogy szava annál nyomatékosabb legyen, Kukla czim­borájának adta ki magát Itt természetesen nagy volt az ijedtség s adtak is neki mindent, csak­hogy takarodjék. Tövisháti akkor el is ment s karácsony másodnapjáig nem is mutatta magát, de ekkor ismét bekopogtatott, újra kért egy kis ün­nepre valót. Adtak ismét a Phires" ember czimbo­rájának. — de bizon akkor elemozsiástól együtt sikerült öt becsípni így az uj évet a börtönben tölti, az elemózsia mint „corpus delicti" a törvény­széknél, Kuk la pedig valahol melegebb helyen heverészek. — Öcsödről irják nekünk : Az öcsödi pol­gári körnek múlt évi decz. 28. megtartott idei első bálja minden tekintetben igen fényesen sike­rült. Jelenvolt az öcsödi intel ligenczia ékes le­ánykoszorujával és több sz.-audrási és gyomai vendég. Ez utóbbiak meg voltak lepetve, hogy ilyen fényes bál falu-helyen egyáltalán rendez­hető A táncz és jó kedv csak reggel ért véget. Az egylet könyvtára javára, mint melyre a bál rendeztetett, jelentékeny összeg folyt be. — Nagyítva van azon hir, hogy a Csa­bán állomásozó huszárok néhány közlegénye és a rendőri közegek közt a „Petőfi"-ben történt összetűzés alkalmával egyik rendőrnek szeme ki­szuratott volna, mert súlyosabb sebesités nem for­dult elő. — A megyei közigazgatási bizottság nem rendelte el azt, hogy a csabai marhavásártól' a vasút előtti térre tétessék, hanem a szolgabírói hivatal határozatát hagyta helyben, mely szerint szabadon választhat a város az említett tér és a katonai lakok közt. — Naptár. Csütörtök jan. I. kis karácsony; péntek 2. Makár apát ; szombat 3. Genovéva. — Vésztőn a napokban nagy vadászat volt. 200 vadász, 400 hajtó. A szomszéd Biharme­gyéből és különösen Nagyváradról is sokan jöttek. — Szilvester napján szokás szerint teg­nap d. u. 4 órakor a templomban az ó év elte­metésére a csabai férfi dalkar is közreműködött, noelyre elmondhatni, hogy most az uj darab beta­nulásával babért arattak ; de ezt felülmúlta IVt­rovics Soma. lelkipásztor ur szivreható beszéde, melyet a közönség könyező szemmel hallgatott végig. S^SS" 3V£slí szám Tuanle mellé a t. cz. közózönség kényelmére kiadóhivatalunk ne­vére kiállított postai vevényeket csatoltunk, me­lyekkel az előfizetés legkönynyebben törtéuhet. Különfélék. * Asszonyok harcza. Karácsony előtti na pon történt Czegléden, hogy a piaezou két tej­árus asszony összeveszett, s a fiatalabb e kör­ben ugy vágta tejes kannáját a másikhoz, hogy vele annak szemét kiütötte, s arczát felismerhet­lenné tette. Czivakodásukuak oka az volt, hogy mindketten egy férfit szerettek, a ki most mái­mindkettőtől megszabadult, mert az egyik beteg, a másik a hűvösön várja, de nem a kedvest, ha­nem ítéletét — Ökör a templomban. Eszter­gomban történt a napokban, hogy egy ökör a vá­góhidról megszabadult s bőszülten rontott végig az utczákon, mig végre a szent ferencziek zár­dájába és ott a nyitva felejtett ajtón a temp­lomba szaladt, hol azután a mészárosok elfogták s a vágóhidra visszavezették. — A sonka zárda. Angliában a dunmowi zárda alapítványát fel akar­ják eleveníteni, mely abból állott: hogyha e zárda előtt valaki letérdelt és kétszer kopogtatott, egy sonkát vagy egy oldal szalonnát kapott, ha esküt tett arra, hogy nem bánta meg házasságát, hitestársát sem ágyában, sem asztalnál meg nem sértette, kivüle mást nem szeretett és nem is fog szeretni. Ilyen eskü után a prior kiszolgáltatta a komedencziát Mig e zárda existált, három férfi tette le az esküt, nő egy sem. Alföldi dolgok. * A debreczeni jogászbál jan. 9-én fog megtartatni. Mint minden évben, ugy bizonyára az idén is, a debreczeni s vidéki szépek talál­kozója lesz e bál. Háziasszony gróf Csáky Kál­mánné, született Csáky Nathália grófnő — A farkasok és egyéb ragadozó állatok garázdálko­dásairól mind aggasztóbb hírek érkeznek A fal­vakon napról-napra fordulnak elő esetek, hogy a kemény hideg következtében kiéhezett farkasok éjjel a gazdák házaira törnek és ott baromfiakat ép ugy mint nagyobb állatokat megtámadnak és azokat felfalják. A városok közelében nem mutat­nak ugyan ezen állatok ily vakmerőséget, azonban, ha a hideg tovább tart, valószínűleg nálunk is határozottabban fognak fellépni Irodalom és művészet. * Megjelent és hozzánk bel<üldetett : A „Kép­zőművészeti Szemle" újévi füzete Peterdi (Prém) József szerkesztése alatt az eddiginél bővebb tartalommal és több íllusztrácziőval; kiállítása is igen díszes. Vannak közlemények benne: Greguss Ag-osttól: Művészet és mes­terség; Foltin Janostói: Egy régi egyházi festő; Zsilinszky Mihálytól: Mátyás király emlékszobra; Győry Aladartól: A művészet Japanban; Aradi R. L.-tól: Ipolyi Arnold életrajza. A kisebb czikkek is érdekesek; a többi közt az „Aranyország" illusztráczióit ismerteti a szerkesztő s e rajzokból négyet be is mutat a folyóirat s ezek egy „Tár­saság", „Zsidó szépség", „Keresztény szépség" s egy ,,Amor'„ valamennyi rajzot Feszty Árpád készíték és Mo­relli Gusztáv rajzola. Vegűl Ipolyi Arnold a képzőművészeti társulat uj elnökének arczképe s Böhm P;il „Tiszai halá­szok" czimü nagyobb festménye után készült rajza disziti a füzetet A szemle előfizetési ara ezentúl évi fi fit. " Megjelent és beküldetett: A „Magyar tisztviselő," mely mint az orsz. tisztviselő egyesület közlönye három év előtt szűnt meg, most újból föléledt dr. Perlaky Mihály szerkesztése alatt. Az első szám gazdag tartalmú, ügyes összeállítással. Tisztviselőkre nézve mindenesetre hézag­pótló vallalat e közlöny, melynek előfizetési ára negyed­évre 1 frt 25 kr. Az előfizetési pénzek doüany-utcza 54. sz. alá küldendők. Törvénykezési terem. — Mlskovits S/.áva gyulai tszéln bíró ur ellen a kir. tábla a felfüggesztést megszüntette ugyan, de a vizsgálatot elrendelte. Ennek megejtésére lett kiküldve Aradról Kovács tszéki biró ur. Tanúkul kihaligattattak Jaucsovits Emil, Terényi Lajos, Ladics Gvörgy, Iíertay Zsigmond, Schröder Kornél és Nagy Karoly urak — A lapunk szerkesztője által kiadott „Bün­tetőjogtudomaiiyi Szemle" czimü szakfolyóirat 1-ső füzete holnap fog szétküldetni. Tartalmát jövő számunkban közöljük. Szerkesztői posta. — Öcsödre Hasonló értesítéseket mindig köszö­nettel veszünk. — Oro* házára V. Sz. urnák Kérünk feleletet. — Zs. 1. ux-nak Kondoros. Köszönjük a biztató szavakat. Legújabb hírek. — A sussebruili vasúti szerencsétlenséget a föld sülyedese idézte elő. A vonatkísérő sze­mélyzeten kívül még két utas szenvedett könnyű sérülést. — A Rudolf vasút választmányi tanácsa és a kormányképviselője már aláírták azt a jegy­zőkönyvet, — melynek alapján mai naptól kezdve a állam veszi át a vasút kezelését. Felelős szerkesztő: Főmunkatárs: dr. Báíiaszéki Lajos. Garzó Gyula. HTyiltté r.*) ») Az ezen rovat alatt közlöttekert a szerkesztőség 1 net» vállal felelősseget. Szeik.

Next

/
Thumbnails
Contents