Békési Élet, 1979 (14. évfolyam)

1979 / 1. szám - FORRADALMAK-TANÁCSKÖZTÁRSASÁG - Szabó Ferenc: Czabán Samu példája

wm ^Tanácsköztársaság Czabán Samu példája SZABÓ FERENC A nagy történelmi fordulatokat hordozó XX. század társadalmi és politikai küzdelmei során újra és újra igazolva látjuk, hogy a kor igényeivel lépéstartásra képes művelődés a tár­sadalmi haladás alapvető feltételei és előmozdítói közé tartozik. A kultúra kiteljesedésének, a dolgozó tömegek egészét átfogó érvényesülésének a szocialista világ eredményei a leg­maradandóbb és legkövetkezetesebb példái. A magyar nevelés és oktatás, a kulturális for­radalom eddigi vívmányai és teljesítményei elválaszthatatlanok a felszabadulás óta elért, történelmi mércével jelezhető politikai és gazdasági sikerektől, az ország arculatának nagy átalakításától. Társadalmunk vezető ereje, a számban és tudatosságban, képzettségben meg­nőtt munkásosztály, a szövetségi politika kipróbált és eredményes útját járva, méltó figyel­met fordít a műveltség emelésére, támogatására is. Pártunk oktatáspolitikai és közművelő­dési célkitűzései és a megvalósításukat elősegítő intézkedések, a politikai tömeghatást tük­röző társadalmi visszhang, a közösségi segítség és áldozatvállalás mértéke mutatják, hogy a legszélesebb értelemben vett kultúra fejlődése a szocialista Magyarország legfontosabb közügyei közé tartozik. Ennek a szellemnek, a megvalósult gyakorlatnak számos nagyszerű előharcosát találhat­juk a magyar művelődés messze nyúló történetében. Magányos küzdők, a progresszív po­litikai irányzatok és előremutató külföldi vagy hazai pedagógiai célkitűzések hívei, huma­nista nevelők és mások nevét sorolhatnánk. Törekvéseiket, bátor kiállásukat szinte minden esetben az elnyomó rend, a konzervatív politikai, egyházi és tanügyi hatalmasságok ellen­zése, közvetlen bosszúja kísérte. Megkülönböztetett figyelemmel és megbecsüléssel tartjuk számon ezek között a nehéz küzdelmeket átélt, előrelátó harcosok között azokat, akik a szocialista alapelvek szerint, a szocialista mozgalomhoz csatlakozva, az osztályharcos prole­társág hatalmas erejét felismerve állapították meg az oktatás-nevelés és a közművelődés de­mokratizálása és fejlesztése érdekében sürgetően szükséges teendőket. Ezért tisztelgünk születése századik esztendejében, az 1918-1919. évi forradalmak hatvanadik évfordulóján a magyar szocialista nevelésügy legkiemelkedőbb alakjainak pantheonjában, a forradalmár néptanító Czabán Samu emléke előtt. Czabán pályája, sorsa és harca szinte jelképesen tömöríti mindazokat a jellemző vonásokat, azokat a mások életében is visszatérő, mondhatni tipikus mozzanatokat, amelyek a ferenc­józsefi Magyarországon, majd a forradalmak időszakában, a forradalmak utáni Közép-Eu­rópában, végül pedig a hitleri Németország szövetségesévé züllött Horthy-rezsim idején a haladásért, a szocializmus eszméiért küzdő pedagógusok életét végigkísérték. Czabán ­egy magyar tanító - élete és öröksége, működésének állomásait és ott vívott harcait végig­kísérve, bizonyos mértékben közép-európai közös kincs, közös örökség is; négy országnak ­3

Next

/
Thumbnails
Contents