Békés Megyei Népújság, 1988. március (43. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-19 / 67. szám

NÉPÚJSÁG 1988. március 19., szombat Tomka Mihály: Kántor Zsolt: Nonkonfekció Tárlat „nappal pasztellszínek harsányabbak este" mi szürkék mindig szívem középszerbe esve mond miféle törvény mondta ki hogy ennyi körülfog mint örvény szürkének kell lenni szállnak színes sálak mint évszak megannyi fehér blúzban vállad és elkezd havazni gyémánt éjszakában nézem földed isten harsány ruhában járnak nekünk pasztell sincsen és nemcsak pasztellszínek foltos ruhák is vannak havi kétezerből foltra foltozgatnak ujjhegyükbe szúrnak harsány szín a vér agg „uralkodó”-nak folt jut és kenyér párhat pasztellszínben bizottság szekció szürkék vagyunk szívem nonkonfekció Itt nincs megnyerő érdekesség Ez csak panoptikum Egy elnapolt aukció előtt DömPER-ek kamionok a vásznon Fényes kocsik zöldek narancssárgák Billenősek Poros országutak kövek csillagok Éjek benzinkútjai virrasztások Szemek a kiéltség ráncaival Tollak konzervsörös dobozban Nagy filcek zsírkréták Múlttalan télapók Kovács György: Beszélgetés egy virággal Hogy elmentél, kiszellőztettem a füstöt és a borszagot. Lapáttenyerű kedvenc virágom szárait dörzsölgette: vacogott. Ránéztem, s vacogtam én is. Nem nekünk való ez a Tél. Látod, virágom: sok beszédnek sok az alja. Mit sem ér. A virág elnézően legyintett: Balga ember, hetet-havat összehordhat bárki, neked álmodnod értünk kell. S szabad. Történelmi kereszthuzat Legelőször is azt vettem észre, högy Mihály arcára red őket gyűrtek az évek. Ré­gen találkoztunk, azóta tör­tént egy és más. Gondtarisz­nyáját mindenki maga hord­ja! Mihály hangja sok év távolából csengett vissza. Én gyerekkoromban sem vol­tam elégedett — jegyezte meg. Szegények voltunk, ráadásul még sokat is be­tegeskedtem. Emlékszem egy fohászra, amit nagy­apám emlegetett néha: „Látjátok feléim, megesz bennünket a nyomorúság”. Ügy indultam neki az élet­nek, mint akiről lecsúszófél­ben van a gatya, ez volt az útravalóm. Mikor aztán kezdtük vol­na megszokni magunk kö­rül a megváltozott világot, a kezdeti öröm után valami rátelepedett az emberekre. Sokat olvashatunk mostana- ban erről, csak úgy hem­zsegnek az ötvenes évekről szóló történetek. Beszéltem olyan emberrel, aki kijelen­tette, irányított jelenséggel állunk szemben! Való igaz, hosszú ideig védekeztünk bizonyos igazságok kimondá­sa ellen, de most úgy tűnik, bátran odaállítunk a törté­nelmi kereszthuzatba. Ha igaz, amit naponta mondogatunk, hogy az élet rohan, akkor a mérföldkö­veket sem lehet a régi se­bességgel rakosgatni, mert némelyiket nem csak le, de helyre is kell raknunk. Per­sze van, aki nem bíbelődik ilyen dolgokkal, meg kárör- vendők is akadnak, az ilyen embereknek az ördög se elég fekete. Nem tagadom, nekem vannak az élet iránt köve­teléseim. Szerelőként dol­gozom egy jól menő ipari szövetkezetben, a maradék időmben meg disznókat hiz­lalok otthon az asszonnyal. Sokat dolgozunk, keveset pi­henünk, de amink van, nem úgy loptuk. Mégis akad, aki irigykedik ránk. A fene se érti ezt. Persze a becsületes munkának is vannak hát­rányai. Nem akarom felso­rolni őket, csak azt említe­ném meg, hogy én afféle könyvszerető ember volnék, vagy inkább csak voltam, mert már kezdem úgy fel­fogni a dolgot, elég ha az unokáim — van belőlük há­rom —, tömött táskával jár­nak iskolába. Legalább lesz magukhoz való eszük, mire használni is tudják. Erről jut eszembe, ahány­szor én kocsmába megyek, azt sem lehet kocsmába- járásnak nevezni. Inkább nyáron fordul elő, hogy he­tenként egyszer-kétszer be­lépek egy pohár sörre. Ott is kézbe veszik a világot. Olyankor csak hallgatom az egyik törzsvendég hogyan hülyíti a másikat: „De jó, hogy jön cimbora, már azt hittem, bejegyeztette magát az alvégi temető vendég­könyvébe. Ide figyeljen, tudja maga egyáltalán, mi­lyen szerencsés csillagzat alatt született?! Először is; tudom volt gyerekszobája — igaz tehén volt benne a ra­diátor, de hát nem szé­gyen az. Másodszor; örülhet, hogy időben rokkantnyug­díjba tudta inni magát. Ha nincs az a dagadt mája, most igencsak bajban len­ne. A fiam olvasta valami újságból, hogy mostanában egy valamirevaló igazgatói állás megpályázásához vagy egyetemi végzettség kell doktorátussal, vagy akinek ez hiányzik, ötvenéves veze­tői gyakorlatot kell igazol­ni...” Az általános röhej- ben meghátrál a „hétközna­pi elme”. Az apám lábnyomai nem a disznóakol felé vezettek. A napokban beszélgettem vele, nem olyan öreg, hogy ne emlékezne arra az idő­re, amikor még nem volt ennyire rendben az ideoló­gia. Azokban a bizonyos ötve­nes években személyzeti ve­zető volt egy újonnan ala­kult üzemben. Legtöbb gon­dot az okozott neki, hogy az akkori politika bekényszerí- tetta a kulákot a gyárakba, üzemekbe. Ma se tudja sze­gény felfogni, mit vártak ak­kor ettől az intézkedéstől?! Talán azt hitték az illetéke­sek, hogy ezek az emberek majd támogatják a forradal­mi lendületet?! A fenéket támogatták. Mindenkinek a tú/lélés volt a fontos, csak nem mindenki tudta, hogy ez rá is vonatkozik. Mai véleménye szerint az állampolgári jó közérzet ott kezdődik, ha az embert ide­gesíti valami, akkor ne kell­jen nyugodtnak mutatnia magát. Azt mondja, volt idő, amikor, ha bement a hiva­tali szobájába és a bölcs ta­nító képe ferdén állt a fa­lon, elkapta az idegesség, magyarán félt, hogy nem ő vette észre elsőként. Én erről természetesen mit sem tudtam, lehet, hogy éppen az 1950-es kalendári­umból szorgalomból kita­nult versikémet magoltam: „Kora reggel felébredvén / Kelet felé tekintek én, /Bí­borpiros az ég alja / Sztálin József lakik arra / Sztálin József lakik arra / Dolgo­zóknak édesapja”... Azt mondják, akkor a körülmé­nyek mutatták az utat. Le­het, de egy biztos, a mi környezetünkben senkinek se volt könnyű élete. Mások szerint meg az volt a leg­főbb baj, hogy ez a korszak éppen olyannak nem tudta elfogadni az embert, ami­lyen valójában volt. Majd kiderítik az okosok. Most meg évek óta cso­dálkozunk, hogy vannak em­berek, akik a szemünk lát­tára teszik magukat igény­telenné mindennel szemben, ami nem a szerzést szolgál­ja. Az én munkahelyemen is egyre szaporodik a nyolc ál­talánost nem végzettek szá­ma! A hetvenes évek máso­dik felében mindent elkö­vettünk annak érdekében, hogy minél többen elvégez­zék hiányzó osztályaikat. A nálunk dolgozóknak kihelye­zett iskolát hoztunk létre, én is segítettem rábeszélni az embereket a tanulásra. Az­óta mondják rám a műhe­lyekben: „Itt jön Miska bá­tyánk, aki iskolás öregem­bereket szeretne látni”. En­gem nem zavar. Az viszont igen, hogy minden további erőlködésünk dugába elölt. Aki teheti, rohan a végzett­ség nélkül megszerezhető pénz utáni. Jómagam híve vagyok mindenféle reform­nak. Ettől függetlenül kezd egy olyan véleményem ki­alakulni, minél bonyolultabb helyzet (képlet) elé állítja a társadalom egyszerű polgá­rait, annál több értetlenség­gel találja magát szemben. Hiszen lesznek nem is ke­vesen, akik a saját atmosz­férájukból is nehezen tud­nak majd kibontakozni. Ez is olyan dolog, ami nem zárja el a célhoz veze­tő utat, de hozzátartozik mindennapjaink megítélésé­hez. Verasztó Antal Varga Sándor: Amikor nem fáj semmi A napját a városban az­zal kezdte, hogy valahol megitta a zavaros, kozmás ízű kávéját, majd sorban állt a kenyérüzletnél, vett egy perec alakú péksüte­ményt. Lassan, hajlott hát­tal bandukolt az utcán, sze­mét az aszfalton futtatta, s arra gondolt, amire két éve állandóan: mikor llesz már vége... A hatvan körüli, középtermetű, sovány, be­esett arcú .Kántor Károly délelőttönként a B. utcai fodrászüzlet pamlagán ül­dögélt, el-elhomályosuló szemmel újságot olvasott, vagy a lottós üzletből vi­lágfájdalmas fintorral bá­mészkodott kifelé, esetleg a B. téri kocsmában aprózta a decijét annyira, hogy minden negyedik-ötödik só­haját korttyal tudja nyom­tatni. Délben önkiszolgáló­ban falt valamit: zsíros le­vest, vagy krumplis, ká­posztás készítményt. Ebéd után elálmosodott, mégis csak kivételes esetekben tért haza pihenni. — El­lopták tőlem az otthonom — panaszolta a halvány ér­deklődést mutató asztal­szomszédjának. i— Már két éve vagyok kivert kutya. Ha most elmennék, s lefe­küdnék a kicsi szobában, a hazatérő volt feleségem, meg a „volt” leányom min­den furfangját elővenné, hogy az őrületbe kergessen. Edényekkel csörömpölné­nek, egy-két tányért a fal- hdz csapnának, tombolóra állítanák a rádiót, behív­nának néhány jó torkú szomszéd gyereket. Aztán megállnának az ajtónál, ököllel vernék azt, s egy­mástól kérdeznék: mikor viszi el az ördög a hülye vénembert — vagyis engem. Kántorék több mint har­minc évet töltöttek N. kis­városban. A férfi villany- szerelőként dolgozott, a ná­lánál nyolc évvel fiatalabb felesége tisztviselősködött. Kétszoba-konyhás állami lakásban cseperedett fel gyerekük, a szőke, kövérke Margitka. Úgy nézett ki, a megszokott, „harmonikus” egyet-neméftésben pörgetik végig életük könyvének szürke lapjait. A változást náluk is az egyfajta meg- állapodottság, nyugalom hozta, okozta. Miután Kán­tor Károlyt nyugdíjazták, elhatározták: hazaköltöznek az asszony szülővárosába. Itt a felfrissülő, élénkülő Kántorné, s a már vénlány sorba ért, „túlért” Margit­ka hamar munkát talált, s így részletre házat vásárol­hattak. Üj bútort, új sző­nyegeket, új háztartási gé­peket is szereztek. Annyira belejöttek az „újításba”, hogy kifundálták: okosab­ban fognak élni. Sejtelmük sem volt, miként lássanak hozzá, de abban hamar egyetértettek: számukra Kántor Károly rossz küszöb, melybe mindegyre belebot­lanak. Az öreg valóban ivott, néha többet is a kel­leténél; valóban sokat járt meccsekre, nyugdíjának je­lentős részét jegyekre köl­tötte; s valóban gyakran idegeskedett, szitkozódott, ha nem hagyták békén. A ,;hölgyek” hovatovább szé­gyelltek az ő „társaságában” mutatkozni. Miután egyszer becsiccsentve az irodában kereste fel a feleségét, ott botladozott, hangoskodott, Kántorné elhatározta; válni fog. Amikor feltette az emaneipált -nők legostobább kérdését: — Ha meg tu­dunk élni magunk, j akkor mi szükségünk rá?! — már biztosra lehetett venni, bé- külésre mines lehetőség. A papírokat Kántorné adta be, s másfél évbe telt, amíg megszületett a döntés. Ebéd után, melyet leg­alább egy óráig húzott-nyú- zott, Kántor Károly elbal­lagott a divatáruüzletek előtti buszmegállóhoz; lá­bait váltogatva álldogált a tömegben, megvárta, míg jött egy ismerős sofőr, aki sajnálta őt, s a férfiszolida­ritás jegyében megengedte neki, hogy a végállomáson ne szálljon le. Az öreg né­ha órákig buszozott. In­kább ősszel és tavasszal töltötte így idejét, amikor nem kellett se vacognia, se melegtől, portól tigoknia a kocsikon. Télen nagy áru­házakban, fedett piacokon, mozik előcsarnokában, kü­lönféle üzletekben ténfer- gett. Leginkább csak oda ment, ahol valaki tudta ró­la, hogy a családja kisem- mizte, s addig kénytelen á csavargót játszani, amíg la­kást kap. Kántor Károly akkor nyugodott meg kissé, ha meccset nézhetett. Leg­inkább, természetesen a fut­ballt szerettei Válása után rákapott a többi játékra: kézilabdára, teniszre, ököl­vívásra. Ha lelátón ült, leg­alább nem kellett az utat rónia. Mióta nem volt ott­hona, sok emberrel ismer­kedett meg, talán barátokat is szerez, ha nem olyan, mint egy duzzogó (gyerek, sok szép mérkőzést látott, mégis folyamatosan elége­detlen, s bús volt. A pa­naszból soha ki nem fogyott. Olyan kifejezés keménye­déit az arcára, mintha ál­landóan szúrós, émelyítő, gyomort kavaró szagokat érezne. Egyik drukkertársa a B. téri kocsmában, sörö­zés közben, megjegyezte: — Minek kesereg, minek panaszkodik olyan sokat Károly bácsi? Azt hiszi, magának van a világon a legrosszabb sorsa? Tisztán, rendes ruhában jár, van miből meginni á napi egy­két decijét, minden jó mécs­esét megnéz, és olyan sza­bad mint a madár. A válás után, a vagyoni osztozkodásnál, a házat az asszonynak, s a lánynak ítélték. Kántor Károly já­randóságát harmincezerben állapították meg. Ebből tíz­ezret kézhei kapott, s a többit havi ezres részletben törlesztették a nők. A férfi a magányra készülve vett két rend ruhát, három vál­tás fehérneműt, s egy pe­csétgyűrűt. Volt felesége szerint inkább egy hegyes- begyes özvegyasszonyra „készült”, amikor a „cico­mákat” vásárolta; de nem meggyőződésből mondta ezt, hanem mert az asszonyok asszonyokra gondolva tud­nak igazán haragudni. A nyugdíjas villanyszerelő a kilakoltatási végzést is kéz­hez kapta, aztán megin­dult kvártélyt keresni. Fél év szükségeltetett, míg rá­jött, a kvártély a szegény ember luxusa, rájött, al­bérletben lakva nem tudná állni az összes költségeket. Ismerősei ösztönzésére a lakáshivataltól garzont igé­nyelt. Elég hamar kapott..., ígéretet. Várt és kesergett, reménykedett és kesergett, a hónapok pedig álmos las­súsággal csoszogtak egymás után. Egy augusztusi napsüté­ses, meleg délelőtt nem a helyein lófrált, hanem cso­magolt. A K. negyedi gar­zonlakása a legtökélete­sebben kielégítette. — El sem hiszem, hogy vége a sok megpróbáltatásnak, szégyenkezésnek. Igazán boldog vagyok — árado­zott a fodrászműhelyben, a lottóárusnál, a B. téri kocs­mában, a 23-as 'autóbu­szon, a főtéri nagyáruház­ban, a K.-i napi piacon, a sportcsarnokban és a sta­dionban. Ezután természete­sen nem töltötte napjait a városban. Otthon ült, és a tévéjét bámulta üveges szemmel. Alkalmi barátait nem kereste fel, s a mécs­esekre is ritkábban járt. Amikor az év talán leg­nagyobb derbijére sem ment ki, ismerősei egymást kérdezték, mi lehet vele. Egyik cimborája, a K. ne­gyedben járván meglátogat­ta. Kántor (Károly szakál­las volt, házikabátja gyű­rött, pecsétes, arca két lyuk. — Mi a baj, öcsi­bácsi?! Csak nem beteg? — kérdezte ijedten a vendég. — Á, csak a régi nyava­lyák. Igaz, nincs kedvem. Néha napokig nem mozdu­lok ki innét... öt hónappal a garzonba költözés után temették el a nyugdíjas villanyszerelőt. Az „üldözést”, megalázta­tást kibírta, a semmit — nem. Baji Miklós Zoltán: Társulat

Next

/
Thumbnails
Contents