Békés Megyei Hírlap, 1995. szeptember (50. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-01 / 205. szám

Rendkívüli testületi ülés. Békés város önkormányza­ta tegnap, csütörtökön dél­után a városháza dísztermé­ben rendkívüli ülést tartott. A városatyák zárt ülésen „Békés városért” kitüntető cím odaítéléséről döntöttek. A művésztelep alkotásai. A XXVII. Gyulai Nyári Művésztelep alkotásaiból a Mogyoróssy könyvtárban nyílt kiállítást szeptember 16-ig — vasárnap kivételé­vel — naponta 10-től 18 óráig tekinthetik meg az ér- delkődők. Vendégségben Verebesen. Kertészsziget és az erdélyi Csíkverebes hamarosan testvértelepülési kapcsola­tot létesít. A dokumentum aláírásának előkészítése vé­gett a napokban Kertészszi­get jegyzője és alpolgár­mestere utazott a székely- földi faluba, és az ottani ve­zetőket meg is hívják az ok­tóber 23-ai kertészszigeti ünnepségre. Várfürdő Baráti Kör. A Gyulai Várfürdő Baráti Köre második összejövete­lét szeptember 2-án, szom­baton 17 órai kezdettel tartja a Várfürdőben. A baráti kör vezetősége a tagok mellett vár mindenkit, aki szeretne bekapcsolódni a munkába. A falut szépítik. Bu­csán szeptember 1-jével 40 jövedelempótló támogatott kezdi meg közhasznú mun­káját. A munkások elsősor­ban a település arculatát igyekeznek még szebbé tenni. Tévelygők a határon. Az Orosházi Határőr Igaz­gatóságtól kapott értesülés szerint az elmúlt éjjel Lö- kösházán két török állam­polgár kísérelt meg hamis svájci útlevéllel hazánk területére jutni. Egy iraki utas a vonat mosdójában igyekezett megbújni a ha­tárőrök elől. Több román állampolgárt vontak fele­lősségre a túltartózkodás miatt. A minap Biharke- resztes térségében a Sebes- Körös partján horgászó két 14 éves fiú tévedt át Romá­niába. „EGY TÖRVÉNY SEM KEDVEZ ELÉGGÉ MINDENKINEK.” (Livius) MEGYEI KÖRKÉP 1995. szeptember 1., péntek Újra nyert a Hajnal István Szociális Központ PHARE-program békési közreműködéssel Az Európai Unió PHARE-programja pontosan hat esztendeje indult el. Kezdeti célkitűzése a keleti országok gazdaságának átalakítása volt. Azóta jelentősen, tizenegyre bővült a támogatás­ban részesülő államok köre, s ma már évente mintegy egymilliárd ECU — ebből hazánk hozzávetőleg 100 millió ECU-kerettel gaz­dálkodhat— segélyben részesülnek a kedvezményezettek. A program keretében három éve nyílt lehetőség a szociális programcsomag indítására, melyben több szociálpolitikai vonatkozású, egymással szoros összefüggésben lévő program kapott PHARE-támogatást, mint például a békési Hajnal István Szociális Központ el­képzelései. A békési intézmény most újabb pályázatokat nyert: az országos 57 sikeres pályá­zatból 18 projekt — 666 ezer ECU-vel — került a Hajnal Ist­ván Szociális Központhoz, s ebből három fő témakörben az általános témák mellett az idő­sekre és a fiatalokra együttesen 126 ezer ECU-t fordíthatnak, ami egyaránt újabb lehetősége­ket teremt az intézménynek és a helyi lakosságnak — hallottuk tegnap délelőtt Dávidné B.Híd­végi Juliannától, a békési szo­ciális központ igazgatójától azon a két napos országos Work-Shop program keretében melynek a közelmúltban át­adott Németh László Középis­kolai Kollégium adott otthont. Az igazgatónő elmondta még: elnyerték a Regionális Szelle­mi Forrás Központ (RSzFK) pályázatát is, mely lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a megye szo­ciális ügyekkel foglakozó in­tézményeinek fejlesztését Bé­késen működő megyei köz­ponttal hozzák létre. A tizennyolc projekt számá­ra, az aláírásokat követően a jö­vőben — hat esztendőn át — a békési szociális intézmény munkatársai nyújtják szociális és gazdasági szakterületen a szaktanácsadást, akik folyama­tosan figyelemmel kísérik a pro­jektek munkáját, segítik a kitűzött célok megvalósulását. Egy másik megállapodásra is sor került Work-Shop kereté­ben: a békési szociális központ és a középiskolai kollégium ve­zetői megállapodást kötöttek ar­ra, hogy a jövőben a városban, a kollégiumban szervezik azokat a tréningeket melyeket koráb­ban Salgótarjánban, a Népjóléti Minisztérium Képzési Köz­pontjában tartottak. —sz— Egészséged testben lélekben A megyei pedagógiai intézet munkatársa, dr. Árvái Józsefné szerezte meg az Egészséged testben lélekben elnevezésű egészségnevelési program okta­tásához szükséges végzettséget. Az 5-től 18 éves korú diákok a fogalomkör elsajátítása során a tanulnak a helyes életmódról, a megfelelő önismeretről, a pozi­tív magatartásról, arról, hogy káros hatásokra nemet tudjanak mondani, felkészítik őket a drog, az alkohol, a dohányzás következményeire. Az óvodás­kori szabadfoglalkozásokon, az iskolai osztályfőnöki órákon nyílik mód mindezek elméleti és gyakorlati alkalmazására. Amint azt dr. Tóth Jánosné, a pedagógiai intézet munkatársa elmondta, minél több pedagógus­nak szeretnék a program ismere­tét átadni. Az elmúlt évben az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól nyertek pályázaton eh­hez 300 ezer forintot. Százhúsz pedagógus képzését szervezték meg ebből, a békési középsikolai kollégium egész tantestületétől kezdve az eleki, a kevermesi álta­lános iskolai pedagógusokig és az orosházi résztvevőkig. Az idén a Népjóléti Minisztérium pályázata biztosít 224 ezer forin­tot a képző tanár utaztatására, a tanári segédkönyvek beszerzésé­re, a képzésre. Szeptemberben ér­tesítik az iskolákat a képzés kez­detéről, amelyen most háromszor 5 órában száz pedagógust készí­tenek fel a programra. B. Zs. Elindult a Rázós Futam A dél-alföldi áramszolgáltatás 100 éves fennállása tiszteletére a DÉMÁSZ Rt. centenáriumi vál­tófutást rendez. Ennek során a cég vállalkozó kedvű munkatár­sai egymást felváltva futnak egy- egy kilométert a DÉMASZ Rt. üzletigazgatóságait és kirendelt­ségeit összekötő útvonalon 895 ki lométer hosszban. A futam teg­nap reggel indult Szegedről. A békés megyei útvonal első állo­mása Mezőhegyes, ahova ked­den érkeznek és a Medgyesegy- háza, Gyula, Sarkad, Békés, Me- zőberény, Békéscsaba útvonalat maguk mögött hagyva 13-án szerdán Orosházánál búcsúznak el megyénktől. A futók az erre az alkalomra készített trikóban fut­nak, megkülönböztetett jelzéseit használó személygépkocsi kísé­retében. A váltófutás 16-án Kecs­keméten fejeződik be, ahol az Rt. sportnapja alkalmából mintegy 300 fő fogadja majd a befutókat. A.Gy. Az igazi vizsga most jön A megye rendőrségi vezetői ün­nepi állománygyűlésen fogad­ták tegnap a miskolci rendőr­szakközépiskolán most vég­zett, fiatal rendőröket. A két év tanulás után a főkapitányságra, illetve a megye 8 kapitányságá­ra kiképzetten visszakerülteket dr. Gál László rendőr ezredes, megyei főkapitány köszön­tötte. — Első szakmai eligazítá­sukra a sajtó nyilvánossága előtt kerül sor — fordult az ünnepei­tekhez a főkapitány.—Ismerjék meg a polgárok az önökkel szemben támasztott elvárásain­kat! Ha holnaptól több rendőr lesz az utcákon, annak a jószán­dékú emberek örülnek majd. Békés megyében már csak érett­ségizett és szakképzett rendőrök teljesítenek szolgálatot. Az iga­zi vizsga most jön az önök szá­mára. Végezzék munkájukat a törvényesség, a szakszerűség, a kulturáltság, a higgadtság és a segítőkészség jegyében! Dr. Ábrahám Béla rendőr alezredes, a főkapitány közbiz­tonsági helyettese rövid szak­mai eligazítást adott, mely során hangsúlyozta: a rendőrök mun­kája évek óta a nyilvánosság szí­ne előtt folyik, s ez természetes, hiszen az emberekért dolgoz­nak. Követelményként fogal­mazta meg azt, hogy a rendőri tisztességen és becsületen nem eshet csorba. Dinók András rendőr alezredes, a megyei főka­pitányság személyzeti osztályá­nak vezetője ismertette azt a pa­rancsot, mely arról rendelkezik, hogy a frissen végzettek közül ki, hova, milyen beosztásba kerül. K.A.J. Drog és AIDS ellenes nap Gyulán Mielőtt végleg el­megyek elnevezés­sel drog és AIDS el­lenes napot tartott tegnap — a vártnál kevesebb érdeklő­dővel, de nem siker­telenül — az Orszá­gos Gyermekvédő Liga Gyulai Szer­vezete és az Erkel Ferenc művelődési ház Gyulán, a Har­lemben. Az esti fórum előtt Lebenszky At­tila polgármester nyitotta meg Bol­dog Gusztáv fotóki­állítását, amely a legszebb emberi kapcsolatok pilla­natait örökíti meg. A polgármester nem vélet­lenül hívta fel a figyelmet a kontraszra, hiszen a legutolsó felmérés szerint megyénkben a Békéscsabán, Gyulán, Szarvason és Orosházán élő fiatalok 10%-a márkipróbál­ta a kábítószer(ek) hatását! A fórumon szakemberek — orvos, pszichológus, lel­kész, rendőr — válaszoltak a fiatalok kérdéseire. Vetítet­tek a témával kapcsolatos vi­deofilmeket, az úgynevezett drog-, és AIDS sátrakban pe­dig információs szolgálatot tartottak. A programot támogatták: Harlem, Aranykereszt Kft., ANTSZ megyei szervezete és városi intézete. Egészsé­ges Városért Alapítvány, DOTE Egészségügyi Főisko­la, Családsegítő Központ, Békés Megyei Rendőr-főka­pitányság, Békés Megyei AIDS Alapítvány, a kábító­szer-visszaélés megelőzésé­re alakult munkacsoport, pol­gári védelem. Gyula EXPO, Gyula Város Önkormányzata, Juliánus Bt., indonéz kisven­déglő, Lifestyles, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, Szuperinfó, S.O.S Tini Telefo­nos Alapítvány és a Jóléti Szolgálat Alapítvány. L.S. Kindertoj ás-kapszulák Battonyáról? Csaknem 400 munkanélküli, illetve érdeklődő gyűlt össze a minap a battonyai mozi épületében, hogy meghall­gassa a csorvási telephelyű Csomós és Hajdú Kft. veze­tőinek munkalehetőséget ígé­rő tájékoztatóját. Mint ki­derült, a csorvásiak kinderto- jás-kapszulák összerakásá­val kívánnak foglalkoztatni 100-200 munkavállalót az úgynevezett BHG-épület- ben. — Fehérköpenyes, első­sorban nőknek való munkáról van szó — bocsátotta előre Csomós István. — Egy műszakban mintegy 1600- 2000 kapszulát kell összesze­relni. Mindenkit az egyéni teljesítménye alapján bé­rezünk, átlagosan 13-15 ezer forintot tudunk ígérni bruttó­ban. Úgy tűnt, hogy a jelenlé­vők többsége nem lelkesedik az ajánlatért: az előadóként rendkívül rosszul vizsgázó Csomós István szavait köz­bekiabálások, nevetések tar­kították, többen távoztak a helyiségből. A megbeszélés végén mégis 122-en jelezték: érdekli őket a munka. — Tudom, nem világra szóló ajánlattal jöttek a csor­vásiak — foglalta össze a lá- tottakat-hallottakat Takács Dezső polgármester. — De ne felejtsük el, hogy Batto- nyáért nem tolonganak a vál­lalkozók. A felajánlott tevé­kenység beszámít a munka- viszonyba, azaz a nyugdíjba: megszerezhető vele a jövede­lempótló támogatáshoz szük­séges 90 nap is. Ez utóbbit azért tartom nagyon fontos­nak, mert az önkormányzat ennyi embernek képtelen há­romhónapos időtartamú köz­munkát biztosítani. A jelent­kezők felvétele szeptember 5-én történik, a munkát vár­hatóan 11-én kezdik a BHG- ban — mondotta Takács De­zső polgármester. M. Gy. Az alaszkai partoknál a Levegő Hercegnőjével A gádorosi adózók Gádoros képviselő-testületének a napokban megtartott ülésén na­pirendre került az idei év első félévének gazdálkodásáról szóló beszámoló. Ebből kiderült, hogy az idén új bevételi forrásként je­lentkezett a kommunális adó. Tervezete 200 ezer forint. Az első félévre ez 100 százalékra tel­jesült, a lakosság zöme az egész évit kifizette. A második félévi kommunális adó fizetési határ­ideje szeptember 15-éig esedé­kes, ekkor ismét nagyobb befize­tések várhatók. A gépjármű adó teljesítése vi­szont nem éri el a'40 százalékot. Lemaradás mutatkozik, hiszen a mezőgazdasági szövetkezet a ta­valyi második és az idei első félé­ves súlyadóját még nem fizette be. Sajnos csökkenő tendenciát mutat egy másik bevételi forrás, a kamatbevétel. Jelenleg 11 millió forintnyi lekötött betéti állomá­nya van az önkormányzatnak. (Folytatás az 1. oldalról) Gábor! Kérlek ne haragudj, hogy családodnak írt gondolata­id nyilvánosságra hozzuk, de mégiscsak egy „nagy békéscsa­bai világjárót” tisztelhetünk benned és társaidban. Tóth Gá­bor, Hrabovszky Tamás, Amla- un Rasid és Lakatos István (20- 22 évesek) ugyanis július elejé­től, augusztus 25-től kezdődően járják a világ óceánjait, luxusha- jópincérek lettek a békéscsabai International Language Scholl (ILS) nyelviskolában. A leg­többre eddig a jó nyelvtudása miatt Rasid vitte, ő segédpincér, a többiek egyelőre büfé-boyok. Anyukákkal, apukákkal be­szélgettünk gyermekeik sorsá­nak alakulásáról, itthoni életük­ről, a jövőről, a világnyi távolság­ról, amely most néhány hónapra elválasztja őket csemetéjüktől. — A gyerekeket felkészítet­ték erre a tudatra, érzésre, de bennünket szülőket nem — só­hajt az édesapa, Lakatos István. — Igaz, — szól közbe idő­sebb Tóth Gábor, — mi még gyerekeknek látjuk őket, dé az, hogy valamit elhatároztak, vé­gigviszik és önállóan bizonyíta­nak, az már csak büszkeség egy szülőnek! Igazából csak akkor hittük, hogy a hajópincér tanfo­lyam után kikerülnek a világba, amikor a vízum a kezükben volt, a repülő felszállt velük. Tamás indult útnak elsőnek. Boldog volt, amikor a 80 pincér­nek jelentkező közül bekerült a 19 kiválasztott közé. Július 1-én Angliában szállt hajóra, 20-a tá­ján már amerikai vizeken hajó­zott. Őket közvetítette ki először a Cruise-Aider Bt., hamarosan mások is utaznak a végzettek sorából. Ezek a fiatalok a gép­ipariban, a Rózsában, a vízműben, a mezőgazdasági szakközépiskolában érettségiz­tek. Az érettségi, feltétele a tan­folyamnak, a nyelvet és a szak­mát kilenc hónapig tanulják. „Arról beszél — mondja Ta­más édesanyja, — hogy a ke­mény munka mellett nehezebb volt a szervezetének alkalmaz­kodnia az ottani viszonyokhoz, mint neki a társaihoz, a környe­zethez. Egyébként is nagyon önálló, céltudatos fiú.” Rasid, Gábor és István egy hajón dolgoznak, az Air Prin- cessen. Ketten, ketten vannak egy kabinban. A munka bizony alaposan kimeríti őket, de ha partot érnek, kiszállnak, csodál­ják a vidéket. Telefonáltak már haza néhányszor, István legu­tóbb szerdán éjjel negyed kettő­kor (ott délután 4 óra volt). Mindegyikük a szülein kívül testvért is hagyott idehaza. A csipkelődő, marakodó testvér most érzi igazán mennyire hi­ányzik a párja! Tamás, István több „kört” is vállalni akar, az első szerződés 6-8 hónapos. Ha kölcsönösen megfelelnek egy­másnak a munkaadóval, ismét mehetnek. Rasid egyetemre gyűjt, István lakást, kocsit sze­retne. Gábor papája nagyot ne­vet: — az én fiam későn érő, lehet, hogy hazaállít egy strand­papucsban és farmerben. Nem hiszem persze, de ha végigcsi­nálja becsülettel, már akkor is minden elismerésem az övé. Márpedig miért ne csinálná? Rasidot édesanyja teljesen megbízhatónak, takarékosnak ismeri, Tamás is a jövőjét sze­retné megalapozni a kint kere­sett pénzzel. Szabadnap nincs, napi 13-14 óra a munka, pluszt lehet vállalni, ha valaki mulaszt, hibázik, annak kárát látja. Ke­mény próbatétel, de a fizetést sem lehet a hazaihoz hasonlíta­ni. A döntés persze, hogy kiutaz­nak, nem volt könnyű, szívbéli szerelem, jó baráti közösség, szülői féltés marasztalta volna a srácokat. Egy biztos más, ta­pasztaltabb, önállóbb ember­ként térnek vissza. Mert afelől egyik szülőnek sincs kétsége, hogy teljesítik, amit vállaltak és visszatérnek... Az ILS-ben ismét tanulnak majd az idén luxushajópincérek. A hírek szerint külföldön szere­tik a magyar pincéreket, tudnak dolgozni és megfelelnek a nem­zetközi elvárásnak. Bede Zsóka

Next

/
Thumbnails
Contents