Békés Megyei Népújság, 1991. február (46. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-01 / 27. szám

BÉKÉS MEGYEI N HÍZD MINDEN ELŐTT NÉPÚJSÁG 1991. FEBRUAR 1., FENTEK POLITIKAI NAPILAP Ara: 5,89 torfait XLVI. ÉVFOLYAM. 27. SZÁM Ki fizeti meg az igazi árát? fl tejetetejére állt a (fél) megye Békéscsabán Mellesleg első beszélgető- partnerünk a vásárcsarnok­nál járt, ahol a második te­jeskocsit mindössze tíz perc alatt ürítették ki. Békéscsa­bán a József Attila-lakótele- pen — képünkön — zacskós tejet kapták az emberek. Bucsán a helyi mezőgazdasági nagy­üzem a teljes napi tejterme­lését felajánlotta ingyenes szétosztásra. Az Üj Barázda Tsz elnöke, Nagy Győző nyi­latkozta lapunknak: — A 6 ezer liter tejből ez­ret Békéscsabára küldtünk a Sárréti Tej segítségével. Az 1500 lellket számláló telepü­lésünkön fejenként négy li­ter tejet adhattunk a hely­bélieknek. — Mégis mit remélnek önök a demonstrációtól? — Talán azt, hogy Buda­pesten végre odafigyelnek a mezőgazdaság gondjára-ba- jára. — És ha nem? — Akkor előbb-utóbb a tehenészetünket be kell zár­ni, hetvenkét ember kerülne utcára. Ezer hektár gyep maradna parlagon és a hatr vanmillió forintos épület üresen tátongna. A Szeghalmi Tej Közös Vállalat igazgató­jától, Kutyik Mátyástól szár­mazó információ szerint teg­nap 11 ezer 625 liter tejet tasakoltak be és osztottak szét Szeghalmon, illetve Bé­késcsabán az akcióban. Szeg­halmon ötezer liter tejet vettek át az állampolgárok, A tejetetejére állt a fél megye tegnap! Hét városban és tíz községben tartottak ígéretüknek megfelelően — de­monstrációt a tejtermelők. Laczó Pál, a Békés Megyei Me­zőgazdasági /Termelők és Szövetkezők Szövetségének főmun­katársa a késő délutáni órákban már az első összesítés ered­ményéről tájékoztathatta lapunkat: — Az üzemek és egyéni tejtermelők 24 ezer liter tej szét­osztását tervezték a Viharsarokban, de ennél jóval nagyobb mennyiség jutott el tegnap az állampolgárokhoz. Időközben újabb kistermelők, mezőgazdasági üzemek jelentkeztek, hogy {csatlakoznak a megmozduláshoz. A demonstráció el­érte célját, országosan a figyelem középpontjába állította az ágazat tarthatatlan helyzetét. Örvendetes, hogy nem vol­tak szélsőséges megnyilvánulások és a tej leginkább a rá­szorulókhoz jutott el. kétszer annyit, mint egy normális hétköznapon. Fel­tételezhető, hogy holnap a városban és a környező fal­vakban nemigen lesz keres­lete a tejnek... Orosházán délután Lacó boldogan újsá­golta édesanyjának: —Anyu! Holnap ingyen kapók tejet ezért a blokkért! A kisfiú rendszeres vá­sárlója az Orosházi Béke Mgtsz piactéri tejosztójának, ahol hónapok óta tizenhét ötvenért mérik a friss tejet Csütörtökön azonban a szo­(Folytatás a 3. oldalon) Gyula bácsi 4 ' Nyugdíjas már az öreg. Hosszú évtize­deken át szolgált a Belügyminisztérium­ban. Mondhatni, karriert futott be az egy­kori sárréti ,parasztgyerek — még le is doktorált. A minap lejött a bűnös város­ból, hogy melátogassa földijeit. Akkor fu­tottam össze vele. Csak ámultam és bámultam aktivitásán, tettrefcészségén. Olyan hévvel magyarázta, mit is kellene tenni ebben az országban a mindenkire és mindenre kiterjedő válság felszámolása érdekében, hogy biz’ isten megirigyeltem vitalitását. De hát végül is örültem a találkozásnak, hisz végre olyan emberre akadtam, aki nyíltan felvállalta a véleményét. Bizony, nagy szó ez manap­ság. Mikor firtatni kezdtem politikád hova­tartozását, felemelte a fejét, s csak any- nyit mondott: „Igen, még mindig tagja vagyok A PÁRTNAK!" Az MSZMP heti­lapját, a Szabadságot is lehozta megmu­tatni nekünk, vidékiéknek. Hirtelenjében nem is tudtam, mit kezdjek ezzel az el­söprő lendülettel. Próbálkoztam erről, pró­bálkoztam arról, az öreg, ki mellesleg Pozsgay Imrét is a munkásmozgalom áru­lójának tartja, csak nem ingott meg. Egy pillanatig sem tagadva az elkövetett bű­nök súlyát, sziklaszilárdan védelmezte a kádárizmus eszmeiségét. Ide figyeljen, hajolt előre a székén, tud­ja maga hány ember ácsorog naponta a Moszkva téri emberpiacon? Több száz! Hát ez kell nekünk, a munkanélküliség? Beszélhettem én arról, hogy pénzügyi szakembereink, tanácsadóink még az előző rendszerből hozták magukkal monetáris szemléletüket, s mivel a kormányzat most már nyilvánvalóan képtelen megszabadul­ni ezektől a „fiskális terrort” megjelenítő, magas pozíciókat betöltő úriemberektől, nem valószínű, hogy a közeljövőben em­lítésre méltó változás állna be „új gazda­sági mechanizmusunkban”. Utalhattam az igazi privatizációval és reprivatizációval való késlekedésre, minekutána egyre na­gyobb teher nehezedik a bérből és fize­tésiből (még) élők vállára, ám mindhiába — Gyula bácsi rendíthetetlenül fújta a magáét. Szemében íkiolthatatlanul ott lo­bogott a „fényes szelek” nemzedékének forradalmi lángja. Valójában nem tud­tunk mit kezdeni egymással, hisz olyan messze álltak egymástól nézeteink, mint ama bizonyos dél-alföldi város Jeruzsá­lemtől. Egy dologban azért sikerült meg­egyeznünk: sajnos vannak olyan embe­rek, akik akár nyilasként, akár kommu­nistaként, vagy akár demokrataként min­dig képesek a tűz közelében maradni. És mégis. Valami nagyon felkavart, mi­kor búcsúzás közben a szemébe néztem. Mintha azt akarta volna mondani: „Nem így akartuk, higgyék el! Nemcsak rajtunk múlott!" Azóta sűrűn eszembe jut az a jelenet (nem mintha elődeink kollektív bocsánat­kérésére számítanék, nincs is arra szük­ség), és olyankor elönt a .borzongás. Re­ménykedem abban, hogy egészen 'kicsi ge­nerációnkat majd nem hozza ennyire kel­lemetlen helyzetbe a történelem. De hát ki tudja, mit hoz a sors. Mit gondolnak, nekünk, harmincasoknak, sikerülhet meg­értetni magunkat az utánunk jövőkkel? És mit fogunk mondani ezekről az évek­ről időközben felcseperedett, megembere- sedett gyermekeinknek, honnan és miért zúdult ránk az átok, ez a mostani? Bal­sejtelmeim vannak. Valaki, talán egy történész, azt nyilat­kozta nemrégiben, nem is sejtjük, mi­lyen nevezetes korszakban élünké egyszer sokat regélnek majd rólunk a króniká­sok. Egy pillanatra elgondolkodtam az effajta történelemírás hasznosságáról, ar­ról, hogy valójában milyen szánalmas szerepre van a jelen fiatalsága is kárhoz­tatva, mígnem Gyula bácsi villant az eszembe, amint Ikét gondolat közben na­gyokat kortyolt a Kőbányai sörből. Világos, hogy a lényeget elfelejtettem megkérdezni tőle: „Hogyan úszták meg olyan olcsón a magyarországi változáso­kat?!" Dányi László Drága rovatunk... Mint ismeretes, február 1- jétől megemelkednek a táv­közlési szolgáltatások, vala­mint a belföldi vasúti sze­mélyszállítás tarifái. A táv­közlés átlagosan 45 százalék­kal, a vasúti közlekedés pe­dig átlagosan 80 százalékkal drágul. (Folytatás a 2. oldalon) Egy látogatás visszhangja Tegnap Orosházán a Ma­gyar Demokrata Fórum vá­rosi elnökségének szervezé­sében a Fidesz kivételével összeültek a parlamenti pár­tok vezetői. A találkozó cél­ja az volt, hogy kifejezzék álláspontjukat a Thürmer Gyulia lapunkban megjelent, Nagyszénáson elmondott be­szédével kapcsolatban. Pleskó Pál, a városi MDF elnöke vitaindítójában el­(Folytatás a 2. oldalon) —20 *C: Az Idei hidegrekord?! Náfrádi Zoltán és saját készítésű bálázógépe Összekötötte, elvitte, beváltotta... Szemétből meggazdagodni? Náfrádi Zoltán válasza: kemolyan kell dolgozni! Nyolc évvel ezelőtt egy fiatalember, laki a Békéscsabai Ve­gyesipari Vállalat lakatosaként dolgozott, megunta munka­helyét. Ügy érezte, többre képes. Sorsa, ahogy mondani szok­ták, hasonló volt a hátrányos helyzetű fiatalokéhoz. Hatodik 'gyermekként Született a családba, s szülei igyekezete elle­nére az életbe (indíttatása csak üres zsebbel történhetett. A fiatalember, Náfrádi Zoltán, ma a megyeszékhely egyik legsikeresebb vállalkozója. — Húszezer forintért vet­tem egy Super Zetort — kezdi élete történetét. — Minden munkát elvállaltam; a környékbeli maszekoknak hordtam a trágyát, homokot és megragadtam minden al­kalmi fuvart. Később úgy gondoltam,, valami nagyobb dologba kellene belevágni. Nem tanakodtam sokáig, a szó szoros értelmében az ut­cán hevert a vállalkozásom tárgya: a szemét. Náfrádi Zoltán felismerte, hogy a válogatás nélkül ha­lomba hordott hulladék min­denkinek csak nyűg, e hasz­not senkinek sem hoz. Elha­tározta, fajtánként szétválo­gatja a konténerekben ösz- szegyűjtött szemetet. Előbb (Folytatás a 3. oldalon) Tiltakozások az OTP szerződésmódosítása ellen Szokolay Zoltán: időzített bombán ültünk Egy ország leikéből szakad fel a sóhaj; jogában áll-e bárkinek is módosítani két magánszerződő fél között megkötött adásvételi vagy kölcsönvételS szerződést? Megmozdulnak az ellenzéki pártok, az állampolgárok alá­írásokat gyűjtenek, a sajtó kampányt indít, sőt, a Nép­szava fedezi a kárvallott milliók egyikének perköltsé­gét is. Békés megye sem lóg ki a sorból. A Szabad De­mokraták Szövetsége ele- ki csoportjának január 26- án megkezdett tiltakozó fel­hívását („Tiltakozunk az épí­tési és lakásvásárlási köl­csönszerződések egyoldalú, jogtalan módosítása ellen. Tiltakozunk a bérrendezés és az elképzelések nélküli, gát­lástalan áremelések ellen. Jogorvoslatért t az Alkot­mánybírósághoz, elutasítás esetén a Hágai Nemzetközi Bírósághoz fordulunk.”) pél­dául ez idáig már 1200 eleki polgár írta áltál Bagossy László, Gyula város önkor­mányzati képviselője a Nép- szabadságban kezdeménye­zett népszavazást az igaz­ságtalan és embertelen tör­vény visszavonására, s a Me- dosz Szövetség Békés me­gyei bizottsága is felemelte szavát a lakosságot sújtó kormányintézkedések ellen. A Szeghalmi Állami Gazda­ság szakszervezeti bizottsá­gának kezdeményezésére a Békéscsabai Állami Gazda­ság, a Szarvasi Állami Tan­gazdaság, a Mezőhegyesi Me­zőgazdasági Kombinát, az Orosházi Állami Gazdaság, a Körösi Állami Gazdaság (Gyomaendrőd), a Hidasháti Állami Gazdaság (Murony) és a Május 1. Mgtsz (Békés­csaba) mintegy 8 ezer dolgo­zója tiltakozik és követel, — Mi erről a véleménye Békéscsaba MDF-es ország- gyűlési képviselőjének? — kérdeztük Szokolay Zoltánt. — Egészen másképpen lá­tom a problémát. Először iß: az alacsony kamat nem a szegényeket támogatta, mi­vel mindenkire vonatkozott, s talán kevesen tudják, a világ országai közül a ma­gyar államháztartásban leg­magasabb a lakáscélú kiadá­sok aránya. Tavaly elérte a 100 milliárd forintot, s an­nak egy része, 65 milliárd volt az állam által magára vállalt kamatkülönbözet. Ha az idén nem foglailkoztunk volna ezzel a kérdéssel, 80 (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents