Békés Megyei Hírlap, 1995. szeptember (50. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-01 / 205. szám

1995. szeptember 1„ péntek VILÁGTÜKÖR A békefenntartás helyébe a békekikényszerítés lépett Titkos szerb záradék Boszniai tájkép a NATO légitámadása után ' foto: feb/reuter A NATO eltökélt abban, hogy csak akkor állítja le a szerda hajnalban kezdődött boszniai katonai műveleteit, ha egyér­telmű bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy a szerb erők feloldották Szarajevó ostromát - közölte csütörtökön a szövet­ség egyik, neve mellőzését kérő illetékese. Újra kell tárgyalni a ke­let-közép-európai orszá­gokkal kötött társulási meg­állapodásokat - jelentette ki Franz Fischler, az- Európai Unió osztrák származású agrárbiztosa az alpbachi Eu­rópa Fórumon. A politikus szerint a Nyugatról Keletre irányuló agrárkivitel a ter­vezettnél jóval nagyobb arányban, 250 százalékkal nőtt, miközben fordított irányban alig 30 százalékos volt az emelkedés. Túlzásnak tartja a po­zsonyi Pravda a Me- ciar-Hom találkozót övező titoktartást. A szerző úgy vélekedik, hogy a nyilvá­nosság mindkét politikus ré­széről nagyobb bizalmat ér­demelne. Nem érintik Magyaror­szágot a japán pénzügyi vál­ság fejleményei - vélik be­folyásos tokiói körökben. A csődöt jelentett szigetor­szági bankok között nincs olyan, amely magyar köt­vényt jegyzett volna. Felfüggesztette a cseh kormány annak a rendelet­nek a hatálybalépését, amely szerint szeptember elsejétől a Csehországba ví­zummentesen utazó turis­táknak legalább 7000 cseh koronát kellett volna bemu­tatniuk az országba való be­lépéskor. A kabinet úgy döntött, hogy újratárgyalja a sokat vitatott jogszabályt. Fegyvereket, lőszert és kábítószert foglalt le a grúz rendőrség csütörtökre virra­dóra Eduard Sevardnadze egyik legnagyobb ellenlá­basa, Dzsaba Joszeliani iro­dájában. A politikus irodája a tbiliszi parlamentben ta­lálható, nem messze attól a helytől, ahol kedden pokol­gép robbant. Ismét karambolozott Slawomir Walesa, a lengyel államfő egyik fia. A kis Polskit vezető fiatalember szerda este nagy sebesség­gel belerohant egy piros lámpánál várakozó Jaguár típusú gépkocsiba. A vizs­gálat megállapította, hogy a fiú ittasan és jogosítvány nélkül vezetett. Slawomir Walesa 1992-ben egyszer már bíróság elé került köz­lekedési vétség miatt. Befejezte világ körüli turnéját szerda este a Rol­ling Stones a hollandiai Rot­terdamban. A több mint hatmillió eladott belépőjegy árából befolyt tiszta bevételt 265 és 405 millió márka kö­zötti összegre becsülik. A nyilatkozó egyúttal elis­merte, hogy a mostani művelet­tel az eddigi békefenntartás he­lyébe fokozatosan a „békeki- kényszerítés” lépett. Nincs szó például a szerbek által elfoglalt területek bármiféle „felszabadí­tásáról”, csupán a védett öveze­tek státusának helyreállításáról - szögezte le. A boszniai válságban hosszú távon nem vezethet rendezés­hez az erő alkalmazásának lo­gikája - jelentette ki Grigorij Karaszin orosz külügyi szóvivő csütörtöki sajtótájékoztatóján. 1944 nyarán, a birodalmi SS- vezető személyes utasítására, hatalmas váltságdíj ellenében 13 ezer zsidót engedtek távozni Svájcba - túlnyomórészt Ma­gyarországról. A kizsarolt pénzt, aranyat, műalkotásokat és más értéktárgyakat Himmler saját, Paderborn melletti rezi­denciájára szállíttatta, és felte­hetően az összeomlás utáni „kezdőtőkének” szánta. 1945. április 21-én az SS fő­nöke a kincseket különvonaton Svájcba indította. A szerel­vénynek a harcok miatt állandó kitérőket kellett tennie, mígnem Karaszin ismét leszögezte, hogy Oroszország a válság hosszú távon is tartós politikai megoldását sürgeti. A boszniai szerb és a jugo­szláv vezetők titkos dokumen­tumban rögzítették a boszniai szerbek legfontosabb és felad- hatatlannak minősített feltéte­leit - jelentette csütörtökön a Beta független belgrádi hírügy­nökség jól értesült forrásokra hivatkozva. Megfigyelők biz­tosra veszik, hogy a titkos zára­dékban a boszniai szerbek ösz- szefüggő területet követelnek, és végképp elakadt. A kincs vala­milyen módon mégis eljutott a svájci trezorokba. Amikor náci vezértársai Himmlert megkérdezték: miért nem a berchtesgadeni sasfé­szekbe irányította a szállít­mányt, azt felelte, hogy ezzel az anyagi alappal lehet majd „valahol külföldön” létrehozni egy nemzetiszocialista emig­ráns kormányt. Himmlert 1945. május 23-án elfogták a brit ka­tonai hatóságok, ám a felelős­ségre vonás elől az öngyilkos­ságba menekült. Már akkor tud­tak a kincsről, de a svájci bank­garanciákat kémek arra, hogy Pale konföderációs szerződést köthessen Jugoszláviával. Ratko Mladics tábornok, a boszniai szerb erők parancs­noka visszautasította azt az ENSZ-kérést, hogy vonja ki a nehéztüzérséget a Szarajevó körüli kijelölt úgynevezett vé­delmi övezetből. Javier Solana spanyol kül­ügyminiszter szerint a boszniai szerbek támadása nyomán tűnt el az Európai Unió öttagú meg­figyelőcsoportja. A Vajdasági Magyar Szövet­ség (VMSZ) a magyarországi és a jugoszláviai politikai vezetők­kel folytatott tárgyalásokon sze­retne megoldást találni a szerb menekülthullámnak a Vajda­ságban okozott gondjaira. házak hallgattak. A berlini fal leomlása után kelet-berlini ar­chívumokban megdönthetetlen bizonyítékokat találtak, s ezek eljutottak a Nemzetközi Zsidó Jóvátételi Szervezethez is. Amikor átadták a pontos lis­tákat, az átvételi elismervények másolatait, hiteles dátumokkal, nevekkel - a Szervezet nyilat­kozata szerint - „a svájci ban­károk felismerték, hogy 1995- öt írunk, s készségesnek mutat­koztak az együttműködésre”. Megkezdte munkáját egy közös bizottság, amely előre­láthatólag szeptember 12-én te­szi közzé a megállapodást a rendezés módjairól, s arról, hogy a kincs miként szolgál­hatja a holocaust túlélőit - Ma­gyarországon is. Réti Ervin A bizonyítékok hatottak a svájci bankárokra Kiadják a Himmler-kincset A svájci pénzügyi központ történetében most először for­dulhat elő, hogy nem az elhelyezőnek vagy meghatalma­zottjainak adnak ki egy letétet. A sokat emlegetett Himm- ler-kincsről van szó, amelynek mai értékét - átszámítva - 102 milliárd forintra becsülik. Méltatták a magyar missziót Mészáros hosszabbítást javasol A csecsenföldi rendezés hosszú folyamat, amelynek kulcskérdése, hogy kié a ha­talom a választásokig, és hogyan sikerül megvalósí­tani a leszerelést és a fegy­vernyugvást. Mészáros Sándor, az EBESZ grozniji missziójának veze­tője csütörtökön a bécsi ma­gyar nagykövetségen a sajtó képviselői előtt összegezte küldetésük tapasztalatait. A diplomata, aki az EBESZ Állandó Tanácsát is tájékoz­tatta a misszióról, úgy véle­kedik, hogy a szervezetnek még sokáig fontos szerepe le­het Csecsenföldön. Az elindí­tott folyamat ellenőrzése mel­lett nem elhanyagolható fel­adatot jelenthet a választások előkészítése, a tanácsadás, majd megfigyelők kiküldése a szavazás idejére. Mészáros ezért azt a javaslatot terjesz­tette az Állandó Tanács elé, hogy az október 11 -én lejáró - eredetileg fél évre szabott - küldetést hosszabbítsa meg. Wilhelm Höynck, az EBESZ főtitkára közölte, hogy a felvetésről csak ké­sőbb döntenek. Méltatta a magyar diplomácia szerepét a csecsenföldi misszióban, amely szavai szerint elősegíti a helyzet javulását és körvo­nalazza a megoldást. Lepedőbe bugyolálnák a meztelenkedőket Nők viszontagságai Kínában Kínai politikai körökben érezhetően fokozódik a szo­rongás: az idegenektől min­dig is ódzkodó országban most egyszerre két nagy­szabású nemzetközi ese­mény zajlik. Mindkettő a nőkkel kapcsola­tos. Az egyikről kevesebbet hallottunk, ez a nem kor­mányszervezetek (angol rövi­dítése szerint: NGO) képvise­lőinek világfóruma. A fórum ünnepi külsőségek közepette nyílt meg szerda este. Az egyik hatalmas pe­kingi stadionban 126 tagú női zenekar játszotta Beethoven Örömódáját, mialatt galam­bok és léggömbök ezrei repül­tek a magasba. A helyi elöljáróságok azt tanácsolják, ha valaki tolmá­csol, vigyen magával szú- nyogirtót, hiszen a csípések, a részt vevő leszbikusok miatt, esetleg AIDS-fertőzést okoz­hatnak. A rendőröket és a szállodai alkalmazottakat fi­gyelmeztették, legyen náluk mindig lepedő, letakarandó a mezítelenül mutatkozó tünte­tőket. A taxisofőröknek meg­tiltották, hogy pőrére vetke­zett utast szállítsanak. Az ENSZ égisze alatt meg­rendezendő Nők IV. Világ- konferenciája hétfőn kezdő­dik. Jelen lesz a megnyitón Hillary Clinton, a dél-afrikai államfő exneje, Winnie Man­dela, a nőügyekben aktív filmsztár, Jane Fonda. A ma­gyar küldöttséget, Kósáné Kovács Magda miniszterasz- szony vezeti. Ferenczy Europress Bill Gates Budapesten Magyarország vendége: a szoftverkirály A 40 éves Bill Gates a Mic­rosoft megalapítója, elnöke és tulajdonosa. Pályafutása elképesztő. Ma Amerika leggazdagabb embere. 12 milliárd dollárt „ér” a For­bes magazin listája szerint. Természetesen kisgyermek kora óta a számítógépek bű­völetében él. Programokat ké­szített 13 éves korában, cégei voltak 15 évesen, 19 évesen abbahagyta a Harvard egye­temet, hogy megalapítsa a Microsoftot. Bill Gates zseniálisan meg­érezte: nem a gép (a hardver), nem a program (a szoftver) a legfontosabb, hanem az em­ber. Megérezte, hogy milliók fogják használni a kompute­reket, ha a lehető legegysze­rűbb lesz a felhasználó és a gép közötti kapcsolat. A Microsoft eddigi nagy sikertermékei: a DOS, a Win­dows e koncepció jegyében születtek. Gates így érte el, hogy számítástechnikai mére­tekben még ma is aprócska cége a világ szoftverpiacának 80 százalékát uralja. A régóta várt és jól beha­rangozott újdonságot, a Win­dows '95-öt alig egy hete dob­ták piacra. Az ára mindenütt 89 dollár 87 cent. Már az első négy nap alatt egymillió prog­ramcsomagot adtak el belőle! Kábítószer-csempészésért nyilvános lefejezés Iszlám vita az iszlámról Néhány nap alatt négy tö­rök fiatalembert fejeztek le nyilvánosan Szaúd-Arábiá- ban. A vád: kábítószer­csempészés. A két mohamedán ország kö­zött a politikai feszültség pat­tanásig kiéleződött, Törökor­szág rijádi nagykövetének visszahívását fontolgatja. Szaúd-Arábiában az iszlám jogra hivatkoznak, ám a török kormány szerint „nincs egyér­telmű utalás a Koránban arra, hogy a kábítószer-csempé­szeket halálra kellene ítélni”. A csempészett kábítószer a Captagon. Amfetamint tar­talmazó stimuláló-élénkítő készítmény, amely népszerű ugyan az arab világban, de nem tartozik a kemény dro­gok közé. A nyilvános lefejezéseknek semmi közük a sariához, ez nem lehet Allah akarata r- nyi­latkozta a török Iszlám Párt vezetője, Abdullah Gul. Amerikai iszlámszakértők szerint a szaúdiak a legszigo­rúbb büntetésekkel kapcso­latban a Koránnak egy olyan szúrájára (versére) hivatkoz­nak, amely „annyira általáno­san fogalmaz, hogy az értel­mezések nagyszámú lehető­ségét kínálja.” Nemcsak Törökország, a nemzetközi közösség is tilta­kozik, mert Szaúd-Arábiában idén már 141 nyilvános lefeje­zést tartottak, szemben a tava­lyi összesen ötvenhárommal. Új életelixír Az élet meghosszabbításának vágya egyidős az emberiséggel. A kutatók most megtalálni vél­ték a hosszú élet titkát. A legújabb reménységek egyike a Melatonin nevű hor­mon. A szervezetben található anyag szabályozza az alvás és az ébrenlét ritmusát, ösztönzi a nemi hormonok termelését és befolyásolja a szervezet im­munrendszerét. Ismert már ko­rábbról: sokan szedik a Mela­tonin nevű tablettát, amikor több időzónát átívelő utazás után, átállási nehézségeiket akarják leküzdeni. A kedvező tapasztalatokra felfigyeltek a kutatók, és meg­állapították: az életkor előreha­ladásával a szervezet Melato- nin-termelése radikálisan csök­ken. Ha az anyagot kívülről be­viszik, erősödik az immunrend­szer és nő a várható élettartam. Tengeri kagylóból kürt. Ezzel tiltakozik a francia atomrobbantás ellen egy tahiti nő a francia főbiztos hivatala előtt, Papeeteben. fotó: feb/reuter

Next

/
Thumbnails
Contents