Békés Megyei Hírlap, 1991. december (46. évfolyam, 282-305. szám)

1991-12-24-26 / 301. szám

KARÁCSONY 1991. december 24-26., kedd-csütörtök Az 500 évvel'ezelőtti Krakkó Kopernikusz szobra a Lengyel Tudományos Akadémia előtt Varsóban Mikolaj Kopernik, ismer­tebb nevén Nikolausz Koper­nikusz születésének 500 éves évfordulóján ünnepi díszbe öl­töztették egész Lengyelorszá­got. Kétségtelen, hogy Föl­dünk kultúrtörténetének egyik legkiemelkedőbb és legna­gyobb hatású alakja, egy új korszak elindítója volt, amely a szabad emberi gondolkodás­nak nyitott utat. Hazánkból ekkor egy kisebb amatőr- és szakcsillagászokból álló cso­port azzal a céllal kelt útra, hogy felkeresse azokat a he­lyeket, ahol Kopernikusz élt és dolgozott Lengyelországban. Láttuk a szülőházát Torun- ban, ebben az ősrégi Hanza- városban, ahol a Visztula part­ján esténként ma is úgy éne­klik a diákok a lengyel népda­lokat gitárkísérettel, mint tet­ték azt Kopernikusz idején lantkísérettel. Igen mély benyomást tett ránk ez az emlékűt. Kétségte­len, hogy a legmaradandóbb emlékeink közé a krakkói na­pok tartoznak. Ez a Visztula felső folyásánál elhelyezkedő város Kopernikusz életében meghatározó szerepet játszott. 1491-ben, 500 évvel ezelőtt kezdte el a krakkói egyetemen tanulmányait. Krakkó, a Lengyel Király­ság egykori fővárosa valami más világ benyomását keltette bennünk, mint amiben ma élünk. Mintha visszalátogat­tunk volna a múltba és csak az volt a groteszk, hogy az embe­rek viselete nem illett a képbe. Szinte láttuk mindazt, amit a régi időkről beszéltek. Láttuk, mert ősi pompájában áll a Wawel, a Collegium Maius, a Posztócsamok, a Mária-temp- lom és a városháza régi tornya. Amikor a Mária-templom tor­nyából felhangzott a „héjnál”, a kürtszó, majd hirtelen fél­beszakadt, az volt az érzésünk, hogy éppen akkor találta tor­kon a tatár nyila a harsonást. A Mária-templomban Wyt Stwosz (aki 1475-től 1496-ig dolgozott Krakkóban) szár­nyas oltárán egy, a múltból ki­ragadott pillanat tárult elénk. Ez Európa legnagyobb góti­kus oltára 13 méteres magas­ságával és 11 méteres széles­ségével. A mester 12 évig dol­gozott rajta. Lengyelországnak 1491- ben 3—4 millió lakosa volt. Krakkónak mintegy 20 ezer, és ebből minden tizedik egye­temi hallgató volt. Egész Eu­rópa képviseltette magát so­raikban. Az egyetemet Nagy Kázmér, az utolsó Piast-házi uralkodó alapította 1364-ben. Nagy Lajos lengyel királysá­gát (1370—1382) követően Hedvig leánya lett a lengyel királynő, aki későbben a litván Jagelló Ulászlónak volt fele­sége. Jadwigának — ahogy a lengyelek Hedviget nevezték — az alakját ma is nagy tiszte­lettel és szeretettel emlegetik. Hedvig minden ékszerét és ki­rálynői jelvényeit a később férjéről elnevezett Jagelló Egyetem építésére, a régi egyetem újraalapítására ado­mányozta. Ez 1400 körül tör­tént. Krakkónak már 1338-tól jól kiépített és kifogástalanul mű­ködő szennyvízelvezető­rendszere volt. A nyilvános kútjaiba vízvezetéken szállí­tották az ivóvizet. Voltak kö­vezett járdái és számos köve­zett utcája, ahonnan a szeme­tet és a sarat összeszedték és elhordták, mindezt rendeleti­leg is szabályozva. 42 orvosa állt a betegek rendelkezésére, és ha valaki nem bízott ben­nük, füvesemberek és kuruzs- lók is éltek a városban. Sok polgárházban jól működő lég- fűtéses rendszer szolgáltatta a meleget. Krakkó termelési, kereskedelmi és szellemi köz­pontja is a középkori Lengyel- országnak. Érdemes megemlíteni a ko­rabeli diákszokásokat és az oktatást is. A diákszokások­hoz tartozott a mulatságos, néha szinte brutális gólyaava­tás. A diákjelölteket „faragat­lan tuskó”-nak tekintették. „Simításra” szorultak. Ezt rendszerint fabárddal tették meg. Aztán a gólyáknak iga­zolni kellett, hogy már nem analfabéták. írni azonban nem volt könnyű, mert olyan tollat kaptak, amivel nem lehetett írni, és olyan tintatartót, amelybe a tollat nem lehetett belemártani. A vizsgáztatók leleményessége szinte nem ismert határt. Ha úgy érezték, hogy a gólya megállta a he­lyét, akkor az lakomát fizethe­tett az avatóknak és ezzel vált a diáktársadalom teljes jogú tagjává. Ezt a szokást ugyan 1511-ben hivatalosan megtil­tották, de azért titokban még sokáig megvolt, rendszerint egy eldugott külvárosi csap­székben, ahol a lakomát is helyben megülhették/ Előírászerű volt a kispapi öltözet, de ezt kevesen visel­ték. A gazdagabbak pedig a kicsapongásoknak sem voltak híján. Ennek azonban veszé­lye is volt. Ha a városi őrség az éj sötétjében fáklya nélkül ta­lálta őket, akkor a városházára kísérte a vétkezőket, és ko­moly fegyelmi büntetésre, esetleg kizárásra is számíthat­tak. A tanév októbertől szep­temberig tartott, azaz nem volt szünet, de nem is kellett, mert Kopernikusz szülőháza To- runban általában — főleg az egyházi ünnepek sokasága miatt — több mint 100 szabad nap volt évente. Az előadások reggel 15 órakor kezdődtek. Ez azon­ban ne tévesszen meg senkit, hiszen akkor a napnyugtától számították az időt és így ez a mai reggeli 8 órának felelt meg. A professzorok dobogón állva tartották előadásaikat, a hallgatók pedig körbeülték őket a padokon vagy egysze­rűen a földre terített szalmán. A tanulás mércéje a nyilvános vitákon való részvétel volt. Nagy volt az izgalom, amikor a krakkói főtéren akasztófát ácsoltak. A kivégzésre ugyan­is mindig kivonult az egész or­vostudományi kar a dékánnal az élen, és nagy figyelemmel kísérték a kivégzett felnégye- lését. Itt szerezték ugyanis a legfontosabb anatómiai isme­reteiket. Amikor hosszabb ideig nem volt kivégzés, akkor jobb híján a vágóhídon a ser­téstetemeket tanulmányozták. A krakkói csillagászok kö­zül igen neves volt ebben az időben Marcin Bylica, aki Mátyás király híres csillagá­szával, Johann Müller Regio- montanusszal együtt dolgozta ki a bolygók helyzetét megha­tározó táblázatokat. Amikor Bylica 1493 táján meghalt Budán — akkor onnan szállí­tották Krakkóba — a Jagelló Egyetemre hagyta igen érté­kes csillagászati műszereit és könyvtárát. Amikor ezek 1494. október 14-én megér­keztek Krakkóba, az egyete­men tanítási szünetet rendel­tek el, hogy a professzorok és a diákok megismerkedhessenek az értékes hagyatékkal. Kopernikusz 1495-ben fe­jezte be krakkói tanulmányait. A Collegium Maius ma a Ja­gelló Egyetem múzeuma. Itt őrzik azt a sok-sok régi esz­közt, amit az ősi egyetemen évszázadokkal ezelőtt hasz­náltak. A régi asztrolábiumok és kvadránsok mellett itt van kiállítva a Jagelló Globus is, amelyen először tüntették fel az 1492-ben felfedezett új vi­lágot, Amerikát. 1510-ben ké­szült és 1992-ben az egyik leg­becsesebb kiállítási tárgya lesz majd felfedezésének 500 éves évfordulóját ünneplő kontinens számos múzeumá­nak a rajta található felirattal: „Amerika terra noviter reper- ta” — „Az újonnan felfedezett Amerika”. A waweli székesegyház és az azt körülvevő kápolnák a lengyel királyok temetkezési helyéül szolgáltak. Itt találha­tó Báthori István erdélyi feje­delem síremléke, akit a Jagel- lo-ház kihalása után választot­tak lengyel királlyá (1576— 1586). Báthori a litván fővá­rosban, Vilnában alapított egyetemet. Rt alussza örök álmát a már említett Hedvig királynő is. Sírjaik mindig vi­rággal és ’nemzeti színű sza­laggal átkötött, koszorúkkal borított, kifejezésre juttatván ezzel, hogy halódó poraikban ma is összefogják két nép ke­zét. Márki-Zay Lajos A földmérés története A Föld vizsgálata több tudo­mány feladata. Ezek közé tarto­zik a csillagászat is, mely mint égitestet vizsgálja. Főleg az ókorban, amikor még nem diffe­renciálódtak a tudományok, a csillagászok sokat tettek a Föld pontosabb megismeréséért. Ma már sok Föld-kutatással kapcso­latos feladat a differenciálódás folytán nem a csillagászok dol­ga, de nem szabad elfelejtenünk, hogy sok ilyen területen ők vol­tak az úttörők. Amikor megsejtették Föl­dünk gömbölyűségét, azonnal felmerült a méreteinek és alakjá­nak pontos megismerése iránti óhaj. Az ezekre vonatkozó vizs­gálatok a földmérés tárgykörébe tartoznak. A földmérés alapfeladata a délkör ívének megmérése — a fokmérés. Ki kell választani két pontot a Földön, amelyek ugyanazon hosszúsági körön (délkörön) fekszenek. Meg kell határozni nagy pontossággal szélességkülönbségüket, meg kell mérni a két pont közötti távolságot és ebből megállapíta­ni az egy foknyi ív átlagos hosszértékét valamely hossz­egységben. Tevekaravánok lépéseivel mért A régi görög bölcsek a Földet már gömb alakúnak gondolták és tanították. A Föld méreteinek első meghatározását az alexan­driai és athéni iskola egyik ne­veltje, Eratosthenes hajtotta végre, aki Kr. e. 275-bén szüle­tett az észak-afrikai Kürénében. Miután Nagy Sándor Alex­andrát megalapította, közel ezer esztendőn át a tudományos világ középpontja volt. Eratos- thenest ÜL Ptolemaios Euerge- tes fáraó az akkor fénykorát élő alexandriai könyvtár igazgató­jának nevezte ki, és ezáltal lehe­tővé tette számára, hogy kedvé­re foglalkozhasson tanulmány­aival. Eratosthenes észre vette, hogy nyári napfordulókor Syéne (ma Asszuán) város kútjainak a fenekére délben függőlegesen esnek a napsugarak (tehát a Nap itt zenitben van), de Alexandriá­ban ugyanekkor a Nap árnyékot vet. Egy úgynevezett szka- phiont, egy kivájt félgömböt készített, melynek középpontjá­ba egy függőlegesen álló, a fél­teke sugarával egyenlő hosszú­ságú szeget szúrt be. Ezt a szer­kezetet úgy állította be, hogy nyílása felfelé legyen és a szeg éppen merőlegesen álljon a látó­határ síkjára. A szög árnyéka Alexandriában a szkaphion ke­rületének éppen 50-ed részét tet­te ki, ami alapján arra következ­tetett, hogy Alexandria Syénétől a Föld kerületének 50-ed részé­vel, vagyis 7 fok 12 perccel északra esik. A két város távol­ságát 5000 stadionnak mérte, amiből a Föld kerületére 250 ezer stadion adódik. Ez kilomé­terekben kifejezve 39 690 km, ami alig tér el a mai értéktől. A hiba kisebb, mint 1 százalék. Túl jónak tűnik ez az ered­mény, főleg akkor, ha figyelem­be vesszük, hogy néhány alap­adata hibás: 1. Syéne nincs a Ráktérítőn; 2. Syéne és Alexandria nem egy délkörön fekszenek; 3. a szélességkülönbség pe­dig csak 7 fok 6,5 perc. Nagyon sokan azt állítják, hogy Eratosthenes a két város közötti távolságot tevekaravá­nok lépései ^lapján becsülte meg. Bármint mérte is meg a távolságot, azt mindenki elis­meri, hogy az egyiptomiak na­gyon pontosan tudtak mérni, és Eratosthenes bizonyára az ő módszerüket követte. Dzsingisz kánt becsapták Annak ellenére, hogy Eratos- theneshez hasonló eljárással utána Posidbnius — aki Rhodus szigetének Alexandriától való távolságát evezősgálya evező­csapásainak száma alapján pró­bálta meghatározni — és mások is megmérték a Föld délkörének a hosszát, a második, komo­lyabb fokmérésként Al-Mamun bagdadi kalifa rendeletére, a Kr. u. 827-ben végrehajtott mérést tartják számon. Parancsára csil­lagászok mérték meg az 1 fo­knyi út hosszát a tadmori és a szindsári síkságokon. A kapott érték a délkör hosszáravetítve kb.42 500 km volt. Dzsingisz kán ugyancsak megmérette a Föld délkörét kí­nai csillagászokkal, valószínű­leg azért, hogy megtudja, mek­kora földdarab meghódítása van még hátra. A ravasz kínai csilla­gászok azonban sokkal kisebb­nek mérték a Földet, mint a gö­rögök és az arabok, nyilván azért, hogy hódító kedvű uruk nyugton maradjon. A XVI. sz. előtti mérések leg- pontosabbika az Eratosthenes- től származó volt. Könnyen le­het, hogy a hibás feltevései általi hibák szerencsésen kompenzál­ták egymást, és ennek, valamint hibátlan geometriai okfejtésé­nek köszönheti rendkívül pon­tos eredményét. A harmadik fokmérést, egy­ben Európában az elsőt, Femel francia orvos végezte 1525-ben. Kocsija egyik kerekének körül­fordulási számát mérve, ezen számból és a kerék kerületéből határozta meg a megtett út hosz- szát. Eredménye annyira pon­tosnak bizonyult a későbbi, lé­nyegesen pontosabb mérések során, hogy sokan kétkedéssel emlékeznek meg róla. A negyedik fokmérés a hol­land Schnellius nevéhez fűző­dik, aki az Alkmaar és Berg-op- Zoom közötti távolságot mérte meg 1615-ben. Nagy hibák csúsztak méréseibe, mégis óriá­si az érdeme, mert először alkal­mazta a mérnöki gyakorlatban a ma már mindennapos három­szögelési módszert. A méterrendszer 1665-ben az Academie des Sciences megalapítása után Pi­card csillagászt megbízták az­zal, hogy a Föld délkörének hosszát addig el nem ért pontos­sággal határozza meg. Picard elsőként használva távcsövet szögmérő műszerekhez, és Schnellius háromszögelési módszerét követve olyan pontos eredményt ért el (1670), amelyet napjainkig is alig-alig múltak felül. Picard pontos méréseivel kapcsolatban meg kell említe­nem, — mint érdekességet — azt, hogy Newton az ő eredmé­nyéből vezette le az általános tö­megvonzás felismeréséhez ve­zető azon fontos tényt, miszerint a Holdat ugyanazon erő tartja meg körpályáján a Föld körül, amelynek következtében a tes­tek a Föld felületére esnek. Newton már 1666-ban végzett ilyen irányú számításokat, de ezek éppen a földsugár akkori tökéletlen ismerete miatt nem vezettek eredményre. Picard mérési eredményeit megismer­ve és ezekkel számításait megis­mételve csak 1676-ban tudta vonzási törvényét igazolni. A Picard által elkezdett méré­sek vezettek oda, hogy 1718 után elkészült Franciaország első, Cassini-féle térképe. A francia délkört 1739-ben ismét megmérték, majd a harmadik nagy francia fokmérést 1792- ben kezdték el. Az ekkor el­kezdett mérések alapján számí­tott földkerület nagyságát meghatározva, negyedívének tízmilliomod részét vették az új francia mértékrendszer alap­jául, mely rövidesen elterjedt majdnem az egész Földön. El­terjedt, mert a méterrendszer minden nemzeti jellegtől men­tes, hiszen a Földhöz van kap­csolva, ahhoz a Földhöz, mely minden rajta élő embernek szü­lőbolygója. Hosszú volt az út a méter­rendszer megalkotásáig. Ezután is végeztek nagyon sok mérést mind a mai napig, hiszen az emberi elme igazi sajátja az egy­re mélyebb és egyre pontosabb ismeretekre való törekvés. M.-Z. L.

Next

/
Thumbnails
Contents