Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1921. január-december (24. évfolyam, 1-32. szám)

1921-01-06 / 1. szám

9 kezdődőleg, mindaddig mig az utiátalányok- nak megfelelő újabb megállapítása meg nem történik, szabályszerű s havonként beterjesz­tendő utiszámlákban számítandók fel, azzal, hogy a beutazások mérvére Yonatkezó rendel­kezések továbbra is érvényben maradnak és hogy a folyó évi október 1-én már felvett ne­gyedévi előleges utiátalány részletek az uti­számlákban úti előlegekként lesznek elszá- molandók. Végül tekintettel a papirnyomtatvány és írószerek nagymértékű megdrágulására a tör­vényhatósági bizottság az utbiztosok eddig 48 korona iroda átalányát 1920. évi január 1 tői kezdődőleg negyedévi előleges részletekben fizetendő évi 160 koronára emeli fel. Ezen határozat meghirdetendő és annak utána jóváhagyás végett a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrhoz felterjesztendő. Erről a vármegye alispánja, a járási fő- szolgabirák s általuk a törvényhatósági utbiz­tosok (a békéscsabai törvényhatósági utbiztos a gyulai főszolgabíró utján) a gyulai m. kir. államépitószeti hivatal s a gyulai m. kir. pénz- ügyigazgatóság m. r. számvevőség értesittetnek. Kmft, Kiadta: Dr. Schaner, szolgálattételre beosztott főszolgabíró­Föszolgabirák, Polgárhiesterek, Községi elöljárók. 13175—1920. ikt. sz. — Az Alsó-Fehér-Körösi ármentesitő társulat ügykörébe eső törvényhatósági utak utáni ártéri hozzájárulásának felemelése. — A törvényhatóság alábbi határozatát a várm. ügy v. szab. rend. 155 §-a értelmében való szabályszerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy ez ellen közvetlenül a vármegye alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbezésnek van helye. — Gyula, 1920. október 2-án. — Dr. Daimel Sándor, alispán. KIVONAT. Békésvármegye törvényhatósági bizottságának Gyulán, 1920. évi augusztus hó 28-án tartott rendkívüli közgyűlése jegyzőkönyvéből. 634. bgy. 10226—1920. ikt. sz. Az Alsó Fehér-Körösi Ármentesitő Társu­lat kérelme a törvényhatósági utak után meg­állapított ártéri hozzájárulás felemelése iránt. A. vármegye törvényhatósági bizottsága, az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesitő, Belvizsza- bályozó és Vizhasznositó Társulat 1918. évi október hó 31. napján tartott közgyűlésének 76—1918. számú határozatát és a társulat igazgató-főmérnökének 1919. évi március hó 11-ón kelt 195—1919., illetve 349—1920. számú és a törvényhatósági utak után megállapított ártéri hozzájárulás tárgyában tett egyezségi ajánlatát tudomásul veszi és azt elfogadja. Ehhez képest kimondja, hogy Békésvár­mogye törvényhatósági bizottságának 33. kgy. 1942—1918 ikt. sz. alatt hozott határozatát megváltoztatja és a 1. gyula—sarkad—nagyváradi 2. vészé -gerla—békési 3. bókéscsaba—dobozi törvényhatósági utaknak a társulat árterébe eső összesen 25 74 km szakaszai után kilométerenként meg­állapított 60 korona évi ]hozzájárulást, évi 120 korona kilométerenkénti hozzájárulásra, azaz összesen 1544 K 40 fillérben megállapítva volt évi hozzájárulást 1919. évi január hó 1-től kezdődő hatállyal évi 3088 korona 80 fillérre felemeli. Az azóta kiépített gyula—kígyós—apácai törvényhatósági útnak a társulat árterébe eső 15‘50 km. a gyula—kétegyházi útnak a társu­lat árterébe eső 12’10 km. hosszú szakasza után 1919. évi január hó 1-től kezdve, kilo­méterenként évi 120 korona hozzájárulás, azaz 3312 korona évenkénti hozzájárulás megfize­tését magára vállalja. A hozzájárulási összeg az 1919. és 1920. évekre a vármegyei közúti alap Vili. rovatá­nak terhére lesz elszámolandó, mig a követ­kező években a fedezetről a rendes költség­vetés során történik gondoskodás. A múltra vonatkozólag fizetési kötelezettség nem vállal­taik Jelen határozatunk mint közérdekű ha­tározat ellen a kihirdetéstől számított 15 nap alatt közvetlenül a vármegye alispánjánál be­adandó felebbezésnek van helye. A felebbezósi határidő lejártával, határo­zatunk a netán beadandó felebbezésekkel együtt — a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr­hoz jóváhagyás végett felterjesztendő. Indokolás: A törvényhatósági utaknak, az ármentesi- tési költségekhez való hozsájárulását az 1884. évi XIV. t.-c. 15. §-a, valamint az 1885. évi XXIII. t-c. 110. §-a egyenesen elrendeli. Ezen tény szomelőtt tartása mellett el­fogadandó volt a társulat ajánlata, mert a társu­lat közgyűlése, a hozzájárulási kulcs megállapí­tása céljából — a törvényhatósággal szemben azon álláspontra helyezkedett, hogy műszaki aiapon történő számítás nélkül — még az 1918. évben érvényes árak és munkabérek alapul vé­telét is mellőzve, oly méltányos egyezséget ajánlott fel, hogy az a törvényhatóság minimális megterheltetését eredményezi. Az ajánlat annál is inkább elfogadandó volt, mert'ennek visszautasítása esetén — a hozzá­járulási kulcs rendes megállapítása során, a készítendő műszaki műveletekben, a társulat az 1914, 1915. és 1916- évi nagyvizeket is konbi- nátióba vehetné, amelyek pedig az azelőtti leg­nagyobb vizeket majdnem 10 m. magassággal

Next

/
Thumbnails
Contents