Békés Megyei Hírlap, 1995. november (50. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-01 / 256. szám

Tehetünk a gyermekeinkért! A közelmúlban három Békés megyei szerzőúj lehetőségekagyógytestnevelés­R jkri ben címmel érdekes könyvet írt. (6. oldal) #T. ‘ Ma: Békés és környéke X' Megyei lapszámunkban ma Békés és környékéről tudósítunk, békéscsabai ol va­rí sóinknak késziiltaCsabaiNapló. (7. oldal) Megkérdeztük olvasóinkat Mikor nevettek utoljára?—kérdeztük legutóbb olvasóinktól, így a vésztői Kiss Istvánnétól is. (5. oldal) 1995. NOVEMBER 1., SZERDA ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) L. ÉVFOLYAM 256. SZÁM A drogtérkép ellenfegyver lehet Tájékoztatni kell, amíg nem túl késő... Ma: Mindenszentek, holnap: Halottak napja. Már az elmúlt hét végen virágba borultak a temetők, de aki teheti, ma vagy holnap is gyertyát gyújt, felfrissíti a csokrot az eltávozottak emlékére fotó: kovács Erzsébet A piaconmaradás feltétele Hírek Megemlékezések. A sarkadi Bartók Béla Művelő­dési és Szervező Központ teg­nap a sarkadkeresztúri köz­temetőben tartott halottak napi megemlékezést. Ünnepi műsorukat november 2-án, csütörtökön a sarkadi teme­tőkben is előadják. A Körös­háti temetőben 14 órától, a Szigetiben 15 órától várják az emlékező lakosságot. Istentisztelet. A Baráti Egylet Mezőberényért Egye­sület és a városban működő történelmi egyházak ma dél­után 5 órakor, a városháza előtti hősi emlékműnél emlé­keznek meg az első és máso­dik világháborúban eleset­tekről, a Szovjetunióba elhur­colt és ott meghalt mező- berényi polgári áldozatokról. A megemlékezés ökumeni­kus istentisztelettel kezdődik, majd a szobor talapzatára a családtagok, a város vezetői, a képviselő-testület tagjai he­lyezik el a megemlékezés ko­szorúit és virágait. Újra „Kézfogások”. Pénteken délután érkezik Gyulára Cristian Moiseesu aradi polgármester vezetésé­vel az a küldöttség, melynek feladata a két város között megkötött testvérvárosi szerződés jövő évi munka­tervének kidolgozása és az 1996-ban Gyulán megrende­zendő „Kézfogások” ma­gyar—román baráti találkozó programjának egyeztetése. Alapítvány. Orosházán két alapítvány is felvállalta a város bűnmegelőzéséért, köz- biztonságáért való tenni- akarást. A tegnapi napon az Orosháza Város és Vonzás- körzet Közbiztonságáért Rendőr Alapítvány alapítói és kuratóriumi tagjai ültek egy asztalhoz, hogy a formaságo­kat elvégezzék. Arról is szó esett, hogy a két kezdeménye­zés a jövőben hogyan tudna egymás mellett megélni úgy, hogy az adakozni szándéko­zókat ne tévessze meg. A kábítószerek elterjedésének megelőzésére alakult megyei munkacsoport vezetője, infor­mátorunk Gátszegi Ferencné. A sajnálatosan megyénkben is terjedő kábítószer- és drogfo­gyasztás elleni ténykedés egyik fontos pillére, a Zelenay Károly (a szegedi drogcentrum vezető­je) által irányított vizsgálat, amelynek alapján készítették el a megye drogtérképét. A megyei munkacsoport és a sorban alaku­ló városi munkacsoportok ala­A magyar és a román országos határőrparancsnok tegnapi bé­késcsabai megbeszélései — mindkettőjük értékelése szerint — igen hasznosak voltak. Nováky Balázs altábornagy hangsúlyozta, hogy „normális, feszültségektől mentes a helyzet a határon”, olyan ügy nem volt az elmúlt évben, mely kettőjük közvetlen intézkedését igényel­posan kielemezték, megismer­ték a vizsgálati eredményeket. A következő lépés a felvilágosító munka, a megelőzés részletei­nek kidolgozása. A vizsgálat családsegítők, pedagógusok, fiatalokkal fog­lalkozók bevonásával folyt 11 településen 8460 kérdőív kitöl­tése alapján. A legveszélyezte­tettebbek a nagyobb települése­ken élők, a több középfokú okta­tási intézménnyel rendelkező helységek fiataljai. A szociáli­te volna. A határon a jogellenes cselekmények száma egy év alatt 17 százalékkal csökkent. Nem tagadta, hogy ennek elle­nére nehézségek jelentkeznek a határátkelésben. Az év végére a magyar oldalon befejeződik a feladatok hivatásosokkal való elvégeztetésének kiépítése. Új megoldásokat határoztak el az együttműködés erősítésére: ja­san hátrányos helyzetűeket, a rendezetlen családi környezet­ben felnövőket- csakúgy kísér­tésbe ejti a kábítószer lehető­sége, mint a rendezettebb anyagi és családi körülmények közötti­eket. A pedagógiai intézet egyik felmérése a baráti körök jelentőségét bizonyította. Ha gondja van egy fiatalnak, könnyebben fordul tanácsért, példáért a barátaihoz, mint a szüleihez. (Folytatás a 3. oldalon) vítják az információcserét, az összeköttetési módokat, szak­emberek tapasztalatcseréjére kerül sor, nemzetközi ügyekben közösen, a migrációs bűncselek­mények ellen hatékonyabban lépnek fel. Dumitru Luca dan­dártábornok hangsúlyozta: mindkét fél lehetőségeit első­sorban a pénzhiány korlátozza. Ezért nehézkes az átléptetés, ezért rosszak és jelöletlenek egyes romániai utak. Megkérdeztük a román tá­bornoktól, hogy szerinte mi in­dokolja a személygépkocsi-for­galomban a sok órás, szinte mozdulatlan várakozást a román határállomások előtt, illetve tud- nak-e a mindkét oldalon fel-fel- bukkanó határőri korrupciós jelenségekről? Elmondta, hogy az Európai Unió ígéretei ellené­re sem adott pénzt Romániának határátkelőhelyei korszerűsíté­sére. Eredménynek tekinti vi­szont az átkelőhelyek utóbbi években bekövetkezett szaporo­dását. Nem tagadta a korrupció lehetőségét. A román határrend­őrség vezetőhelyettese, Aurel Neayi alezredes hozzátette: ilyeneket fel is fedtek. Tőle hal­lottuk, hogy a Nagyszalonta— Méhkerék közötti átkelőhely /Folytatás a 3. oldalon) Orosházán a Mezőgép Rt. gép­gyárié ágazata tegnap a vállalat telephelyén átvette a TÜV Reinland Hungária képviselő­jétől azt a tanúsítást, ami igazol­ja, hogy társaság megfelelt az ISO 9001 szabvány előírásaiban rögzített követelményeknek. A minőségbiztosítási rend­szer kiépítése 1993 őszén kezdődött el és az idén fejező­dött be — tudtuk meg azon a sajtótájékoztatón, ahol a vezér- igazgató, Ivanics János mutatta be a céget, majd ezt a bizonyos rendszert. Megítélése szerint az átvett tanúsítvány a gépgyártó részleg szempontjából a hosszú távú piaconmaradás igen fontos képességét igazolja. Azt, hogy a vállalati kultúrában a legfonto­sabb helyen van, hiszen a minőségi terméket ma minden vevő megköveteli. A rendszer továbbfejlesztése szinte azonnal megkezdődött, mivel új_ követelmények jelent­keztek. Ilyen például a gépgyár­tó egységen belüli autóipari al­katrészgyártás. cs. i. A képen balról jobbra: Nováky Balázs altábornagy, Krizsán Attila ezredes, a magyar határőrség sajtószóvivője és Dumit­ru Luca dandártábornok fotó: lehoczky Péter Hazává az ősök sírjai avatják... Falusi temetők csendje, bukszusillat, borostyántaka­ró. Süppedt sírok fejfáin messzi múltból üzennek az elődök a nagy Idővel. Fekete fejkendős parasztasszonyok lépkednek tétován a sírok kö­zött időtlen idők óta, kezük­ben virág, szívükben fájda­lom. Hiszem, hogy ők ismerik és őrzik legmélyebben az élet nagy titkait, születés és halál misztériumát, hiszen ők be­szélik a természet nyelvét. A zsigereikben hordják az Eletet magát, tisztelik a törvényeit, s ha néha lázadnak is, tudják: mert születtünk, hát megha­lunk. Tudta az én apró termetű, ámde erős lelkű, drága pa- rasztasszony-nagyanyám is, aki hajdan kézenfogott, s együtt ballagtunk az orosházi alvégi temetőbe télen-nyáron. Közben mesélt — ma már tu­dom. átadta az emlékeit. Rég ott pihen ő is, sohasem látott dédunokája betűzi most a fej­fán a nevét. Ahogyan bön­gésszük mi, felnőttek is a jól ismert és az idegen teme­tőkben a sírfeliratokat, balla­gunk tűnődve a régi sírok kö­zött, nagy elődök nevére buk­kanva felidézzük a múltat — amíg állnak a százados fejfák, amíg virít az örökzöld a hal­mokon. Mert az a fájó igazság, hogy veszendőben múltunk egy ré­sze, kihalóban szép hagyomá­nyaink. Eltűnnek a régi fejfák, felszámolják — ahelyett, hogy sírkertté alakítanák — a régi temetkezési helyeket, örökre kitörölve az ősöket a kollektív emlékezetből. Nem nyílik virág a halmokon, el­tűnnek a fák, bokrok, drága betonsivatagban szűköl a lé­lek. Az látszik veszni, ami a legfontosabb, ami születés és halál között értelmet adhat e földi létnek. Elfelejtjük, ha is­mertük egyáltalán Anatole France bölcs intelmét: „Az ősök sírjai avatják az országot hazává.” Ezekben a napokban ki­visszük a kert idei utolsó virá­gait a sírokra, és gyertyaláng lobban, hiszen holnap: Halot­tak napja. Emlékezzünk és ne felejtsük: minden napot úgy kellene élnünk, hogy soha nem tudhatjuk — van még idő?... Tóth Ibolya AKCIÓ!!! BETONGERENDÁK, ÁTHIDALOK BÉKÉS MEGYEBEN LEGOLCSÓBBAN, AMÍG A KÉSZLET TART! WIENERBERGER TÉGLAGYÁR TERMÉKEI GYÁRI ÁRNÁL OLCSÓBBAN BEFIZETHETŐK. FUVARÜGYINTÉZÉS A HELYSZÍNEN. Importcement-akció: 890 Ft/q. Amíg a készlet tart! Faforgácslapok, gipszkarton lapok, farostlemezek nagy választékban. Fagyálló import padlólapok, csempék óriási választékban. Kémény béléscső és tartozékai, üvegtégla kapható. Orosz hullámpala 650 Ft/db Magyar cement telepi áron 920 Ft/q 30 q felett házhoz szállítva 945 Ft/q Flejőcsabai dikszpozíció befizethető 760 Ft-os áfás áron — Mányoki brikett — Tatai brikett — Dorogi brikett — Lengyel darabos 1180 Ft/q 1180 Ft/q 1130 Ft/q 1280 Ft/q — Fűrészelt tűzifa ÁRAINK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK! VÁRIUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT — Lengyel lángborsó 1180 Ft/q — EP—1 orosz barna darabos 950 Ft/q — Cseh barnaszén 880 Ft/q — Pécsi iszap 830 Ft/q 650 Ft/q Kisebb tételek házhoz szállítását is vállaljuk! SZEMÉLYESEN ÉS TELEFONON! yitva tartás: hétfőtől péntekig 7—17 óráig, szombaton 7—13 óráig. ________ Telefonszámaink: (66) 441 -264, (66) 453-687. B orbély Gáborné T°2ép tüzelő- és építőanyag-kereskedő A magyar és a román határőrparancsnok Békéscsabán Az utak a végtelenben találkoznak? A reformáció napján. istentiszteletet tartottak tegnap este a békéscsabai evangélikus kistemplom- ban. (3. oldal)

Next

/
Thumbnails
Contents