Békés Megyei Népújság, 1990. március (45. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-03 / 53. szám

'kÖRÖSTÁJ­SZÜLŐFÖLDÜNK 1990. március 3., szombat Patikustól cukorkát, avagy Az Arany Egyszarvútól az Arany Sasig Több mint 160 éven át, a 18. század közepétől az első világháború elejéig műkö­dött a budai Várnegyedben, a Tárnok utca 18-ban az első budavári patika. Épülete ma gyógyszertörténeti múzeum­nak ad otthont. A török hódoltság után felszabadult Budán Bősinger Ferenc Ignác gyógyszerész nyitotta meg az első patikát 1687-ben, a mai Dísz téren. Az alapító, aki többször is ellátta a budai polgármeste­ri hivatalt, patikáját az „Arany Egyszarvúhoz” cí­mezte. Később a gyógyszer- tár a Tárnok utca 16-os há­zába költözött, s új tulajdo­nost kapott Hinger János személyében. Ö keresztelte ót a patikát 1740-ben „Arany Sas”-ra, s névadása mara­dandónak bizonyult. Néhány évvel később költözött vég­leges helyére, a szomszédos épületbe a gyógyszertár. Rangját jelezte, hogy a „vá­rosi” cím viselésére js jogot kapott, cégtábláját Buda cí­mere díszítette. A bejárat felett most is ott díszeleg a cégér, ám falai között ma a gyógyszerészet fejlődését bemutató kiállítás látható. ■Kevéssé ismert, hogy az „Apotheca” a középkorban raktárt, később árusító bó­dét jelentett. Bármilyen hi­hetetlen, akkoriban a pati­kában a különféle növényi, állati és ásványi szerek mel­lett cukorkészítményeket, szeszes italokat, és sok egyéb, szatócsboltba illő árut is kapni lehetett. Erre utal a patikus egykori elnevezése: speciárus, azaz fűszeres. ' Csak a reneszánsz korban tűnt fel a már többnyire gyógyszereket árusító igazi patika. A gyógyszertárak egészen a 19. század köze­péig tartottak cukrozott gyü­mölcsöket, szörpöket, és úgy­nevezett „aqua vitae”-ket, különböző szeszes italokat. Európában az első polgári patikát Roger szicíliai ki­A francia forradalom esz­meisége az egész világ meg­változását hozta magával. A szabadság, egyenlőség, test­vériség hármas jelszavának megvalósítása minden nép számára a követendő pél­dát, a célt jelentette. Éppen ezért százéves évfordulójá­nak megünneplését is hozzá méltónak tervezték. Erre kitűnő alkalmat nyújtott a világkiállítás, amelyre 1889- ben, Párizsban került sor, ek­kor avatták fel Eiffel vas- tornyát is. A franciák által „öreg hölgynek” nevezett vasko­losszusról — amely tavaly március,ban töltötte be szá­zadik évét — sokat beszél­tünk már, arról kevesebb szó esik, hogy a Párizs jelképé­vé vált háromszáz méteres építmény a kor vasszerke­zetre vonatkozó minden mű­szaki tudását egyesíti. De hogyan fejlődött' ki ez az építészeti megújulás, és mi kényszerítette ki? Az alapot és a lehetőséget a technikai forradalom ad­ta. az alkalmazást pedig az élet követelte meg. A vas­szerkezeteket, öntöttvas pil­léreket, amelyek a fageren- dázatot váltották fel egy rály alapította Nápolyban, 1140-ben. A 18. századtól kezdve a szerzetesrendek kórházi patikái mellett egy­re több polgári gyógyszertár létesült. Magyarországon 1244-től törvény szabályozta a gyógyszerészek jogait. Az orvoslás és a gyógysze­részet különválásához évszá­zadokra volt szükség, A ná­polyi egyetem orvosi karán 1224-ben II. Frigyes szétvá­lasztotta az orvosi és a gyógyszerészi tevékenységet. Ezt követően alakult ki Eu­rópában a gyógyszerészek rendje és a gyógyszertár in­tézménye. A gyógyszerkészí­tés már nem kizárólag az orvos-gyógyszerész feladata volt. Speciális képzettséggel rendelkező „stationariusok”, felesküdött gyógyszerészek működtek Itáliában és Kö- zép-Európában, akik készít­ményeiket meghatározott áron adták el. A gyógysze­rek helyes elkészítését gyógyszerkönyvek írták le, az elsőt 1546-ban adták ki. Magyarországon . az első „gyógyszereskönyv” Ruland János Dávid műve volt 1644- ben. A Helytartótanács által jóváhagyott önálló magyar gyógyszerárszabványt Torkos francia ácssztrájknak kö­szönhetően kezdték a textil­üzemekben alkalmazni. Rö­videsen kiderült, a fémszer­kezetes építészet széles ská­lán tud alkotni, méghozzá látványos szépségű, és az akkori kor emberének szin­te hihetetlen technikai bra­vúrokat megoldó remek­műveket. Eiffel nevéhez fűződik a nizzai csil­lagvizsgáló százezer kilo­gramm súlyú, mégis egy em­ber által forgatható, úszó­gyűrűn nyugvó kupolájának megalkotása, egy párizsi áruház szemmel is vonzó, le­vegős belsőterű épülete, egy óriási méretű vásárcsarnok. Legmerészebb hídszerkezete a Garabit viadukt, amelynek 122 méter az ívmagassága a folyó felett, de ő tervezte a New York-i Szabadságszo­bor belső vázáit is, hogy csak a kiemelkedően érdekes al­kotásait említsük. Kevés szó esik azonban arról, hogy a korabeli Ma­gyarország sem maradt ki a zseniális mérnök hatása alól. Bár szinte mindenki tudja, hogy a Nyugati pá­lyaudvar terveit ő készítet­te, azt már kevesebben, hogy részt vett a Margit-híd épí­Justus János pozsonyi orvos készítette 1754-ben. A gyógyszerészek a gyógy. szerkészités és a gyógyszer; kereskedelem mellett — az orvoshiány miatt — száza­dokon át gyógyító, illetve ta­nácsadó szerepet is elláttak. A 17. században Magyar- országon mindössze 27 pati­ka működött. A hiányt nem pótolták a házi patikák, pa­tikaládák, vagy a Felvidék­ről érkező vándor „olejká- rok” gyógyfüvei. Mária Te­rézia rendelete javított a helyzeten. hatására gyara­podtak a gyógyszertárak: 1747-ben 48, a 18. század végén már 193 patika műkö­dött. Előbb a szerzetesren­dek, főként a jezsuiták, ala­pítottak korszerű gyógyszer­tárakat, majd 1770 után szá­mos polgári tulajdonban le­vő patika nyílt meg. A múzeumban kiállított anyag segítségével nyomon követhetjük a gyógyszerészet fejlődését, a mai gyógyszer- tár kialakulását. Bepillant­hatunk a gyógyszerkészítés műhelyébe, az üveg és fa­jansz patikaedények titokza­tos világába. Gyerkó Katalin tésében, hogy a szegedi ár­víz után a Tiszán átvezető új közúti híd terve is az ő nevéhez fűződik. Arra meg • csak alig páran emlékeznek, hogy a budapesti Rákóczi úton egy mulatót tervezett öntöttvas oszlopokkal és ívekkel díszített belső térrel, amely ma — ugyan átala­kítva és más funkciót be­töltve — pár éve egy lakbe­rendezési áruházhoz kap­csolva üzemel szemet gyö- nyörködtetően, tág és köny- nyed, nagyvonalú hatást keltve. Van azonban a felsorolta­kon túl is egy építmény, amelyről csak a közelmúlt­ban sikerült megállapítani nagy valószínűséggel, hogy pillérsora szintén Eiffel gyá­rából került ki. Keszthelyen visszakerült a Festetics kas­télymúzeum kezelésébe a volt hercegi kertészet. A ret­tenetes pusztulás és elha­nyagoltság még csak felszí­nes felszámolásánál is kide­rült, a pálmaház vas pillérei megmunkálásban, mívesség- ben rokonságot sejtetnek a Nyugati pályaudvar oszlo­paival. A meglevő régi ter­veket H. Cels Párizsban ké­szítette az eredeti faépület átalakítására, s innen érkez­tek a szükséges öntöttvas­idomok, amelyeket a hely­színen szereltek össze. Saj­nos, ahogy a képünk is bi­zonyítja, a háború -óta él­téit évtizedekben már nem tartották a kezelők becsben a pálmaházat, mégis — a kitört ablakok, elpusztult te­tőzet, megrongált födémszer­kezet ellenére — látszik va­lamikori szépségének hal­vány nyoma. A vasrészek rendbehozatala talán, lehet­séges, esetleg néhányuk új­raöntése is megvalósítható lenn©, ha az anyagi feltéte­lek megteremtődnének. Ez viszont a kastélymúzeum számára és költségvetéséhez mérten túlzott tehernek tű- nilc- Hajós Anna i A pálmaház szép volt valamikor ... A Patikamúzeum egyik kiállítási terme Cséplés 1927-ben Endrődön, Tímár Menyhért tanyáján Adatok a magyar parasztság művelődéstörténetéhez Fülöp Imre endrődi önképző, tanult parasztgazda volt Egy készülő, nagyléleg­zetű és terjedelmű tanul­mányomhoz gyűjtött adattá­ramból szeretnék itt most közreadni adatokat egy pa­rasztemberről, aki oly so­kadmagával bizonyította, hogy a paraszt nem buta, nem rangsorolható más tár­sadalmi osztályok után. Fülöp Imre gazdálkodó Endrődön született 1886-ban. Magánúton elvégezte a négy polgárit, és a szegedi „Fel­sőipariskolában” gőzlokomo- bil-, cséplőgép- és traktor- vezetői tanfolyamot végzett. Erről okleveleket is kapott. 1920 óta 46 kh-as, tanyás birtokán gazdálkodott. Bér- csépléssel is foglalkozott. A HANGYA Szövetkezet hely­béli felügyelőbizottságának elnöke volt 5 évig. A Pol­gári Olvasókör jegyzője 3 évig, és állandó cikkírója a GYOMAI ÚJSÁG-nak. Né­pies meséket és kifejezése­ket gyűjtött. A Nemzeti Mú­zeum néprajzi osztályának egy tanulmányt küldött be, népies pásztorjátékokról. Az első világháborúban az orosz és olasz frontokon har­colt, megtanult kitűnően né­metül. A családja által ren­delkezésemre bocsátott irat­hagyatékában saját kezűleg írt, német nyelvű katonai feljegyzéseket találtam, me­lyeknek tárgya ugyan had- táp vonatkozású, de közgaz­dasági és műszaki gondola­tokat is tartalmaznak. A következőkben néhány passzust idézek egyik poli­tikai jellegű eszmefuttatásá­ból, melyet egy ártézi kút létesítése körüli vitával kap­csolatban írt 1934-ben. „Elfajult politika. Ugyan minek is lehetne másnak nevezni azt a személyes gyű­lölködéssé alakult érdek- és véleménykülönbséget, amely Fülöp Imre most úrrá lett az embere­ken. ... Közülük némelyek hanggal jól győzik tehát rendületlenül letörni, legá­zolni akarnak mindenkit és mindent, aki az ő céljaik­nak útjában áll. Az ilyen „szakavatott politikusok” az­után sokszor nagyon hajlan­dók arra, hogy a közérdeket összekeverik a magánérdek­kel, és csak addig és akkor hajlandók azt támogatni vagy elismerni, amíg az ő saját érdekeiket is szolgálja az.” Akár ma is írhatta vol­na ezeket a sorokat, néhai Fülöp Imre, okulásul. A VASÁRNAP című új­ság pályázati kérdéseire a következőket írta. 1. Helyes­nek tartja-e az irányított gazdálkodás tervét? 2. Ha igen, miért? Válasz: Ligen. 2. Helyesnek tartom azért, mert az utóbbi években (a pályázat 1934-ben íródott, megi.: tőlem) különösen a szemes termények ára olyan alacsony, hogy a termelő alig kap érte annyit, ameny- nyibe a velejáró munka ke­rül. Volt idő, amikor ugyan­így volt a bor- és a zöld­ségtermelés is. Ezekből a terményekből akkor a lapok szerint .túltermelés’ volt. Ha tehát egy állami közgazda- sági szerv ezt a problémát ol.vképen oldaná meg, hogy a feleslegként mutatkozó ter­mények helyett, más, kere­settebb cikkeket termelnénk, amelyek pénzértékben is előnyt jelentenének a ter­melőre és az államra: ezt szerény véleményem szerint helyesnek tartom.” További pontok voltak itt; 3. Milyen terményeket von­na az irányított gazdálkodás alá? 4. Hogyan vehetne részt a falusi kistermelő az irá­nyított gazdálkodásban, az alá eső cikkek termelésé­ben? 5. Hogyan képzeli el az irápyított gazdálkodás megvalósítását? Ez utóbbi pontra Fülöp Imre válasza; „Az irányított gazdálkodás megvalósítását úgy képze­lem el, hogy a Mezőgazda- sági Bizottság (mely akkor községenként működött, megj.: tőlem) vagy a járási gazdasági felügyelő útján összeírnák azok neveit, akik hajlandók volnának ilyen irányított növények terme­lésére vállalkozni. Ezek kö­zött a 4. pont szerinti fel­osztott területeken megter­melt növényeket, vagy nö­vénymagvakat, ha ez szük­ségesnek mutatkozna, a FU- TURA (akkor terménykeres­kedelem szerve, megj.: tő­lem) útján összegyűjtenék, és rendeltetési helyére jutf tatnák. Üj hivatalt felállíta­ni szükségtelennek tartom, mivel az a meggyőződésem, hogy a meglevő gazdasági szervek megfelelő beosztás­sal ezt a munkát el tudják végezni.” Közreadta: Cs. Szabó István Pestis Füzesgyarmaton Az 1738—1740 között pusz­tító pestis származásának vagy eredetének okairól a vélemények nem voltak egy- formák, a ma embere pedig végképp nem ismeri a be­tegséget, legfeljebb az állat- egészségügyből. (A „pestises disznó ... bágyadt kezd len­ni, és veresedik a hasa, ha orbánc lesz.”) A pestis némelyek szerint napkeletről „hozatott”, és ragadás által terjedt. Ezért is lett a neve napkeleti cho­lera. Mások azt hitték, hogy az időjárás és a „levegőég” megromlásából származék, azt állítván, hogy a boszor­kányok műve. Gacsári István, a Füzes­gyarmati krónikában erről így vélekedik: „...ekkor igazán rendkívüli volt az idők járása; nappal szünte­len rekkenő hévség és forró, ság ... éjszakánként által is­mét hűvös, csípős hideg, ami több ebben az egész szeren­csétlen esztendőkben semmi villámlás és mennydörgés, sőt ami ennek helyett vala­mennyire kipótolhatta volna a szeleknek is szokott ren­des fúvása nem volt, amiből szükségképpen következett a levegőnek megbűzése és romlása ... zöldpenész min­dent ellepett.. Gacsári írja a temetések­ről: „ ... a mint beszéllik — az a hatalmas Biró (Ács István) a ki éppen akkor az ő idejében lévén a Nagy Pestis — nyilván szembe szállott a Vármegye Uraival — a Falu bézáratásáért, és azt. mint szinte a hóit tes­teknek koporsó nélkül való el-temettetését is erőssen el­lenezvén, szüntelen hordatta Bajomból, a Sárréten keresz­tül hajókon a Deszkát; sőt utoljára a Templom pádi­mentumát is fel-felszaggat- ta, csak, hogy senki koporsó nélkül el ne temettessen .. Az 1835-ben kiújult kole­rajárvány főképp Torontói, Krassó, Bjhar, Baranya és Békés megyében pusztított. Gacsári erről így ír: „...a cholera második ízben ... különösen e mi vidékünkön; még pedig sokkal nagyobb mértékben és dühösebben mint az Elébeni... Ványán 1200, Vésztőn 269, Tárcsán 341, Gyomán 485, Szeghal­mon és Gyarmaton 5 vagy 6 hetek alatt többen omlottak össze rakásra 300-nál. Itt ná­lunk mind öszve 90-en vágy­nak fel-jegyeztetve a Halot- tas-Protokolilumbajj aug. 11- től fogva szept. 24-ig; de bi­zony többen voltak azok 100- nál is, még ekkor is eltitko- lódván a holtsak lehetett azoknak nyavalyájok a tisz­tesség nélküli temettetéstől való félelemnek miatta .. Az egész országiban 4 ezer 177 helységben és városban 201 ezer 21 embert pusztí­tott el a kolera. A pestis- és kolerajárványok történe­tével érdemes megismerked­nünk, hisz’ ez is történel­münk része. Kiderült, hogy orvos és beteg, beteg és ha­tóság, orvos és önkényura­lom a magyar politikai élet­ben „nagy hatalmat vett”. A hatósági és orvosi rendele­tekkel való szembenállás vi­szont — időnként — és he­lyenként nemzeti ellenállás jellegűvé vált, a szabadság- harc előjátékát jelentette. B. L.

Next

/
Thumbnails
Contents