Békés Megyei Népújság, 1988. április (43. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-01 / 78. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! 1988. ÁPRILIS 1., PÉNTEK Ara: 1,80 forint XLIII. ÉVFOLYAM, 78. SZÁM II Fogyasztók Tanácsa A minőség védelméért A megyei pártbizottság ülése Tegnap Békéscsabán Kiss Sándor megyei titkár elnökle­tével ülésezett az MSZMP Békés Megyei Bizottsága. A tes­tület meghallgatta Szabó Miklós első titkár tájékoztatóját a Központi Bizottság március 23-ai üléséről, és az országos pártértekezlet előkészítéséről, majd dr. Lovász Matild tit­kár előterjesztésében megvitatta és elfogadta a pártfegyelém és a pártfegyelmi munka tapasztalatairól készített jelentést. A pártbizottság végezetül személyi ügyben döntött: a testü­let egy korábban megüresedett helyére kooptálta Kovács Jánost, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek területi szö­vetségének és a Csorvási Lenin Tsz-nek az elnökét. Április 7—8. Országos közművelődési tanácskozás Békéscsabán Békéscsabán, a megyei pártbizottság oktatási igaz­gatósága április 7-én és 8-án ad otthont az „Intézményve­zetés — társadalmisítás a művelődési otthonoknak” című országos közművelődé­si tanácskozásnak, amelyet a Művelődési Minisztérium, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Békés Megyei Művelődési Központ közö­sen rendez. A tanácskozáson a műve­lődési otthonok irányításá­ban, működtetésében érin­tett országos és megyei szer­vezetek és intézmények ve­zetői, a művelődési közpon­tokban és házakban dolgozó népművelők, valamint a társadalmi irányításban köz­reműködő közösségek képvi­selői vesznek részt. A kétnapos konferencián Huszár István, az MSZMP KB tagja, a HNF Országos Elnöksége Művelődéspoliti­kai Bizottságának elnöke és dr. Tóth Béla, a Művelődési Minisztérium közművelődési főosztályának helyettes ve­zetője tart vitaindító elő­adást. (ni) A minőség, tudjuk jól, kulcskérdés. Egyértelmű, hogy az üzletek polcain a szépen és praktikusan cso­magolt, jó terméket; sokáig tárolható tejet, friss, ropo­gós péksüteményt, ízletes felvágottat, üdítőt keressük —, ám kevésbé egyértelmű, ki hol és miben követett el hibát, ha gyengébb a minő­ség. Nos, ez a valamennyi­ünket naponta közvetlenül érintő kérdés volt a közpon­ti témája a Hazafias Nép­front megyei bizottsága mel­lett működő Fogyasztók Bé­kés Megyei Tanácsának, amely Steigerwald György elnökletével tegnap délelőtt Békéscsabán tartotta ülé­sét. A megyében termelt és forgalmazott élelmiszerek minőségéről dr. Hídvégi Imréné, a Békés Megyei Ál­lat-egészségügyi és Élelmi­szer-ellenőrző Állomás igaz­gatóhelyettese, „A minőségi követelmények érvényesülé­se egyes fogyasztási cikkek­nél” című vizsgálat megál­lapításairól pedig Varga La- josné, a Megyei Népi Ellen­őrzési Bizottság gazdasági szakértője adott tájékozta­tót. Az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás évente 2-3 ezer tételminősí­tést és négy-ötszáz ellenőr­zést végez, zömmel a ter­melőegységeknél és szükség­szerűen a kereskedelemben. A tavalyi vizsgálatok sze­rint a megyénkben előállí­tott élelmiszerek minősége 1986-hoz képest javult. Kö­zelebbről vizsgálva az ipar­ágakat, a cukor-, a sör- és a száraztésztaiparban rom­lott a termékek minőségi színvonala, ugyanakkor ez javult a gabona-, a kon­zerv-, a sütő- és az üdítő­ital-iparban. A termék útja a termelőtől a kereskede­lemhez vezet, s tudjuk jól, nem mindegy, hogyan tör­ténik a rakodás, szállítás, tárolás. A megyében a ba­romfi- és húsipari termékek kereskedelmi forgalmazásá­nak feltételei javultak. Vál­tozatlanul gond a tejipari termékeknél a hajnali szál­lítás, mivel az üzlet előtt lerakott áru több órán át várakozik a nyitásra. A legtöbb élelmiszerboltban kevés a hűtő. A sütőipari termékeket legcélszerűbb konténerekben szállítani, ez azonban megyénkben még nem valósult meg. Igen élénk vita kerekedett a minőségi kérdésekről; a hozzászólók, közöttük az élelmiszer-feldolgozó egysé­gek szakemberei főképpen a szabvány, a szállítás, a sza­bályozórendszer, a szabály- sértés témakörében mondtak véleményt, sorakoztatták fel a tényeket, érveket. Abban egyetértettek a jelenlevők, hogy mindkét félnek, tehát a termelésnek és a kereske­delemnek is többet kell ten­ni a precízebb együttműkö­désért, azért, hogy mindig kifogástalan minőségű áru kerülhessen a vevő kezébe. A téma a tegnapi ülés­sel nem zárult le, a Hazafi­as Népfront megyei bizott­sága kezdeményezésére ugyanis májusban fórumon egy asztalhoz ülnek gyártók és kereskedők, folytatni az eszmecserét, keresni a még jobb együttműködést. T. I. A Békéscsabai Konzervgyár Tetra-pack üzemében készül­nek az országhatárainkon túl is ismert és kedvelt rostos gyümölcslevek. A gyümölcskoncentrátumokat vízzel hígít­ják, pasztőrözik, majd hidegre hűtve dobozolják. Képünk: a literes töltősor gépén a műszakonként esedékes karban­tartási munka. Fotó: Veress Erzsi Újságírók kitüntetése Hazánk felszabadulásának 43. évfordulója alkalmából tegnap a Parlamentben ki­tüntetéseket adtak át a tö­megkommunikáció dolgozói­nak. Az ünnepségen jelen volt Berecz János, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Lakatos Er­nő, az MSZMP agitációs és propagandaosztályának ve­zetője, valamint az állami, a társadalmi és a tömegszer­vezetek több vezető képvi­selője. Bányász Rezső kormány­biztos köszöntötte a kitün­tetetteket és az ünnepség va­lamennyi résztvevőjét, majd ünnepi beszédének befejez­tével átadta a kittintetőse­ket. Az Elnöki Tanács a Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendjével tüntette ki Rónai Mihály András írót, újságírót; a Magyar Nép- köztársaság Csillagrendjével Bózó Lászlót, a Magyar Rá­dió igazgató-főrendezőjét. Az Április Negyediké Érdem­rendet öten vehették át. A Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetésben né­gyen részesültek, az ezüst fokozatot nyolcán, a bronz fokozatot pedig tizennégyen vették át. Rózsa Ferenc-díjat kapott Aczél Endre, a Tv-híradó főszerkesztője, Benedek Ist­ván Gábor, a Népszabadság rovatvezető-helyettese, Bür­get Lajos, a Kelet-Magyar- ország főmumkatársa, Mes­ter Ákos, a Magvar Rádió Politikai Adások Főszerkesz­tőségének szerkesztője, No­votny Zoltán, a Magyar Rá­dió sportosztályának vezető­je, R. Székely Julianna, az Üj Tükör főmunkatársa és Ritter Aladár, az Esti Hír­lap nyugalmazott újságíró­ja. A Szocialista Újságírásért kitüntetést tízen vehették át, Kiváló Munkáért kitüntetés­ben pedig kilencvennégyen részesültek. Körkérdésünk: újabb ÓR-hullám várható? „Nem emeljük, de...” A köztudatban úgy él, hogy április 1-jén robban az árbomba és a különböző termékek árai megkezdik az egek ostromlását. Az óvatosabbak úgy fogalmaznak, hogy mától némi áremelés várható. A megfontoltak megelégszenek annyival, hogy a kirakatok árcéduláit böngészgetik és megpróbálják összehasonlítani a koráb­biakkal. Az óvatosak sok mindent bespájzoltak a koráb­bi hónapokban, hetekben, és nemcsak élelmiszerből. Volt, aki így fogalmazott: egy hűtőgép, porszívó nem kér enni, s különben is, megfér a sarokban. Előbb-utóbb úgyis elromlik a régi, inkább itthon őrizzem, minthogy a boltban menjen fel az ára ... Pedagógusok elismerése A nem zörög a haraszt — mondásban ezúttal is van egyfajta igazságtartalom. Nevezetesen arról van szó, hogy a 41/1987. október 13-i minisztertanácsi rendelet — amely az adóreformmal ösz- szefüggő árváltozásokról in­tézkedett — harmadik pa­ragrafusának első bekezdése szerint az 1988. január el­sején induló árak emelését 1988. március 31-ig előzetes bejelentéshez kötik. Mind a termelői, mind a kereskedel­mi eladási árak növelési szándékát az Országos Árhi- vatalhoz kell(ett) bejelente­ni. A hivatal ezt felfüg­geszthette — maximum egy évig — vagy engedélyezhet­te. A rendelet célja az volt, hogy központilag akadályoz­zák meg a hirtelen áreme­léseket, féken tartsák a ter­melőegységek áremelési kedvét. Április 1-től, azaz mától azonban nem kezdődik új időszámítás — mint ahogy azt a közvélemény számon tartja —, hiszen külön jog­szabály szerint az áremelé­sek előzetes bejelentési kö­telezettsége — a termelői árakra — a termékek egy meghatározott hányadára változatlanul érvényben van ezentúl is! (Csak a példa kedvéért, a bútor- vagy pa­píripari készítményekre.) Ál­talában azokra, amelyek ko­rábban úgynevezett hatósá­gilag kötött árformához tar­toztak. Április 1-től a termékek egy tekintélyes részének a termelői árát a gazdasági egységek azonban felemel­hetik. Persze ez csak lehe­tőség, amelynek kihasználá­sa nem lehet automatikus. Az áremeléseknek a gyakor­latban a kereslet-kínálat szab határt a szabadáras ter­mékeknél. (Az áru vissza­tartásából eredő, spekulatív áremeléseket ugyancsak jog­szabállyal próbálják kikü­szöbölni.) Arra voltunk kíváncsiak, hogy megyénkben a külön­böző termelők április 1-től akarják-e vagy sem emelni áraikat, és ha igen — ter­mészetesen, ha nem —, ak­kor miért? * * * Az Unicon Ruházati Vál­lalat (Békéscsaba) igazgató­ja, Szabó Mihály: — Nem volt szándékunkban április 1-től emelni árainkat. Ez viszont nem jelénti azt, hogy előbb-utóbb ne lenne rá szükség. A második félévtől ugyanis — úgy tűnik pilla­natnyilag — árainkon tíz százalékkal kénytelenek le­szünk módosítani. Ebben az évben 90 százalékos árin­dexszel indultunk és ezzel számolunk július 30-ig. A második fél évtől viszont — ahogyan azt már bejelentet­ték — az alapanyagárakat előreláthatólag tíz százalék­kal megemelik, ami tulaj­donképpen azt jelenti, hogy visszatérünk az elmúlt évi bázishoz. Ebből azonban vállalatunknak semmilyen haszna nem származik majd. Egyébként a hatékonyság növelésére több intézkedést tettünk. Például az elmúlt két évben csökkentettük az improduktív létszámunkat. A munkaerő-ésszerűsítés eredményét ebben az év­ben már érezni fogjuk. Ezenkívül 1987 decemberé­ben számítógépes gyártás- előkészítő rendszert állítot­tunk be, amelynek hatása az anyagmegtakarításban vár­ható. * * * Tari Jó'Zsefné, a Szarvasi Szirén Ruházati Szövetkezet elnöke: — Április 1-gyel nem emelünk árainkon. Ez azonban nem jelent végleges megoldást. Az alapanyag- gyártók tervezik, hogy a ko­rábbinál drágábban szállíta­nak, így természetesnek tartjuk, hogy nekünk is emelnünk kell árainkat. Azt még nem tudjuk, hogy mi­kor. Alapanyag-ellátásunk ugyanis nem folyamatos, így bizonytalan a mi áremelé­sünk időpontja is A haté­konyság érdekében mi már az elmúlt esztendőkben vég­rehajtottuk a létszámleépí­téseket és ösztönzésként le­vezettük az üzemvezetők és csoportvezetők részére a mennyiségi prémiumot. * * * Hódsági Tamás főmérnök, Szarvasi Vasipari Szövetke­zet: — Április 1-től mi sem terveztünk áremelést. Má­jus 1-től viszont kénytelenek vagyunk átlagban 4-5 szá­zalékos korrekciót végrehaj­tani. Ebbéli szándékunkat bejelentettük a Kereskedel­mi Minisztériumnak és a nagykereskedelmi vállalat­nak. Folynak az egyezteté­(Folytatás a 3. oldalon.) Tegnap délután Békéscsa­bán a megyei tanácsnál Vá­mos László, a művelődési osztály vezetője kitüntetése­ket adott át a közoktatásban több év óta kiemelkedő munkát végző pedagógusok­nak és technikai dolgozók­Seres Mihály, a Békéscsa­ba és Vidéke Áfész elnöke tegnap az elmúlt év kima­gasló eredményeiről és si­keres munkájáról számolt be a meghívott vendégeknek és a tagságnak. Mindenekelőtt a szövetkezeti mozgalomban elért eredményeket méltat­ta. A pártkongresszus irány­elveinek megfelelően a bé­késcsabai áfésznál a szövet­kezet és tagság kapcsolata az új követelményeknek megfelelően átrendeződött. A közvetlenebb tulajdonosi érdekeltségnek nem kis sze­repe van az elért sikerek­ben, hiszen a tagok vagyoni hozzájárulása ma már több mint ötvenmillió forint ér­tékű célrészjegyet tesz ki. Meghatározó a szakcsoportok termelése is. Kétszázmillió nak. Tevékenységükért a művelődési miniszter által adományozott Kiváló Mun­káért kitüntetést heten ve­hették át. A művelődési mi­niszter dicsérő oklevelét 23- an kapták meg. forint árbevételük egy ki­sebb szövetkezet méretének felel meg. Mint gazdálkodó szervezet is eredményesen zárta az elmúlt évet. az áfész, és er­re jogosan büszke a tagság. A kétmilliárd forint árbe­vétel 27,6 százalékkal több, mint az előző évi. Figyelem­re méltó az is, hogy ugyan­akkor a dolgozói létszám 58-cal csökkent. A mérleg szerinti nyereség 58,6 mil­lió forint volt, melyhez a 191 millió forint értékű ex­porttevékenység is jelentő­sen hozzájárult. Ma a bé­késcsabai áfész országosan az élmezőnyben van. A beszámoló után átadták a jutalmakat és kitünteté­seket. R. G. Termelési tanácskozás a Békéscsaba és Vidéke Áfész-nál

Next

/
Thumbnails
Contents