Békés Megyei Hírlap, 1995. március (50. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-01 / 51. szám

Okányban nincs létszámleépítés A herényi faipari szövetkezet okányi részlegében biztos piacra készül a bútor. (9. oldal) TVR EXTRA Színes heti rádió-, tv-műsor Minden negyedik ember allergiás Megyénkben az allergiás betegségek szakértője dr. Sztancsik Zsuzsanna. (10. oldal) 1995. MÁRCIUS 1., SZERDA ÁRA: 19,50 FORINT L. ÉVFOLYAM 51. SZÁM Bizonytalan pénz, bizonytalan elhelyezés A békéscsabai szlovák kisebb­ségi önkormányzat 6,6 millió forintos költségvetést nyújtott be a városi közgyűléshez, de a megyeszékhelyi önkormány­zat idei költségvetési tervezete csupán egymillió forintot biz­tosít működésükre, elképzelé­seik megvalósítására — hang­zott el a békéscsabai szlovák kisebbségi önkormányzat teg­napi ülésén. A szlovákok hiva­talos választ nem kaptak még igényeik megcsorbításának miértjeiről, viszont tudomá­suk szerint a város egységesí­teni kívánja egymillió forint­ban a szlovákok, románok, ci­gányok támogatását, amikoris a szlovákok Békéscsabán 18 ezer szavazatot kaptak a vá­lasztáson. Ugyancsak bizony­talan helyiség szerinti elhelye­zésük is a megyeszékhelyen. Vozár Mártont, a városi szlovák kisebbségi önkormányzat elnö­két arról kérdeztük, ígéreteiket, terveiket ilyen helyzetben ho­gyan tudják véghez vinni. (Folytatás a 3. oldalon) A Körös-völgy flamand szemmel Pörköléssel megsemmisül a kávéban a mérgező anyag A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztéri­um és a BELCONSULTING- Mens en Ruimte-EUROSEN- SE flamand konzorcium ren­dezésében tegnap megkezdő­dött Gyulán az úgynevezett Körös-völgyi ETA-RIM pro­jekt első munkafázisának kö­zösségi meghallgatása. A két­naposra tervezett tanácskozás a flamand kormány által finan­szírozott kutatási program — amelynek lényegéről a napok­ban közöltünk írást — első szakaszának eredményeit fog­lalja össze. Kedden délelőtt a holland ku­tatók mondták el, hogy felméré­seik szerint milyen mezőgazda­sági, ökológiai és turisztikai adottságokkal rendelkezik a Körös-völgy, amelyet kilenc szűkebb területrészre osztottak. J. Vande Vyvere és Peter Jans­sen egyfajta tükröt állított elénk a vizsgált 6900 négyzet- kilométerről, erősségeinkről és gyengeségeinkről egyaránt. (Folytatás a 3. oldalon) Hírek Árhullám. Az utóbbi napok enyhe, csapadékosabb időjárá­sa következtében, a hegyvidéki vízgyűjtő területen lehullott 20—38 mm csapadék hatására a Körösökön kisebb árhullám indult el. A Fekete-Körösön teg­nap délelőtt 10 órától a Körös­vidéki Vízügyi Igazgatóság I. fo­kú árvízvédelmi készültséget ren­delt el. Az előrejelzések szerint a Fekete-Körösön még több, mint 1 méter áradás várható. Telefon helyett. Bölcskei Imre, a Közlekedési, Vízügyi és Hírközlési Minisztérium he­lyettes államtitkára a múlt pén­teki megyei közgyűlésen a telefonfejlesztés ügyében tett ígéretéhez híven tegnap tájé­koztatta Sziklai Zoltánt, a me­gyei önkormányzat település- fejlesztési osztályának vezető­jét: a minisztérium újabb két hetet szán arra, hogy különböző, egye­lőre meg nem nevezett befektető­társaságokkal tárgyalásokat foly- tas-son, további információkat, ga­ranciákat szerezzen be ez idő alatt. Ezek összegzésére újabb egy hetet kémek, ás döntésükről március 21 -én tájékoztatják a megye ve­zetőit, illetve a lakosságot. Érdekvédelem. A ME­DOSZ Békés Megyei Képvise­lete- tegnap tartott titkári érte­kezletén értékelték a szakszer­vezetek és ezen belül a ME- DOSZ jelenlegi helyzetét. Megvitatták a közelgő üzemi tanácsi választások és a ME- DOSZ, MSZOSZ kongresszus előkészítésével kapcsolatos te­endőket. Mint Vágvölgyi Gá­bor, a MEDOSZ Békés Megyei Szervezetének titkára elmond­ta, a jelenlegi körülmények kö­zött markáns érdekvédelemre van szükség. Jó lenne, ha a mun­kavállalók még a közelgő üze­mi tanácsi választások előtt tud­nák: a szakszervezetek mellett erre a szervezetre is szükség van, nem helyettesítik, hanem kiegészítik egymást. Jelentősen csökkent a hazánk­ba érkező mérgezett nyerská­vé mennyisége — hangzott el az Országos Tisztifőorvosi Hi­vatal keddi sajtótájékoztató­ján. Mint ismert, a közelmúlt­ban egy sarkadi cukorgyár vámszabadterületén is találtak mérgezett kávét. A kedvező változás annak tudható be, hogy a nyerskávé-szállítmá- nyokat tavaly ősz óta szigo­rúbb egészségügyi ellenőrzés­nek vetik alá. A kifogásolt minták kilenc kávétermelő or­szágból érkeztek, s szinte nem volt olyan kisebb vagy na­gyobb kávéforgalmazó cég, amely ne hozott volna be az említett időszakban ochrato- xinnal szennyezett kávét. Azoknak a tételeknek — elke- verés, darálás és pörkölés utá­ni, hatósági ellenőrzés és fel­ügyelet melletti — forgalomba hozatalát, amelyek a 20 mik- rogramm/kilogrammos határ­értéket nem haladják meg, az Országos Tisztifőorvosi Hiva­tal idén március 31-éig enge­délyezte. A pörkölés nyomán ugyanis a toxint okozó gomba megsemmisül, s a mérgező anyag egy része is lebomlik. Úf posta Janiinának. Évek óta várták Békéscsabán a jaminaiak ezt az alig több mint 100 négyzetméteres épületet, melynek tegnap tartották a műszaki átadását. Az új posta építtetője a Békéscsabai Vagyonkezelő Részvénytársaság, a kivitelező a BÉISZ Kft. A több mint tízmillió forintos munkát tegnap adták át a szakemberek a Szegedi Postaigazgatóság képviselőinek — akik ígéretük szerint néhány héten belül megnyitják az ajtókat a nagyközönség előtt is Fotó: Lehoczky Péter Doktor rendőrök Dr. Gál László rendőr ezredes, megyei főkapitány doktorrá avatásuk alkalmából köszöntöt­te azon munkatársait, akik most fejezték be tanulmányaikat a szegedi József Attila Tudo­mányegyetem Állam- és Jogtu­dományi Karán. Jelenleg a rendőrség állományából több, mint 100 hivatásos és közalkal­mazott folytat tanulmányokat különböző felsőfokú állami és szakmai tanintézetekben. Ha­gyomány, hogy a képzés befeje­zését követően a főkapitányság vezetői dicsérettel és jutalom­mal ismerik el ez irányú munká­jukat. Ez alkalommal ketten, dr. Virág Sándor rendőr ezredes, a főkapitány referense és dr. Ber­ke Imre rendőr őrnagy, a Szeg­halmi Rendőrkapitányság ve­zetője vette át dr. Gál László rendőr ezredestől a dicsérő ok­levelet és jutalmat. A gyógyszerészek lázas éjszakái Az Utóbbi napokban szoron­gásos éjszakákat, hajszás nappalokat élnek át a gyógy­szerészek. Ma érkezett el az idő, amikor már a megválto­zott támogatási rendszer alapján szolgálhatják ki a betegeket. Tény, hogy a gyógyszer­támogatási költség egyre in­kább megfizethetetlenné vált az egészségbiztosítási pénztár számára. A társada­lombiztosítás beígért kár­pótlása, vagyongyarapítása sehogy sem válik valóság­gá. A hírek szerint a leendő pénzügyminiszter nem híve ennek, továbbra is az állami kassza fennhatósága alatt kívánja kezelni a társada­lombiztosítási költségve­tést. Hogy ez jó lesz-e vagy sem, a jövő bizonyítja be. Ä beteg vagy nyugdíjas em­bert nem is érdekli, kinek a zsebéből fizetnek, csak nyújtsanak számára bizton­ságot az évtizedeken át kö­telezően levont járulék fejé­ben. Ma tehát eljött a napja, amikor a patikák táráinál a lázas éjszakákat átélő gyógyszerészek megnöve­kedett felelősségük és bi­zonytalan privatizációjuk teljes tudatában, ezerféle újabb szempont szerint pró­bálnak eleget tenni a bete­geknek. Korántsem a Kol- tay-féle televíziós sorozat, szerintük a szakmát leérté­kelő, habókos gyógyszeré- --------•-----------------------------­s zeinek mesterséges problé­mái nyomasztják árva fejüket. Hanem, hogy mi­ként szolgálják ki az egyre pénztelenebb, betegségük arányában türelmetlenebb, a bonyolult támogatási rend­szert megérteni nem köteles polgárokat. Ismét új rendszerrel talál­kozunk a patikákban. A be­tegbiztosítási pénztár a ha­talmas gyógyszerköltségek csökkentésére törekszik, a beteg pedig előbb-utóbb többet fizet. Egyáltalán nem vagyok abban bizonyos, hogy az új árak hosszú életű­ek lesznek. Nem kell hozzá más, csak némi forintleérté­kelés... Bede Zsóka Akciós áron: betongerendák, áthidalók 15%-os engedménnyel, amíg a készlet tart! Wienerberger téglagyár termékei gyári áron befizethetők! Tüzelőink tavalyi áron megrendelhetők! 40 q feletti vásárlásnál díjtalan házhoz szállítás Békés megyében! Barnaszénakcíó, amíg a készlet tart: 720 Ft/q áron. Import cement 750 Ft/q Hejőcsabai cement 890 Ft/q. Telepi ár: 30 q feletti vásárlásnál 870 Ft/q. 50 q feletti vásárlásnál díjtalan házhoz szállítás Békés megyében! Hejőcsabai diszpozíció befizethető 725 Ft-os áfás áron, szállítás saját fuvareszközzel. Fenyő fűrészáru 24 600 Ft/m3-től 28 700 Ft/m3-ig. Nyílászárók, szigetelők széles választékban. Orosz hullámpala 400 Ft-os áfás áron. LB-Knauf nemesvakolatok megrendelhetők gyári áron. Sóder 1800 Ft/m3 Békéscsabán házhoz szállítva. Faforgácslapok, farost lemezek széles választékban. ÁRAINK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK! Kisebb tételek házhoz szállítását is vállaljuk! VÁRIUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT SZEMÉLYESEN ÉS TELEFONON! Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7-—17 óráig, szombaton 7—13 óráig. Telefonszámaink: 441 -264, 453-687, 449-331. “/// tüZép Borbély Gáborné tüzelő- és építőanyag-kereskedő Békéscsaba, Berényi út 140. mi ra if. lumm■—wfysi:——mar;; ,n'_____b a M ától gyógyszerár-emelkedés. A békéscsabai Sas Gyógyszertárban, a Szent István téren tegnap még az átárazó feltárt végezték, hogy a mától bekövetkező változá­sok alapján dolgozhassanak. (Cikkünk a 4. oldalon) Fotó: Lehoczky Péter

Next

/
Thumbnails
Contents