Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1921. január-december (24. évfolyam, 1-32. szám)

1921-01-06 / 1. szám

XXIV. évfolyam Gyula, 1921. január 6 l-sö szám. I. Szabályrendeletek, közérdekű határozatok. Föszolgabirák. Polgármesterek. Községi elöljárók. 15531—1920. ikt. sz. — A törvénghatósági utmesterek illetméngeinek az állami atmesterekével azonos rendezése. — A törvényhatóság alábbi ha­tározatát a várm. ügyv. szab. rend. 155. § a ér­telmében való szabályszerű közhirrótétel végett azzal közlöm, hogy ez ellen közvetlenül a várni, alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbe- zéonek van helye. — Gyula, 1920. évi december hó 20 án. — Dr. Dairnol Sándor, alispán. KIVONAT. Bókésvármegye törvényhatósági bizottságának Gyulán, 1920 évi október hó 14. ilapján tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 900. bgy. 14146—1920. ikt. sz. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák 68809—3—1918. sz. leirata arról, hogy a 3000. 917. B. M. rendeletben megállapított 3 éves vá­rakozási idő az utbiztosokra csak abban az eset­ben alkalmazható, ha azt a törvényhatósági bi­zottság határozatilag kimondja és a határozat kormányhatósági jóváhagyást nyert. Ezzel kap­csolatban a törvényhatósági utbiztosok kérelme illetményeiknek az állami utmesterekével azo­nos módon való rendezése iárgyában. A törvényhatósági bizottság a törvény­hatósági utbiztosoknak szolgálati viszonyairól, minősítéséről és hivatalos teendőiről 999. bgy. 20649—1914 ikt. sz. a. kiadott szabályrendelet 1. § ának 5. bekezdését, a 300^*-917. B. M. sz. körrendeletben lefektetett alapelvek figyelembe vételével módosítja és kimondja, hogy az ezen 3000 — 917. B, M. sz. körrendeletben megálla pitott 3 éves várakozási időt az utbiztosokra is kiterjeszti, a szabályrendelet 1. § 5. bekez­désében megállapított 5 évi várakozási időt, 1917. évi julius hó 1-től kezdődő joghatállyal 3 évre leszállítja. Ennék folytán az utbiztosok az 1917. évi julius 1-ig eltöltött szolgálati idejüknek figye­lembevételével a 3000—917. B^ M. rendeletnek Békésvármegye Hivatalos Lapja Megjelenik kéthetenként. Kiadja: A vármegye alispánja. Szerkeszti: Terényi Péter, vm. aljegyző. megfelelően újra sorozandók, illetményeik ezen 3 évi várakozási idő alapul vétele mellett az 1. §. 5. bekezdésében felsorolt évi fizetési té­telek szerint megáilapitandók azzal, hogy az ilyképen 1917. évi julius 1 - tői bezárólag 1919. december 31-ig javukra mutatkozó különböze­teknek egyszerre és egy összegben leendő utal­ványozásra a törvényhatósági bizottság az al­ispánt felhatalmazza. Kimondja továbbá a törvényhatósági bi­zottság, hogy miután a törvényhatósági utbiz- tosokkal ugyanazonos íunctiókat teljesítő álla­mi utmesterek fizetése az 1919. évi január hó 13-án meghozott minisztertanácsi határozat alapján 43369—919. sz. K. M. rendelettel új­ból szabályoztatott, az állami utmesterek évi úti átalánya pedig a 81911—919 K. M. sz. ren­delettel 1919. évi december hó végével meg­szűnt és e helyett az utbeutazások költségei 1920. január 1-től kezdődőleg szabályszerű és havonként beterjesztendő úti számlákban szá­mítandók fel, az egyenlő elbánás elve alapján az állami utmesterek részére megállapított ezen intézkedéseket a törvényhatósági utbiztosokra , is kiterjeszti. Ehhez képest I. a szab. rend. 1. §. 5. bekezdését 1920. január 1-től kezdődő joghatállyal olykópen módosítja, hogy A vármegyei utbiztosok kezdő fizetése évi 1400 koronában állapittatik meg, amely 3 évi szolgálat után 1600 koronára, 6 évi szolgálat után 1800 koronára, 9 évi szolgálat után a maximális 2000 koronára emelkedik, mely illet­mények összegének megállapításánál az utbiz- tosi szolgálatban eltöltött szolgálati időn felül számításba kell venni a kinevezés előtt eltöl­tött katonai szolgálati időnek három évet meg­haladó részét is. Ennek folytán a vármegyei utbiztosok az ekként módosított szabályrendelet alapján, 1920. január 1-vel újra sorozandók és illetmé- / nyeik már a módosításhoz képest állapitandók meg és folyósítandók. A szabályrendelet 2. §. 4. bekezdésében szabályozott évi utiátalánypkat 1920. szeptem­ber 30 ával beszünteti és elrendeli, hogy az utbeutazások költségei 1920. október hó 1 tői

Next

/
Thumbnails
Contents