Békésmegyei közlöny, 1879 (6. évfolyam) július-december • 64-142. szám

1879-07-01 / 64. szám

„BÉKÉSMBGYBI KÖZLÖNY.* Í870. &A- SZÁM. iára.. Bekiildetett hozzánk Sándor Kálmántól „A csók és törté­nete," továbbá „A nókről a nőknek" ezimü jótékonyezélu fiizetek­jiek harmadik kiadása és a sajtó alól épen most kikerült „A tisz­teletbeli államhivatalnok" ezimü humorisztikus rajznak füzetes ki­adása is. A szerző, ki a két első füzetnek két első kiadásából a marosvásárhelyi jótékony-nőegylet részére egy hatvan forintos, és a székely leány-árvaház javára egy ötven forintos alapítványt tett, jótékonycélu füzeteinek ez újatib kiadásából összesen ezer példányt a költségek levonása nélkül, a szegedi árvízkárosultak javára aján­lott fel. Egy-egy füzet ára postán bérmentve küldve tizenkét (12) krajezár, a mi 5 krajczáros postautalványon a szerzőhöz Maros­Vásárhelyre előre beküldendő. A 3 füzet együttesen, 32 krajnzár előleges beküldése esetében bérmentve küldetik meg. E jótékony­ezélu füzetekből a nőegyleti flllérestélyeken begyült 15 frt 6u kr. A polgári flllérestélyeken 10 frt 40 kr. A „liudapesti Közlöny" ez évi 95-ik számában első tétel alatt nyugtázva van 10 frt 80 kr. És igy eddigelé e füzetek bevételéből a szegedi árvízkárosul­tak javára befizettetett és elküldetett 3G frt 80 kr. Ajánljuk e jó­tékonyezélu füzeteket a közönség figyelmébe és pártfogásába. * Megjelent és hozzánk beküldetett a következő illustrált földleiró és népismertető munka két első füzete, melyet Mehner Vilmos indított meg. „A föld és népei," Hellwald Erigyes és egyéb szerzők nyomán kidolgozza dr. Toldy László." A munka kö­rülbelül 600 képpel, koronkint megjelenő 40—50 füzetre terjedő részekben hagyja el a sajtót. Egy-egy füzet ára 30 kr. Megrende­léseket elfogad minden könyvkereskedés; havonkint 2—3 füzet hagyja el a sajtót. Az előszót dr. Hunfalvy János irta hozzá, mál­tányolva szólva Hellwald művéről, melyet már több müveit nyelvre lefordítottak. A két első füzet Amerika földrajzi és ethnographiai ismertetésével kezdi meg a vállalatot. * A „Magyarország és a Nagyvilág" 29-én megjelent 26-ik száma következő tartalommal jelent meg: Szöveg: f IV. La­jos Napoleon. Hugóm sirján. Költ. Corsody Béla A kis zöldség. Elbeszélés. Bzépfaludy Ö. Eerene. Vege. A nagyralátó. Eajz a népéletből. Palotás Eausztin. Folyt. Az ercsii Eötvös-síremlék. Pázmándi Horváth Endre sirja. Jakub khán. Tiltott öröm. E. A vér. Strothmore. Regény. Irta Onida. XXV. folyt. ür. de Roys Rikárd —i. A Central. Park. Amerikai kép. R. Szokolay Hermin. Az Etna kitörése május 30 án. Különfélék. Sakkfeladvány. Betü­rejtvény. Szerk. üzenetek. Rajzok: IV. Lajos JSapoleon. Az ercsii Eötvös síremlék. Gr. de Roys Rikárd. Pázmándi Horvát Endre sirja. Jakub khán. Az Etna kitörése május 30-áu. Tiltott öröm. * A „Vasárnapi Újság" junius 29-iki száma következő tartalommal jelent meg: Az Eötvös emlék Ercsiben. Moore Tamás dalaiból. I. II. Szász Károlytól. Elmegyek én. . . Költemény. Pósa Lajostól. A ki örökké bujdosott. Igaz történet. Közli Eötvös Ká­roly. Iszmail egyiptomi alkirály. Kairó. Jakub khán. A hajnali lá­togató. Az Aetna és kitörései, tíodula Lajostól. A béguni ötszáz milliója. Verne Gyula regénye A kedves fosztogató. Egyveleg­.Napoleon heiezeg. Emlékezés Moore Tamásra. Szász Károlytól­Horvát Endre emlékünnepe. A táplálkozás tudományos szempont­ból. Irodalom és művészet. Közintézetek egyletek síb. rendes heti­rovatok. Képek: Eötvös emlék Ercsiben. Jakab khán. A hajnali látogató. Gyulai László rajza. Iszmail pasa egyiptomi alkirály. Kairó, Egyiptom fővárosa. Théo kisasszony mint illatszerárusnő a szegediek javára rendezett párisi ünnepélyen. A bégum ötszáz milliója. Napoleon Jenó herezeg. — A Vasárnapi Újság előfizetési ára negyedévre 2 frt, a bPolitikai üjdonságok"-kal együtt 3 frt. Gazdászai, ipar és kereskedelem. — Üzleti heti jelentés (Lobmayer J. F.) Buda­pest, junius 28-án. Az elmúlt hétről a terményüzletben lényeges változást nem lehet jegyezni ; alárendelt búzában a kínálat nagy volt és ezért olcsóbb árakon lettek vásá­rolva ellenben szép búzából ami előjött valamivel jobb áron értékesíttetett. Őszi buza frt 9.90 -95 káposzta rep­eze per auguszt. — Szeptember frt 12.25—50, bánáti repeze frt 11.50—75. Repcze hiányzó, külföldi rendelmé­nyek miatt alig eladható. A mai itteni elérhető árak kö­vetkezők volnának: Tiszai piros buza 76 klg. frt 9 40—60 77 klg. frt 9.70—10.—, 78—79 klg. frt 10.20 -55. Pestvidéki szép buza 76 klg. frt 9.—9.20, 77 klg. frt 9.30—50, 78—79 klg. frt 9.70—10.—. Bánáti szép buza 75 klg. frt 8.45—70, 76 klg. frt 9.-9.15, 77 klg. frt 9.25—50. 78-79 klg. 9.65—95. Rozs írt olcsóbb frt 5.80—6.15, zab frt 5.30-80, kukoricza frt 4.90—5.10, takarmányi árpa frt 4.80—5.40 maláta árpa frt 5.80 és frt 6.30. Liszt. Lisztiizletben kezd a hangulat nagyon lanyhává válni ós daczára a malmok olcsóbb árainakugy a belföld mint külföld részéről hiányzanak a rendelmé­nyek. Korpafajok is jelentékenyen olcsóbbak igen kicsiny kereslet mellett. * A vidéki intézetek körébei panasz kél a miatt, hogy az oszu-ák-magyar bank sokkal szűkebb keblű a vi­déki pénzintézetek, mint egyesek irányában. Az adandó hitel felett utolso forumbam a fütanács dönt s az adandó hitel lehet az alaptökének felénél is kevesebb, de két har­madánál soha több. E sz ik marku eljárás mellett, mely nem áll arányban egyes czégeknek adott nagyobo mérvű hitellel, a bank pénze a vidéken a magán leszámítolás­ban oly sokszor az uzsorának szoL'ál, mig a vidéke pénz­intézetek utjon tiszteségesebb kamattal kerülne a közfor­galomba. * A gazdaközönség figyelmébe. A legkorábbi székely tengeri (kukoricza) Nagyváradon a biharmegyei gazdasági egylet telepén 1878. évben tett termelési kísér­let nél 50 faj tengeri közt először, u. m. julius közepén érett be, még pedig eső nélkül, s akkor újra vetve, ismét beérett október elején ; ekkor már esős időt mellett szeb­ben fejlődött két, három négy csővel. Termése bőségét azzal is nevelhetni, hogy takarmányozható apró kórójára nézve kétszer oly sürün vétettik. mint más tengeri; ek kor is oly bőven hoz termést. Kísérleti termelésre köze­lebb a m. kir. földmivelési minisztérium is osztott ki e fajból. Ezen faj tengerit évek előtt Szentkirályi Árpád ur — földbirtokos Erdély-Székely kereszturon — keresztezés által állítván elő: kitűnő sikerrel termeli folyvást na­gyobb-nagyobb mérvben, — s minthogy eddig csak pár kereskedő utján s igen magas áron volt megszerezhető ; az eredetit termelő Szentkirályi ur hajlandó saját rend­szere szerint megválogatott magnak valót küldeni a f. 1879-ik évi termésből következő feltételek mellett: 1. A szokott megválogaiás utján fejtett legkorábbi sz. tengeri — vagy törökbuza méteimázsája, —Erdélyben a héjjas­falvi vasúti állomáson feladva — 20 forint, s ennek 10°/ o százaléka a megrendeléskor előre fizetendő. — 2. A meg­rendelésnek — hogy bizton teljesíttethessék — meg kell történni augusztus végéig; azonban 50 kilónál kisebb megrendelés nem fogadtatik el. Korostól látható a termés a sz.-fehérvári kiállításban, a Biharm. gazd -egylet cso­portjában. Nevezett főtermelő által megrendelés elfoga­dásával meg van bizva még egyedül alólirott, Gobóczy Károly, n.-váradi termelő ós biharm. gazd. egyl. titkár. * A szamócza mint gyógyszer. Mindenki ismeri az első nyári gyümölcsöt, s szívesen élvezi, mert kelle­mes izii, frissítő s lehütő hatása van. De sokkal fonto­sabb hatása van az egészségre, s ezt kevesen ismerik.— Azon különféle betegségek közül, melyekben e gyümölcs élvezete jótékony hatással jár, főkép a köszvénynél nyi­latkozik gyóayereje, mert a szamócza orvosszer gyanánt használva, a köszvény szűnik, s végre egészen elmúlik. (?) Egy, most már elhunyt hires orvos mondja a szamóczá­ról: „A szamócza lefontosabb hatását az altestre gyako­rolja és ugy látszik különösen a májra, mert igen szelid módon hat az emésztő szervek tevékenységére, és azt szabályozza. Ismeretes dolog, hogy az altesti bántalmak­ban szenvedőknek nem szabad gyümölcsöt enniök ; de a szamócza éppen ellenkezőleg hat. Az egész idegrendszert megnyugtatja, és a természet működését szabályozza." — Ványai ember: Kigyelmetek uj nagy harangjuk­kal nekünk igen sok kárt tesznek. — Gyomai ember: Hogy hogy szomszéd uram, mikor ez a harang még az ulispán urnák is nagyon tetszik? — Ványai ember: Épen ez a baj 1 mert mikor kegyelmetek reggeli könyör­gésre húzatják, ugy áthallik gyönyörű szép szava a vá­nyai piaezra, hogy ott a füle a félpiaeznak, a melynek következtében eladásban, vételben, pénzolvasásban sok a hiba, temérdek kár esik. . . — Egy öreg urnák az volt szavajárása : „fene egye meg!" Vele történt nem rég, hogy meglátogatta papja, kit e szavakkal fogadott : „Régen nem láttuk egymást, majd meghaltam, no . . . mondom ... a fejem ugy fájt, hogy majd szétnyílt . . . fene egye meg! . . . — Zálogházban. Festő-művész. Elfogad-e vásznat zálogba ? Kérdett. Ha még mitsem festett rá, akkor — igen ! I-iegi*ialt»ib liireli. * Székesfehérvár, junius 29. D. u. 4 órakor a jury-pavillonban roppant nagyszámú mindkét nembeli közöuség jelenlétében hirdették ki a bírálatok eredmenyét. Zichy Jenő elfoglalta az elnöki széket, üdvözölte a kö­zönséget és ajegyzőkönyv vezetésére dr. Neumann Ármint, a jegyzékek felolvasására Czobort és Gelléiit kérte tol, kik a jegyzéket a 8. csoportig felolvasták. * Pétervár, jun. 29. A belügyminiszter rendelete oda utasítja a falusi hatóságokat ós falusi rendőrséget nyúljon rendszabályokhoz a kósza izgatók ellen, kik áll­hirekkel az ingatlan vagyon elosztásáról lázítják a népet. Felelős szerkesztő: dr. Báttaszéki Lajos. gx "" "" , X Van szerencsém a nagyérdemű X M kereskedőket ezennel értesíteni, misze- ^ ^ rint az eddig Erzsébettéren (Marokkai p O ház) létezett \j 1 i S I U JTil'ri^NIÍIiL. Pályázat községi orvosi állomásra. budapesti raktárom üz­leti helyiségeit f. évi julius hó l-ével a Két sas-uícza (iinpr-file ház 17, sz,) alá teszem át. (103; 2-2 Leitenberger Ferencz, Cosmanosi karton gyár. Békésmegye M.-Berény községében (vasúti ^állomás) törvényhatósági jóváhagyás mellett egy ^400 frt évi illetménynyel, és minden egyes be­teglátogatásért — a szegényeket kivéve — 20 kr. dijjazással egybekötött községi másodorvosi állomás szerveztetvén, ezen orvosi állomásnak törvényes választás utján leendő betöltésére ezen­nel pályázat nyittatik. A megválasztandó községi másodorvos teendői: 1. A hozzá folyamodó betegek gyógykezelése — önkénytes jutalmazások esetein kívül — min­den látogatásért a fentebbi 20 kr. kötelezett dijja­zás mellett, — teljes vagyontalanokra nézve pedig díjtalanul. ir^V^A^-Jr-Jr-X-Tlr-JrTir'vJ ** Halottkémlés díjtalanul. 3. A községi főorvos akadályoztatása eseté­Hirdetés. CS^en annak minden tekintetbeiii helyettesítése. Ezen orvosi állomásra a törvényes kellékek kimutatásával ellátott pályázati jelentkezések alul­irt járásbeli szolgabíróhoz (lakik Békésen) folyó vi julius hó i5-sig lesznek beadandók; netalán később érkezendő ily jelentkezések figyelembe nem fognak vétetni. A választás a törvény útmutatása szerint M.-Berényben a város közházánál tartatik. Kelt Békésen junius 23. 1879. .AJólirott, van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget hogy a Mező­berényi országos vásáron (kellemetlen időt kivéve) a szokott helyen ezukrászati sáto- y^ o romban, finom sütemények ozu.ltRoi'Iilvon kívül még Vnr is szolgálok. B.-Csba, junius 30 1879. Kiváló tisztelettel (.104) 2-1 Stampa Bertalan., ÍV* ezukrász. \S\JI " (27 3—2) Asztalos István, szolgabíró. Gyomai lakos Fekete Mihálynak van egy igen jó karban lévő cséplő- vagyis nyomtatógépe szabad kézből eladó, a mely gép csak is egy nyáron használtatott. A megvenni szándékozók jelentkezhetnek saját lakásán Gryomán, endrődi-ut 1130. számú házánál. (98) 2—2 Hirdetmény. Mező-Berény község a Körös folyón egy jár mos híd készíttetését határozván el, erre nézve az árlejtés — folyó évi julius 20-ik napján — délután 3 órakor, Mező-Berény községházánál, hol a terv, előleges költ­ségelés, és árlejtési feltételek — addig is bármikor meg­tekinthetők, — fog megtartatni. Felhívatnak tehát mindazok, kik e hídépítésére vál­lai kőzni kívánnak, hogy a kitűzött napon az árlejtésre — — vagy személyesen megjelenjenek, — vagy akkora — zárt >ijánlataikat — a városi elöljárósághoz adják be. Kelt M.-Berény junius 23. 1879. (IÜO) 6-3 Az elöljáróság;. Haszonbéri hirdetés. A Székudvar községben gyakorolható szék­udvari urad. italmérési jog az 1880-ik évi jan. 1-töl számítandó 3 évre haszonbérbe adatik. Az e részbeni Írásbeli ajánlatok augusz­tus hó 15-ig Kígyósra az urad. felügye­lőséghez küldendők. (194) 2-1 B.-Csabán, 1879. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában. » í í 11 rí i 11 f 1 i i m i H"

Next

/
Thumbnails
Contents