Békésmegyei közlöny, 1880 (7. évfolyam) január-június • 1-124. szám

1880-01-01 / 1. szám

B.-Csaba, 1880. «.. m VII. évfolvmu 1. szám. Csütörtök, jan. 1-én i Politikai, társadalmi, közgazdászati és vegyes tartalmú lap. Megjelenik hetenként ötször: vasárnap, kedd, szerda, csütörtök és szombaton. Előfizetési díj : helyben házhoz hordva vagy pos­tán bérmentve küldve: egy évre 8 frt; félévre 4 irt; évnegyedre 2 frt Szerkesztőség: Főtér, Schwarcz-féle ház, a postával szemben. Esyes szám áraikr. A szerdai és szombati szám ara a kr. Kapható Grünfeld J könyvkereskedő urnái B -Qsálinii Hirdetések jutányos áron vétetnek fel. „1Vyilftér"-l>en egy snr közlési d'ja 25 kr Kéziratok nem adatnak vissza. Kiadó-hivatal: Takács Árpád nyomdája. Előfizethetni helyben a szerkesztőségben, a kiadó­hivatalban Takács Árpad nr nyomdájába' , vidéken a posta-hivataloknál 5 kroe posfautalványnyal B.-Csaba, 1080. január I. Ismét egy évnek vége. Nagy idő egy év a rövidéletű ember | idejében; a nemzetek életében azonban csak muló pillanat. Vannak azonban évek, melyeket az utókor az emberiség történe­tében maradandó betűkkel jegyez fel ; — olyan évek azok, melyekben a nemzet dicső nagy tetteket vitt véghez, a vagy nagy csapásokat élt meg. Fájdalommal kell konstatálnunk, hogy az 1879. év nemzetünkre nézve csapásai­nál fogva vált emlékezetessé. I Elemi vészek átka érte hazánkat , a vizek pusztításai s az időjárás sze­szélyei hazánk lakosainak nagy részét megfosztották hajlékától, kenyerétől, min­denétől. S még mindez nem volt elég ; •— mert addig a nemzet szegényebb lett l ugyan, de jóhirneve még szenyfoltot nem kapott. Azonban látnunk kellett az elmúlt évben azt is, hogy a becsületesség, megbiz­f hatóság, nemes önérzet a társadalom min­[ den rétegeiben kihalni kezd. t A nemzet anyagi hanyatlása felett élyen sajnálkoztunk; erkölcsi sülyedése felett azonban szégyenérzettel telik el lel­künk s kétség fog el bennünket a nem­zet jövője iránt, mert: minden országnak támasza, talpköve a tiszta erkölcs! Sokat szenvedett megyénk is az el­múlt évben; árvizek elárasztották a ter­mést, s az is a mit az időjárás jó kedvé­ben meghagyott, silány volt s a gazda üres szalmát csépelt. * * * Lehangolt kedélylyel veszünk bucsut az 1879. évtől s vele egy letűnt évti­zedtől. Adja Isten, hogy mint száz év előtt 1780. körül a felvilágosodás terjedése, a vallási türelem elvének v elismerése s a magyar irodalom müvelésének felkarolása által nemzetünk uj korszakba lépett, ugy most is az 1880-ik év legyen kezdete egy szebb korszaknak s hozzon e hazára tartós jólétet és boldogságot, mert hiszen „Megbűnhődte már e nép A multat s jövendőt" R. H. megérkezett, a hedélyelc azonnal csillapullak. — Kabulban és környéken régi hadállásaikat njból elfoglalták az angolok. — A délamcrikai iia­boru melyet Peru és Bolivia indítottak Chili elh'U már vége felé közeledik Óriási áldoza­tok és erőfeszítés árán — a féltett Chili lett a győztes. — A német osztrák-magyar kereskedelmi szerződés, mely hat hónapra szól. tegnap Íratott alá a meghatalmazottak által Ber­linben. — Gr. Szapáry Gyuln pénzügyminisz­ter helyettesítéséről és arról szóló hir, !)ogy a pénzügyminisztérium vezetése valamely más mi­niszterre bizatik. valótlan. Politikai szemle. * Angolország. Az utóbbi napokban rend­kívüli nagy i/.gatott.ság uralkodott Angliában, de mihelyt az angolok afganisztáni győzelmének Ilire Az uj év aikahnabóí. Tegnap este éreztük át teljes mély­ségében a költő e szavait: „Ujjaim csak nefelejtset szednek, bus estéjén bus emlé­kezetnek." Az ó év estéje oly alkalmas időpont arra nézve, hogy magunkba szálljunk. Mindnyájan tudjuk, hogy i.ap és nap között nincsen különbség, s az év időszakát, — megfigyelve, a természet örök törvényeit a földi ember jelölte meg csupán. És m'gis magunkba szállunk, midőn az éjjeli 12 óra elkong, mintha egy egészen uj világ mezejére lépnénk. . . Egy müveit családot ismerek, —mely­nek tagjai mind ébren maradnak a hal­dokló év utolsó estéjén; s midőn 12-őt ver a toronyóra, az udvarra mennek ki mindnyájan és e szavakat kiáltják az éjjeli sötétbe: „Pereat das alte Jahr! Vivát das neue Jahr!"*) *) Vesszen el az ó év! Éljen az uj év! S>erk A „BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY" TÁRCZÁJA. Az ó- és újév határán. A tizenegyet rég elütötte. Feszült várakozás közt halad az idő Perczenként a fali óra muta­tójára fordul az emberek tekintete. Tizenöt . . . tiz . . . öt perez. . . . ! ' A uéma csendben, melyben eláll csaknem a [lélek zet is, méltóságos lassúsággal üti végre a tizenkettőt. Az utolsót azonban már nem hallotta senki, hatalmas harangszóba veszett el. k Kint szokatlan hideg uralkodik, de azért vannak, a kik nem félnek a hidegtől s uem egy 'ablak nyilik meg a harangok ünnepélyes, meg­ható, üdvözlő szavára. A harangok zuguak-bugnak s nem egy szem megnedvesül, könyekkel telik meg, áldozatul a fájó emlékezés oltárára azokért kiket alegtisz­tább szeretet ölelő karjai sem hozhattak át az uj esztendőbe. Kint a bus temetőben, fagyos han­tok között keresik fel őket e hangok. A Harangok zugnak-bugnak, felverik azokat, kiket a lankasztó várakozásban előbb elnyomott az álom, megzavarják itt ezeket, *ik dévaj kedv, rózsás derű, kihangzó pohárcsengés vagy „három a táiicz' — „hogy volt'' — mellett várták e ko­moly pillanatot. Ünnepélyes, meglágyító a harangok ércz­nyelve. Meglágyul e szive ez üdvözlő hangokra Megérkezettnek ? Kiöntendi e oly hosszú időn át visszatartott bőség szaruját a nemzet sokat hánya­tott életére? Derülnek-e boldogabb napok? Ivü­szöbön-e már a kor Egy jobb kor, mely után BUZKÓ imádság epedez Százezrek ajakán? A jövő Isten kezében van. Kulcsát azon­ban az emberek, a nemzetek kezébe tette le az alkotó. Vedd, ragad kezeidbe ! Miként ? Hass, alkoss, gyarapits : S a haza fényre derül! Hass! élő hittől dagadó kebellel, élő hittől ama „látható Isten" s gondviselése iránt, kinek ujját ott látja a nemzet koszorús irója : a csilla­gos tejutban, az aszú falevél fényeinek életében, saját sorsa rejtélyes fordulataiban, az emberi láng­ész remekeiben, ott látja különösen nemzete csu­dateljes történetének lapjain. Hass! élő hittel ragadva meg annak vezérlő kezét, „ki egyiránt szereti a trónust s az ekét" Alkoss! kitartó munkássággal, gyara­pits ! józan takarékossággal. Légy büszke e két tulajdonra, ha birtokába jutottál. Munkásságod­dal Isten parancsát teljesíted, a takarékossággal ellentállasz a pokol incselkedéseinek. E két tulaj­donról vallja a nagy romai szóuok, hogy diadal az oktalan vágyakon, az erkölcsé a bűnön, ellen­őrzik — úgymond — a szenvedélyeket, elhárítják a gondokat, törülnek könyeket s biztosítanak ké­nyelmet, nyugalmat jövőt.! S a haza fényre derül! Sebeiből kigyó­gyul, terhei megfagynak, áldás lesz a munkás verejtékén, megelégedés, boldogság a családi tűz­helyeknél, szeplőtelen a nemzeti becsület s meg­nyílik a templom számunkra újra. — hol a nagy nemzeteknek A tisztelet tömjénét égetik. De hova jutottam. . .? A harangok ünne­pélyes szava elnémult. A munka órája itt. Fel nemzetem apraja, nagya, Szégyen reá, ki lomlián vesztegél, Dicsőség arra, a ki dolgozik . . . Válasszatok most: szégyen vagy dicsőség! Csabai. ' i

Next

/
Thumbnails
Contents