Békés Megyei Hírlap, 1991. augusztus (46. évfolyam, 179-204. szám)

1991-08-01 / 179. szám

Pápára várva — százezrek a miséken (2. oldal) 1991. AUGUSZTUSI., CSÜTÖRTÖK Ára: 8,30 forint XLVI. ÉVFOLYAM 179. SZÁM Csúcs a csúcson Megbízólevél: igen, munkaviszony: nem Még mindig nincs polgármestere Mezőkovácsházának A mezökovácsházi polgármester-választás körüli bonyodal­mak többé-kevésbé ismertek olvasóink előtt. Az ügy legújabb fejleményei a következők: ma, csütörtökön az időközi választás győztese, dr. Szarvas Attila a választási bizottságtól átveszi meg­bízólevelét. A nagy kérdés az, hogy elfoglalhatja-e a polgármes­teri széket is. Nagy András alpolgármester és hívei szerint erre csak három év múlva kerülhet sor. A döntés előtt igyekeztünk megszólaltatni az ügyben közvetle­nül érintetteket. Sajnos dr. Szarvas Attila Budapesten tartózko­dott, nem sikerült elérnünk, a felesége szolgált néhány informá­cióval. Nagy András alpolgármester: A jelenlegi helyzet iszonyatos felelősséget ró rám, mivel én voltam az, aki tavaly ősszel ezt az egész ügyet elindítottam. Ta­lán csak én látom összefüggé­seiben a történteket, talán csak én vagyok tisztában a jogi vo­natkozásaival is. Minden lépé­semet a törvényesség nevében tettem meg, kérdés, hogy követ­kezetesen végig tudom-e vinni az ügyet. A tisztség betöltésére vonat­kozó előírásokat kértem számon a volt polgármesteren. Megkap­tam az erkölcsi és jogi elégtételt: három bíróság bizonyította, hogy nem én és nem a testület követett el törvénysértést, ha­nem dr. Szarvas Attila. Valójá­ban nem is a testület szüntette meg a munkaviszonyát, hanem ő maga. Tudniillik megszegte a törvényességet: az összeférhe­tetlenség eleve kizárja a polgár- mesteri funkció ellátását. Igaz ugyan, hogy a képviselő-testület munkáltatója a polgármester­nek, de a munkaviszonyát — erre alkotmánybírósági állás- foglalás is van — a testület nem szüntetheti meg. A törvényes­ség be nem tartása vagy lemon­dás esetén azonban megszűnik a munkaviszony. Dr. Szarvas At­tila — legjobb tudomásunk sze­rint — a mai napig ügyvezető igazgatója a Metaltextért Kft.- nek, tehát az összeférhetetlen­ség változatlanul fennáll. A Munkaügyi Minisztérium levelében megerősítette azt az álláspontunkat, hogy az állam- igazgatási dolgozók munkavi­szonyára vonatkozó hatályos szabályok értelmében dr. Szarvas Attilával három évig ér­vényes munkaszerződés nem köthető. Ezt kell közölnöm a képvise­lő-testülettel és a helyi választá­si bizottsággal. A végeredmény (Folytatás a 3. oldalon) Mihail Gorbacsov és George Bush szerda délután a Kreml Vlagyimir-termében aláírta a hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló, történel­mi jelentőségű START-szerző- dést. A szovjet és az amerikai el­nök az ünnepélyes aláírási cere­móniát megelőző rövid beszé­dében egyaránt méltatta a szer­ződés jelentőségét—a genfi tár­gyalásokon át az aláírásig veze­tő utat. Gorbacsov és Bush stílsze­rűen a rakéták egy darabjából készült tollal írta a nevét a hét­száz oldalas okmányra. A megállapodás értelmében a Szovjetunió 35, az Egyesült Ál­lamok 25 százalékkal csökkenti hadászati támadófegyverzetét. A hét év alatt megvalósítandó leépítés keretében a nehézbom­bázókat, a szárazföldi telepítésű interkontinentális és a tenger­alattjáróról indítható balliszti­kus rakétákat, illetve a hozzájuk tartozó nukleáris tölteteket csökkenti a két nagyhatalom. Az amerikai elnök szóvivője az aláírás után tett nyilatkozatá­ban azt hangsúlyozta, hogy a szerződés révén a történelem­ben először válik lehetségessé a hadászati atomfegyverek szá­mottevő csökkentése. Külön kiemelte, hogy a megállapodás értelmében a stabilitást legin­kább veszélyeztető fegyverfaj­ták csökkentése kezdődhet meg, mindeddig példátlan ellenőrzési rendszerrel összekapcsolva. Nemet mondott az egyre érdekesebbé) fotókra „Az év arca” és Kati „hajharca” Amikor Gallai Katit megpil­lantottam, tátva maradt a szám. Talán még most is nyitva lenne, ha a 17 éves gyulai gimnazista lány nem árulja el, hogy fogor­vosnak készül. így azonban — jobb a biztonság — gyorsan zá­rom ajkaim, és inkább a szemei­met tágítom. Elváltozásomat látva, Kati is jobbnak tartja, ha a fogápolás titkai helyett a „The Look of the Year”, vagyis „Az év arca” ver­senyről beszél, melynek döntő­jében szerepelt. — A versenyt az Elite Mo­dellügynökség, a Girls and Boys Osztrák—Magyar Kft. és az Ez a divat folyóirat szervezte — kezdi. — Fotók alapján. 120 lányt választottak ki, és a Buda­pesti Kongresszusi Központban megrendezett döntőre 19-en ke­rültünk be. Miközben mesél, fényképe­ket mutat, és mindjárt feltűnik, hogy a hajának hossza igencsak megváltozott. — Sok egyéb mellett ez is nagyon fáj — mondja. — Én azt hittem, hogy úgy tetszem a fotó­soknak, a zsűrinek, amilyen va­gyok, ehelyett ők a maguk száj­íze szerint alakították az egyéni­ségemet. A fodrász „nekiron­tott” a hajamnak, levágta, vörö­sesbarnára festette. Hiába ellen­keztem, az én szavam nem szá­mított. — Gondolom, ez csak egy csepp volt a pohárban. — Az az igazság, hogy az egészet másként képzeltem. Já­téknak, érdekességnek fogtam (Folytatás a 3. oldalon) Az egészet másként képzeltem... Fotó: Kovács Erzsébet 400 ezer quadrillió „ — Mondja, hogy lehet az Kuzmicsek úr, hogy a maga üzletében 450 pengő a hagyma, szemben a Schwarcnál csak négyszáz. — Én korábban zárok.” Ez az 1945—46-ból való vicc, amire Diósze­gi György „Társadalom humomézetben” című kötetében bukkantunk, voltaképpen nem is vicc, hanem az akkori szomorú valóság. A második világháború után a világtörténelem eddigi legsúlyosabb inflációja sújtotta Magyar- országot. Aki maga nem élte át azt az időszakot, nyilván az is hallott egyet, s mást a szüleitől, nagyszüleitől, a millpengős őrületről. Az állami kiadások összege 1945-ben a bevételeknek csaknem a tízszeresére rúgott, így majdnem állandóan újabb papírpénzt kellett kibocsátani. A forgalomban lévő pénz és a megvásárolható árumennyiség egyensúlya felborult, eszeve­szett iramban romlott a pengő, s mindez termé­szetesen a vékonypénzűeket, bérből és fizetés­ből élőket érintette a legsúlyosabban. Végre valahára — hosszas koalíciós tárgya­lások, egyeztetések és egyezkedések után — 1946. augusztus elsejével vezették be a forintot. A pénz stabilizációjának napján egy új forint formailag egyenlő volt 400 ezer quadrillió pa­pírpengővel. (Te jó ég! Ez mennyi nulla is? Huszonkilenc! Tehát: 400 000 000 000 000 000 000000000000.) Az első magyar pénz egyébként Szent István ezüst dénárja volt, az első infláció pedig a krónikák szerint a XII. században, amikor kirá­lyaink olyan apró ezüst-, majd rézpénzt veret­tek, hogy rá se fért felséges képmásuk. Visszatérve a mi 45 esztendős, tehát javako­rabelinek számító forintunkra, az idő múlása, de leginkább a szocialista tervgazdálkodás nem tett jót az egészségének. Megért egyet, s mást a négy és fél évtized alatt, s nem ő tehet róla, hogy a kenyér kilóját a hajdani három forint helyett maholnap harmincért mérik. De talán mindennél komolyabb figyelmezte­tés, hogy újkeletű viccek keringenek, s az egyik szerint száz forintnak már rég csak harminc a fele... T. I. Kinevezték Békéscsaba új rendőrkapitányát Dr. Abrahám Béla rendőr őr­nagy, 34 éves, rendőri szolgálatát 1979-ben kezdte a Békéscsabai Rendőrkapitányságon, mint jár­őr. 1984-ben kiváló eredménnyel végezte el a rendőrtiszti főiskolát. Ekkor került a Gyulai Rendőrka­pitányság igazgatásirendészeti osztályára, mint előadó, kis idő elteltével osztályvezetőnek ne­vezték ki. 1986—1991 között végezte egyetemi tanulmányait a JATE Állam- és Jogtudományi Karán. 1990. november 1-jétől a Gyulai Rendőrkapitányság Közrendvé­delmi és Közlekedési Osztályá­nak vezetője. A Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetőjévé 1991. augusztus 1-jével nevezték ki, ami azzal is járt, hogy a századost soron kívül rendőr őrnaggyá léptették elő. (Folytatás a 3. oldalon) Tudnivalók a kárpótlásról Akiknek saját jogon szer­zett kárpótlási jegyük lesz, azok földárveréseken is részt vehetnek. Hamarosan nyilvánosságra hozzák az árverések időpontját. (4. ol­dal ) Holnap: Mezőkovácsháza és kör­nyéke Biliárdverseny a FOUR ROSÉS CLUBBAN (Vasútállomáson)! Nevezés a helyszínen, pénteken 18.30 óráig. ÜZLETEK ES LAKÁSOK A BELVÁROSBAN Békéscsaba, Gyóni Géza utca 14—16. alatt — üzlet, szerkezeti ár: 38 000 Ft/m2 — lakás kulcsrakészen: 29 000 Ft/m2 Építkezzen a HARGITÁVAL! Békéscsaba, Irányi u. 2. Telefon: 27-971. NEGYLAKASOS TARSASHAZ Földszint (36 m2) plusz tetőtér (29 m2) telek (103 m2) teljes közművel 230 000 Ft. szerk. ár: 542 000 Ft. Jelentkezés: 156 000 Ft befizetése mellett. Építkezzen a HARGITÁVAL! Békéscsaba, Irányi u. 2. Telefon: 27-971.

Next

/
Thumbnails
Contents