Békés Megyei Hírlap, 1995. március (50. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-01 / 51. szám

1995. március 1., szerda NAGYVILÁG iRÉKÉS MEGYEI HÍRLAP A Liberális Párt is kimarad a demokratikus konvencióból A Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ után a Dinu Patriciu és Horia Rusu vezette Liberá­lis Párt is jelezte tegnap, hogy nem írja alá a Demokratikus Konvenció módosított jegyző­könyvét jelenlegi formájában, azaz kimarad az ellenzék eddi­gi választási-politikai szövet­ségéből. A párt igazgatóbizottsága 10 szavazattal 6 ellenében úgy döntött, hogy a március 11-én összeülő Országos Tanácsnak javasolja: ne írja alá a közös jegyzőkönyvet. A Demokrati­kus Konvenció 19 formáció­jából négyen nem írták alá a február 17-én elfogadott módosításokat. Ezek a pártok 30 napos haladékot kaptak, de a konvenció csak a jegy­zőkönyv változatlan formá­ban történő aláírását fogadja el. A román belpolitika másik tegnapi eseménye, hogy — mint arról a BBC esti híradójá­ban beszámolt — a brassói bí­róság felfüggesztette a megyei prefektus döntését, amellyel különböző hivatali szabályta­lanságok címén felmentette tisztségéből Adrian Moruzit, a város polgármesterét, akit a konvenció és az RMDSZ tá­mogatásával választottak meg 1992-ben. A keddi határozat szerint a polgármester hivata­lában maradhat az ellene emelt vádak, illetve az általa benyújtott panasz együttes ki­vizsgálásáig — ez akár egy évig is eltarthat. A meglepetésszerű bírósági döntésre azután került sor, hogy Brassóban már megkez­dődtek az új polgármester sze­mélyéről döntő pótválasztás előkészületei — és annak más­napján, hogy a képviselőház a hivatalosan közzétett ered­mény szerint 146 szavazattal 105 ellenében, 2 tartózkodás mellett elvetette az ellenzék „egyszerű indítványát”, amely éppen azt szorgalmaz­ta, hogy a kormány függessze fel a polgármesterek és taná­csosok menesztésére vonatko­zó határozatait mindaddig, amíg lezárulnak a közigazga­tási bíróságokon a prefektus által emelt panaszok nyomán az illetők ellen indított vizsgá­latok. A Slovenská Republika című pozsonyi lap keddi számában Éva Mitrová budapesti szlovák nagykövet asszony a magyar— szlovák alapszerződés jó esé­lyeiről nyilatkozott, míg Jozef Prokes, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) parlamenti képviselője —ugyanebben a lapban—arról írt cikket, hogy Szlovákia szá­mára milyen kockázatokat je­lent az engedékenység az alap- szerződés ügyében. Éva Mitrová elmondta: „Mélyen meg vagyok győződ­ve arról, hogy az alapszerződés aláírására a kitűzött határidőn belül sor kerül”. Ezt „a két fél korrekt igyekezetére, az inten­zív szakértői előkészítésre, és nem utolsósorban a két minisz­terelnök megállapodására” alapozta. Mitrová az alapszerződéssel kapcsolatos kölcsönös szándé­kot úgy értékelte, hogy az fontos jelzés a nemzetközi szervezetek felé: bizonyítja, hogy „harma­dik fél közvetlen segítsége nélkül is meg tudunk állapod­ni”. Éva Mitrová ezt a körül­ményt a politikai érettség és az integrációra való alkalmasság bizonyítékának tekinti. Jozef Prokes, a szlovák kor­mánykoalícióhoz tartozó SNS tiszteletbeli elnöke és parla­menti képviselője — ugyan­ezen lapban megjelent cikké­ben — felteszi a kérdést: vajon „milyen biztonsági kockáza­tokat hordoz a Szlovák Köz­társaság és a Magyar Köztár­saság viszonya?” Prokes, négy pontba szedve, megállapítja, hogy: —a magyar társadalomban a trianoni sérelemérzést ápolgat- ják (lásd a trianoni sérelemnek szentelt „egyperces magyar parlamenti csendet és Horthy újratemetését, ahol a magyar kormány tagjai is megjelen­tek”); — „a Magyar Köztársaság, szomszédai terhére,,domináns’ státusra törekszik”; — Magyarország egyoldalú­an megszegte a bős—nagyma­rosi szerződést, valamint — Magyarország „megpró­bál bevatkozni a szomszédok belügyeibe”, és e szomszéd or­szágokat, „magyarul beszélő polgárai révén, destabilizálni igyekszik”. Ez utóbbi állításokat bizo­nyítandó, Prokes azt rója fel, hogy Magyarország az alap- szerződésbe akarja foglaltatni a kisebbségeket érintő kérdést. Szerinte e „magyarul beszélő kisebbségek politikai vezérei nem lojálisak azon államhoz, amelynek az állampolgárai”. Prokes a „kockázatok” csök­kentését szorgalmazza, és azt írja, hogy a szlovák fél „örökös engedményeivel semmit sem lehet elérni”. Az oldal külpolitikai tudósításai az MTI hírei alapján készültek Tovább folynak a harcok a csecsen főváros ellenőrzésé­ért. A sebesült orosz katonákat helikopterrel szállítják a mozdoki katonai bázisra Reuter 54 halálos és több mint 80 sebesült áldozata volt a bombarobbanásnak a kurdok által ellenőrzött iraki Zaho városá­ban. A bomba egy vásárlókkal teli piaci negyedben robbant fel Kérdőjelek Az információ hatalom? Újdonságszámba menő témában tartott tanácskozást a belga fővárosban a világ hét legfejlettebb ipari országát tömörítő G—7 csoport. Ezúttal nem a valutapiaci helyze­tet, az adósságválságot vagy a munkanélküliség gondját vitatták meg (mint az évenkénti állam- és kormányfői csúcstalálkozójukon már megszokottá vált), hanem a XXI. század közelgő „informatikai társadalma” szerepelt napirenden. Az információ hatalom? Akár a távoktatásról, akár a tömegkommunikáció forradalmasításáról volt szó, min­dig az a meggondolás munkált a háttérben, hogy az állami és a magánszférában egyaránt az van előnyös helyzetben, aki ki tudja használni a tájékozódás legújabb technikai lehetőségeit. Mert csak a megfelelő információk birtoká­ban lehet pozíciókat megszerezni és megőrizni a politikai és az üzleti életben egyaránt. Ezért mondják ma teljesen megalapozottan, hogy az „informatika korszaka” máris beköszöntött, a villámgyors változásoknak egyetlen or­szág sem állhat ellent. Érinti-e mindez hazánkat is? Igen, hiszen gazdasági fejlődésünk elengedhetetlen feltétele, hogy még inkább bekapcsolódhassunk a tudományos-technikai ismeretek nemzetközi áramlásába. Ezért jobb elébe-menni a változá­soknak, legyen szó akár a telefonpiac megújulásáról, akár az egészségügyi, oktatási vagy politikai intézmények felkészítéséről az információk fogadására és felhasználá­sára. Tekintsük ezt az ezredforduló kihívásának. Ellenke­ző esetben a világ elmegy mellettünk. Ferenczy Europress Halott főváros. A hosszan tartó frakciók közötti harc néptelen- né, halottá változtatta az afgán fővárost. Az itt élők életminősége állandóan romlik HIRDETMÉNY Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 1995. március 15-étől érvényes betét-, értékpapír- és hitelkamatai 1. Kamatozó könyves betét évi nettó kamat — látraszóló 13% — lekötött 21% 2. Takaréklevél — 1 év után 3. Lakáscélú 21% — 1 éven túl, 5 éven belül 24% — 5 éven túl , 25,5% 4. Átutalási betét 8% 5. Csekkszámla lekötés nélkül 8% — 6 hóra lekötve 20% — 12 hóra lekötve 21% 6. Alapítványi betét 7. Méhecske kamatozójegy 16% — 1—60 napig 12% — 61—120 napig 16% — 121—180 napig 20% — 181—240 napig 24% — 241—300 napig 28% — 301—360 napig 32% Lejárat után nem kamatozik! 8. Kaptár kamatozó betétkönyv — 6 havi lekötés esetén 24,5% — 12 havi lekötés esetén 25,5% Lejárat után nem kamatozik! A meg nem hirdetett betétfajták kamata változatlan! HITELEK KAMATVÁLTOZÁSAI: — A már meglévő évi 28 és 29%-os kamattal folyósított hitelek kamata évi 30%-ra változik.— Az 1995, III. 15-étől folyósított hitelek kamata évi 30%, — Az egyéb kamat %-kal folyósított hitelek kamata változatlan, A kezelési költség mértéke változatlan. Takarékszövetkezet Igazgatósága l^j^B JÖN! JÖN! JÖN! EM TKár most készüljön nőnapra az 9X(Ij7KSoltjaiból! Szeretne Ön csinos, divatos, elegáns, egyedi ruhát viselni? Akkor keresse fel boltjainkat. Ezenkívül mindenféle ruházati cikkek gazdag választékát kínáljuk. Boltjaink: Békéscsaba, Dobozi u. 7. km.-tábla, Gyulai u. 1., Tervező Vállalat udvara. Telefon: (66) 451-043. Cs lAfÄr EEEß 2890 TATA, FALLER JENŐ U. 9. ‘ü“(3'if(aű S§@5£[ií?Qí?(3S£l] TEL./FAX: 36(34)382-963 TELEFON: 36 (34) 382-088 AKAR BIZTOS FEDELET? VÁSÁROLJON TATAI CSEREPET! A TATAI CSEREP RT. 1995. MÁJUS I5-IO 15% KEDVEZMÉNNYEL KÍNÁLJA TETŐFEDŐ TERMÉKEIT! Mindennap feladhatja MFP£RI!IPR£§§2 hirdetését 50%-os felárral, ha azt szeretné, hogy a másnapi újságban megjelenjen. Hirdetését személyesen adhatja fel a Békéscsaba, Munkácsy u. 4. szám alatti irodában 8—16 óráig, valamint a Mednyánszky u. 8. szám alatt 8—13 óráig. Békéscsaba, Razinczy-ltp.-en lakás és garázs eladó. Költözés: 1996. január. Érdeklődni hétköznap a 451 -793-as telefonon, 18—20 óráig. .. Ot szám ­9. hét egy nyeremény! Kedves Olvasó! Ezen a héten is folytatjuk nyereményjátékunkat előfizetőinknek. Minden előfizetőnk rendelkezik egy ötszámjegyű elő­fizetői kóddal, mely szerepel számítógépes nyilvántar­tásunkban. Minden héten kisorsolunk öt számot, amelyekből na­ponta egyet közreadunk. Amennyiben az öt szám megegyezik előfizetői kódjá­val, Öné a MOULINEX kávéfőző. Slovenská Republika: Ketten az alapszerződésről

Next

/
Thumbnails
Contents