Békés Megyei Népújság, 1988. március (43. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-19 / 67. szám

1988. március 19., szombat NÉPÚJSÁG KULTURÁLIS MELLÉKLET Manapság a mozikban... A Legártatlanabb nézőből is könnyen lehet magányos tömeggyilkos vagy potenciá­lis áldozat, csak be kéül ül­nünk a moziba és engedni az őrületes mennyiségű in­formációhalmaz csábításá­nak. Boldogan bedőlünk a vászonról lelépő machináci­óknak: kezdjék ki személyi­ségünk legbizonytalanabb pontjait, ha tudják! A he­tenként újra jelentkező ag­resszív filmek fesztiválja a legváltozatosabb menüvel csalogatja többmilliós ra­jongótáborát, normálisakat és deviánsakat egyaránt. Végre „kiélhetjük” a ben­nünk lappangó ördögi ösz­tönök felgyülemlett felesle­gét, mindössze azonosulni kell Cobrával (ha képesek vagyunk rá!) és a sötétség leple alatt, a vetítőgép sej­telmes fényének villódzása közepette lecsaphatunk min­dennapi ellenségeinkre. Szerencsére az erőszakfil­mek többsége után „énünk” játszi könnyedséggel válto­zik vissza önmagává, hiszen deviáns legyen a talpán, akire katartikus mélységgel képes hatni az „igazságosz­tó” Cobretti egy-egy pri­mitív pszeudo-attitűdje. A Cobra-filmek különösebben nem károsak, csak igényte­lenül megcsinált (de kitűnő­en menedzselt) kommersz- filimek, melyeken lehet iz­gulni. néha nevetni és tet­szés szerint undorodni. A békéscsabai közönség­nek ritka szerencsében volt része a közelmúltban: egy hét Cobra-invázió után, rög­tön alkalma volt Scorsese kondicionált lidércnyomásá­nak megtekintésére is. Ra­gyogó alkalom a megméret­tetésre! A Cobrában alig másfél óra alatt közel két­száz embert küldenek a más­világra a legrafináltabb gyilkosságok közepette. Mindez mégsem borzolja fel úgy Igazából az idegeinket, talán olyan gépiesen történik itt a halálosztás, hogy tuda­tunk képtelen azt egziszten­ciálisan felfogni, és csak a „dolog” technikai végre­hajtása köti le figyelmün­ket. A Lidérces órákban mindössze két haláleset van: Marcy öngyilkossága az egyik, amit tulajdonképpen a kamera nem is mutat meg. Viszont élesben láthatunk egy New York-i éjszakai je­lenetet: egy rikácsoló asz- szony hidegvérrel és több lö­véssel leteríti férjét. Mind­ez Paul Hackett közvetlen közelében játszódik le, aki csöbörből vödörbe menekül­ve éli át élete legrázósabb éjszakáját. Valahogy az ab­szurd kihívása — minden erejét összeszedve — meg akarja dolgozni szürke kis hősünket, az ártatlan szá­mítógép-programozót. Mivel hívta ki maga ellen a sor­sot? Talán azzal, hogy mun­kaidő után elszökve az ott­hon unalmas és magányos falai közül, egy gyorsbüfé­ben a kiéhezett olvasó iz­galmával mélyed! bele Hen­ry Miller hírhedt Ráktérí­tőjébe, egy kávé és egy ham­burger társaságában. A rém­álomba illő pechsorozat el­indítója is ott ül a büfé­ben. Marcy, a furcsán érzé­ki lány — ő is a végtelensé­gig rajong Miller könyvei­ért, a Szexusért, a Plexusért és a Nexusért, de legjobban a Baktérítőért és a Ráktérí­tőért. Miller és Marcy. Ez lenne hát Paul vesztének kezdete? A baljós előjelek után bi­zonyossá válik a kafkad han­gulat, csak Pault nem meg­rágalmazhatta az a bizonyos „valaki”, hanem megátkoz­hatta. Haladunk a korral. Joseph K. még töpreng, Henry Millernek már 1943­ban gyomorégése van New York láttán, Martin Scorse­se, a „Little Italy” fenegye­rek filmrendezője pedig fcb. ezt mondaná, ha nem utál­na nyilatkozni filmjeiről: — öregem, sehol sincs biztonság, ha kilépsz otthon­ról vagy a munkahelyedről, akkor életed egy gipszből készült sajtos tekercset sem ér már. Paul Hackett pedig pont. erre a sajtos tekercsre vá­gyott, és egy lányra, aki más, mint a többi (épp ezért veszélyesebb is). A film kö­zepére már Paul is rájön a műsütemény titkára, ezért aztán nem is fogadja el a váratlanul felbukkanó aján­dékot. Scorsese útón-útfélen za­varba ejt bennünket. Tragi­komédia? Nem, a film sem­milyen kategóriába nem so­rolható, vagyis műfaja: mo­zihamburger á la Scorsese. A remekműgyanús alkotások — akárcsak ez is — nehe­zen skatulyázhatok be, de egyáltalán szükség van er- re(?), hagyjuk meg a cím­kézés örömeit a rendszerező esztétáknak. A Lidérces órákban fantasztikus intel- lektualizmussal keveredik a klasszikus geg és a hátbor­zongató tragikum, ugyanak­kor a film verbális világa is olyan poénokat és utalá­sokat hordoz, melyeket nem léhet figyelmen kívül hagy­ni. Jellemző, hogy Scorsese a film két legdrámaibb hely­zetét milyen grandiózusán építi fel! A Terminál bárba belépő két totális agressziót sugár­zó férfi balhé helyett „gyön­géd szerelmeskedésbe” kezd a pultnál, a másik oldalon a tulaj épp most kapja te­lefonon a lesújtó hírt: Mar­cy, a barátnője öngyilkos lett. Miközben a tulaj tehe­tetlenül veri a pultot és a háttérben Paul hasztalan igyekszik magyarázatot adni a történtekre, a homosze­xuális pár anyáskodó gyön­gédséggel vigasztalja mind­kettőjüket. A f ilmnek nem ez az egyetlen olyan jelene­te, amelyre a néző képtelen adekvátan reagálni; neves­sek, sírjak vagy felháborod­jak? Az egyik utolsó jelenetben aztán ismét remekel a ren­dező : meggyötört főhősünk a kihalt Berlin-klubban vég­ső elkeseredésében felkéri a klub egyetlen vendégét, egy korosodó, csupa sebhely szobrászművésznőt. Lágy dal szól a wurlitzerből. A meg­lepett hölgy csodálkozva kérdi az elcsigázott fiatal­embert: — Dehát, tulajdon­képpen mit akar? Erre Paul sírva kiáltja: — Én csak élni akarok! Ebben a pilla­natban a zenegépből áradó dalszöveg így szól: — Csak ennyi az egész? Csak ennyi! Vagy sokkal több?! Scorsese nem adja alább, ő csak ilyen iszony- tatóan felkavaró módon tud szórakoztatni. Persze lehet, hogy ez a film csakis olyan sznobokat képes elbűvölni, akik esetleg nem szívlelik a lányos előnevű Cobretti fur­csán megideologizált önbí­ráskodásait. Érdekes, a Stal- lone-film véres hullahegyei nem váltanak ki olyan el­lenszenvet és apátiát, mint a Lidérces órák elvont lét­bizonytalansága, ez is azt jelzi, hgoy a Cobra hatás­mechanizmusa nem műkö­dik, az ott kiváltott agresz- szivitás kínos nevetések árán a Scorse-film megértésekor tudatosul bennünk. A Li­dérces órák hamburger-mo­zi: szakmai tökéllyel hasz­nálja Hitchcock, Truffaut és Spielberg nyelvét, játszik velük, ahogy játszik a kor valamennyi adott vizuális lehetőségével, játszik a kon- zum társadalom kultúr-szno- bizmusával és játszik a né­zővel is, aki a film vala­mennyi információs csator­náján keresztül arról érte­sül, hogy a jóléti társada­lom extra-mechanizmusában semmivel nincs nagyobb biztonságban, mint az indiá­nok cölöphöz kötözött fehér foglya. Valószínűleg Scorsese alkotása az utóbbi évek leg­igényesebb szórakoztató mo­zija, mely filozofikus hajla­maival együtt még a film­klubokban is megállná a he­lyét. Azt mondják, nő az erő­szakhullám a mozikban, bez­zeg a tévében és a rádióban csak operettek mennek, az újságokban és a könyvekben csak ételrecepteket olvashat­ni, a rendőrségnek gyakor­latilag megszűnt a dolga, mert angyalok szálltak a földre; Moszkvában, New Yorkban és Budapesten évek óta egyfolytában csak Walt Disney-filmeket vetítenek ... Számtalan tanulmány ele­mezte már az erőszakfilmek túlzott „fogyasztásának” ká­ros pszichés következmé­nyeit. Ügy látszik, már ezek a filmek is élvezeti cikkek­ké válnak lassacskán, tehát túladagolásuk esetleg ko­moly veszélyeket jelenthet­nek számunkra. Azonban a hazai helyzet talán még nem is. olyan vészes, a magyar filmszínházak agresszió-ki­sugárzása ártatlanabb, bár­mely más médium hasonló jellegű tevékenységénél. Scorsese vagy Peckinpah filmjei igen magas esztéti­kai-filozófiai szinten tudósí­tanak az emberi természet és szellem paradoxonjairól, így ezek csak ösztönszerű le­reagálása lehetetlenné válik a normális néző számára. De Cobra sem lesz pszichopata- lógiai esetek okozója. Az egyik szupersztárt rövid időn belül törli emlékezetünk, hogy átadja a helyét a kö­vetkezőnek, így aztán nem is igen rögzülhetnek olyan élményszerűen bennünk ezek a papírmasé figurák, mint a peches számítógépprogra­mozó fiatalember, aki gipsz­szoborként érkezik szédítő kalandsorozatának végére. Máthé Ferenc — Corvin Nem először fordul elő, hogy a lapban, bizonyára vé­letlenül, Corvin helyett Korvint olvashatunk, amikor a csabai belvárosból a Lencsési-negyedbe vivő útról, a Cor­vin utcáról van szó (legutóbb a március 8-i számban). Pedig hát, mondanák öreg corvinkai szomszédaim: taki velki különbség! A régi csabai négy elemit (meglehet szlovák és egyhá­zi, ráadásul esetleg tanyasi iskolát) végző tót atyafiak még tudták, mi a különbség Korvin és Corvin közt. Csak­is ezzel magyarázhatom, hogy a csabai első kerület (haj­danán Kastélyi tized, kastélyi kerület, vagy csak egysze­rűen „Kastély”) szlovák helyneveit még ismerő helybeliek Corvinkának hívják a Corvin utcát. Vizsgázva történe­lemből, s magyar nyelvből (helyesírásból) is. Ugyanis ez a Corvin utca név Corvin Jánosra, a nagy Corvin, Hu­nyadi Mátyás fiára, a kis Corvinra, Corvin Jánosra utal. S a „kis Corvin”, a Corvin-fi magyaros becézése a Cor- vinka. Az is igen tanulságos, hogy a minden valószínűség sze­rint igen régi magyar Corvinka nevet a csabai szlovák­ság eme utcanévben megőrizte. A csabai tót atyafiak vagy a négy elemiben tanulták (meglehet, nem végezhette el a négy elemit az a csabai szlovák gyermek, amelyik Korvint írt Corvin helyett), vagy öreganyjuk, a mamóka mesélte, hogy élt itt a szom­szédban, Gyulán egy Corvin János nevű uraság, aki a mi igazságos Mátyásunknak volt a fia, s hogy ennek a mi Corvinkánknak az emlékét őrzi az alvég! Fő utca (Kas­„Marcy, a furcsán érzéki lány..(Rosanna Arquette a Li­dérces órák-ban). • Szokolay Zoltán versei: Tarts ki de jaj tudunk-e énekelni még kérdezte ötven éve R. M. most hó helyett kövér korompihék szállonganak segíts szerelmem búgja a videoklip hőse fülönfüggője műribizlifürt éjét a békebárban töltse ne ahhoz nyúljon aki már kihűlt torlódj tömeg jut minden húsba hús ököl csap állón vagy petárda és épülhet tovább a csúcsra csúcs érzések technológiája csak hívjon föl egy titkos számot és annyit mondjon gyorsan fityfiritty és bonganak és .bomlanak az álmok és pénzt hullajt egy óriás dülmirigy s a trikolórt is szöszke kiscsibék hozzák erőltetett menetben de jaj tudunk-e énekelni még kérdezte ötven éve R. M. S ha üveglapok közé szorítva örizM nem volt és nem lesz pillanatokat csavart szervákat visszaadogat tűri hogy hulldogáljon rá az ónix képzeletébe gyakran másik nőt visz kucorog kuncog piros pad alatt kurrogva kopaszt játékmadarat őt ábrázolja minden égi kődísz nevét kiáltja minden mágia s ha egyszer jóhírt hall a rádióban és nem gyanakszik arra hogy valótlan vonatra száll az üres állomáson ablakhoz ül hogy biztosan kilásson de nem kell többé exponálnia tély utcától a körgátig terjedő szakaszának ez az) újabb neve. Corvin, Korvin. Mondhatnánk, semmi az egész. Biztos? Bizonyos, hogy mindegy, Kossuth-ot avagy Kosút-ot, Batthyány-t, vagy Battyányi-t, az aradi mártír Dessewf- fy helyet Dezsőfi-t írunk? Azok a régi jó tanítók tudták: a legelsők között azt kell megtanulniuk a gyermekeknek, hol élnek. Ha már állt a középkori Csaba urának, Ábrahámffy- nak az itteni kastélya — a helyi néphagyomány ma is úgy tartja, hogy az Ábrahámffy-kastély a Kastély utcá- ' ban volt —, a kis Corvin János Gyuláról az ország bel­sejébe tartva a Lencsési országúton haladva, Csabán ke- resztülmenve bizonyára megszállt az udvarházban — meglehet, a másik két Hunyadi sem kerülte el... Igen, a város e fertályán sűrűsödnek a történelmi jelentőségű és hangulatú helynevek: Kastély, Corvinka (Corvin), Lencsés-ér, Lencsési út... Vagy éppen a lassan beteme- tődő, a város újraalapításának korát idéző Sánc; a fogyó Kastélyi-szőlő. Érdemes lenne védetté nyilvánítani őket. Vagy legalábbis; békén hagyni. Megváltoztatjuk a sok százéves neveket, ám úgy lát­szik, a nép nyelvérzéke még ép. Így aztán kinevezhetjük a legalább félezer éve Lencsési útnak nevezett Lencsési út környéki negyedet József Attila-lakótelepnek, a hely­bélieknek megmarad annak, ami: Lencsésinek. Ahogy a Corvin utca, a mi kedves Corvinkánk is. Amelynek párja a Kastély utca, ahol tán még ma is áll Achim L. András szülőháza, anélkül, hogy tábla emlé­keztetné az új csabai polgárt, hol is él. A Corvin utca a legszebb csabai helynevek egyike. Megérdemli tiszteletünket. Sarusi Mihály

Next

/
Thumbnails
Contents