Békés Megyei Népújság, 1988. március (43. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-19 / 67. szám

1988. március 19., szombat NÉPÚJSÁG CSALÁD - OTTHON nmikor a napfény árulkodni kezd fl tavaszi nagytakarításról A reflektorélességű tava­szi napsugarak nemcsak a kellemesebb évad beköszön- tét jelzik, hanem erős fé­nyük megvilágítja a laká­sok rejtettebb zugait is. így kiderül, hogy bizony elkelne már egy alaposabb takarí­tás. Teljes mellbedobással, gőzerővel mégsem kell rög­tön nekiállni a helyéből mindent elmozgató felfor­dulásnak. Jön még por, szél­vihar, zápor, ami után a takarítást elölről lehet "kez­deni. Annak sincs viszont értétme, hogy tétlenül vár­juk az eszményi időt, a nagytakarításhoz, hiszen az annyiféle mozzanatból áll, hogy az elejét érdemes még a csukott ablakos időszak­ban elkezdeni. Kezdődjék a rendteremtés a szekrények, fiókok mé­lyén, a különféle rakodóhe­lyeken, a polcokon. Hihetet­lenül sok használhatatlan, de ki nem dobott holmi, ka- cat gyűlt össze a legutóbbi nagy rendcsinálás óta. És ezek eltávolítása óhatatlanul szemeteléssel, porkavarással jár, tehát vétek volna a műveletet a sor végére hagyni. A vitrinekben, üveges pol­cokon vagy más zárt he­lyen őrzött étkészletek, ivó- készletek nincsenek olyan állapotban, hogy azonmód asztalra lehetne rakni őket; az alattuk fekvő kézimun­kák is jócskán beporosod­tak. Ezek elmosása, kimosá­sa a következő fázisa az ésszerű sorrendnek. Amikor pedig megszületett a nagy elhatározás a min­dent kimozdító nagytakarí­tásra, akkor előbb ajánlatos levenni, kimosni — szükség esetén kivasalni —, és úgy félretenni a függönyöket, térítőkét, hogy ezeket mun­ka közben kerülgetni ne kelljen, még jobban be ne piszkolódjanak. A felesleges munkák el­kerülése végett fentről lefe­lé haladjon a portalanítás. Tehát ne ablaktisztítással kezdődjék a nagy nekivesel- kedés, mert a mennyezeten és szobasarokban meghú­zódó pókhálók eltávolítása a a port el is szabadítja, és az többi között az ablaküve­gen is megtelepszik. A mennyezet és falszögle­tek letörléséhez használt ru­hát annyiszor kell és ér­demes tiszta oldalába fordí­tani. ahányszor port húz­tunk le vele. E nélkül a szürkeséget áttelepítjük egyik helyről a másikra. Lét­rára vagy zsámolyra fellé- pegetés közben ne feledkez­zünk el a csillárról sem, beleértve az égőkön lerakó­dott korom letörlését nedves ruhával. A poszterek, ké­pek, falidíszek pereme mentén mutatkozó porcsí­kokat gombóccá gyúrt me­leg kenyérbél váltogatott felületével lehet eltávolíta­ni. A nyitott könyvespolcon sorakozó kötetek portalaní­tásának máig sincs jobb módszere, mint nyitott ab­laknál kötegenként össze- ütögetni. Mindezek után jöhet az ajtók, ablakok lemosása. Eh­hez a művelethez már rendkívül sokféle szer léte­zik, de megteszi a közönsé­ges mosogatószer is. Csak keveset használjunk belőle, különben homályos marad az üveg. A lemosott ajtókat érdemes száraz ruhával utánatörölni, hogy csurgás vagy cseppfolt ne maradjon rajta. A következő munkafázis a bútorkárpitok alapos kipor­szívózása és — szükség ese­tén — a megfelelő szerekkel való átdörgölése. Ugyanez áll a szőnyegekre is. Most a fafelületek rendbe tétele következzék, hogy ami szenny azzal adódik, azt is a parkett felmosásával együtt eltávolítsuk. A sző­nyegpadlót a bútor- és fal­felületek nedves tisztítása­kor ajánlatos papírral leta­karni.) Amikor már a szobákban kitisztítva minden a helyé­re kerül, jöhet a konyha, fürdőszoba le- és fölmosá­sa. Mindez nagy rumli, de elkerülhetetlen. Ny. A. Hogyan kerülhetjük el a tüsszentést? A tüsszentés néha jólesik, ám akadnak olyan helyzetek, ame­lyekben kínos tüsszenteni. Ho­gyan kerülhetjük el a tüsszen­tést: erre ad néhány jó taná­csot egy frankfurti orvos, ame­lyet a Bunte című magazin közölt. — Helyezzük tenyerünket vagy ujjunk hegyét a homlokunkra. — Harapjunk rá a nyelvünk­re, még ha egy kissé fáj is. — Nyomjuk nyelvünket erősen a szájpadlásunkra. — Erősen szorítsuk össze fo­gainkat. Ha egyedül vagyunk, az a legjobb, ha: — a nagy- és mutatóujjunk­kal összenyomjuk ,az orrunkat; — fintorokat vágunk vagy aj­kunkkal erősen befelé szívunk. Már az első orrbizsergéskor próbáljuk ki ezeket az eljárá­sokat, s közülük ki-ki azt al­kalmazza, amelyikről úgy érzii hogy a legjobban beválik. Dlmafák metszése A kistermelőknél,, kertba­rátoknál az utóbbi időben megfigyelhető, hogy rendkí­vüli érdeklődést tanúsítanak az új almafajták iránt. Kü­lönösen kedveltté vált a jo- nathánnál kissé erősebb nö­vekedésű IDARED. E kö- zépnagy gyümölcsöt nevelő, lapított gömb alakú, vilá­gossárga, s napos oldalán élénkpiros termésű, harmo­nikus ízű, igen bőtermő faj­ta egyre több házikertben tenyészik. Bőven terem a GLOSTER 69 is. Gyümölcse rendsze­rint középnagy vagy nagy; színe sárgászöld, fedőszíne viszont piros, húsa pedig zöldesfehér .Kellemes ízű és illatú, s ami rendkívül fon­tos, jól tárolható. Ha a fákat orsófává akar­juk nevelni, a központi su­dár körül kell körkörösen a termőkarokat kinevelni. A korona alakítása során a ta­laj felett mintegy 70 cm-re a vesszők lekötözésével ajánlatos kialakítani az al­só ágcsoportot. Az ágcsoport felett el kell távolítani azo­kat a koronarészeket, ame­lyek akadályozzák a fény behatolását, s ezzel csök­kenthetik a termőrügyek fejlődését, illetve a gyümölcs méretét, s így a termés mennyiségét is. Tapasztalt kertészek sze­rint, ha a sudár eléri a megengedett magasságot, a fővezér csúcsán az erős csúcsvesszőket egy gyengébb oldalágazásra ajánlatos visszavágni. A termő korú orsófáknál az évi metszések során nem szabad megfeledkezni az idősebb termőkarok rendsze­res leváltásáról sem. Az újabban divatos karcsú or­só, a közönséges orsófák olyan változata, amelyen nem nevelünk ki tartós váz­ágakat, hanem csak a ter­mőkarokat vágjuk vissza olyan erősen, hogy a koro­nában a leváltásukra, újabb hajtások fejlődhessenek. A régebbi megbízható faj­ták közül a Golden Delicious szép karcsú orsóvá nevelhe­tő- Dr. Széles Csaba Búcsú VÍZSZINTES: 2. Juhász Gyu­la Búcsú című verséből idé­zünk. Folytatás a függ. 12. sor­ban (zárt betűk: |L, 1, L, B, Z). 12. Lesújtó hír. 13. Francia fo­lyó. 14. Operettkomponista volt (Leo, 1813—1925). 15. Szabolcs­Szatmár megyei község. 16. Fa­lusi, kisvárosi telek. 18. Libát hizlal. 19. Ételízesítő. 20. Foko­zatosan simábbá tesz. 21. Dél­előtti előadás. 23. Nyaraló. 24. Száraz téli szél az Adriai-ten­ger partvidékén. 25. Fordított kettősbetű. 26. Feszítés. 29. Vá­szonkötésű pamutszövet. 30. El­szomorító dolog miatti keser- gés. 32. Férfi becenév. 33. Hir­telen fájdalom kifejezésére használt szó. 34. Szemes takar­mányt tárolnak benne. 35. Tü­zet éleszt. 37. Heves megyei község. 38. Színesfém. 40. Li- terátorok. 42. Van esze. 43. Mássalhangzó, kiejtve. 44. Rend­szerint a fejét ütik. 46. Az emelők egyes fajtája. 48. Ki­vezető nyílást megnyitó és el­záró szerkezet. 49. Francia fő­rend 1848 előtt. 50. Indulatszó. 52. Táplál. 53. Gyümölcsös. 54. Jómagam. 55. Német regényíró volt (Thomas). 51. Nagy vértes­hal. 58. Kezei hosszúak! 59. Francia színésznő (Marina). 61. Baranya megyei község. 62. Cukros. FÜGGŐLEGES: 1. Szóösszeté­telekben ezerszerest jelöl. 2. Tartó. 3. ... ovo; eleve. 4. Áb­rándos képzelődés. 5. Putto­nyos vízkiemelő. 6. Szegecs. 7. Női becenév. 8. Emel a köze­pén! 9. Finnország autójele. 10. Női becenév, ll. Fór. 12. A versidézet második része (zárt betűk: Z, S, E, G, N). 16. Két­személyes kártyajáték. 17. Észak-amerikai rénszarvas. 20. Égéstermék. 21. Hullámtörő gát. 22. Mongóliái lófajta. 23. Elhá­rít magáról. 24. Nagy magyar zeneszerző volt (Béla). 27. Együtt halad vele. 28. Vízinö­vény. 31. Vízzel körülvett szá­razföld. 33. Magyar színésznő (Noémi). 36. Papírra vet. 37. Szándékozik. 39. Teniszjátszma. 41. Régi iskolafajta. 42. Tanít. 44. Elfogódottan szerény. 45. A zsebrádió lelke. 47. Gyógyszer­tári pult. 51. Állj, németül. 53. Festőművész volt (Bálint, 1802— 68). 54. Jól vág. 56. Francia színésznő (Marie-José). 57. A határon fizetjük. 58. Fiatal sió­foki labdarúgó. 60. Fordított kettős betű. 61. Tiltószó. 62. Egyszerű gép. Beküldendő: a vízsz. 2. és a függ. 12. sorok megfejtése. Jankov László Beküldési határidő: 1988. március 29. Helye: Békés Me­gyei Népújság szerkesztősége, Békéscsaba, Pf.: 111. 5601. A megfejtéseket csak levelezőlapon fogadjuk el. A helyes megfejtők között öt darab 150 forintos könyvvásárlási utal­ványt sorsolunk ki, amelyet postán küldünk el. A március 5-i rejtvény megfejtése: „Valaki az Értől indul el — S befut a szent, nagy Óceánba”. Nyertesek: Molnár Lajos, Gyula; Ilovszky Sándor, Med- gyesbodzás; Szlaukó Pál, Mezőberény; Pádi Tünde, Békés­csaba; Máté Sándor, Szeghalom. Copf is, meg nem is Ma már egyre kevesebb kislánynak van copí- j a; nyilván az időhiányban szenvedő anyukák is ludasak ebben, praktikusabbnak vélik a rö­vid hajat, kevesebb vele a bíbelődés nemcsak hajmosáskor, de a reggeli fésülködés során is. Talán éppen ez az oka annak, hogy a kis­kamasz szeretne valami copfszerű hajviseletet. Akinek állig vagy vállig érő haja van, az is fésülhet magának (vagy anyuka segítségével) gyorsan elkészülő copfos frizurát, mégpedig a rajzon látható módon. Először a bal fülre fésülünk keveset a hajból, és azt befőttesgumival összefogjuk, majd a haj nagyobbik felét jobb felé irányítva, a jobb fü­lünkön fogjuk össze. Csinosak és divatosak a különféle — virág, golyó, szív — formájú, szí­nes műanyag copfcsatok. A taftszalag már el­avult, helyette vastag színes fonalból sodort vagy fonott pántlika a módi. B. K. Miért hullik a likusz levele? Sok virágkedvelő panasz­kodott, hogy hullani kezd­tek kedvelt fikuszaik leve­lei. Először az alsó levelek kezdtek sárgulni, majd hir­telen egymás után a felsőbb levelekre is so^ került. Ha gondosan megvizsgáljuk a beteg növényeket, azt tapasz­talhatjuk, hogy a cserépben elhalásnak indultak a gyö­kereik. Az első teendőnk az le­gyen, hogy a növényeket na­gyobb cserépbe ültetjük át, s természetesen tápdús vi­rágföldbe. Az öntözésre ezentúl nagyon ügyeljünk, s csak három-négy hetenként tegyünk az öntözővízbe 0,1 százaléknyi Wuxált vagy Plantánt. E két lombtrágya szakszerű adagolásával har­monikussá tehetjük a növé­nyek fejlődését. De vigyáz­zunk, mert az esetleges táp­anyag-hiány legalább olyan káros lehet, mint ha túlzá­sokba esünk. Ma viszont azt észleljük, hogy a fikusz leveleinek szélén öltésszerűen elhelyez­hető parásodások keletkez­nek, amelyeket sárgászöld elszíneződés övez, majd a levelek a különböző „levél­emeletekről” rendszertelenül hullani kezdenek, bár a le­hullott levelek még zöldek, s látszólag egészségesek, a növényeket) hirtelen hőmér- seklet-változás érhette. Ha­sonló tünetekkel találkozha­tunk akkor is, ha a fikusz tartósan alacsony hőmérsék­letű helyiségben volt. Éppen ezért kerüljük a szobák hő­mérsékletének gyors válto­zásait. A növények tartási helyének megváltoztatása előtt fokozatosan edzzük a növényeket az új körülmé­nyekhez. Tudnunk kell, hogy a fi­kusz nem kedveli a 12—15 Celsius-fok alatti hőmérsék­letet. Dr. Sz. Cs. A kontyosréce néhány évvel ezelőtt csak téli vendég volt, az utóbbi években azonban több helyről jelezték sikeres költését (A szerző felvétele) Ez alkalommal a vadréce- félék közül a nálunk csak vendégeskedők ismertetésé­vel foglalkozom: a hazánk­ban előforduló húsz fajból most csak tizenegy kerül nagyító alá. A fennmaradó kilenc költőfajról a követ­kező részben olvashatnak. Mindenki tudja, hogy a kacsáik vízhez kötött mada­rak. Néhány faj a nagy ki­terjedésű tavakat, tengere­ket, mások a kisebb, sekély tocsogókat kedvelik. Költési feltételeiket nálunk az utób­bi igényű madarak találják meg, a vendégek az északi, egyes esetekben a déli ten­gerpartokról érkeznek. A költési idő kezdete előtt a vándormadarak „haza”- indulnak. így tesznek a hi­deg elől délre húzódó vízi­madarak is. Ezek az állatok nem használják az erdőt, Kacsák I. szántóföldeket pihenőhelyül, a vízzel borított területeket lepik el táplálékot és nyu­galmat keresve. Március vé­gi, áprilisi madarászkirán­dulások alkálmával szeren­csével, jó szemmel és táv­csővel néhány ritka vándor egy-egy példányát, vagy ki­sebb csapatát figyelhetjük meg. Ha az előttünk felreb­benő csapat tagjait alapom san szemügyre vesszük, egy­szerűen kibogarászhatjuk közülük a ritkább fajokat. A közönséges, gyakori ka­csafajok általában egyönte­tűen sötét ámyaillatúak, még ha igen színpompásak is. A csak alkalmilag szem elé kerülő récék nagy többségé­nél a test valamely tája jel­legzetesen, világítóan fehér, mintegy jelezve: érdemes alaposabban megfigyelni a madarat. Ha a szárnyban lá­tunk fehér „tükröt”, máris kizárhatjuk a gyakori csör­gőrécét, melynek barnán mintázott az egész teste, a szárny sötétzöld foltját és a gácsér nászidőben színes fe­jét kivéve. (Bár ezt a fajt ebben a fejezetben említem, nem kizárt magyarországi költése. Több költésre utaló megfigyelés is történt, de egyik sem bizonyító értékű.) Ha a szárny nagy része fe­hér, valószínűleg az időn­ként nagy csapatokban át­vonuló fütyülőrécével talál­koztunk. A színek, árnyala­tok eloszlása alapján hatá­rozhatjuk meg az északi te­rületeken költő, általában fékete-fehér récéket, a he­gyi, kerce-, jeges-, pehely-, cifra pehely-, a fekete és a füstös récét. Dél felől kóbo­rol a márványos és a kék- csőrű réce. Magyarországon néhány évtizeddel ezelőtt még köl­tött a kékcsőrű réce, mely azóta a vendégek között is rendkívül ritka. A Magyar Madártani Egyesület 1983- tól az angliai Wildfowl Trust (Vízimadárvédelmi Társaság) támogatásával megbróbálkozik e faj vissza­telepítésével. Mesterséges körülmények között a Kis­kunságban szaporított ma­darak közül évről évre több párat bocsátanak szabadon megtelepedésük érdekében. A különböző récefélék to­jói és gácsérjai a költési idő végével váltják toillukat, és egymáshoz igen hasonlóvá, barnán mintázottá válnak. A gácsérok csak késő ösz- szel nyerik vissza különféle színekben játszó ruhájukat, még a tojók új tollazata is egyszerű marad. Ezt az őszi vedlést lohosodásnak neve­zik. Ekkor a madarak rövid idő alatt az összes tollúkat levetik, és csaknem egy hó­napon át röpképtelenek. Még ezen a vedílésen át nem esnek, a fajok nagyon hasonlóak és a nemeket is csak nagy gyakorlattal lehet elkülöníteni. Sajnos, ez az időszak egybeesik a kacsa­vadászat kezdetével. Ennek veszélye akkor érthető iga­zán, ha tudjuk, hogy az említett tizenegy fajból ki­lencet — a veszélyeztetett­ség mértékétől függően más- más kategóriában — már 1974-ben védetté nyilvání­tottak. Boldog Gusztáv

Next

/
Thumbnails
Contents