Békés Megyei Hírlap, 1991. augusztus (46. évfolyam, 179-204. szám)

1991-08-01 / 179. szám

1991. augusztus 1csütörtök KÜLFÖLDRŐL- ITTHONRÓL Kérdőjelek Japán intelmek? Néhány napja udvarias han­gú intelem érkezett Tokióból, a Japan Credit Rating Agency nevű nagy tekintélyű ügynök­ségtől. Japán módon, bevezető­jében dicséretekkel. Mit dicsérnek? Figyelemre méltónak találják; hogy javul a fizetési mérleg, bár az aktívum csak ,,enyhe”; hogy a kormány gazdaságpolitikája támogatás­ra talált a nemzetközi pénzügyi szervezeteknél, s Magyarország a külső egyensúly megőrzésére koncentrál. S főként: bizonyo­sak, hogy sikerül átalakítani a gazdaság szerkezetét. Mindezt remélhetőleg komolyan gondol­ják. Mert ezután következnek üzenetük meglepő pontjai. Mit döntöttek Tokióban? Kellemetlent. Egy fokkal kocká­zatosabb adósnak minősítették Magyarországot. Csak egyetlen kicsiny fokkal, de nem tehetünk úgy, mintha nem történt volna semmi. Mert emlékeztetnek rá, hogy csökken a nemzeti összter­mék, még mindig nő az adósság- állomány, deficites lesz a költ­ségvetési mérleg. S úgy látják, hogy erősödik sokak elégedet­lensége. Hát — értsük meg — valamivel csak-csak jobban fél­tik a pénzüket. Mi a tanulság? Tudomásul kell vennünk, hogy a világ — és benne Japán — olyannak lát minket, amilyenek vagyunk, s nem olyannak, amilyennek sze­retnénk. Mert odafigyelnek ránk —egyébként hát Istennek. Kocsis Tamás FEB Lengyel bűnözés Lengyelországban az ember­ölések száma 62 százalékkal nőtt az idei év első hat hónapjá­ban, 1990. hasonló időszakával összehasonlítva. Ennek legfőbb oka a határok megnyitása, vala­mint az,- hogy az országban könnyebben lehet fegyverekhez hozzájutni, mint a múltban — közölte szerdán Varsóban egy rendőrségi szóvivő. Mit is ünnepel ma Svájc? Az almalegenda - almás? Bizonyítani ugyan nem tud­ják a történészek, de Svájc la­kosságának jelentős része úgy ünnepli az idei augusztus else­jét, hogy 700 esztendővel ez­előtt, 1291 -ben ezen a napon jött létre a svájci államszövetség — Schwyz, Uri és Unterwalden kantonok szövetségre léptek egymással. Abban mindenesetre egyetér­tenek a történészek, hogy léte­zik egy latin nyelvű szerződés­szöveg —az ország névadó kan­tonjában, Schwyz-ben fel is ol­vassák az ünnepségeken —, amelyen három viaszpecsét ta­lálható és a keltezése így szól: „A mi Urunk 1291 -ik esztende­jében, augusztus havának első napján.” A történészek szerint azonban ez nem egyéb kölcsö­nös védelmi szerződésnél, ami­lyet sokat kötöttek előtte és utá­na is, és amely nem jelentett államalapítást vagy a független­ség kinyilvánítását a Német- Római Szent Birodalommal, vagy a helybéli Habsburg föl­desurakkal szemben. Sőt, a tör­ténészek a legendás szabadság­hős, Teli Vilmos alakját is a mí­toszok világába utalják és azt állítják, hogy a híres almalelö- vési jelenet más régebbi legen­dákban is fellelhető. A svájciak különben is — lé­vén józan és takarékos, munkás nép — szerény körülmények között, a napi munka után emlé­keznek meg a történelmi évfor­dulóról. A Kreml Szent György terme A moszkvai Kreml Szent György terme, ahol Mihail Gorbacsov szovjet államfő kedden George Bush ameri­kai elnököt üdvözölte, hogy azután megkezdjék kétna­pos tárgyalássorozatukat, hagyományos színhelye a hivatalos ceremóniáknak a Szovjetunióban. A pazarul díszített hatal­mas terem, ahol a hivatalos látogatásra érkezett külföl­di államfőket fogadják a szovjet vezetők, a Szovjet­unió hatalmát jelképező erőd falain belül, a Nagy Kreml Palotában van. Az utolsó amerikai elnök, akit Bush előtt a Szent György teremben fogadtak, Ronald Reagan volt, amikor 1988- ban Moszkvában találko­zott Gorbacsovval. A terem falait és mennye­zetét hatalmas freskók dí­szítik, amelyek az orosz hadsereg győztes csatáit örökítik meg a 15.-től a 19.-ik századig. Allegorikus szobrokkal díszített, csa­vart márványoszlopok jel­képezik a Szovjetunióhoz tartozó más népeket. A hat hatalmas csillár egyenként 1300 kiló súryú. A Szent György terem­ben lezajlott ünnepi aktu­sok közül a legemlékezete­sebbek közé tartozik az 1945-ben azok tiszteletére adott fogadás, akik részt vettek a második világhábo­rúban a náci Németország fölött aratott győzelem kiví­vásában, valamint az 1966. áprilisban Jurij Gagarin szovjet űrhajós, a világűrt megjárt első ember tisztele­tére adott fogadás. Eszék, Kostajnica Összecsapások, rakétatámadás Áz eszéki rádió híradása szerint heves lövöldözés volt szerdára virradóra Eszék (Osijek) környékén. A tüzér­ségi és gyalogsági fegyverek­ből mintegy negyven percen át érkező lövések a rádió szerint az öt kilométernyire fekvő Tényé (Tenja) irányából jöt­tek. A város egyik lakónegye­débe nyolc gránát csapódott be. Áldozatokról egyelőre nem érkeztek jelentések, és azt sem tudni, ki adta le az első lövése­ket. A Tanj ug emlékeztet arra, hogy a térségben jelen vannak a horvát nemzeti gárda kato­nái, a szerb kisebbségű falvak fegyveresei és a jugoszláv köz­ponti hadsereg egységei egy­aránt. A Reuter szerda reggeli ösz- szefoglalója szerint a Kostaj­nica horvát faluban történt keddi incidens során jugo­szláv repülőgépek rakétákkal lőtték a település iskoláját, orvosi rendelőjét és egyik la­kóépületét. A rakétatámadás­nak egy halottja és hat sebesült áldozata volt. A belgrádi rádió azt jelentette, hogy a pilóták azért nyitottak tüzet, mert horvát rendőrök és nemzeti gárdisták előzőleg rálőttek a repülőgépekre. Spanyol lépcső (Kaján Tibor rajza) Csempésszünk állatokat? A düsseldorfi vámosok ta­valy egyebek közt 108 élő papa­gájt, négy eleven kígyót és rá­adásul egy kitömött tigrist ko­boztak el. A legkülönösebb fo­gást azonban az idén csinálták: Hongkongból érkezett az a cso­mag, amely száz golyóbisban őrölt orrszarvú-szarvat tartal­mazott. Azt tartják ugyanis, hogy ez az őrlemény növeli a férfiúi képességeket... A címzett egy kínai vendéglő tulajdonosa volt, aki a külön evégett leterített állatok segítségével akart ked­veskedni férfivendégeinek. A hibás Hubble — Az amerikai űrhajózási hivatal (NASA) űrrepü­lőgépes javítóexpedícip küldését fontolgatja a hi­bás Hubble űrteleszkóp újabb, a múlt héten felfe­dezett működési zavarainak elhárítására — idézte szerdán a Reuter hírügynökség a The Washington Post című amerikai napilap szerdai számában megjelent írást. A Hubble teleszkópot 15 hónappal korábban helyezték Föld körüli pályára. Az autóbusz nagy­ságú, 12,5 tonna súlyú űrtávcső 2,1 milliárd dollár­ba került. Működésétől azt várták, hogy teljesít­ménye mintegy 10—30-szor nagyobb lesz mint a hasonló méretű földi berendezéseké, ugyanis a- zűr az űrben Hubblet a földi légkör torzítása, a földfelszíni fényforrások nem befolyásolják. Áz űrteleszkóp felbocsátása óta gondok soka­sága jelentkezett: először nem nyíltak ki a napele­mek, majd a számítógépes programban akadt egy elemi iskolás szintű algebrai hiba (egy mínusz jel helyett plusz szerepelt a programban, emiatt a teleszkóp berendezései nem továbítottak adatokat a Földre). Két hónappal a felbocsátás után kide­rült, hogy gyártási hiba miatt a teleszkóp tükre torzít, a fotóberendezés lencséjét pedig nem lehet élesre állítani. Néhány napja a mozgást ellenőrző szerkezet hibája lépett fel. Pápára várva - százezrek a miséken Mi lesz, ha tényleg megjön a szentatya? A lendületes előké­születek közepette sokakat nyugtalanít a kérdés. A Népsta­dion tribünjei nem fognak leom­lani, a beton szinte minden ter­helést elbír. De a máriapócsi gö­rögkatolikus mise hivatalosan is három-négyszázezer főre be­csült közönsége már alaposan gondolkodóba ejti a rendezősé­get, s a jelek szerint eddig nem sok mindent tudtak kisütni. A Kormányőrség, a Nemzetbiz­tonsági Hivatal, a rendőrség, valamint a jelentékeny számú hivatalos és nem hivatalos elő­készítő bizottság legtapasztal­tabb tagjai is tudják: ilyen még nem volt Magyarországon. Az előzetes becslések rend­szerint túlzóak, de őszentsége legutóbbi lengyelországi láto­gatásán a kétszázezer fős rész­vétel nem volt ritka, s akárcsak a lengyelek, a magyarok is várnak nagyszámú, határon túlról érke­ző kirándulót és zarándokot. Valószínű, hogy Máriapócs, Debrecen, Szombathely, Esz­tergom és Budapest lesznek azok a színhelyek, ahol a misé­zők száma meghaladja a százez­ret. S míg a fővárosban ekkora tömeg kordon mögött tartása, frissítőkkel, harapni valóval, no meg illemhelyekkel való ellátá­sa nem okoz gondot, más szín­helyeken távolról sem ilyen egy­szerű a dolog. Mint a látogatást előkészítő társadalmi bizottság egyik prominens tagja az Atlan­tic Sajtószolgálatnak elmondta, egyelőre távolról sem látszik biztosnak a megoldás. A rende­zőség azt ajánlja például, hogy a nagyobb misékre a résztvevők vigyenek magukkal ivóvizet, de csak flakonokban'; mert üveget bevinni tilos. A belépőjegy hát­oldalán pedig tüntessék fel, mi­lyen betegségben szenvednek. Keresztes Szilárd püspök, a hivatalos előkészítő bizottság elnöke azt állítja, minden rend­ben lesz az augusztus 16-án kez­dődő monstre látogatáson. Erre számítanak a biztonságiak is, akik számára a legnagyobb biz­tonsági problémát természete­sen magának a szentatyának a megvédése jelenti, aki ellen ed­dig kétszer követtek el merény­letet, s egyszer súlyosan meg is sebesítették. Golyóbiztos heli­kopter biztosítja a szentatya gyors közlekedését, de szükség esetén nem kevésbé szélsebes elmenekítését is a tömegből. Száz, külön erre az eseményre felkészített személyi biztosító foglalkozik majd II. János Pál fizikai épségének védelmével. Emellett botot, üveget, esernyőt a szabadtéri misékre bevinni ti­los, mert ezek fegyverként hasz­nálhatók. Amiben nem lesz hiány: a pápalátogatási szuvenír és a lá­togatás körüli vállalkozói ügyeskedés, amely persze csak tovább csigázza az érdeklődést. Egy nagy biztosító társaság, mely büszkén hirdeti magáról, hogy ő „a pápalátogatás biztosí­tója” azzal szerezte e kitüntető címet, hogy felajánlott százmil­lió forintot arra a teljesen való­színűtlen esetre, ha a látogatás elmaradna. Az egyház elfogadta ezt az ajánlatot, de általában arra törekszik, hogy a maga számára biztosítsa a látogatásból szár­mazó járulékos jövedelmeket. Dr. Diós István, a főrendezők egyike megígérte ugyan, hogy az egyház nem fogja üzleti lehe­tőségként kezelni az eseményt, s ezt másoknak sem engedi, de a csábítások túl erőseknek tűn­nek. A püspöki kar (pápalátoga­tást előkészítő püspökkari iro­da) maga is találékonyan hasz­nálja ki a látványosságként is első osztályú esemény kínálta lehetőségeket, s külön hitelesítő jellel látja el emléktárgyait és a pápai címeres zászlókat. Mások sem maradnak le. Az állami pénzverde, újabb nevén pénzve­rő, a szentatya portréjával ellá­tott érmeket 420 forinttól 380 ezer forintig terjedő árakon hir­deti. A katolikus egyházfő első délkelet-európai látogatásáról lévén szó (a lengyel származású II. János Pál eddig csak hazájá­ban vizitelt, de ott gyakorta), a sajtó érdeklődése szinte példát­lan. A Külügyminisztérium ille­tékes munkatársai szerint „leg­alább a Bush-látogatás szintjén lesz, de lehet jóval nagyobb is”. Már e sorok írása idején leg­alább 500 magyar és külföldi új­ságíró jelezte, hogy bebocsátást szeretne nyerni a helyszínekre, illetve a Hilton Szállóban felállí­tandó nemzetközi sajtóközpont­ba. Ott zárt televízióláncon kö­vethetik majd figyelemmel a vidéki helyszíneken zajló ese­ményeket is, s a miseszövegeket öt nyelven továbbíthatják a ka­tolikus világ legtávolabbi zugai­ba is. H. K. Fidel Castro: — A kapitalizmus az ördög szerelmes csókja. Pista bácsi: — Azért az ördög is megfideli, kivel puszi lózik. r-------------------------------■n ó riási KÉSZLETTEL, KERTÉSZET MINDIG VVV FRISS ÁRUVAL VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT AZ ÓBUDA KERTÉSZET ÚJ NAGYBANI ÁRUDÁJA, DEBRECEN, Bokányi D. u. 71. Telefon: (52) 32-636. Vágott és cserepes virágok, dísznövények, kertészeti segédeszközök, műtrágyák, csepegtető öntözőberendezések stb. J

Next

/
Thumbnails
Contents