Békésmegyei közlöny, 1879 (6. évfolyam) július-december • 64-142. szám

1879-07-01 / 64. szám

VI. évfolyam. 1879. 64. szám. B.-Csaba, július 1-én, Megjelenik hetenként háromszor : vasárnap, kedd (féliven) és csütörtökön. Előfizetési dij: helyben házhoz hordva vagy postán bér­mentve küldve: egy évre 6 frt; félévre 3 frt; évnegyedre 1 frt 50 kr. Kéziratok nem adatnak vissza. Szerkesztőség és kiadó-hivatal: Főtér, Schwarcz-fóle ház, a postával szemben. Egyes szám ára 10 kr. A keddi szám ára: 5 kr. kapható Biener B. és Grünfeld J. kereskedő uraknál, B.-Csabán. Hirdetések jutányos áron vétetnek fel. „Nj-ilttér"-ben egy sor közlési dija 26 kr. Előfizethetni helyben a kiadó-hivatalban, Biener B. ur­nái és a nyomdában, vidéken mindeu postahivatalnál 5 kros postautalványny»l. Előfizetési felhívás a „Békésmegyei Közlöny" czimü politikai, társadalmi, hetenként B.-Csabán háromszor megjelenő lap hatodik évfolyamá­nak második felére. Előfizetési dij : helyben házhoz hordva vagy vidékre postán küldve : Félévre: .... 3 frt. Negyedévre: . . I frt 50 kr. Egy hóra: . . . I frt. Az előfizetések vidékró'l lpgczélszeriibben posta­utalvány által eszközöltetnek. Helyben a kiadóhivatalban, Biener B. és Grünfeld J. uraknál lehet előfizetni. Hirdetések jutányosán eszközöltetnek. MEGYEI HÍREK. * Szerencsétlenség. B.-Osabán a jáminai szőllök­ben. Szombaton este 7 órakor egy csabai ember a midőn tanyáról jött haza kocsin, a iovanat hajtó suhancz legény­nek azt mondja, hogy hajtson elébe az előttük jövő kocsiknak, a legény szót fogadott, de a lovak megbokro­sodtak, a gyeplő elszakadt és igy nem lehetett többé féken tartani azokat, hanem tetszésök szerint ragadták magukkal a kocsit ós a kocsiban ülő két embert, kik közül mind a ketco kocsi alá került; az idősebbik a gazda, felsővégi Pataj Pál fején nehéz sebeket kapott, melyek következtében, a mint értesülünk mégis halt; a suhancz, ki a lovakat hajtotta, és a kin szintén keresztül ment a kocsi kereke, szinte megsérült a végtagoknál, de csontja aligha tört, mert a lovak lecsendesítése után mindjárt még a maga erejéből birt járni. * Múltkor emiitettük bogy Elekes Antalué Uj­Kigyóson felakasztotta magát. Most arról tudósítanak bennünket, hogy nevezett nőnek az volt a „szokása" ha térjével összeperelt, ijesztőül kicsit felakasztani magát, de ugy hogy bántódása ne legyen. Most is oly formán akarta volna szegény, de a tréfából szomorú való lett, mert a szakajtó-kosár melyre felállt, eldűlt lábai alól, s a sajná­latra méltó nem tudott hamar kibontakozni a hurokból. Összekarmolt nyakán látszik, hoiry küzködött megmen­tendő magát. Hiába, nem jó a„fegyverrel" játszani. * Kukla István gyulai illetőségű 68-ik sz. gyalog ezredbeli katona ezredétől fegyverestől megszökött ós mint­egy 10 nap óta Jász-Nagy-Kun-Szolnok megyében csa­varog a pusztákon, leginkább gabonakban rejtőzködik, több helyen élelmi szeieket és pénzt zsarolt, egy embert útjában agyonlőtt, ki meghalt, egy másikat is meglőtt de ez megmenekült. A Jász-Nagy-Kun-Szolaok megyei al­ispán 3 csendbi/.tost legényeivel együtt üldözésére kiren­delt, de daczára a legnagyobb kutatásoknak még eddig nem sikerült feltalálni. Miután a szökevény gyulai illető­ségű s igy könnyen lehet, hogy garázdálkodásait me­gyénkben is fogja folytatni, a Jász-Nagy-Kun-Szolnok megyei alispán megyénk alispánját a szükséges elővigyá­zati intézkedések megtétele végett megkereste. * A csabai járási szbiró a f. év első felében befolyt birság-pónzekből a helybeli algymnáziumnak 38, a b.-csabai nőkcpző-lársulat által fentartott leányiskolának 20 ós a városi pénztárba iparczélokra 50 irtot juttatott — Vándorgyűlés. A bókésmegyei régészegylet szeptemberben ásatással egybekötött vándorgyűlést fog tartani Szarvason, melyre Pulszky Ferencz, Nyáry Albert Nyáry Jenő, Hampel József is vendégekül Ígérkeztek. Az ásatások a m.-turi határban levő úgynevezett Kovács­halmon ós a szt.-andr. piti-szőlők alján ejtetnek meg. Benka Pál ós Sipos Soma az eddigi helyi leletek jellem­alakjaiból kiállítást fognak rendezni, s az ősrégószetről Nyári Jenő báró fog nagyobb szabásű előadást tartani. Azonkívül Gajdács Pál b. csabai tanár Markovicz Mátyás egykori szarvasi lelkésznek, a város törtenetével összefüggő emlékiratait fogja ismertetni. — A csabai kisdedovoda julius 9-dikén tartja örömünnepét, mire a t. szülék és gyermekbarátok meg­hívatnak. A terem, zene s egyéb költségek fedezésére szíveskedjenek a résztvevők 30 krt az óvodába küldeni. — A b.-csabai izr. népiskolában a zárvizsgálatok követketkezö sorrendben fognak megtartatni, u. m. : I. s II. oszt. jul. 1-én azaz ma d. e. ; az V. s VI. oszt. pedig d. u., melyekre a t. cz. szülőket s tanügybarátokat tisz­telettel meghívja a tantestület. (r) Krecsányi társulata holnap tartja Orosházán utolsó előadását Dálnoki Kárpát jutalomjátékával; a „Oornevillei harangok"-kal búcsúzik el Orosháza s a megye közönségétől. Ez előadásra, bár a holnap rende­zendő csabai nagy csolnak-kirándulásokat visszatart, még is számosan rándulnak át Csabáról. (r) A csabai országos vásár nagy hőség és óriási por közepette véget ért. Az elsőn igyekezett magán segíteni a közönség „hideg sör" élvezete által, a korcs­márosok nem csekély örömére. Egy napon, vasárnap, csak a „Micskó"-fóle sörcsarnokbau 50 hordóval fogyasztva el; az utóbbin nem tudott vagy talán nem akart segíteni, mert esteli 8 óra körül sokakat láttunk czéltalanul bolygani a portengerben, nem jutva eszükbe, hogy pár száz lépésnyire a Széchényi-ligetben üde fris levegőt szív­hatnak. Általában kevesen járnak ki a Irfedves ligetbe, melyet már méltán nem egy nagy városi megirigyelt a csabaiaktól. * A b.-csabai ág. hitv. ev. algymnázium 187%. évi értesítőjéből a következő érdekesebb adatokat közöljük. Az összes tantárgyak előadására hetenkint 117 óra lett fordítva. Az év végén összesen volt 81 tanítvány. Szor­galomdijat 10 tanuló kapót*. A javiió ós pótvizsgák aug. 3-kán, a beiratások sept. 1. 2. és 3-án tartatnak. A pro­testáns tanulónak egész évi fizetni valója 16 frt, a nem protestánsé 45 írt. — Azon megrendítő üirt közlik a fővárosból hogy Wenckheim Béla br. megyénk érdemdús fia, halá­lán van. A báró, kinek betegsége a múlt hetekben álta­lános rési vétet keltett, s felgyógyulásának hirét mindenk, örömmel fogadta, vasárnap reggel óta a halál révén vau. Baja, idült vesebaj, hófőn este fokozott erővel meg­ujult. — Orvosai dr. Korányi és Lumniczer tanárok már 29-ón reggel lemondtak minden reményről, a beteguek rokonai és barátai, köztök gróf Almásy Kálmán, gróf Wenckheim László és gr. Szapáry Antal az egész napot mellette töltötték. Délelőtt 11 órakor Dosztál Gau­dentius, a ferencziek quardiánja megjelent a betegnél, hogy a halotti szentséggel ellássa. A báró azonban már nem birt meggyóni, mozdulatlanul feküdt hanyatt s a lelkésznek nem volt egyéb teendője, mint ráadni az áldást és utolsó kenetet. Fél 12-kor az orvosok kijelen­tettek, hogy vége mindennek; a beteget többé nem lehet megmenteni. —s—n Humor a halálban. Vésztőn a mult héten egy oláh tutajos fürdött a Körös hullámaiban. Két társa a tutajról gyönyörködve nézte czimborájuknak sebes úszá­sát. Átúszott a túlpartra, meg vissza. Majd alábukott mint a merész búvár. „Buki még egys/er," kiált hozzá nevetve bajtársa. Az alabukott. „Na buki, buki — buki fel . ..." De a szegény oláh többet nein „buki fel." Hasztalan nyujtá fel kezeit, a halálvergődésben, társai azt vélték: buki. . . A csáklyákkal csak hulláját fog­hatták ki. * Megyei apró hirek. Orosházán Csiszár István 17 éves leánya felakasztotta magát. — A békési ág. hitv. esperesség jul. 3-án, holnapután tartja közgyűlését Nagy­lakon, - Zsilinszky Mihály gyomai képviselő ur Székes­fehérvárra utazott azon tárgyak átvételére, melyeket a kormány megyénk gazd. ós iparmuzeumának ajándéko­zott. — A csabai vásár tegnap ós tegnapelőtt igen szép idő mellett folyt le ós igen látogatott volt. Külföldi események. * A korbács Angliában. Az angol hadseregben az u. n. kilencz farkú macska, the cat ot nine tails, egy kilencz águ bőr-korbács nagy szerepet játszik. Mikor múltkor az alsóház vitáin a hadseregi fegyelemre vonat­kozó bili került tárgyalás alá, ez a „macska" is szóba jött. Egypár képviselő a korbács-büntetés eltörlését, s helyébe börtönbüntetés behozatalát snrgeté. A hadügy­miniszter, Stanley ezredes hevesen ellenezte ezt; mert hol vegyék a börtönt pl. a háborúban, hol vagy a go­lyó, vagv a szelídebben büntető korbács közt lehet csak választani. A „kilencz farkú macskát" tehát nem töröl­ték el, hanem a büntetés legmagasabb fokát 50-rél 25-re szállították le. Hajdan mág 50-nél is többet vertek a katonára, ugy hogy néhányan a megkorbácsolásba hal­tak meg. Ausztriai hirek. * Bécs. \ Schweitzer-Sonnenberg-fóle perben az esküdtszók jun. á8-áu hozott ítéletet. Schweizert illetőleg a föltett kérdések mindegyikére egyhangúlag nemmel válaszolt az esküdtszék, úgyszintén Sonnenbergre vonat­kozólag is, a Frohner-fóle ügy kivételével; a melyért a törvényszék 8 havi börtönre, havonként egynapi böjtölésre ós aa országból való kiutasításra ítélte Sonnenberget. Fővárosi hirek. * Rablógyilkosság, Budapesten a külső váczi uton, Jun. 28-án reggel 4 órakor midőn Bálint István, rend­biztos a váczi uton a német színház táján őráilomására ment, egyik társa György Samu rendbiztos bérkocsin hajtott hozzá, s felszclitá, hogy jőjön vele, mert a váczi uti kültelken, az ut mellett egy életveszélyesen megsebe­sült ember fekszik, tehát ennek elszállításáról kell gon­doskodni. Midőn a két rendbiztos a helyszínére ért, ez már nem életveszélyesen megsebesült ember, hanem egy meggyilkoltnak vérben heverő holttestet talált, a mely még egészen meleg volt s igy kimúlta csak pár perczczel megelőzőleg történhetett. A szerencsétlen torka egészen a tűiig volt ketté metszve, szemei csüngtek ki az üregekből, a meggyilkolt pedig saját vérében úszva hanyat feküdt. Egy lábáról a czipö hiányzott. Farkassauyi fökapitány­sági tollnok, Nagy Pál rendbiztosok azonnal a tettesek nyomozására indultak. Irodalom és milveszet. * Megjelent és hozzánk bebüldetett a „K o s z o r u, u a Petőfitársaság lapjának juuiusi havi füzete. Czimkép: Jókai Mór. A kitűnően szerkesztett havi folyóiratot ajánljuk t. olvasóink ki­váló figyelmébe * Megjelent és hozzánk beküldetett Somogyi „Magyar L ex ic on j á n ak" 30. és 31-ik füzete. Cziinrajzok „Magyarország átlagos hőmérséki viszonyainak rajza" és vasúti kocsik. A 31-ik füzet „Birma" szóval végződik. Egy füzet ára 30 kr. Megjelenik Kautmann Frigyes kiadásában, Budapesten. * Megjelentés hozzánk beküldetett „Az emberi mi ve­tődés története" cziuiü munka 1-ső füzete. Irta P. Szatmáry Károly. Számos, a szöveghez nyomatott finom fametszvénynyel. Egy füzet ára 30 kr. Megjelenik Tettey Nándor budapesti könyv­kiadónál. Több füzet megjelenése után bővebben szólunk róla. * Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch zenem ükereskedé­sében Budapesten megjelent és hozzánk oeküldetett: „Székesfehér­vári kiállítási emlék." Fehérváron szép az élet. . . A kis leány kertjébe. . Piros-piros-piros. . . Csingilingi. . . Ez a kis lány jól vigyázzon szivére. . . Reczepicze haj! Csárdás, zongorára szer­kesztő EUenbogen Adolf. Ára 80 kr. * Jótékonjczélu 10 krajc/.áros füzetek a szegediek ja>

Next

/
Thumbnails
Contents