Békés Megyei Hírlap, 1991. december (46. évfolyam, 282-305. szám)

1991-12-24-26 / 301. szám

1991. december 24-26., kedd-csutortok KARÁCSONY Az első vaddisznóm avagy amikor valaminek hosszú és keserves története van (Egy fejezet a szerző készülő vadászkönyvéből) Megreccsen egy ág, mélyen bent a kis akácos­ban, a kőris erdeiben, hol másutt? Villanás a va­dász székemen és lövésre készen állok, pontosab­ban ülök. Egyetlen mozdulattal ragadtam meg és emeltem vállhoz a puskát, bal könyökömet tér­demre támasztottam. Bal szemem becsukva, a puskatus a vállgödörben, jobb szememmel célzok és a fegyver legye a dagonya szélén megállapodik. — Na, jöhetsz, fogadásodra felkészültem. Töb­bet nem csinálsz belőlem bohócot —jegyzem meg csak úgy „őneki” —, mert hozzám hasonlóan tisz­tában van a váratlanra való felkészülés jelentősé­gével. A hét elején ugyanilyen neszezést hallottam, de nem tulajdonítottam jelentőséget neki. Egér szöszmötölhet, róka kocoghat vagy őz — gondol­tam —, de biztosan nem vaddisznó. Miért pont disznó lenne, nincs nekem olyan szerencsém. Majd három perc múlva a dagonya mögött átballa­gott a disznó az erdei úton. Én meg néztem, s mire a fegyver kezem ügyébe került, eltűnt a jobb oldali erdő alját borító csalán dzsungelében. Azóta esténként itt üldögélek, pontosan 25 lépésnyire a kőris erdei dagonya középpontjától. Lemértem, hiba többet nem fordulhat elő. A déli szél napok óta kitart, kiszámíthatóságáért megérdemli a di­cséretet. De másra sem panaszkodhatom. Csak hát hiába minden, a disznó, életem első disznója, sehogyan sem akar velem összefutni. Ne ijedjenek meg, nem keresett magának más szálláshelyet, naponta felfrissül a sáros, bűzös pocsolyában, de mindig máskor szottyan kedve a mártózáshoz. A lenyomatok árulkodnak erről, s az ígéretes méretekről is. (De jaj, ne kecsegtessük magunkat hiú ábrándokkal...) — Megint reccsen egy gally, sokkal közelebb­ről. — Na, ezúttal nem babra meggy a játék — próbálok lazítani valamit önmagámon humoros­nak szánt biztatásommal, hátha csillapszik ez az eszeveszett dobogás a szívem helyén. Még meg­hallja, rémüldözők. Ki gondolta volna, hogy egy szív ekkora zajt képes csapni. — Nevetséges vagy öregem! Minek egy vacak disznónak ekkora feneket keríteni — elegyedek párbeszédbe megint magammal, ami tökéletesen kifejezi a vadászemberek elmeállapotát bizonyos szituációkban. — És ezt pont te mondod?! Te! — feleselek vissza. — Fogadjunk, hogy nem jön ki! — válaszol vissza pesszimista énem, még mielőtt a külvilág­ból bármi befurakodna közénk. — Fogadsz ve­lem? Na! — Nem jön ki. Lehet, hogy elcammog a szélső fasorig, sőt elálldogál akár percekig, de végül meggondolja magát és máshol keres felüdülést az estebédje előtt. Huss! Rippi-roppi a sűrűben és megint mehetsz haza, ahogy már megszoktad! Balfácán! — Ne heccelj, nincs elég bajom?! Csak azért sem fogadok! — Vágok vissza immáron rutinos magamba beszélő partnerként, és folytatom: — Nem fogadok, de kijön! Kivárom, innen addig haza nem megyek. A további vitának nincs helye. A szürke, nyári frakkos kőris erdei kan ott áll a dagonyában! A célgömb a lapockáján, a kellős közepén, a legpará­nyibb mozdulat nélkül. Jaj, de sokszor gondoltam erre a pillanatra, most íme eljött és én lö... Állj! Nem jól van így. Ha folytatnám: ...vök és dörrenés veri fel az erdő csendjét, akkor önök semmit sem értenének meg az egészből. Úgyhogy az események elbeszélését ezen a ponton meg kell szakítanom. Azt tetszenének hinni, hogy Gyula­váriban úgy lődözzük a disznókat, mint máshol a verebeket. Menjünk vissza az időben Hogyan történt, amikor először láttam az első vaddisznót, mellesleg puskával a kezemben? „Mindjárt” egymásba botlottunk, egy évvel azután, hogy vadász lettem. Nem éppen botlot­tunk, teljesen másképp volt. Erőteljesen kajtattam őfőméltósága után. Hol hajnaltájt, hol esténként, máskor holdvilágos éjjeleken. Az egyoldalú sze­relem gyönyöreit az olvasók iránti megbecsülés­ből nem ecsetelem. Unalomig ismert a probléma, a világ, és magyar irodalom remekei —és salakhe­gyei — tetőtől talpig körbe ragozták az esetet: Bennünket esz a fene O utána, ezt feláldoznánk, azt feláldoznánk. Csak O érte. Itt fáj, ott fáj, ha rá gondolunk, aztán meg sorra hagynak cserben ér­zékszerveink. Rubintos virágszálnak, bazsarózsá­nak látjuk csak Őt, pacsirtának halljuk, csak az Ő hangját, és bársonyos bőrű violának tapintjuk csak az O bőrét. Ráadásul a dolgok ilyetén alakulásából következik — hogy úgy mondjam mindezeket betetézi — a csillag lehozatalának belső kénysze­re. Ha kell mi megmutatjuk, ki a legény a gáton. Nincs ezekhez mit hozzátenni... Nos, egyoldalú vágyakozásom — lásd valamivel fenntebb — hétről hétre, hónapról hónapra izmosodott. Ami­kor hírét vettem, hogy a szomszédos erdőgazda­ságban a jövő héten rendezik meg a hagyományos, úgynevezett vadkárelhárító vaddisznóhajtást, mentem szervező munkába kezdtem. Mert leg­alább ezt higgyék el nekem, engem oda nem akar­tak meghívni! Sőt, rám se gondoltak, senki, a szer­vezők közül. Pedig elég lett volna, ha valamelyik főfőfejes elmeditál: — Kit is kell meghívni a protokoll disznóhajtás­ra a megyéből? De nehogy hiba csússzon a számí­tásba, fiúk! — Az F. Feri bácsit, az MSZMP megyei első tit­kárát — vágja rá a másik főszervező. — Kösz a segítségért, még kihagytam volna az öreget! — jegyzi meg fanyar humorával a már említett főfőfe­jes. És ilyenkor szoktak sorjázni a nevek. Igen, éppen ez az. A lista ké­szül,— egy-két he­lyesírási hibával fűszerezve, — d s amikor a lap majd­nem be­telt, de a fu- . tornánál majdnem fellökötl a disznó. Miért nem lövitek le?!... — Ne tessék közbeszólni, hogy a jó múltkorá­ban már a lö...-nél hagytuk abba, illenék befejezni a szót, még görcsöt kap a mutató ujjam. De hát sorja van mindennek! Hol vagyunk még attól a csodálatos beteljesüléstől. Csak ősz van. A két kukoricatábla között húzó­dik az említett csatorna, amelynek szélén keskeny szójacsík szerénykedik, ide jár ki „a pecások réme” vaddisznó. Kérem szépen, pofon egyszerű vadászati esettel állunk szembe. A széljárás állan­dó, a disznó feltűnése csupán két oldalról lehetsé­ges. Ha a szóján keresztül óhajt eleget tenni egész­ségügyi kiruccanásának, akkor zörgésével a süke­teket felzavamá. A jobb oldali kukorica szélét három traktor szélességben lesilózták, innen sem jöhet észrevétlenül. A pezsgőt ilyenkor kéretik behűteni a minimális vagy ha úgy jobban tetszik, hétköznapi önbizalmú embertársaink. S a további érveket nem is sorolom fel. Ráadásul időmillio­mos vagyok, azzá tettem magam, amikor közöl­tem a feleségemmel délután, mintegy mellékesen: — Ma meglövöm a disznót! Ha nem sikerül, holnap vagy holnapután, de lerendezzük végre az elszámolást a vaddisznók nemzetségével! Arra vártam, hogy a válasz tartalmazni fog utalásokat bizonyos családi kö­telezettségekre — tehát a holnapi, holnaputáni vadászatom már erősen bi­zonytalan —, de nem. tak még kategóriájában van egy-két hely, akkor mondaná egyikőjük: — Gyerekek, azt a Népújságos újságíró tanon- cot, tudjátok, azt a dénesmajori gyereket, akibe ak­kora tűzzel ég a vadászat fáklyája, nem kellene meghívni? Szinte látom, hogy micsoda elképedés telep­szik az arcokra: — Vajon mi lelte ezt a Jóskát, a nap se süt olyan erősen, a konyakos üveg is tele van még. Miről beszél? Nem szokott ilyet csinálni. Legfeljebb a főszerkesztőt, de ő nem vadászik. Ha ismernétek, nem bámulnátok így rám-— folytathatná fogadatlan prókátorom — annyira szeretné, s milyen nagy örömet szerezhetnénk neki... Szállj le a földre öregem, mert minél tovább tart a felhőjárás, annál fájdalmasabb a koppanás, ami­kor szembesülünk a valósággal. Tehát mindenütt jártunk már, csak a meghívottak listáján nem. — Mit csinál most a magamfajta kezdő vadász? — Feladja? — Ugye ezt tetszettek gondolni? — Nem! Amíg mozdulni tudok. — Hanem? — Hanem használja az eszét. Arra a hajtásra nekem el kell mennem, határoz­tam el. A környéken csak az erdőgazdaságnál állandó vad a vaddisznó. Ilyen alkalmat nem lehet kihagyni. „Lenni kell olyanoknak, akiket nem név szerint hívtak meg, mondjuk a téesztől. Együttmű­ködési szerződésük van. Igen, igen, ez lesz a meg­oldás!” — okoskodtam. S nem csalódtam. Úgy van, mondják a vadásztársak, jött meghívó, hat emberre szóló. A hajtóvonalban mehetnek, de fegyverrel. De ahol 6 ember elfér, ott a hetedik már szinte fel sem tűnik! — magyarázom a cimboráknak, akik végül feladják és rábólintanak. — Gyere, a fene essen beléd... S ím, most itt vagyok a hajtóvonalban, gyöngy­golyóra töltött vadászfegyverrel a kezemben. Jobbra kétszáz méterre lövés, majd még kettő. A mellettem lévő vadásztárs figyelmeztet: Feléd megy a disznó! Látom. Jókora kan, keresztben előttem trappok Elvesztem lélekjelenlétemet, hir­telen nem látok semmit, és totális zavaromban megpróbálom eltalálni. A közelébe nem ment a lövedék. A következő körben az előttem lévő kö­kénybokorból ugrik ki a disznó. A változatosság kedvéért a szememre homály ül, elkap a reszketés. Dirr, durr, lövök, persze semmi. További sanszom nem volt. Csigavér Megint teltek a hónapok eredménytelenül, ami­kor kifigyeltem egy disznót. Pontosabban gyerek­kori ismerősöm — nagy pecás — szólított meg az utcán: a máriafalvi szivattyútelepnél, a nagy csa­Szó sem esett a hetek óta visszahor- datlan üvegekről, az ablakpucolásról, a kiesett ki­lincs visszatételéről, de ne is fessük az ördögöt a falra! Lényeg, hogy teljes megértést olvastam ki a nejem szeméből (a nagy dolgokra hivatottaknál mindig fellelhető a biztos családi háttér...). Dra- maturgiailag csodálatos pillanatban folytattam: — Amíg összepakolok, légy szíves csinálj szendvi­cset nekem. (Ezt megúsztuk.) Itt ülök a csatorna szélén, a puskám betöltve, mindjárt lemeggy a nap, a fegyverlámpám felsze­relve, kipróbálva. Kigondolom a lövést. Bizony csodálatos az élet az első vaddisznó elejtése előtti perceiben. Megelevenedik a szója. A disznó csörtet rajta keresztül. Koromsötét van, nem lehet messzebb 25 méternél. Pár másodperc csend következik, majd csámcsogás. Jóízűen ropogtatja a csigaházá- kat. Elönt a vadászláz, vacog a fogam, térdeim egymással citeráznak, a szó szoros értelmében. Dadogva nyugtatom magam, mert kezeim önálló­sították magukat. Minden felszerelésem lövésre kész, leszámítva tenmagamat. — Nyugi, nyugi öregem, szedd össze magad, erőltetem magamra a bölcs megnyugtatást, várat­lan sikerrel. Disznó úrfi folytatja főúri vacsoráját. — Nem elkapkodni, nem elkapkodni — szedd össze magad öregem! Lássuk csak mi a teendő? Rámegyek, tervezem el. Óvatosan felállók a szék­ről és az árok szélén húszat lépek, kimért normál léptekkel. Odaérek, rávillantok a csámcsogásra, és lelövöm. De úgy lelövöm! Rajta! A terv szerint felállók—ez még könnyen megy — és elindulok. Egy, kettő, három, négy, öt, hat lépést megteszek, minden rendben, erősítem ma­gamat, mert nagyon elkel a segítség. Időközben a szívem ökölvívó meccset vív mellkasommal. Hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy — menni fog, menni fog, csak öregem ne cidrizz — tizenkét lépés, és elhallgat a disznó. — Észrevett? Rémülök el. Nem! Csend és me­gint csak csend, s amikor utolsó tartalékaimat összpontosítom — különben bezáródnak fejem felett a hullámok és elveszek -— akkor megint csámcsog. A víz patakokban folyik rólam, de tovább megyek. Tizenhárom, tizennégy, tizenöt, tizenhat, tizenhét, tizennyolc lépés és még csám­csog az árok partján ez a drága vaddisznó. Ha még kettőt lépek fohászkodom, akkor nem lehet baj. Megérkezek, az árokban a jó étvágyú vaddisz­nó mindvégig adózik a helyben kosztolás élveze­tének. Tőlem legfeljebb négy-öt lépésnyire lehet a sás szélén. A fegyveremet a hang irányába tartom, kivárok, levegőt veszek, s hüvelykujjam meg­nyomja a puskalámpa gombját. Most kellene fény­árban úsznia az erdők remetéjének, hogy külön- külön láthassam a sortéit is. De mi ez? Ä lámpám nem ég, nyomogatom, kattintgatom, nem ég. Nem értem az egészet, megrémülök, de nem vagyok képes az idő érzékelésére sem. A disznó megsejt­hetett valamit, mert hatalmas ugrásokkal menekü­lésre fogta a dolgot. Esélyem sincs, hogy eltalál­jam az éjszakában. Hogy mit élek át, azt ne részle­tezzük, ellenben zseniális ötletem támad: Kiha­gyok két napot, a disznó megnyugszik — mint látható volt, erre valóban neki volt a legnagyobb szüksége —, és én a harmadik este, megjavított lámpával lelövöm. Látják, amíg fiatal valaki, hajlamos a hiszé­kenységre és a naivitásra, s ami egyenesen csodá­latos, komolyan gondolja a reá várakozó sikert, szép jövőt. Nem volt könnyű kivárni a 48 órát, de elérkezett a diadalmas kimenetel pillanata. A má­riafalvi Fehér-körös hídnál lefordulok a földútra, amikor szembe jönnek a kukoricakombájnok. Az elsőben egy ismerős ül. Megáll és a fejét csóválva szól ki a vezetőfülkéből: — Ha tíz perccel korábban jössz, akkora disz­nót lőhettél volna. A legutolsó sorok levágásáig kitartott. Na, szevasz! — köszönt el. — Na, szevasz!... Nyápicok és vadászok Végre rendes telünk van. Hóval, faggyal, verő­fénnyel . Kemény napok járnak a nyápicokra, de az igazi vaddisznóvadásznak jobb időt kívánni sem lehetne, mert magamfajta vaddisznóvadásznak ünnepnapi adomány az ilyen idő. Jól hallották, megismétlem: a magam fajta vaddisznóvadász­nak. — Miért tetszenek megint közbeszólni, hogy miféle vaddisznóvadász az, aki még nem lőtt vad­disznót. Ráadásul szerencsétlen vándorflótásként riogatja el a környék vadállományát a talpraesett vadászok előtt. Különben is elég volt a balfácános- kodásból, tessék onnan folytatni, hogy ott áll a kőris erdei kan a dagonyában, a puska célgömbje a lapockája közepén és lö... — Nem, és nem. Ilyen mentalitással egyszerűen lehetetlen tisz­tességesen elmondani valamit. Ha valakinek az kell, hogy a vadász kimegy a határba, leül, jön a disznó, lelövi és kész, akkor olvasson olyan törté­netet. De jó, rendben. Megígérem, hogy a követke­ző epizód után visszatérünk a kőris erdőbe. De most ott tartunk, hogy az árulkodó telet kihasznál­va hetek óta kukoricával etetem a szomszédból éjszakánként átváltó tekintélyes vadkant. Gyö­nyörűen kifigyeltem. Hiba nélkül. Egyedüli ne­hézséget a távolság jelentette volna. Az a négy kilométer gyaloglás, térdig érő hóban. Jelentette volna, ha nem hajt belülről az első disznóm utáni vágy. Mínusz tíz-tizenkét fok volt odakinn, ami azon a karvastagságű akácfa ágon tíz, húsz perc után elviselhetetlennek tűnt. A héten például pénteken este fél tízig kitartottam, szombaton fél órával tovább, de megint semmi. A vaddisznó váltója időközben falusi járdányivá szélesedett, taposó- dott, annyiszor megfordult nálunk. De mindig máskor. Vasárnap este tízkor fagytam le az ágról „ha most nem indulsz el, itt fagysz meg állapot­ban” indultam haza felé. És így teltek az esték, néha a hajnalok, békés egymás utánban. Az elszántság nem csökkent bennem. Némi zavart okozott viszont a hétfői orvosi vizit, amikor kiderült, hogy 39 fok feletti lázam van, és a feleségem válással fenyegetőzött, ha ma is ki mernék mennék vadászni. Két nap kényszerű szünet után megint itt ülök az akácfa ágon és félóra elteltével beáll a megszokott fagyás az ujjaimba. Lábaim mozdíthatatlanok, családias hangulatban viaskodok a fagyhalállal, amikor a szemközti erdőben ropognak az ágak, jön a vad­disznó. — Most légy résen öregem, nógatom magam, s a tőlem telhető legnagyobb gyorsasággal kézbe veszem a puskámat. Mindenem fáj, sajog. Már amennyit érzek a mozdulatimból. A disznó mit sem sejt a reá váró veszedelemről — tehát rólam —, átkocog hozzánk és tőlem három méterre meg­áll. Emelem a puskát, kicsit előre hajolok és a kö­nyökömmel leverem a hátizsákomat. Csitt, csatt, dirr, durr, pottyan lefele, ágról ágra. A disznó villámként perdül és ugrik. Persze, hogy lövök, tüzelek, durrogtatok, oda, ahol az előbb volt. A következő percek hadd maradjanak meg saját tit­komnak, ennyire ne szolgáltassuk ki önmagunkat idegen embereknek. Talán elég lesz annyi, hogy másnap meglőtte egyik vadásztársam a kanocskát. „Kora délután kimentünk terepjáróval, ott állt az út közepén. Csak meg kellett érinteni az elsütő billentyűt”—mondta. ♦ ♦♦ S mennyi hónap telt el, csalódás csalódás után, amikor eljutottunk a dagonyához. Tudják, amikor a szürkeruhás kan lapockáján megpihen a cél­gömb és LÖVÖK! Érzem, nem hibázhattam el, hiába ugrik be a disznó a csalánosba, néhány másodperc múlva egyhelyben zörgeti a bodzabokrot. Sebtében köl­tött saját szerzeményű dalomra fakadok, a „meg­lőttem a disznót, azt az icipici, icipici diszi-diszi- disznót” kezdetűre, amelyet felakadt gramofon­ként szajkózok. Nem vagyok már én itt, csak dúdolok és a bőséges vémyomon elindulva meg­keresem a disznót. Harmincnyolcat kellett lépni, amíg rátalálok. Látják, ilyen egyszerű vaddisznót lőni! Lovász Sándor

Next

/
Thumbnails
Contents